keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 197/13.07.1999 privind privind alimentarea cu gaze naturale a zonei Plopi

13.07.1999

Hotararea Consiliului Local 197/13.07.1999
privind privind alimentarea cu gaze naturale a zonei Plopi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Convenţia de colaborare nr.SCO99-7860/07.06.1999 încheiată între Asociaţia Proprietarilor de Imobile din Cartierul Plopi şi Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.12 şi 16 alin.(1) din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e), (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii
"Alimentare cu gaze naturale a zonei Plopi", conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Finanţarea lucrărilor se va face în proporţie de 70% din bugetul
Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi în proporţie de 30% din resurse
financiare puse la dispoziţie de Asociaţia Proprietarilor de Imobile din
Cartierul Plopi.

Art.2: Obiectivul de investiţii "Alimentare cu gaze naturale a zonei Plopi"
este cuprins în Lista de investiţii a Primăriei Municipiului Timişoara pe anul
1999, iar lucrările menţionate se vor eşalona în cursul anilor 1999 şi 2000
corelat cu bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului
Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Asociaţiei Proprietarilor de Imobile din Cartierul Plopi;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
GRIGORE STAVRESCU
Contrasemneaza