keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 205/30.05.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006

30.05.2006

Hotararea Consiliului Local 205/30.05.2006
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2006-9094/11.05.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
In baza Adresei nr.3819/08.05.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis prin care au fost repartizate sume Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, turism, sport si culte, Comisiei pentru sanatate, munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.88/28.03.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timsoara pe anul 2006;
In conformitate cu Ordonanta 45/2003 privind finantele publice locale art.5alin 4 si. art.21lit.f si g si art. 22 alin.1;
In conformitate cu art.38 lit.(d), art.48 alin.2 si art.50 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba bugetul local al Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2006 conform Anexei nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articolede Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexei nr.3 - Bugetul Creditelor Externe si Interne, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2: Se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr.88/28.03.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timsoara pe anul 2006;
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitate, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Secretarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitate;
-Directiei de Urbanism;
-Centrului de Consiliere pentru Cetateni;
-Biroului Control Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL CRAŞOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ref_II_buget__2006.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R SERVICIUL BUGET INVESTITII Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr.SC2006-9094/11.05.2006

R E F E R A T privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timisoara pe anul 2006

Avand in vedere :

- Adresa nr. 3819/08.05.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis, respectiv Compartimentul Buget si Contabilitate Publica prin care sunt comunicate repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru retehnologizare, modernizare si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice cap. 11.02.04 (venituri) in suma de 11.765 mii lei, acestea fiind aprobate prin HG 433/2006

- De asemenea, tinand cont de aplicarea normelor interne nr. SC2006-7343/18.04.2006 completate cu SC 2006-7705/26.04.2006 privind modalitatea de punere in aplicare a acordului colectiv privind raporturile de serviciu dintre Primaria Municipiului Timisoara si functionarii publici si a contractului colectiv de munca s-a impus incadrarea bugetara a drepturilor speciale in mod corespunzator.

Astfel, Serviciul Buget propune modificarea bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli, dupa cum urmeaza :

- mii lei (RON) -

Cap. Denumire indicatori Rectificat I.2006

Rectificat II.2006

Influente

Total venituri, din care : 391.610,67 403.375,67 11.765 11.02.04 Sume defalcate din TVA pentru

retehnologizare 0 11.765 11.765

Total cheltuieli 391.610,67 403.375,67 11.765 51.02 Autoritati executive 29.936,44 28.636,44 1.300 Cheltuieli curente 26.740,44 25.440,44 1.300 Cheltuieli capital 3.196 3.196 - 54.02 Alte servicii publice speciale 5.723,30 5.642,30 81 Cheltuieli curente 3.462,08 3.381,08 81 Cheltuieli capital 508 508 - 67.02 Cultura 19.438,04 19.378,04 60 Cheltuieli curente 18.468,04 18.408,04 60 Cheltuieli capital 970 970 - 68.02 Asigurari si asistenta sociala 24.734,89 26.425,89 1.691 Cheltuieli curente 24.404,89 24.770,84 365,95

Cheltuieli capital 330 330 Ajutoare sociale, din care : 5.416,97 6.212,97 796 Ajutoare sociale in numerar 5.416,97 6.212,97 796 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 47.044,90 46.794,90 250 Cheltuieli curente 34.095,14 33.845,14 250 Cheltuieli capital 4.632 4.632 - Operatiuni financiare 8.317,76 8.317,76 - 81.02 Combustibil si energie 71.142 82.907 11.765 Cheltuieli curente 71.142 71.142 - Cheltuieli capital 0 11.765 11.765

Precizam faptul ca bugetul creditelor externe si interne a necesitat modificari pe obiectivele de investitii conform referat SC2006-7449/19.04.2006 a Directiei Edilitare – Biroul Infrastructura Transport, SC2005-022158/25.04.2006 – Directia Urbanism, SC2006-7475/19.04 si SC2006- 8382/03.05.2006 – Directia Patrimoniu – Serviciul Tehnic Edilitate, F.N./10.05.2006 a Biroului Transport si Siguranta Circulatiei si conform anexa nr. 2 „Lista de investitii”. In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5 alin.4, art.21 lit.”t” si lit.”d” si art.48 alin.2 si art.50 privind administratia publica locala, precum si Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006. Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificare la :

- anexa nr.1 – bugetul local pe anul 2006-05-11 anexa nr.2 – lista de investitii finantata din bugetul local si credite

- anexa nr.5 – bugetul creditelor externe si interne pe anul 2006

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGET INVESTITII ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa2_cu_amendament.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2006-9094/11,05,2006

rectificat 2

mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 112.847,00 52.826,51 165.673,51 -buget local-A 42.222,08 25.297,00 67.519,08 -buget local-B 53.893,19 13.739,00 67.632,19 -buget local-C 16.731,73 13.790,51 30.522,24

0,00 TOTAL GENERAL 112.847,00 52.826,51 165.673,51 din care pe capitole 0,00

0,00 Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 4.993,00 3.196,00 8.189,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autoritati executive 4.993,00 3.196,00 8.189,00 Construcţii 0,00 0,00 0 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 4.993,00 2.690,00 7683 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0 506 506 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 4.993,00 3.196,00 8.189,00 Dotari independente 993,00 2.690,00 3.683,00 achizitie corp BancPost 4.000,00 0,00 4.000,00 Studii si proiecte 0,00 506,00 506,00 Barometrul politicilor publice din Timisoara 55,00 55,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 451,00 451,00

0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 508,00 508,00

0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 508,00 508,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 0,00 508,00 508,00

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 508,00 508,00 Dotari independente 508,00 508,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 54.02.50 Alte servicii publice generale 0,00 0,00 0,00

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 dotari LADO 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 0,00 836,00 836,00 0,00 0,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006 131/04131/04131/04131/04131/04131/04

1

Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 410,00 410,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 426,00 426,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 61.02.03.ordine publica 0,00 836,00 836,00 61.02.03.04 politie comunitara 0,00 836,00 836,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 836,00 836,00 Dotari independente 0,00 836,00 836,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Invatamant 2.080,00 150,00 2.230,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 1.880,00 0,00 1.880,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200,00 0,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 150,00 150,00 65.02.03 Invatamant prescolar si primar 1.230,00 100,00 1.330,00 65.02.03.01.Invatamant prescolar 630,00 50,00 680,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 530,00 0,00 530,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7- HCL429/2002 50,00 50,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19- HCL415/2002 80,00 80,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 -HCL416/2002 150,00 150,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 -HCL 422/2002 100,00 100,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 -HCL424/2002 150,00 150,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 50,00 150,00 Dotari independente 100,00 100,00 Studii si proiecte 50,00 50,00

0,00 65.02.03.02 Imvatamant primar 600,00 50,00 650,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 Investitii la invatamant prescolar 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 500,00 0,00 500,00 Extindere sala de sport sc gen nr 9 -HCL296/2001 250,00 250,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24- HCL435/29,11,2005 250,00 250,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 50,00 150,00 Dotari independante 100,00 0,00 100,00 Studii si proiecte 50,00 50,00 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 50,00 900,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 850,00 0,00 850,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul-HCL427/23,12,2002 150,00 150,00 Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda-HCL428/23,12,2002 350,00 350,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 50,00 50,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 50,00 50,00

0,00 Capitolul 66.02 Sanatate 4.100,00 1.912,00 6.012,00

0,00 66.02.06 Spitale 4.100,00 1.912,00 6.012,00 Construcţii 4.100,00 1.464,00 5.564,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 200,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 248,00 248,00

0,00 din care 0,00 A. Lucrari in continuare 500,00 0,00 500,00

2

Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004 500,00 500,00 0,00

B. Lucrari noi 3.600,00 1.464,00 5.064,00 Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU-HCL60/28 2.900,00 0,00 2.900,00 spitalul clinic municipal z.Torontal -HCL50/2002,233/2005,323/2005 1.464,00 1.464,00 Constructie Centru MRF-HCL54/28,09,2004 700,00 0,00 700,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 448,00 448,00 Dotari independente 200,00 200,00 Studii si proiecte 248,00 248,00

0,00 Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie 6.186,25 970,00 7.156,25 TOTAL 0,00 Construcţii 4.530,00 470,00 5.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.656,25 500,00 2.156,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 din care : 0,00 67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte 1.007,50 500,00 1.507,50

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.007,50 500,00 1.507,50 Dotari independente 1.007,50 500,00 1.507,50 Studii si proiecte 0,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultura 648,75 0,00 648,75 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 648,75 0,00 648,75 Dotari independente 648,75 0,00 648,75 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 1.200,00 0,00 1.200,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 1.200,00 0,00 1.200,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan (Baza de Antrenament) HCL61/28,02,2006 1.200,00 0,00 1.200,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.06.Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 3.330,00 470,00 3.800,00

0,00 A. Lucrari in continuare 2.330,00 470,00 2.800,00 Reamenajare Gradina Zoologica-HCL33/20,07,2004 2.330,00 470,00 2.800,00

0,00 B. Lucrari noi 1.000,00 0,00 1.000,00 Amenajare parc zona Uzinei -HCL74/27,03,2001 400,00 400,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 200,00 200,00 Sistem de irigatii zona verde Piata Victoriei -HCL270/11,11,2003 400,00 400,00 Reamenajare Parcul Poporului 0,00 0,00 Pista de Jogging in zona Canal Bega 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 0,00

Capitolul 68.06. Asigurari si Asistenta Sociala 242,48 330,00 572,48 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242,48 324,00 566,48 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 6,00 6,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00

3

68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 163,28 60,00 223,28 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 163,28 60,00 223,28 Dotari independente 163,28 54,00 217,28 Studii si proiecte 0,00 6,00 6,00

0,00 68.06.15 prevenirea excluderii sociale 79,20 270,00 349,20 68.06.15.01 Ajutor social 0,00 270,00 270,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 270,00 270,00 Dotari independente 0,00 270,00 270,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 79,20 0,00 79,20

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 79,20 0,00 79,20 Dotari independente 79,20 0,00 79,20 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 20.540,00 4.632,00 25.172,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 Construcţii 20.540,00 2.820,00 23.360,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 300,00 300,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.512,00 1.512,00

0,00 0,00

70.02.03 Locuinte 2.697,00 487,00 3.184,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.697,00 487,00 3.184,00

0,00 A.Lucrari in continuare 1.247,00 0,00 1.247,00 Amenajari exterioare zona Steaua III 0,00 0,00 Achizitie si reabilitare camin str.Ialomita nr 61B -HCL 146/19,12,2000 715,00 715,00 Amenajari exterioare zona Polona -HCL238/14,09,1999 532,00 532,00

B. Lucrari noi 1.450,00 0,00 1.450,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric-HCL196/21,12,2004 800,00 0,00 800,00 Achizitie si reabilitare camin nr 4 str.Polona -HCL147/19,12,2000 650,00 650,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 487,00 487,00 Dotari independente 0,00 300,00 300,00 Studii si proiecte 0,00 187,00 187,00 Istoria urbanistica a Timisorii 0,00 7,00 7,00 studii si proiecte 0,00 180,00 180,00

0,00 0,00

70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 12.213,00 470,00 12.683,00 70.02.05.01 Alimentari cu apa 12.213,00 470,00 12.683,00

0,00 A. Lucrari in continuare 5.045,00 310,00 5.355,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 0,00 0,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III -HCL28/20,07,2004 700,00 700,00 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda -HCL222/14,10,2003 700,00 700,00 Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu -HCL26/16,12,2003 610,00 300 910,00 Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii -HCL163/18,05,2004 400,00 400,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. – zona Plopi Sud (str.nr.1)-HCL166/18,05,2004 50,00 50,00

4

Extin. reţea apă -canal cu contrib. cetăţ. –str.Octav Băncilă HCL157/18,05,2004 0,00 0,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - zona str. Mureş 16 HCL125/30,11,2004 200,00 200,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Calimanesti (partial)zona Agriculturii -HCL186/21,12,200 130,00 130,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. - str. Euripide HCL185/21,12,2004 170,00 10 180,00

Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Aprodu Movilă HCL182/21,12,2004 110,00 110,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. HCL162/18,05,2004 1.000,00 1.000,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial)-HCL165/18,05,2004 475,00 475,00 Extin. reţea apă-canal cu contrib. cetăţ. - zona Bobâlna HCL181/21,12,2004 500,00 500,00

B. Lucrari noi 7.168,00 10,00 7.178,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - Mures-Tosca etapa 2 HCL188/21,12,2004 190,00 10 200,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie -HCL 158/18,05,2004 700,00 700,00 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate-HCL200/26,04,2005 260,00 260,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale-HCL326/26,07,2005 500,00 500,00 Sistem major canal Cartier Plopi-HCL198/26,04,2005 500,00 0 500,00 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II-HCL201/26,04,2005 500,00 500,00 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă HCL199/26,04,2005 850,00 0 850,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1.-HCL489/20,12,2005 50,00 50,00 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I -HCL483/20,12,2005 400,00 400,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II-HCL59/28,02,2006 400,00 400,00 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei-HCL485/20,12,2005 480,00 480,00 extindere reţea canal -str.Steaua-HCL484/20,12,2005 68,00 68,00 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş HCL482/20,12,2005 100,00 100,00 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului -HCL486/20,12,2005 330,00 330,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor HCL478/20,12,2005 100,00 100,00 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial)-HCL 487/20,12,2005 460,00 460,00 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor HCL488/20,12,2005 200,00 200,00 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) -HCL 477/20,12,2005 200,00 200,00 Extindere reţea canal -zona Blascovici-HCL479/20,12,2005 300,00 300,00 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu -HCL480/20,12,2005 100,00 100,00 Extindere reţea canal -str.C. Baba -HCL481/20,12,2005 50,00 50,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei-HCL 109/28,03,2006 50,00 50,00 Extindere retea apa canal str.Aurel Pop HCL110/28,03,2006 150,00 150,00 extindere canalizare Calea Sagului HCL189/21,12,2004 230,00 230,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 150,00 150,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00

0,00 70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale 5.630,00 500,00 6.130,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B. Lucrari noi 5.630,00 500,00 6.130,00 extindere retele iluminat public zona de nord HCL51/28,02,2006 2.750,00 250,00 3.000,00 extindere retele iluminat public zona de sud HCL51/28,02,2006 2.880,00 250,00 3.130,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localitati 0,00 200,00 200,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 intregiri retele gaze naturale 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 200,00 200,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 200,00 200,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale 0,00 50,00 50,00

5

0,00 0,00

70.02.50Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii co 0,00 2.975,00 2.975,00 0,00

A. Lucrari in continuare 0,00 2.000,00 2.000,00 Piata de gros-HCL414/23,12,2002 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 975,00 975,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 achizitie teren P-ta Vacarescu 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 975,00 975,00 Reabilitare fatade centru istoric 0,00 0,00 0,00 Asigurarea mobilitatii transportului in comun in Timisoara 0,00 20,00 20,00 Promovarea turistica a Euroregiunii DKMT 0,00 20,00 20,00 expertize riscuri seismice 0,00 200,00 200,00 alte studii si proiecte 0,00 500,00 500,00 documentatii pentru intabulari , dezmembrari 50,00 50,00 studii topo cadastrale 185,00 185,00 documentatie topo cadastrala Ciarda rosie 0,00 0,00

Capitolul 74.02 protectia mediului 0,00 1.500,00 1.500,00 Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.500,00 1.500,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 0,00 1.500,00 1.500,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 1.500,00 1.500,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 1.500,00 1.500,00 deponeu ecologic 1.500,00 1.500,00

0,00 Capitolul80.07 Actiuni generale economice, comerciale si d 15.107,81 0,00 15.107,81 Construcţii 11.267,81 0,00 11.267,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 3.840,00 0,00 3.840,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

0,00 80,07,01Acţiuni generale, economice şi comerciale 15.107,81 0 15.107,81

0,00 A. Lucrari in continuare 3.370,08 0,00 3.370,08 Lucrari reabilitare RTS PT87 HCL78/30,03,1999 500,00 500,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 HCL79/30,03,1999 200,00 200,00 incubator de afaceri HCL119/24,06,2003 70,08 70,08 Piata de gros --HCL414/23,12,2002 2.600,00 2.600,00 Reamenajari centre de zi 0,00 0,00 Investitii la spatii cu alta destinatie(consolidari, reparatii capitale 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 7.897,73 0,00 7.897,73 modernizare RTS cartierul SoareluiHCL93/26,10,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului HCL137/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Fabric HCL91/26,10,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Girocului HCL128/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS zona Campus Universitar HCL 129/30,11,2004 300,00 300,00 modernizare RTS zona Bucovinei HCL136/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS zona C.Aradului HCL92/26,10,2004 500,00 500,00 Parc tehnologic HCL167/2003 40,00 40,00 Reabilitare P-Ta Iosefin --HCL414/23,12,2002 4.221,73 4.221,73 Reabilitare fatade centru istoric HCL21/31,01,2006 240,00 240,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,2004 96,00 96,00

0,00 6

C. Dotari independente si alte investitii 3.840,00 0,00 3.840,00 Dotari independente 3.840,00 0,00 3.840,00

0,00 dotari protectie civila 1.200,00 1.200,00 achizitie teren P-ta Iosefin 2.640,00 2.640,00

0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 11.765,00 11.765,00 TOTAL 0,00 Construcţii 0,00 11.765,00 11.765,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 11.765,00 11.765,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 11.765,00 11.765,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 11.765,00 11.765,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 59.597,46 27.027,51 86.624,97 TOTAL 0,00 Construcţii 53.797,46 22.517,00 76.314,46 Maşini, echipamente si mijloace de transport 400,00 2.590,51 2.990,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5.400,00 0,00 5.400,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.920,00 1.920,00 din care : 0,00 84.02.03Transport rutier 59.597,46 27.027,51 86.624,97 84.02.03.02 Transportul in comun 14.240,00 23.677,00 37.917,00

0,00 A. Lucrari in continuare 7.530,00 22.517,00 30.047,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) HG 702/01,09,1999 7.530,00 13.560,00 21.090,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 0,00 8.957,00 8.957,00

B. Lucrari noi 910,00 0,00 910,00 Al doilea sens de circulatie linie troleibuz BV Parvan (HCL156/12,06,2001) 550,00 0,00 550,00 Linie de troleibuz str.Lidia(HCL252/27.10,1998) 360,00 0,00 360,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 5.800,00 1.160,00 6.960,00 Dotari independente 5.800,00 0,00 5.800,00 Sistem TIKETING 5.400,00 0,00 5.400,00 achizitii mijloace transport 400,00 0,00 400,00 Studii si proiecte 0,00 1.160,00 1.160,00 SF Modernizare si extindere retea transport tramvaie 0,00 100,00 100,00 Modernizare linie troleibuz pe strada Lidia 0,00 40,00 40,00 Aldoilea sens de circulatie linie de troleibuz pe bv Parvan 0,00 50,00 50,00 Modernizare platforma garare Dambovita nr1-3 0,00 220,00 220,00 SF Modernizare infrastructura la reteaua afectata traseul 15a si 15 b 0,00 70,00 70,00 SF Modernizare infr, la reteaua la reteaua de trans,in comun cu tramvaiul(consultanta tehnica) 0,00 600,00 600,00 SF Modernizare retea contact pt troleibuzul 80,00 80,00

0,00 84.02.03.03 Strazi 45.357,46 760,00 46.117,46

0,00 A. Lucrari in continuare 22.200,00 0,00 22.200,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului HCL94/30,03,1999 107/28,02,2006 4.000,00 4.000,00 Consolidare str.Dorobanţilor, Şaguna HCL354/18,12,2001 0,00 0,00 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie HCL56/28,09,2004,HCL475/20,12,2005 0,00 0,00 Modernizare str. H. Creangă HCL403/25,10,2005 700,00 700,00 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu HCL34/20,07,2004 10.000,00 10.000,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia HCL441/29,11,2005 1.100,00 1.100,00 Modernizare str. Independenţei – Drubeta HCL202/26,04,2005 1.000,00 1.000,00 Amenajare str. Tibrului HCL376/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajari stradale str.Dacilor HCL377/10,12,2002 0,00 0,00 Amenajare str. Ulpia Traiana HCL43/24,02,2004 HCL440/29,11,2005 1.400,00 1.400,00

7

Modernizare str. Traian Vuia HCL177/21,12,2004 HCL357/27,09,2005 1.400,00 1.400,00 Modernizare str. Cassian Munteanu HCL179/21,12,2004 HCL272/28,06,2004 100,00 100,00 Lucrari rutiere- centrul de radiologii cu energii inalte HCL276/28,06,2005 0,00 0,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-P-ta 700-HCL123/30,11,2004 0,00 0,00 Amenajare str. Ciocârliei- HCL375/10,12,2002HCL273/28,06,2005 500,00 500,00 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 400,00 400,00 Amenajare str. Talăngii HCL367/10,12,2002, hcl438/29,11,2005 400,00 400,00 Amenajare str. Cozia HCL381/10,12,2002HCL439/29,11,2005 700,00 700,00 Amenajare str. Gloriei HCL380/10,12,2002hcl 106/28,02,2006 200,00 200,00 Amenajare intersecţie blv. Eroilor-cal. Buziaşului HCL121/310,11,2004 100,00 100,00 Amenajare Pta Traian HCL20/25,01,2005 HCL274/28,06,2005 0,00 0,00

B. Lucrari noi 23.157,46 0,00 23.157,46 Amenajare str. Busuioc HCL372/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Galileo Galilei HCL368/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Agronomiei HCL362/10,12,2002 95,06 95,06 Amenajare str. Progresul HCL400/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Trifoiului HCL297/16,12,2003 162,40 162,40 Consolidare Pod Eroilor HCL21/25,01,2005 500,00 500,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 200,00 200,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad HCL366/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului HCL 386/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita HCL371/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 piste ciclisti HCL356/18,12,2001 100,00 100,00 Modernizare blv. Dâmboviţa HCL437/29,11,2005 3.700,00 3.700,00 Amenajare L.Rebreanu – I.Bulbuca HCL436/29,11,2005 6.800,00 6.800,00 Reabilitare pasaj Jiului HCL163/18,04,2006 200,00 200,00 Pasaj inferior Popa Şapcă HCL162/18,04,2006 200,00 200,00 Pod peste Bega la str. Bobâlna 0,00 0,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bv Antenei-sector Calea Lipovei str.Demetriade HCL118/30, 400,00 400,00 Inele de circulatie-Extindere legatura intre podul Michelangelo si L.Rebreanu 0,00 0,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bvV.Babes-Eroilor HCL119/30,11,2004 400,00 400,00 Inele de circulatie- intersectie inel II blv Antenei- HCL120/11,30,2004 400,00 400,00 Inele de circulatie-legatura Dambovita Bogdanesti 0,00 0,00 Inele de circulatie-legatura Sudului-Muzicescu si Muzicescu -Calea Urseni-Buziasului 0,00 0,00 Inele de circulatie-INEL 4 Grigore Alexandrescu-Calea Buziasului 0,00 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu HCL401/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-P-ta 700-HCL123/30,11,2004 200,00 200,00

0,00 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 0,00 760,00 760,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 760,00 760,00 SF str. Bastilia 20,00 20,00 SF str.Veronica Micle 20,00 20,00 SF str. Agricultorilor 20,00 20,00 SF str. Semicerc 20,00 20,00 SF str. Olarilor 20,00 20,00 SF str. gen. Stavrescu 20,00 20,00 SF zona Plopi Sud 20,00 20,00 SF str. Mureş (zona Tosca) 20,00 20,00 SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu 20,00 20,00 SF str. Octav Băncilă 20,00 20,00 SF str. Banul Severinului 20,00 20,00 SF str. Bruxelles 20,00 20,00 SF str. Corneliu Nepos 20,00 20,00 SF str. Comuna din Paris 20,00 20,00 SF str. Vlad Bănăţeanu 20,00 20,00 SF zona Mureş-Tosca 0,00 0,00 SF str.nr.III - z.Blaşcovici 20,00 20,00 SF str. Anişoara Odeanu 20,00 20,00 SF str. Cercului 20,00 20,00 SF cartier Ghiroda 20,00 20,00 SF cal. Martirilor-Musicescu 20,00 20,00 SF zona Marginii 20,00 20,00

8

SF str. Pius Brânzeu 20,00 20,00 SF str. Aida 10,00 10,00 SF str. Bârsei 10,00 10,00 SF str. Berzei 10,00 10,00 SF str. Bogdăneştilor(C.Munteanu - Dunărea) 10,00 10,00 SF str. Bucovina 10,00 10,00 SF str. Grigore Alexandrescu 40,00 40,00 SF str. Jose Silva 10,00 10,00 SF str. Vânătorilor 10,00 10,00 SF str. Virtuţii 10,00 10,00 SF str. Bărzava 10,00 10,00 Alte studii şi proiecte 190,00 190,00

0,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.590,51 2.590,51

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 2.590,51 2.590,51 Dotari independente 2.590,51 2.590,51 Achizitii mijloace de transport 2.590,51 2.590,51

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTIA URBANISM DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA E,SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

9

  Atasament: Anexa1_cu_amendament.pdf

  JUDEŢUL:Timis

  Formular:

  TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 391.610,67 412.332,67 20.722,00 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 288.173,34 288.173,34 0,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 350.656,72 362.421,72 11.765,00 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 307.602,86 319.367,86 11.765,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT 5 00.04 127.770,30 127.770,30 0,00

  6 00.05 7.632,60 7.632,60 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 7.632,60 7.632,60 0,00

  Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 7.632,60 7.632,60 0,00 9 00.06 120.137,70 120.137,70 0,00

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 120.137,70 120.137,70 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 114.567,49 114.567,49 0,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bu 12 04.02.04 5.570,21 5.570,21 0,00

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI D 13 00.07 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 0,00 0,00 0,00

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

  Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 69.507,39 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39 69.507,39 0,00

  Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,46 43.713,46 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 5.134,09 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea 23 07.02.03 17.028,97 17.028,97 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87 3.630,87 0,00

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+ 25 00.10 109.146,82 120.911,82 11.765,00 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 103.437,33 115.202,33 11.765,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru act 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sub 28 11.02.02 84.453,98 84.453,98 0,00

  *) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 29 11.02.03 15.912,00 15.912,00 0,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dru 30 11.02.04 0,00 11.765,00 11.765,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ech 31 11.02.05 0,00

  32 11.02.06 3.071,35 3.071,35 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00 300,00 0,00

  Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 300,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42 140,42 0,00

  Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 140,42 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 0,00

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 38 16.02 5.269,07 5.269,07 0,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,26 5.257,26 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de f 40 16.02.03 11,81 11,81 0,00

  41 16.02.50 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 1.178,35 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35 1.178,35 0,00

  Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 1.178,35 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.053,86 43.053,86 0,00

  bunurilor sau pe desfasurare de activitati

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN

  sistemele centralizate de producere şi distribuţie a

  ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu

  Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

  indicator Rectificat I

  2006 Rectificat II

  2006 Influente

  131/01 131/01

  1

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 34.348,63 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63 34.348,63 0,00

  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilo 48 30.02.01 5.457,56 5.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor prece 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 12.273,28 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

  Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 0,00

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75 55 00.14 8.705,23 8.705,23 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd. 56 33.02 86,21 86,21 0,00

  Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intreti 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajut 59 33.02.12 73,57 73,57 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+6 64 34.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00

  Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 5.669,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz 68 35.02.01 5.669,27 5.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere 69 35.02.02 0,00

  70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 0,00

  Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

  Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 402,78 402,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 402,78 402,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

  II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 40.953,95 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95 40.953,95 0,00

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile st 81 39.02.03 786,29 786,29 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului p 83 39.02.07 39.870,95 39.870,95 0,00

  TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471111 49.02 391.610,67 412.332,67 20.722,00 112 01 349.435,18 349.435,18 0,00

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+25 113 10 114.243,95 114.304,95 61,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+ 114 20 121.446,67 118.264,62 -3.182,05 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 8.681,10 8.681,10 0,00

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 3.280,22 3.280,22 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.937,31 2.937,31 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.463,57 2.463,57 0,00

  TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 99.142,00 99.142,00 0,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tari 120 40.03 99.142,00 99.142,00 0,00

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor loc 122 50.04 0,00 0,00 0,00

  123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+37 124 51.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+33 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

  abandonate si alte sume constatate odata cu

  2

  Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fina 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de as 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446 130 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+ 131 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 5.728,71 7.849,76 2.121,05 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 5.728,71 7.849,76 2.121,05

  Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 5.416,97 6.212,97 796,00 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 311,74 1.636,79 1.325,05

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 192,75 1.192,75 1.000,00 Burse (rd.279) 143 59.01 192,75 192,75 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile natur 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 0,00 1.000,00 1.000,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+ 148 70 32.104,51 52.826,51 20.722,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+2 149 71 32.104,51 52.826,51 20.722,00

  Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+4 150 71.01 31.596,51 52.318,51 20.722,00 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417 151 71.01.01 15.814,00 24.771,00 8.957,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+ 484+510+551+582) 152 71.01.02 2.941,51 14.706,51 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205 153 71.01.03 1.108,00 1.108,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244 154 71.01.30 12.241,00 12.241,00 0,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 10.070,98 10.070,98 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau ac 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

  TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 10.070,98 10.070,98 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 6.422,12 6.422,12 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.648,86 3.648,86 0,00

  TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

  169 0,00 170 0,00

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223 171 50.02 44.340,84 42.959,84 -1.381,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 29.936,44 28.636,44 -1.300,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 26.740,44 25.440,44 -1.300,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 10.495,47 10.495,47 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 16.244,97 13.944,97 -2.300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 176 51 0,00 0,00 0,00

  3

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 0,00 1.000,00 1.000,00 Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 3.196,00 3.196,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 3.196,00 3.196,00 0,00

  Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 3.196,00 3.196,00 0,00 Construcţii 182 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 3.196,00 3.196,00 0,00

  Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 29.936,44 28.636,44 -1.300,00

  Autorităţi executive 188 51.02.01.03 29.936,44 28.636,44 -1.300,00 189 0,00

  Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 5.723,30 5.642,30 -81,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 3.462,08 3.381,08 -81,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 1.241,77 1.241,77 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 2.220,31 2.139,31 -81,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor loc 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 196 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 508,00 508,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 508,00 508,00 0,00

  Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 508,00 508,00 0,00 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 180,00 180,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 328,00 328,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 1.753,22 1.753,22 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22 1.753,22 0,00

  Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 1.753,22 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

  Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracta 213 54.02.06 0,00

  214 54.02.07 1.753,22 1.753,22 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 2.608,27 2.527,27 -81,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.361,81 1.361,81 0,00

  217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 8.681,10 8.681,10 0,00

  Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 3.280,22 3.280,22 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.937,31 2.937,31 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.463,57 2.463,57 0,00

  Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 233 59.02 7.449,92 7.449,92 0,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 7.449,92 7.449,92 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 6.613,92 6.613,92 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 2.820,00 2.820,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 3.793,92 3.793,92 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 836,00 836,00 0,00

  contractate/garantate de administraţile publice locale

  4

  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 836,00 836,00 0,00 Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 836,00 836,00 0,00

  Construcţii 255 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 836,00 836,00 0,00

  Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 7.256,00 7.256,00 0,00

  Politie comunitara 261 61.02.03.04 7.256,00 7.256,00 0,00 Protectie civila 262 61.02.08 193,92 193,92 0,00

  263 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+30 264 64.02 153.275,36 154.906,36 1.631,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 104.093,26 104.093,26 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 103.943,26 103.943,26 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 78.857,72 78.857,72 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 24.581,05 24.581,05 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 269 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 311,74 311,74 0,00

  Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 311,74 311,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 311,74 311,74 0,00

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 192,75 192,75 0,00 Burse 279 59.01 192,75 192,75 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 150,00 150,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 150,00 150,00 0,00

  Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 150,00 150,00 0,00 Construcţii 284 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 150,00 150,00 0,00

  Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 50.398,90 50.398,90 0,00

  Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 17.443,15 17.443,15 0,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 32.955,75 32.955,75 0,00

  Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 53.694,36 53.694,36 0,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 37.832,48 37.832,48 0,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 15.861,88 15.861,88 0,00

  303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 5.009,17 5.009,17 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 3.097,17 3.097,17 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 725,00 725,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 2.372,17 2.372,17 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 308 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

  Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 5

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 1.912,00 1.912,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.912,00 1.912,00 0,00

  Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.912,00 1.912,00 0,00 Construcţii 317 71.01.01 1.464,00 1.464,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 200,00 200,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 248,00 248,00 0,00

  Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 3.112,00 3.112,00 0,00

  Spitale generale 323 66.02.06.01 3.112,00 3.112,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.897,17 1.897,17 0,00

  Crese 325 66.02.50.03 976,00 976,00 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 921,17 921,17 0,00

  327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 19.438,04 19.378,04 -60,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 18.468,04 18.408,04 -60,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 6.284,00 6.284,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 12.184,04 12.124,04 -60,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 332 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 970,00 970,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 970,00 970,00 0,00

  Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 970,00 970,00 0,00 Construcţii 345 71.01.01 470,00 470,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 500,00 500,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 9.381,16 9.321,16 -60,00

  Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 7.876,16 7.876,16 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 1.505,00 1.445,00 -60,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

  Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 9.082,70 9.082,70 0,00 Sport 361 67.02.05.01 434,62 434,62 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 48,00 48,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 8.600,08 8.600,08 0,00

  Servicii religioase 364 67.02.06 106,00 106,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 868,18 868,18 0,00

  366 0,00 6

  Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3 367 68.02 24.734,89 26.425,89 1.691,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 24.404,89 26.095,89 1.691,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 11.273,35 11.334,35 61,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 7.714,57 7.223,52 -491,05 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 371 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 5.416,97 7.538,02 2.121,05 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 5.416,97 7.538,02 2.121,05

  Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 5.416,97 6.212,97 796,00 57.02.02 0,00 1.325,05

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 330,00 -330,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 330,00 330,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 330,00 330,00 0,00

  Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 0,00 330,00 330,00 Construcţii 387 71.01.01 171,00 0,00 -171,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 80,00 171,00 91,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 79,00 80,00 1,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 79,00 79,00

  Din total capitol: 391 0,00 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 2.795,59 0,00 -2.795,59 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 2.795,59 2.795,59 0,00

  Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 15.597,59 2.795,59 -12.802,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 2.488,90 2.488,90 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 6.341,71 -6.341,71 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 3.822,00 19.450,40 15.628,40

  Ajutor social 398 68.02.15.01 2.519,71 16.930,69 14.410,98 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 0,00 2.519,71 2.519,71

  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 1.691,00 1.691,00 401 56.489,08 -56.489,08

  Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUI 402 69.02 47.044,90 56.239,08 9.194,18 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4 403 70.02 34.095,14 46.794,90 12.699,76 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 2.324,40 33.845,14 31.520,74 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 31.770,74 2.324,40 -29.446,34 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 0,00 31.520,74 31.520,74 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 407 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 4.632,00 -4.632,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 4.632,00 4.632,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 4.632,00 4.632,00 0,00

  Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 500,00 4.632,00 4.132,00 Construcţii 417 71.01.01 0,00 500,00 500,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 4.132,00 0,00 -4.132,00

  7

  Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 0,00 4.132,00 4.132,00 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00

  Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 8.317,76 0,00 -8.317,76

  OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 8.317,76 8.317,76 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 4.668,90 8.317,76 3.648,86

  Rambursari de credite externe 426 81.01 3.648,86 4.668,90 1.020,04 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.648,86 3.648,86

  Din total capitol: 428 7.192,80 -7.192,80 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 187,00 6.942,80 6.755,80

  Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 7.005,80 187,00 -6.818,80 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 15.253,82 6.755,80 -8.498,02

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 15.253,82 15.253,82 0,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 15.253,82 15.253,82 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 8.195,60 -8.195,60

  Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 200,00 8.195,60 7.995,60 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 16.202,68 200,00 -16.002,68 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltar 437 70.02.50 16.202,68 16.202,68

  438 9.444,18 -9.444,18 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 7.944,18 9.444,18 1.500,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 0,00 7.944,18 7.944,18 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 7.944,18 0,00 -7.944,18 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 0,00 7.944,18 7.944,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00

  Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

  A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 1.500,00 -1.500,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 1.500,00 1.500,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 1.500,00 1.500,00 0,00

  Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 0,00 1.500,00 1.500,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 1.500,00 0,00 -1.500,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 0,00 1.500,00 1.500,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00 0,00

  Rambursari de credite externe 463 81.01 0,00 Rambursari de credite interne 464 81.02 0,00

  Din total capitol: 465 9.214,79 -9.214,79 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 7.714,79 9.214,79 1.500,00

  Salubritate 467 74.02.05.01 1.500,00 7.714,79 6.214,79 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 229,39 1.500,00 1.270,61

  Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 229,39 229,39 470 130.055,47 #########

  Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+5 471 79.02 0,00 150.777,47 150.777,47 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 71.142,00 82.907,00 11.765,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 71.142,00 71.142,00

  8

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 71.142,00 0,00 -71.142,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 71.142,00 71.142,00 0,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tari 499 40.03 0,00 71.142,00 71.142,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 500 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 505 55.01.12 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 11.765,00 11.765,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 0,00 11.765,00 11.765,00

  Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 11.765,00 11.765,00 Construcţii 509 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 11.765,00 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

  Din total capitol: 513 71.142,00 -71.142,00 Energie termica 514 81.02.06 82.907,00 82.907,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

  517 320,74 -320,74 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd. 518 83.02 320,74 320,74 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 222,24 320,74 98,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 98,50 222,24 123,74 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 0,00 98,50 98,50

  Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 320,74 320,74 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 320,74 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

  533 58.592,73 -58.592,73 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 40.522,22 67.549,73 27.027,51 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 40.522,22 40.522,22 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 12.522,22 -12.522,22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 28.000,00 12.522,22 -15.477,78 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 28.000,00 28.000,00 0,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tari 539 40.03 0,00 28.000,00 28.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTR 540 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comercia 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 18.070,51 -18.070,51

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 18.070,51 27.027,51 8.957,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 18.070,51 27.027,51 8.957,00

  Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 13.380,00 27.027,51 13.647,51 Construcţii 550 71.01.01 2.590,51 22.337,00 19.746,49 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 0,00 2.590,51 2.590,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.100,00 0,00 -2.100,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 2.100,00 2.100,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comerciale 556 72.01.01 0,00 Din total capitol: 557 56.002,22 -56.002,22

  9

  Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 64.959,22 64.959,22 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 42.720,00 -42.720,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 13.282,22 51.677,00 38.394,78 Strazi 561 84.02.03.03 0,00 13.282,22 13.282,22

  Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 2.590,51 -2.590,51

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 2.590,51 2.590,51 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00

  REZERVE 597 97.02 0,00 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

  Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

  10

  Atasament: anexa3.pdf

  JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

  - mii RON - Trim Trim Trim Trim

  I II III IV

  CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 112.847,00 28.211,80 28.211,73 28.211,73 28.211,73 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 112.847,00 26.861,80 29.561,73 29.561,73 26.861,73 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 112.847,00 26.861,80 29.561,73 29.561,73 26.861,73

  Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 112.847,00 26.861,80 29.561,73 29.561,73 26.861,73 Construcţii 5 71.01.01 96.115,27 24.028,83 24.028,81 24.028,81 24.028,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 16.331,73 2.732,97 5.432,92 5.432,92 2.732,92 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+354+366+38 201 112.847,00 28.211,80 28.211,73 28.211,73 28.211,73 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+341+355+3 202 70 112.847,00 26.861,80 29.561,73 29.561,73 26.861,73 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+324+342+356 203 71 112.847,00 26.861,80 29.561,73 29.561,73 26.861,73

  Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369+383) 204 71.01 112.847,00 26.861,80 29.561,73 29.561,73 26.861,73 Construcţii 205 71.01.01 96.115,27 24.028,83 24.028,81 24.028,81 24.028,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 16.331,73 2.732,97 5.432,92 5.432,92 2.732,92

  Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25

  Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 Construcţii 214 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 0,00

  Din total capitol: 218 Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 4.993,00 1.248,25 1.248,25 1.248,25 1.248,25

  BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2006

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

  indicator Buget 2006

  131/03131/03

  1

  220 Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00

  Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 2.080,00 520,00 520,00 520,00 520,00 Construcţii 254 71.01.01 1.880,00 470,00 470,00 470,00 470,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 255 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 256 71.01.03 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 257 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Din total capitol: 258 Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 1.230,00 307,50 307,50 307,50 307,50

  Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 630,00 157,50 157,50 157,50 157,50 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00

  Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 850,00 212,50 212,50 212,50 212,50

  Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

  Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 Construcţii 275 71.01.01 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

  Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 Spitale generale 281 66.07.06.01 4.100,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

  Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 6.186,25 1.546,60 1.546,55 1.546,55 1.546,55 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 6.186,25 1.546,60 1.546,55 1.546,55 1.546,55 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 6.186,25 1.546,60 1.546,55 1.546,55 1.546,55

  Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 6.186,25 1.546,60 1.546,55 1.546,55 1.546,55 Construcţii 290 71.01.01 4.530,00 1.132,50 1.132,50 1.132,50 1.132,50 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 1.656,25 414,10 414,05 414,05 414,05 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 293 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00

  Din total capitol: 294 Servicii culturale (rd296 la 304) 295 67.07.03 1.656,25 414,10 414,05 414,05 414,05

  Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 296 67.07.03.02 Muzee 297 67.07.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 298 67.07.03.04 1.007,50 251,89 251,87 251,87 251,87

  2

  Scoli populare de arta si meserii 299 67.07.03.05 Case de cultura 300 67.07.03.06 648,75 162,21 162,18 162,18 162,18

  Servicii recreative si sportive 67.07.05 4.530,00 1.132,50 1.132,50 1.132,50 1.132,50 Sport 67.02.05.01 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Tineret 67.02.05.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 3.330,00 832,50 832,50 832,50 832,50

  Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 306

  Asigurari si asistenta sociala (rd.316 la 318) 307 68.07 242,48 60,62 60,62 60,62 60,62 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.309) 308 70 242,48 60,62 60,62 60,62 60,62 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd310) 309 71 242,48 60,62 60,62 60,62 60,62

  Active fixe (rd311+..+314) 310 71.01 242,48 60,62 60,62 60,62 60,62 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 313 71.01.03 242,48 60,62 60,62 60,62 60,62

  Asistenta acordata persoanelor in varsta 316 68.07.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 317 68.07.06 163,28 40,82 40,82 40,82 40,82 Prevenirea excluderii sociale (rd.319+320) 318 68.07.15 79,20 19,80 19,80 19,80 19,80

  Cantine de ajutor social 319 68.07.15.02 79,20 19,80 19,80 19,80 19,80 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 20.540,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 20.540,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 20.540,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00

  Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 20.540,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 Construcţii 326 71.01.01 20.540,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00 5.135,00

  Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 2.697,00 674,25 674,25 674,25 674,25 Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 2.697,00 674,25 674,25 674,25 674,25

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 12.213,00 3.053,25 3.053,25 3.053,25 3.053,25 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 12.213,00 3.053,25 3.053,25 3.053,25 3.053,25

  Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 5.630,00 1.407,50 1.407,50 1.407,50 1.407,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 338 70.07.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 15.107,81 3.776,95 3.776,95 3.776,95 3.776,95 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 15.107,81 3.776,95 3.776,95 3.776,95 3.776,95 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 15.107,81 3.776,95 3.776,95 3.776,95 3.776,95

  Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 15.107,81 3.776,95 3.776,95 3.776,95 3.776,95 Construcţii 358 71.01.01 11.267,81 2.816,95 2.816,95 2.816,95 2.816,95 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 360 71.01.03 3.840,00 960,00 960,00 960,00 960,00

  Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.364) 363 80.07.01 15.107,81 3.776,95 3.776,95 3.776,95 3.776,95

  Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 15.107,81 3.776,95 3.776,95 3.776,95 3.776,95

  3

  Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 59.597,46 14.899,38 14.899,36 14.899,36 14.899,36 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 59.597,46 13.549,38 16.249,36 16.249,36 13.549,36 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 59.597,46 13.549,38 16.249,36 16.249,36 13.549,36

  Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 59.597,46 13.549,38 16.249,36 16.249,36 13.549,36 Construcţii 384 71.01.01 53.797,46 13.449,38 13.449,36 13.449,36 13.449,36 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 5.400,00 2.700,00 2.700,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00

  Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 59.597,46 14.899,38 14.899,36 14.899,36 14.899,36

  Transport în comun 391 84.07.03.02 14.240,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 Strazi 392 84.07.03.03 45.357,46 11.339,38 11.339,36 11.339,36 11.339,36

  Transport aerian (rd.380) 393 84.07.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 398 99.07

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

  Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

  4

  -

  5

  Atasament: anexa2.pdf

  ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2006

  rectificat 2

  mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 112.847,00 32.104,51 144.951,51 -buget local-A 42.222,08 17.048,00 59.270,08 -buget local-B 53.893,19 1.464,00 55.357,19 -buget local-C 16.731,73 13.120,51 29.852,24

  0,00 TOTAL GENERAL 112.847,00 32.104,51 144.951,51 din care pe capitole 0,00

  0,00 Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 4.993,00 3.196,00 8.189,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autoritati executive 4.993,00 3.196,00 8.189,00 Construcţii 0,00 0,00 0 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 4.993,00 2.690,00 7683 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0 506 506 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 4.993,00 3.196,00 8.189,00 Dotari independente 993,00 2.690,00 3.683,00 achizitie corp BancPost 4.000,00 0,00 4.000,00 Studii si proiecte 0,00 506,00 506,00 Barometrul politicilor publice din Timisoara 55,00 55,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 451,00 451,00

  0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 508,00 508,00

  0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 508,00 508,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 0,00 508,00 508,00

  0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 508,00 508,00 Dotari independente 508,00 508,00 Studii si proiecte 0,00

  0,00 54.02.50 Alte servicii publice generale 0,00 0,00 0,00

  0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 dotari LADO 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00

  PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006 131/04131/04131/04

  1

  Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 0,00 836,00 836,00 0,00 0,00

  Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 410,00 410,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 426,00 426,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 61.02.03.ordine publica 0,00 836,00 836,00 61.02.03.04 politie comunitara 0,00 836,00 836,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 836,00 836,00 Dotari independente 0,00 836,00 836,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 61.02.08.Protectie Civila 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00

  Capitolul 65.02 Invatamant 2.080,00 150,00 2.230,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 1.880,00 0,00 1.880,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 200,00 0,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 150,00 150,00 65.02.03 Invatamant prescolar si primar 1.230,00 100,00 1.330,00 65.02.03.01.Invatamant prescolar 630,00 50,00 680,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 530,00 0,00 530,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7- HCL429/2002 50,00 50,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19- HCL415/2002 80,00 80,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 -HCL416/2002 150,00 150,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 -HCL 422/2002 100,00 100,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 -HCL424/2002 150,00 150,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 50,00 150,00 Dotari independente 100,00 100,00 Studii si proiecte 50,00 50,00

  0,00 65.02.03.02 Imvatamant primar 600,00 50,00 650,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 Investitii la invatamant prescolar 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 500,00 0,00 500,00 Extindere sala de sport sc gen nr 9 -HCL296/2001 250,00 250,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24- HCL435/29,11,2005 250,00 250,00 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 50,00 150,00 Dotari independante 100,00 0,00 100,00 Studii si proiecte 50,00 50,00 65.02.04 Invatamant secundar 850,00 50,00 900,00 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 850,00 50,00 900,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 850,00 0,00 850,00 Reabilitare pct termic Lic Electrotimis -HCL434/29,11,2005 350 350,00 Bransament gaz+ centrala termica Liceul Sportiv Banatul-HCL427/23,12,2002 150,00 150,00

  2

  Bransament gaz +centrala termica Liceul H.Coanda-HCL428/23,12,2002 350,00 350,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 50,00 50,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 50,00 50,00

  0,00 Capitolul 66.02 Sanatate 4.100,00 1.912,00 6.012,00

  0,00 66.02.06 Spitale 4.100,00 1.912,00 6.012,00 Construcţii 4.100,00 1.464,00 5.564,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 200,00 200,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 248,00 248,00

  0,00 din care 0,00 A. Lucrari in continuare 500,00 0,00 500,00 Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004 500,00 500,00

  0,00 B. Lucrari noi 3.600,00 1.464,00 5.064,00 Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU- HCL60/28,02,2 2.900,00 0,00 2.900,00 spitalul clinic municipal z.Torontal 1.464,00 1.464,00 Constructie Centru MRF-HCL54/28,09,2004 700,00 0,00 700,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 448,00 448,00 Dotari independente 200,00 200,00 Studii si proiecte 248,00 248,00

  0,00 Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie 6.186,25 970,00 7.156,25 TOTAL 0,00 Construcţii 4.530,00 470,00 5.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.656,25 500,00 2.156,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 din care : 0,00 67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte 1.007,50 500,00 1.507,50

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.007,50 500,00 1.507,50 Dotari independente 1.007,50 500,00 1.507,50 Studii si proiecte 0,00

  0,00 67.02.03.07 Casa de cultura 648,75 0,00 648,75 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 648,75 0,00 648,75 Dotari independente 648,75 0,00 648,75 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 1.200,00 0,00 1.200,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 1.200,00 0,00 1.200,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan (Baza de Antrenament) HCL61/28,02,2006 1.200,00 0,00 1.200,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.06.Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 3.330,00 470,00 3.800,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 2.330,00 470,00 2.800,00 Reamenajare Gradina Zoologica-HCL33/20,07,2004 2.330,00 470,00 2.800,00

  0,00 B. Lucrari noi 1.000,00 0,00 1.000,00 Amenajare parc zona Uzinei -HCL74/27,03,2001 400,00 400,00

  3

  Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 200,00 200,00 Sistem de irigatii zona verde Piata Victoriei -HCL270/11,11,2003 400,00 400,00 Reamenajare Parcul Poporului 0,00 0,00 Pista de Jogging in zona Canal Bega 0,00 0,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

  0,00 0,00

  Capitolul 68.06. Asigurari si Asistenta Sociala 242,48 330,00 572,48 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242,48 324,00 566,48 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 6,00 6,00 68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 0,00 68.06.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 0,00 0,00 0,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 0,00 68.06.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 163,28 60,00 223,28

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 163,28 60,00 223,28 Dotari independente 163,28 54,00 217,28 Studii si proiecte 0,00 6,00 6,00

  0,00 68.06.15 prevenirea excluderii sociale 79,20 270,00 349,20 68.06.15.01 Ajutor social 0,00 270,00 270,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 270,00 270,00 Dotari independente 0,00 270,00 270,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 79,20 0,00 79,20

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 79,20 0,00 79,20 Dotari independente 79,20 0,00 79,20 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  68.06.15.04 Servicii sociale 0,00 0,00 0,00 0,00

  A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 0,00 0,00 0,00

  4

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00

  0,00 0,00 0,00

  Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 20.540,00 4.632,00 25.172,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00

  0,00 Construcţii 20.540,00 2.820,00 23.360,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 300,00 300,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.512,00 1.512,00

  0,00 0,00

  70.02.03 Locuinte 2.697,00 487,00 3.184,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.697,00 487,00 3.184,00

  0,00 A.Lucrari in continuare 1.247,00 0,00 1.247,00 Amenajari exterioare zona Steaua III 0,00 0,00 Achizitie si reabilitare camin str.Ialomita nr 61B -HCL 146/19,12,2000 715,00 715,00 Amenajari exterioare zona Polona -HCL238/14,09,1999 532,00 532,00

  B. Lucrari noi 1.450,00 0,00 1.450,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric-HCL196/21,12,2004 800,00 0,00 800,00 Achizitie si reabilitare camin nr 4 str.Polona -HCL147/19,12,2000 650,00 650,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 487,00 487,00 Dotari independente 0,00 300,00 300,00 Studii si proiecte 0,00 187,00 187,00 Istoria urbanistica a Timisorii 0,00 7,00 7,00 studii si proiecte 0,00 180,00 180,00

  0,00 0,00

  70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 12.213,00 470,00 12.683,00 70.02.05.01 Alimentari cu apa 12.213,00 470,00 12.683,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 5.045,00 310,00 5.355,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 0,00 0,00 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III -HCL28/20,07,2004 700,00 700,00 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda -HCL222/14,10,2003 700,00 700,00 Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu -HCL26/16,12,2003 610,00 300 910,00 Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii -HCL163/18,05,2004 400,00 400,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. – zona Plopi Sud (str.nr.1)-HCL166/18,05,2004 50,00 50,00 Extin. reţea apă -canal cu contrib. cetăţ. –str.Octav Băncilă HCL157/18,05,2004 0,00 0,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - zona str. Mureş 16 HCL125/30,11,2004 200,00 200,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Calimanesti (partial)zona Agriculturii - HCL186/21,12,2004 130,00 130,00 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. - str. Euripide HCL185/21,12,2004 170,00 10 180,00

  Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Aprodu Movilă HCL182/21,12,2004 110,00 110,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. HCL162/18,05,2004 1.000,00 1.000,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) -HCL165/18,05,2004 475,00 475,00 Extin. reţea apă-canal cu contrib. cetăţ. - zona Bobâlna HCL181/21,12,2004 500,00 500,00

  B. Lucrari noi 7.168,00 10,00 7.178,00 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - Mures-Tosca etapa 2 HCL188/21,12,2004 190,00 10 200,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie -HCL 158/18,05,2004 700,00 700,00 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate-HCL200/26,04,2005 260,00 260,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale-HCL326/26,07,2005 500,00 500,00 Sistem major canal Cartier Plopi-HCL198/26,04,2005 500,00 0 500,00

  5

  Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II-HCL201/26,04,2005 500,00 500,00 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă HCL199/26,04,2005 850,00 0 850,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1.-HCL489/20,12,2005 50,00 50,00 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I -HCL483/20,12,2005 400,00 400,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II-HCL59/28,02,2006 400,00 400,00 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei-HCL485/20,12,2005 480,00 480,00 extindere reţea canal -str.Steaua-HCL484/20,12,2005 68,00 68,00 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş HCL482/20,12,2005 100,00 100,00 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului -HCL486/20,12,2005 330,00 330,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor HCL478/20,12,2005 100,00 100,00 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial)-HCL 487/20,12,2005 460,00 460,00 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor HCL488/20,12,2005 200,00 200,00 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) -HCL 477/20,12,2005 200,00 200,00 Extindere reţea canal -zona Blascovici-HCL479/20,12,2005 300,00 300,00 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu -HCL480/20,12,2005 100,00 100,00 Extindere reţea canal -str.C. Baba -HCL481/20,12,2005 50,00 50,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei-HCL 109/28,03,2006 50,00 50,00 Extindere retea apa canal str.Aurel Pop HCL110/28,03,2006 150,00 150,00 extindere canalizare Calea Sagului HCL189/21,12,2004 230,00 230,00

  C. Dotari independente si alte investitii 0,00 150,00 150,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00

  0,00 70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale 5.630,00 500,00 6.130,00 B. Lucrari noi 5.630,00 500,00 6.130,00 extindere retele iluminat public zona de nord HCL51/28,02,2006 2.750,00 250,00 3.000,00 extindere retele iluminat public zona de sud HCL51/28,02,2006 2.880,00 250,00 3.130,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

  0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localitati 0,00 200,00 200,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 intregiri retele gaze naturale 0,00 0,00 0,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 200,00 200,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 200,00 200,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50,00 50,00 SF extindere retele gaze naturale 0,00 50,00 50,00

  0,00 0,00

  70.02.50Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comu 0,00 2.975,00 2.975,00 0,00

  A. Lucrari in continuare 0,00 2.000,00 2.000,00 Piata de gros 0,00 2.000,00 2.000,00

  0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 975,00 975,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 975,00 975,00 Reabilitare fatade centru istoric 0,00 0,00 0,00 Asigurarea mobilitatii transportului in comun in Timisoara 0,00 20,00 20,00 Promovarea turistica a Euroregiunii DKMT 0,00 20,00 20,00 expertize riscuri seismice 0,00 200,00 200,00

  6

  alte studii si proiecte 0,00 500,00 500,00

  7

  documentatii pentru intabulari , dezmembrari 50,00 50,00 studii topo cadastrale 185,00 185,00 documentatie topo cadastrala Ciarda rosie 0,00 0,00

  Capitolul 74.07 protectia mediului 0,00 1.500,00 1.500,00 Construcţii 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.500,00 1.500,00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 0,00 1.500,00 1.500,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 1.500,00 1.500,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 1.500,00 1.500,00 deponeu ecologic 1.500,00 1.500,00

  0,00 Capitolul80.07 Actiuni generale economice, comerciale si de m 15.107,81 0,00 15.107,81 Construcţii 11.267,81 0,00 11.267,81 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 3.840,00 0,00 3.840,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

  0,00 80,07,01Acţiuni generale, economice şi comerciale 15.107,81 0 15.107,81

  0,00 A. Lucrari in continuare 3.370,08 0,00 3.370,08 Lucrari reabilitare RTS PT87 HCL78/30,03,1999 500,00 500,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 HCL79/30,03,1999 200,00 200,00 incubator de afaceri HCL119/24,06,2003 70,08 70,08 Piata de gros --HCL414/23,12,2002 2.600,00 2.600,00 Reamenajari centre de zi 0,00 0,00 Investitii la spatii cu alta destinatie(consolidari, reparatii capitale 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 7.897,73 0,00 7.897,73 modernizare RTS cartierul SoareluiHCL93/26,10,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului HCL137/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Fabric HCL91/26,10,2004 500,00 500,00 modernizare RTS cartierul Girocului HCL128/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS zona Campus Universitar HCL 129/30,11,2004 300,00 300,00 modernizare RTS zona Bucovinei HCL136/30,11,2004 500,00 500,00 modernizare RTS zona C.Aradului HCL92/26,10,2004 500,00 500,00 Parc tehnologic HCL167/2003 40,00 40,00 Reabilitare P-Ta Iosefin --HCL414/23,12,2002 4.221,73 4.221,73 Reabilitare fatade centru istoric HCL21/31,01,2006 240,00 240,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 - HCL47/24,02,2004 96,00 96,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 3.840,00 0,00 3.840,00 Dotari independente 3.840,00 0,00 3.840,00

  0,00 dotari protectie civila 1.200,00 1.200,00 achizitie teren P-ta Iosefin 2.640,00 2.640,00

  0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11765 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 0,00 0,00

  0,00

  8

  A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  9

  Lucrari reabilitare RTS PT87 0,00 0,00 0,00 Lucrari reabilitare RTS PT92 0,00 0,00 0,00 Reabilitare retele gaze nat zona Polona 0,00 0,00 0,00 Reabilitare retele si construire PRM zona Aeroport 0,00 0,00 0,00 Intregiri retele gaze naturale 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Soarelui 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Sagului 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Fabric 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS cartierul Girocului 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS zonaCampus Universitar 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS zona Bucovina 0,00 0,00 0,00 modernizare RTS zona C.Aradului 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

  0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 59.597,46 18.070,51 77.667,97 TOTAL 0,00 Construcţii 53.797,46 14.230,00 68.027,46 Maşini, echipamente si mijloace de transport 400,00 2.590,51 2.990,51 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5.400,00 0,00 5.400,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.250,00 1.250,00 din care : 0,00 84.02.03Transport rutier 59.597,46 18.070,51 77.667,97 84.02.03.02 Transportul in comun 14.240,00 14.720,00 28.960,00

  0,00 A. Lucrari in continuare 7.530,00 14.230,00 21.760,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) HG 702/01,09,1999 7.530,00 14.230,00 21.760,00 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 0,00 0,00 0,00

  B. Lucrari noi 910,00 0,00 910,00 Al doilea sens de circulatie linie troleibuz BV Parvan (HCL156/12,06,2001) 550,00 0,00 550,00 Linie de troleibuz str.Lidia(HCL252/27.10,1998) 360,00 0,00 360,00

  Modernizare platforma garare( b-dDambovita nr 1-3 0,00 0,00 0,00 0,00

  C. Dotari independente si alte investitii 5.800,00 490,00 6.290,00 Dotari independente 5.800,00 0,00 5.800,00 Sistem TIKETING 5.400,00 0,00 5.400,00 achizitii mijloace transport 400,00 0,00 400,00 Studii si proiecte 0,00 490,00 490,00 SF Modernizare si extindere retea transport tramvaie 0,00 100,00 100,00 SFModernizare linie troleibuz pe strada Lidia 0,00 40,00 40,00 SF Aldoilea sens de circulatie linie de troleibuz pe bv Parvan 0,00 50,00 50,00 Modernizare platforma garare Dambovita nr1-3 0,00 220,00 220,00 SF Modernizare retea contact pt troleibuzul 80,00 80,00

  0,00 84.02.03.03 Strazi 45.357,46 760,00 46.117,46

  0,00 A. Lucrari in continuare 22.200,00 0,00 22.200,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului HCL94/30,03,1999 4.000,00 4.000,00 Consolidare str.Dorobanţilor, Şaguna HCL354/18,12,2001 0,00 0,00 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie HCL56/28,09,2004,HCL475/20,12,2005 0,00 0,00 Modernizare str. H. Creangă HCL403/25,10,2005 700,00 700,00 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu HCL34/20,07,2004 10.000,00 10.000,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia HCL441/29,11,2005 1.100,00 1.100,00 Modernizare str. Independenţei – Drubeta HCL202/26,04,2005 1.000,00 1.000,00 Amenajare str. Tibrului HCL376/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajari stradale str.Dacilor HCL377/10,12,2002 0,00 0,00 Amenajare str. Ulpia Traiana HCL43/24,02,2004 HCL440/29,11,2005 1.400,00 1.400,00

  10

  Modernizare str. Traian Vuia HCL177/21,12,2004 HCL357/27,09,2005 1.400,00 1.400,00 Modernizare str. Cassian Munteanu HCL179/21,12,2004 HCL272/28,06,2004 100,00 100,00 Amenajare acces Spitalul Municipal HCL276/28,06,2005 0,00 0,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu-HCL123/30,11,2004 0,00 0,00 Amenajare str. Ciocârliei- HCL375/10,12,2002HCL273/28,06,2005 500,00 500,00 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 400,00 400,00 Amenajare str. Talăngii HCL367/10,12,2002 400,00 400,00 Amenajare str. Cozia HCL381/10,12,2002 700,00 700,00 Amenajare str. Gloriei HCL380/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajare intersecţie blv. Eroilor-cal. Buziaşului HCL121/310,11,2004 100,00 100,00 Amenajare Pta Traian HCL20/25,11,2005 HCL274/28,06,2005 0,00 0,00

  B. Lucrari noi 23.157,46 0,00 23.157,46 Amenajare str. Busuioc HCL375/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Schwicker 0,00 0,00 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Galileo Galilei HCL368/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Agronomiei HCL362/10,12,2002 95,06 95,06 Amenajare str. Progresul HCL400/10,12,2002 100,00 100,00 Amenajare str. Trifoiului HCL297/16,12,2003 162,40 162,40 Consolidare Pod Eroilor HCL21/25,01,2005 500,00 500,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 200,00 200,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad HCL366/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului HCL 386/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita HCL371/10,12,2002 3.000,00 3.000,00 piste ciclisti HCL356/18,12,2001 100,00 100,00 Modernizare blv. Dâmboviţa HCL437/29,11,2005 3.700,00 3.700,00 Amenajare L.Rebreanu – I.Bulbuca HCL436/29,11,2005 6.600,00 6.600,00 Reabilitare pasaj Jiului HCL163/18,04,2006 200,00 200,00

  0,00 0,00 Pasaj superior peste liniile CF la blv. I.Maniu 0,00 0,00 Pasaj inferior Popa Şapcă HCL162/18,04,2006 200,00 200,00 Pasaj Demetriade-Badeer 0,00 0,00 Pod peste Bega la str. Bobâlna 200,00 200,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bv Antenei-sector Calea Lipovei str.Demetriade HCL118/30,11,2 400,00 400,00 Inele de circulatie-Extindere legatura intre podul Michelangelo si L.Rebreanu 0,00 0,00 Inele de circulatie-Extindere 4 benzi bvV.Babes-Eroilor HCL119/30,11,2004 400,00 400,00 Inele de circulatie- intersectie inel II blv Antenei- HCL120/11,30,2004 400,00 400,00 Inele de circulatie-legatura Dambovita Bogdanesti 0,00 0,00 Inele de circulatie-legatura Sudului-Muzicescu si Muzicescu -Calea Urseni-Buziasului 0,00 0,00 Inele de circulatie-INEL 4 Grigore Alexandrescu-Calea Buziasului 0,00 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu HCL401/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 200,00 200,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu-HCL123/30,11,2004 200,00 200,00

  0,00 0,00

  C. Dotari independente si alte investitii 0,00 760,00 760,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 760,00 760,00 SF str. Bastilia 20,00 20,00 SF str.Veronica Micle 20,00 20,00 SF str. Agricultorilor 20,00 20,00 SF str. Semicerc 20,00 20,00 SF str. Olarilor 20,00 20,00 SF str. gen. Stavrescu 20,00 20,00 SF zona Plopi Sud 20,00 20,00 SF str. Mureş (zona Tosca) 20,00 20,00 SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu 20,00 20,00 SF str. Octav Băncilă 20,00 20,00 SF str. Banul Severinului 20,00 20,00 SF str. Bruxelles 20,00 20,00 SF str. Corneliu Nepos 20,00 20,00 SF str. Comuna din Paris 20,00 20,00

  11

  SF str. Vlad Bănăţeanu 20,00 20,00

  12

  SF zona Mureş-Tosca 0,00 0,00 SF str.nr.III - z.Blaşcovici 20,00 20,00 SF str. Anişoara Odeanu 20,00 20,00 SF str. Cercului 20,00 20,00 SF cartier Ghiroda 20,00 20,00 SF cal. Martirilor-Musicescu 20,00 20,00 SF zona Marginii 20,00 20,00 SF str. Pius Brânzeu 20,00 20,00 SF str. Aida 10,00 10,00 SF str. Bârsei 10,00 10,00 SF str. Berzei 10,00 10,00 SF str. Bogdăneştilor(C.Munteanu - Dunărea) 10,00 10,00 SF str. Bucovina 10,00 10,00 SF str. Grigore Alexandrescu 40,00 40,00 SF str. Jose Silva 10,00 10,00 SF str. Vânătorilor 10,00 10,00 SF str. Virtuţii 10,00 10,00 SF str. Bărzava 10,00 10,00 Alte studii şi proiecte 190,00 190,00

  0,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.590,51 2.590,51

  0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

  0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

  0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 2.590,51 2.590,51 Dotari independente 2.590,51 2.590,51 Achizitii mijloace de transport 2.590,51 2.590,51

  PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

  VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

  DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

  DIRECTOR URBANISM DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA RADU RADOSLAV DUMITRU ANDOR

  SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

  13

  Atasament: anexa1.pdf

  JUDEŢUL:Timis

  Formular:

  TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 391.610,67 403.375,67 11.765,00 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 288.173,34 288.173,34 0,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 350.656,72 362.421,72 11.765,00 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 307.602,86 319.367,86 11.765,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP 5 00.04 127.770,30 127.770,30 0,00

  6 00.05 7.632,60 7.632,60 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 7.632,60 7.632,60 0,00

  Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 7.632,60 7.632,60 0,00 9 00.06 120.137,70 120.137,70 0,00

  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 120.137,70 120.137,70 0,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 114.567,49 114.567,49 0,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea b 12 04.02.04 5.570,21 5.570,21 0,00

  A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 13 00.07 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15 14 05.02 0,00 0,00 0,00

  Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

  Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 69.507,39 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39 69.507,39 0,00

  Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,46 43.713,46 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 5.134,09 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitate 23 07.02.03 17.028,97 17.028,97 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87 3.630,87 0,00

  A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33 25 00.10 109.146,82 120.911,82 11.765,00 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 103.437,33 115.202,33 11.765,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ac 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru su 28 11.02.02 84.453,98 84.453,98 0,00

  *) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 29 11.02.03 15.912,00 15.912,00 0,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dr 30 11.02.04 0,00 11.765,00 11.765,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ec 31 11.02.05 0,00

  32 11.02.06 3.071,35 3.071,35 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00 300,00 0,00

  Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 300,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42 140,42 0,00

  Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 140,42 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 0,00

  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilo 38 16.02 5.269,07 5.269,07 0,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,26 5.257,26 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 40 16.02.03 11,81 11,81 0,00

  41 16.02.50 0,00

  Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

  BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

  D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

  indicator Rectificat I

  2006 Rectificat II

  2006 Influente

  A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

  A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii

  131/01 131/01

  1

  A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 1.178,35 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35 1.178,35 0,00

  Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 1.178,35 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.053,86 43.053,86 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 34.348,63 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63 34.348,63 0,00

  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societati 48 30.02.01 5.457,56 5.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor prec 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 12.273,28 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

  Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 0,00

  C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+7 55 00.14 8.705,23 8.705,23 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd 56 33.02 86,21 86,21 0,00

  Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intre 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de aj 59 33.02.12 73,57 73,57 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputa 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

  Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+ 64 34.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 1.619,28 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00

  Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 5.669,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispo 68 35.02.01 5.669,27 5.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirzie 69 35.02.02 0,00

  70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 0,00

  Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilo 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

  Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 402,78 402,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 402,78 402,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

  II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 40.953,95 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95 40.953,95 0,00

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publi 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 81 39.02.03 786,29 786,29 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 83 39.02.07 39.870,95 39.870,95 0,00

  TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+47111 49.02 391.610,67 403.375,67 11.765,00 112 01 349.435,18 348.110,13 -1.325,05

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+2 113 10 114.243,95 114.304,95 61,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268 114 20 121.446,67 118.264,62 -3.182,05 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 8.681,10 8.681,10 0,00

  Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 3.280,22 3.280,22 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 2.937,31 2.937,31 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.463,57 2.463,57 0,00

  abandonate si alte sume constatate odata cu

  CHELTUIELI CURENTE

  2

  TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 99.142,00 99.142,00 0,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi ta 120 40.03 99.142,00 99.142,00 0,00

  TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor lo 122 50.04 0,00 0,00 0,00

  123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+3 124 51.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+3 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fin 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de a 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+44 130 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477 131 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+41 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 5.728,71 6.524,71 796,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 5.728,71 6.524,71 796,00

  Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 5.416,97 6.212,97 796,00 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 311,74 311,74 0,00

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 192,75 192,75 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 192,75 192,75 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile natu144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+148 70 32.104,51 43.869,51 11.765,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+ 149 71 32.104,51 43.869,51 11.765,00

  Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+ 150 71.01 31.596,51 43.361,51 11.765,00 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417 151 71.01.01 15.814,00 15.814,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455 +484+510+551+582) 152 71.01.02 2.941,51 14.706,51 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205 153 71.01.03 1.108,00 1.108,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244 154 71.01.30 12.241,00 12.241,00 0,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comercia 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 10.070,98 10.070,98 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

  Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau a 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

  TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 10.070,98 10.070,98 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 6.422,12 6.422,12 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.648,86 3.648,86 0,00

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

  3

  TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

  169 0,00 170 0,00

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+22 171 50.02 44.340,84 42.959,84 -1.381,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 29.936,44 28.636,44 -1.300,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 26.740,44 25.440,44 -1.300,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 10.495,47 10.495,47 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 15.244,97 13.944,97 -1.300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 176 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00 0,00

  Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 3.196,00 3.196,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 3.196,00 3.196,00 0,00

  Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 3.196,00 3.196,00 0,00 Construcţii 182 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 3.196,00 3.196,00 0,00

  Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 29.936,44 28.636,44 -1.300,00

  Autorităţi executive 188 51.02.01.03 29.936,44 28.636,44 -1.300,00 189 0,00

  Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 5.723,30 5.642,30 -81,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 3.462,08 3.381,08 -81,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 1.241,77 1.241,77 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 2.220,31 2.139,31 -81,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor lo 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 196 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 508,00 508,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 508,00 508,00 0,00

  Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 508,00 508,00 0,00 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 180,00 180,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 328,00 328,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 1.753,22 1.753,22 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22 1.753,22 0,00

  Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 1.753,22 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

  Din total capitol: 211 0,00

  4

  Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contract 213 54.02.06 0,00

  214 54.02.07 1.753,22 1.753,22 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 2.608,27 2.527,27 -81,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.361,81 1.361,81 0,00

  217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 8.681,10 8.681,10 0,00

  Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 3.280,22 3.280,22 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 2.937,31 2.937,31 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.463,57 2.463,57 0,00

  Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA233 59.02 7.449,92 7.449,92 0,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 7.449,92 7.449,92 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 6.613,92 6.613,92 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 2.820,00 2.820,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 3.793,92 3.793,92 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 836,00 836,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 836,00 836,00 0,00

  Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 836,00 836,00 0,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 836,00 836,00 0,00

  Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 7.256,00 7.256,00 0,00

  Politie comunitara 261 61.02.03.04 7.256,00 7.256,00 0,00 Protectie civila 262 61.02.08 193,92 193,92 0,00

  263 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3 264 64.02 153.275,36 154.906,36 1.631,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 104.093,26 104.093,26 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 103.943,26 103.943,26 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 78.857,72 78.857,72 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 24.581,05 24.581,05 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 269 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 311,74 311,74 0,00

  Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 311,74 311,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 311,74 311,74 0,00

  TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 192,75 192,75 0,00 Burse 279 59.01 192,75 192,75 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 150,00 150,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 150,00 150,00 0,00

  Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 150,00 150,00 0,00 Construcţii 284 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00

  Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

  5

  Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 150,00 150,00 0,00 Din total capitol: 288 0,00

  Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 50.398,90 50.398,90 0,00 Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 17.443,15 17.443,15 0,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 32.955,75 32.955,75 0,00

  Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 53.694,36 53.694,36 0,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 37.832,48 37.832,48 0,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 15.861,88 15.861,88 0,00

  303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 5.009,17 5.009,17 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 3.097,17 3.097,17 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 725,00 725,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 2.372,17 2.372,17 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 308 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

  Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 1.912,00 1.912,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.912,00 1.912,00 0,00

  Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.912,00 1.912,00 0,00 Construcţii 317 71.01.01 1.464,00 1.464,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 200,00 200,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 248,00 248,00 0,00

  Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 3.112,00 3.112,00 0,00

  Spitale generale 323 66.02.06.01 3.112,00 3.112,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.897,17 1.897,17 0,00

  Crese 325 66.02.50.03 976,00 976,00 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 921,17 921,17 0,00

  327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 19.438,04 19.378,04 -60,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 18.468,04 18.408,04 -60,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 6.284,00 6.284,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 12.184,04 12.124,04 -60,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 332 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

  Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 970,00 970,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 970,00 970,00 0,00

  6

  Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 970,00 970,00 0,00 Construcţii 345 71.01.01 470,00 470,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 500,00 500,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 0,00 0,00 0,00

  Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 9.381,16 9.321,16 -60,00

  Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 7.876,16 7.876,16 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 1.505,00 1.445,00 -60,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

  Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 9.082,70 9.082,70 0,00 Sport 361 67.02.05.01 434,62 434,62 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 48,00 48,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 8.600,08 8.600,08 0,00

  Servicii religioase 364 67.02.06 106,00 106,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 868,18 868,18 0,00

  366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3367 68.02 24.734,89 26.425,89 1.691,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 24.404,89 24.770,84 365,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 11.273,35 11.334,35 61,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 7.714,57 7.223,52 -491,05 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 371 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00

  Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

  TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 5.416,97 6.212,97 796,00 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 5.416,97 6.212,97 796,00

  Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 5.416,97 6.212,97 796,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00

  Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 330,00 330,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 330,00 330,00 0,00

  Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 330,00 330,00 0,00 Construcţii 387 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 171,00 171,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 80,00 80,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 79,00 79,00 0,00

  Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00

  7

  Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 2.795,59 2.795,59 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 2.795,59 2.795,59 0,00

  Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 15.597,59 2.488,90 -13.108,69 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 6.341,71 19.450,40 13.108,69

  Ajutor social 398 68.02.15.01 3.822,00 16.930,69 13.108,69 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.519,71 2.519,71 0,00

  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socia 400 68.02.50 0,00 1.691,00 1.691,00 401 0,00

  Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCU 402 69.02 56.489,08 56.239,08 -250,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4403 70.02 47.044,90 46.794,90 -250,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 34.095,14 33.845,14 -250,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 2.324,40 2.324,40 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 31.770,74 31.520,74 -250,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 407 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 4.632,00 4.632,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 4.632,00 4.632,00 0,00

  Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 4.632,00 4.632,00 0,00 Construcţii 417 71.01.01 500,00 500,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 4.132,00 4.132,00 0,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comercia 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 8.317,76 8.317,76 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.317,76 8.317,76 0,00

  Rambursari de credite externe 426 81.01 4.668,90 4.668,90 0,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.648,86 3.648,86 0,00

  Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 7.192,80 6.942,80 -250,00

  Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 187,00 187,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 7.005,80 6.755,80 -250,00

  Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434 432 70.02.05 15.253,82 15.253,82 0,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 15.253,82 15.253,82 0,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

  Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 8.195,60 8.195,60 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 200,00 200,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolta437 70.02.50 16.202,68 16.202,68 0,00

  438 0,00 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 9.444,18 9.444,18 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 7.944,18 7.944,18 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 7.944,18 7.944,18 0,00

  8

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

  Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

  A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 1.500,00 1.500,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 1.500,00 1.500,00 0,00

  Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 1.500,00 1.500,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 1.500,00 1.500,00 0,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comercia 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00 0,00 0,00

  Rambursari de credite externe 463 81.01 0,00 Rambursari de credite interne 464 81.02 0,00

  Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 9.214,79 9.214,79 0,00

  Salubritate 467 74.02.05.01 7.714,79 7.714,79 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 1.500,00 1.500,00 0,00

  Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 229,39 229,39 0,00 470 0,00

  Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+471 79.02 130.055,47 141.820,47 11.765,00 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 71.142,00 82.907,00 11.765,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 71.142,00 71.142,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 71.142,00 71.142,00 0,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi ta 499 40.03 71.142,00 71.142,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 500 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 11.765,00 11.765,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 0,00 11.765,00 11.765,00

  Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 0,00 11.765,00 11.765,00 Construcţii 509 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 11.765,00 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

  Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 71.142,00 82.907,00 11.765,00

  9

  Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

  517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd 518 83.02 320,74 320,74 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 320,74 320,74 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 222,24 222,24 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 98,50 98,50 0,00

  Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 320,74 320,74 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 320,74 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

  533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 58.592,73 58.592,73 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 40.522,22 40.522,22 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 12.522,22 12.522,22 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 28.000,00 28.000,00 0,00

  Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi ta 539 40.03 28.000,00 28.000,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 540 51 0,00 0,00 0,00

  Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

  Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

  CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 18.070,51 18.070,51 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 18.070,51 18.070,51 0,00

  Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 18.070,51 18.070,51 0,00 Construcţii 550 71.01.01 13.380,00 13.380,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 2.590,51 2.590,51 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 2.100,00 2.100,00 0,00

  TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00 0,00 0,00

  Participare la capitalul social al societatilor comercia 556 72.01.01 0,00 Din total capitol: 557 0,00

  Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 56.002,22 56.002,22 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 42.720,00 42.720,00 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 13.282,22 13.282,22 0,00

  Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

  Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 2.590,51 2.590,51 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00

  REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

  Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

  10