keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 201/15.04.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:"Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor"

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 201/15.04.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:"Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2014- 7949 /28.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr.260 /20.03.2014, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform Proiectului P 07/2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE Nr. SC 2014- 7949 /28.03.2014

R E F E R A T privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:

,,Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor”

Luând în considerare că apa este o sursă vitală sănătăţii populaţiei precum şi un mijloc de înfrumuseţare (fântâni ornamentale), Primăria Municipiului Timişoara doreşte să mărească zestrea patrimoniului propriu cu mai multe fântâni ornamentale. Prin amplasarea acestei fântâni ornamentale pe strada Aştrilor se doreşte atât crearea unui ambient plăcut locuitorilor din zonă, cât şi atenuarea problemelor de încălzire globală manifestate în ultimii ani. Prin lucrările ce urmează a fi proiectate şi executate se doreşte o îmbunătăţire a microclimatului existent , amplasarea în locuri de largă circulaţie a fântânii ornamentale creând noi puncte de atracţie publică în oraş datorită designului original în scopul atragerii atenţiei prin ilustrarea frumuseţii curgerii apei în cadrul unui ansamblu sculptural. Pentru execuţia fântânii ornamentale s-a considerat a fi oportună construirea acestei fântâni pietonale dinamice pe amplasamentul din faţa Şcolii Generale nr. 30, pe strada Aştrilor zona fiind intens frecventată de către copii. Acest sistem este un concept de fântână arteziană care permite interacţiunea directă a copiilor cu apa, constituind în toate locaţiile în care a fost amplasat un adevarat centru de amuzament şi distracţie pentru cei mici. Aceasta fântână arteziană are şi avantajul că în momentele în care fântâna este oprită (pentru perioada sezonului rece de exemplu) să nu creeze din punct de vedere estetic o problemă prin prezenţa unei construcţii de beton (aferente bazinului) fără utilitate.

Fântâna pietonală este în formă de „soare”, forma fiind aleasă ca o simbolistică pentru soare fiind pe amplasamentul din Cartierul Soarelui, şi este alcătuită din 9 bazine. Bazinul central are un diametru util de 3,90 m şi o adancime de 1,20 m. Cele laterale sunt dreptunghiulare, uşor arcuite cu următoarele dimensiuni L = 3,60 m, l = 0,30 m şi H = 0,70 m.

Bazinele vor fi construite din beton armat şi vor fi echipate cu instalaţii hidraulice şi electrice necesare funcţionării unei fântâni pietonale. De asemenea acestea vor fi hidroizolate la interior şi vor fi prevăzute cu grătare metalice de scurgere a apei în bazin.

Distribuţia cu energie electrică se va realiza de la tabloul electric (pentru automatizarea fântânii) şi va fi montat suprateran, în spaţiul verde, lângă scările de acces ale şcolii. Tabloul

electric trebuie să conţină aparatajul de protecţie, comandă şi control a pompei submersibile, a celor 56 de electrovalve şi 56 de proiectoare submersibile RGB şi să asigure funcţionarea după un program prestabilit a întregului sistem.

Alimentarea cu apă a fântânii ornamentale se va face prin intermediul unui branşament din PE-HD, PN10, PE80 cu De 63x5,8 mm. Branşamentul de apă se va realiza de la conducta existentă de apă cu diametrul De 225 mm aflată în imediata apropiere a fântânii proiectate. Lungimea totală a branşamentului este de 17 m.Pentru contorizarea debitului de apă necesar fântânii proiectate se va realiza un cămin de apometru complet echipat, amplasat în vecinătatea fântânii. După alimentarea bazinului de la reţeaua municipiului Timişoara, acestea vor funcţiona în regim de recirculare a apei.

Pentru golirea completă a bazinelor laterale se asigură o pantă de scurgere a apelor înspre bazinul central. Bazinul central va fi prevăzut cu un sifon montat în radier. În căminul de golire se va monta o vană de secţionare care va asigura golirea controlată a bazinelor la canalizarea existentă cu diametrul de 60/90 cm din beton din apropierea obiectivului. Racordul la canalizare se va realiza din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm, având o lungime totală de L = 6 m. Jeturile de apa sunt formate de catre duze laminare, cu iesirea de 14 mm, controlabile individual, ce formeaza practic 56 grupuri, ce pot alcatui diverse jocuri.Astfel, fiecare jet poate fi pornit sau oprit individual in functie de un anumit program dinamic, presetat la cerere. Dinamicitatea este completata de posibilitatea cresterii si scaderii inaltimii jetului de apa, pentru intregul grup, prin intermediul unui convertizor de frecventa, montat pentru pompa. Iluminatul va fi asigurat prin intermediul unor proiectoare cu led RGB, cu schimbarea culorii controlabil prin intermediul semnalului DMX, sincronizata de controlerul multimedia cu jocurile de apa. Partea de control a showlui mutimedia (sincronizarea intre jocurile de apa, lumini) este asigurata prin intermediul unui controller ce reprezinta in momentul actual un varf de gama al produselor de acest gen. Sistemul se va conecta la internet, fiind astfel posibilă programarea de la distanţă, fără a fi necesară prezenţa unui operator în zonă.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM :

Supunerea spre aprobare a Studiului de fezabilitate ,,Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor ” investiţie a cărei valoare estimată este de 439.744 lei (fără TVA), respectiv 97.611 Euro (1 EURO=4,5097 lei la data de 14.03.2014), conform proiectului P07 /2014 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, p. SECRETAR, DAN DIACONU p. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, CHIŞ CULIŢĂ ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei: (fără TVA) 439.744 lei / 97.611 euro Construcţii-montaj : (fără TVA) 116.202 lei / 25.863 euro Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 439.744 lei/ 97.611 euro Durata de realizare a investiţiei: 4 luni

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Branşament de apă din PE-HD, PE80,PN10 L=17m, De 63x5,8mm; - Racord la canal din tuburi PVC-KG, SN4 L=6m, De 200x4,5mm; - Bazin central circular din beton armat cu D=3,9 m, H=1,2M 1 buc ; - Bazine laterale din beton armat cu L=3,6m, l=0,3m, H=0,7m 8 buc ;

p. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA

Red. / Dact. : ML; Ex:1.