keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/22.04.2008 privind acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) alături de Consiliul Judeţean Timiş

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 200/22.04.2008
privind acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) alături de Consiliul Judeţean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-6181/24.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa nr.459/14.02.2008 a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile cu privire la pregătirea proiectelor de deşeuri în vederea finanţării din Programul Operaţional Sectorial Mediu (Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-05);
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr.51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e), alin.(7) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se dă acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru, alături de Consiliul Judeţean Timiş, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ce va avea rolul de a monitoriza/superviza implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi performanţa operatorilor de servicii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ dr.ing.Gheorghe Ciuhandu SERVICIUL SALUBRIZARE NR.SC2008-6181/24.03.2008

REFERAT Prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) vor fi promovate proiecte de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean, condiţia esenţială pentru asigurarea eligibilităţii proiectului fiind existenţa unui cadru instituţional adecvat. Beneficiarii eligibili sunt Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară reprezentate de Consiliile Judeţene. Astfel, este necesară constituirea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, de către unităţile administrativ-teritoriale care vor să beneficieze de proiectul de modernizare a infrastructurii de management integrat al deşeurilor, în condiţiile stabilite de Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor. Conform art.11 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată „două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică”. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară va avea rolul de a monitoriza/superviza implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor, performanţa operatorilor de servicii, precum şi de a asigura cofinanţarea de la bugetele locale. Având în vedere cele prezentate;

PROPUNEM : Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) alături de Consiliul Judeţean Timiş. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU SALUBRIZARE Dumitru Andor Adrian Puşcaş CONSILIER Adina Bumbu AVIZAT SERVICIUL JURIDIC jr. Mirela Lasuschevici