keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 182/10.07.2001 privind privind modificarea unor clauze contractuale din Contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/1998 , modificată

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 182/10.07.2001
privind privind modificarea unor clauze contractuale din Contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/1998 , modificată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10576/26.06.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Procesului-Verbal din data de 07.06.2001 al Comisiei de aplicare a HCL nr.34/1998;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.34/1998 - privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.564/2000- privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (g) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.6 şi 7 din Contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/1998, modificată, după cum urmează:
"Art.6: Nerespectarea termenului de plată, respectiv ultima zi a lunii pentru care se face plata, se penalizează cu 0,5% pe zi întârziere din suma datorată. După perioada de 30 zile contractul este reziliat de drept.
În termen de 7 zile chiriaşul se obligă să pună la dispoziţia locatorului spaţiul în cauză
Art.7: "a). Să predea suprafaţa locativă închiriată pe bază de proces-verbal de predare - primire la standarde şi condiţii de funcţionare normale".
b). Să controleze modul cum este folosită şi întreţinută de către chiriaş suprafaţa locativă închiriată şi să se ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întreţineri, a folosirii judicioase şi potrivit destinaţiei."

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI