keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 181/07.04.2015
privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. IF2015-127892/30.03.2015 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art. 250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, si a dispozitiilor anexei nr. 6 privind procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. 1 pct 19 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, a Hotararii Consiliului Local nr. 289/20.05.2014;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acorda scutirea de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii, situate in Timisoara, str. I. Neculce, nr 1, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Asociatiei Handicapatilor Locomotor Timisoara, CUI 6102492, cu sediul in Timisoara, str. I. Neculce, nr 1.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Istituţii Şcolare Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Asociatiei Handicapatilor Locomotor Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_2015.pdf

ROMÂNIA Judetul Timis Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, C.LF. 21666630, Tel 0256-408.100/fax 0256-408.191, www.dfmt.ro BIROUL SOLUTIONARII CONTESTATII SI METODOLOGIE [F2015-127892/30.03.2015 APROBAT PRIMAR ROBU NICOLAE Referat privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara Avand in vedere cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E22015-005233/25.02.2015, prin care Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara, cu sediul in Timisoara, str. Cronicar Neculce, nr 1, CUI 6102492, solicita in baza dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, Cronicar I. Neculce, nr 1, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul 2015. Potrivit dispozitiilor art.250 alin(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociaţii, fundații şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.” Prin Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015, anexa nr.6, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a stabilit procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art.250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003. Conform Art. | alin. (1) si (2) al anexei nr.6 din HCL 289/20.05.2014: (1) Nu se supun impozitarii pentru anul fiscal 2013, cladirile utilizate in intregul lor, de catre asociatii, fundatii si culte sau de catre acestea in parteneriat cu autorilati sau institutii publice, numai pentru activitati social umanitare constand in: asigurare de gazduire; hrana; sprijin material; ingrijire medicala; asistenta sociala; psihologica; activitati educationale; activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane aflate în dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din familii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice si altele asemenea), prestate cu titlu gratuil. (2) Scutirea se acorda si in cazul in care, in cladirea de referinta exista spatii neutilizate, aflate in conservare." Cod FO 53-01,ver.2 1

Din documentele depuse de fundatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr. F22015-005233/25.02.2015, rezulta urmatoarele: > prin Certificatul mr 8/22.02.1990 Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara este inscrisa ca persoana juridica fara scop patrimonial în Registrul Special Asociatii conform Legii 246/2005; > prin Incheierea Civila nr.9724/09.07.2013, s-a admis cererea formulata de Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara avand ca obiect modificarea actelor constitutive si s-a dispus prin actul aditional nr 99/02.07.2013 inregistrarea noului statut al asociatiei si al actului constitutiv; > potrivit art. 17 capitolul V -SCOPUL ASOCIATIEI- din Statutul Asociatiei Handicapatilor Locomotor Timisoara, Actul aditional nr 99/02.07.2013 "Asociatia se va implica activ în dezvoltarea de politici publice si a legislatiei in vigoare, avand ca rezultat imbunatatirea situatiei persoanelor defav te si integrarea lor sociala si profesionala în viata comunitatii din care fac parte, prin crearea de institutii, centre, programe, ateliere protejate, etc, in vederea compensarii deficientelor membrilor sai. ” *> potrivit art. 18 cap. V-OBIECTIVELE ASOCIATIEI- „ Obiectivele asociatiei sunt: incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati (handicap) prin programe vizand nondiscriminarea; implementarea unor programe specifice de consiliere vocationala, training, calificare si recalificare profesionala pentru persoanele cu dizabilitati (handicap), reabilitarea si integrarea sociala deplina a persoanelor cu dizabilitati (handicap), elaborarea de programe medicale sociale, educationale, culturale, educative, sportive, derularea programelor de formare continua a membrilor si voluntarilor asociatiei; elaboreaza si implementeaza strategii de dezvoltare a miscarii tinerilor cu dizabilitati, înstruire si formare, servicii sociale, educative, ... etc. > conform declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului legal al Asociatiei Handicapatilor Locomotor Timisoara, d-nul Custura Aurel, imobilul situat in Timisoara str. Cronicar I. Neculce, nr 1, este folosit exclusiv de Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara in vederea desfasurarii diferitelor activitati si anume distribuirea de dispozitive medicale, asistenta juridica, ajutorarea membrilor nedeplasabili de la domiciliu, organizarea diferitelor evenimente culturale, iar furnizarea acestor servicii se face cu titlu gratuit. Aratam ca, în vederea verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru acordarea scutirii de la plata taxei aferenta cladirii situate in Timisoara, str. Cronicar I. Neculce, nr 1, în temeiul art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003, organul fiscal a procedat la efectuarea unci cercetari la fata locului, respectiv la cladirea situata in Timisoara, str. Cronicar I. Neculce, nr 1, in baza art.57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 5 din ancxa nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014. Potrivit procesului-verbal incheiat in data de 19.03.2015, ca urmare a efectuarii cercetarii la fata locului, in cladirea situata in Timisoara, str Cronicar 1. Neculce, nr 1 se asigura "distribuirea si repararea mijloacelor de deplasare a persoanelorcu handicap, promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, integrarea in societate , elaborarea de programe medicale, sociale,educationale, cultural-sportive” Mentionam faptul ca, taxa pe cladiri aferenta imobilului in cauza, datorata bugctului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015 este in cuantum total de 11.100 lei. Avand in vedere cele prezentate mai sus, in baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.571/2003 si prevederilor anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015, IV Cod FO 53-01.ver.2

PROPUNEM: Acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii, situate in Timisoara, str. I. Neculce, nr 1, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Asociatiei Handicapatilor Locomotor Timisoara, cu sediul in Timisoara, str. I. Neculce, nr 1, CUI 6102492. TIROU DIRECTOR EXECUTIV —— ITESCU ADRIAN BOD a, / CA SECRETAR TOAN COJOCARI AVIZAT JURIDIC TEODORA GENTIMIR Cod FO 53-01,ver.2 3

il RO zii na 3) d SI CSAT VISE aan | C La SE Sata) e ude i | DEO BEL [