keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 198/18.04.2006 Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de sustinator financiar al proiectului "Supraexpuneri-Intalniri Fotografice la Timisoara", organizat de Centrul Cultural German Timisoara

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 198/18.04.2006
Privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de sustinator financiar al proiectului "Supraexpuneri-Intalniri Fotografice la Timisoara", organizat de Centrul Cultural German Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006- 000636/ 17.03.06 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/ 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere art. 38, lit (d) şi (p) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În conformitate cu art.46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de sustinator fiananciar al proiectului "Supraexpuneri-Intalniri Fotografice la Timisoara", organizat de Centrul Cultural German Timisoara, in perioada mai - iunie 2006.
Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 1.500 RON de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele), pentru susţinerea activităţii prevăzute la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Informare pentru Cetăţeni;
- Centrului Cultural German Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Centrul_cult.german.pdf

Red. 2ex L.P.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2006- 000636/ 17.03.06

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT

Privind participarea Consiliului Local în calitate de sustinator financiar al proiectului „Supraexpuneri - Intalniri Fotografice la Timisoara”, organizat de

Centrul Cultural German Timisoara Centrul Cultural German Timisoara a depus solicitarea nr. SC2006- 000636/ 13.01.06 privind susţinerea financiară a proiectului „Supraexpuneri - Intalniri Fotografice la Timisoara”, care se desfasoara in perioada mai - iunie 2006. Proiectul isi propune crearea unei manifestări internaţionale de artă fotografică, adresată nu numai specialiştilor şi celor avizaţi ci în special publicului larg, expunerea unor lucrări în spaţii neconvenţionale, publice (parcuri, pieţe) prin intermediul accesului direct a publicului la aceste lucrări de artă, punându-se astfel în discuţie o reevaluare o artei în sensul de act public de cultură, seminariile şi mesele rotunde, la care vor participa atât experţi locali cât şi cei din Germania şi Franţa. Propunem, în conformitate cu prevederile art.38, lit. (d) şi (p) şi art. 46 din legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, precum şi în conformitate cu OUG nr. 45/2003 privind Finanţele publice locale, sprijinirea acestei manifestări cu suma de 1.500 RON, din cap.67.02. „Cultură, recreere şi religie” (67.02.50 Altele ). Detalii referitoare la această manifestare se află în materialul anexat. Proiectul are acordul Comisiei de cultură, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local si a fost inclus în programul de proiecte finantate de la bugetul local in 2006. Adrian Bodo Smaranda Haracicu Director Economic Şef Serviciu Buget- Investiţii Adrian Bragea Lavinia Simion Sef Birou Relaţii Publice Consilier de specialitate

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic