keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/10.07.2001 privind privind acceptarea donaţiei oferite Primăriei Municipiului Timişoara de Cercul de Prietenie Karlsruhe - Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 181/10.07.2001
privind privind acceptarea donaţiei oferite Primăriei Municipiului Timişoara de Cercul de Prietenie Karlsruhe - Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-8179/17.05.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.36 alin.1 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă donaţia oferită Primăriei Municipiului Timişoara de către Cercul de Prietenie Karlsruhe - Timişoara, constând în bunurile specificate în Acceptul de donaţie nr.SC2001-8178/17.05.2001, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI