keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 209/25.05.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente"

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 209/25.05.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 -9499/26.04.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC Colterm SA înregistrată cu nr. RE2010-638/04.02.2010 prin care transmite Studiul de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente";
Având în vedere Avizul CTEA nr. 026 /24.12.2009 al S.C. Colterm S.A., prin care s-a avizat documentaţia SF "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente";
În conformitate cu art. 12 lit.(e) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.(b) şi alin.(4), lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente", conform proiectului nr. 02-01-CLT-2009 întocmit de SC COLTERM SA, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul S.C. Colterm S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC Colterm SA
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC2010 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice

aferente" În prezent blocurile de locuinţe din Zona Mircea Cel Bătrân sunt alimentate cu energie termică pentru încălzire şi apă caldă din Punctul Termic 43 amplasat într-o construcţie aparţinând Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar Al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret”, proprietar tabular fiind UCECOM Bucureşti. Până în anul 2009 SC Colterm SA a ocupat spaţiul unde este amplasat punctul termic în baza unui contract de închiriere cu Fundaţia „Spiru Haret” când în urma neînţelegerilor privind nivelul chiriei, fundaţia a solicitat în instanţă evacuarea SC Colterm SA.

În această situaţie, pentru a asigura continuitatea în livrarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum pentru imobilele din Zona Mircea Cel Bătrân, SC Colterm SA a întocmit Studiul de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente", conform proiectului nr. 02-01-CLT-2009 şi la înaintat spre aprobare cu adresa nr. RE2010-638/04.02.2010.

Modulul termic se va amplasa pe str. Balta Verde, parcela cu nr.cadastral 26612, situată în spatele imobilului de pe str. Balta Verde nr. 1/1 şi va avea suprafaţa construită de 20 mp. Lucrările din studiu cuprind: proiectarea, execuţia construcţiei şi a utilităţilor (apă, canal, energie electrică), modulul termic cu montaj, racordul la reţeaua termică primară şi legătura la reţeaua termică secundară ce deserveşte utilizatorii din zonă. Durata de realizare a investiţiei va fi de 12 luni. Având în vedere obligaţiile concesionarului (art. 13 litera f, o şi p) şi drepturile concedentului (art.12 lit.e) din Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, şi prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a Studiului de Fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente", conform proiectului nr. 02-01-CLT-2009 întocmit de SC COLTERM SA, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa la proiectul de hotărîre. 2. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca finanţarea obiectivului de investiţii "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente" să se facă din bugetul SC Colterm SA.

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM Ex. 1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr.......... din............. Studiul de fezabilitate "Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente" conform proiectului nr. 02-01-CLT-2009 întocmit de SC COLTERM SA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei: - Construcţie Modul termic 43 cu reţelele termice aferente 2. Amplasamentul: - Str. Balta Verde fn, nr. cad. 26612 3. Capacitaţi: - energie termica livrată 4960 Gcal/an - putere termica instalată 2,87 Gcal/h - lungime reţea termică secundară 12 m - lungime reţea termică primară 22 m - suprafata construita modul termic 20 mp 5. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei): - 476.78 mii lei, inclusiv TVA (în preţuri – luna noiembrie, anul 2009, 1 euro = 4,30 lei), din care: - construcţii-montaj (C+M): - 125.62 mii lei, inclusiv TVA 4. Durata de realizare a investiţiei: - 12 luni

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU

RED. MM EX. 1