keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 209/09.10.2003 privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Amurgului"

09.10.2003

Hotararea Consiliului Local 209/09.10.2003
privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Amurgului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 14504/20.08.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 55/1999 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Consolidare strada Amurgului";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "Consolidare strada Amurgului" de la valoarea 3.763.041 mii lei la valoarea 10.712.369 mii lei conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI