keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate" MODERNIZARE STR. PESTALOZZI"

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 178/21.12.2004
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate" MODERNIZARE STR. PESTALOZZI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20878 din 30.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
în conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f), (l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul "Modernizare str. Pestalozzi" conform proiectului nr.AP - 0410 întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., cu caracteristicile prinbcipale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“MODERNIZARE STRADA PESTALOZZI”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Denumirea investiţiei: “Modernizare strada Pestalozzi”

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de centru - est

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 11.217.412 mii lei, reprezentând 283.590 euro

C + M 9.928.196 mii lei, reprezentând 250.997 euro

1.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 605.000 mii lei; 15.295 euro - Studii de teren,geo, topo 40.000 mii lei, 1.011 euro - Cheltuieli pentru avize,acorduri 25.000 mii lei, 632 euro - SF 100.000 mii lei, 2.528 euro - PT + CS 250.000 mii lei, 6.321 euro - DE 100.000 mii lei, 2.528 euro - Cheltuieli pt.organizare licitaţii 30.000 mii lei, 758 euro

- Asistenţă tehnică 45.000 mii lei, 1.138 euro - Verificarea documentaţiei 15.000 mii lei, 379euro

2.Cheltuieli pentru investiţia de bază 9.592.460 mii lei; 242.509 euro - Lucrări rutiere 7.873.700 mii lei, 199.057 euro - Lucrări pod 110.000 mii lei, 2.781 euro - Lucrări semaforizare 613.560 mii lei, 15.512 euro - Lucrări FRET 773.200 mii lei, 19.547 euro - Lucrări ROMTELECOM 20.000 mii lei, 506 euro - Lucrări termoficare 150.000 mii lei, 3.792 euro - Spaţii verzi – plantaţii 52.000 mii lei, 3.792 euro 3.Alte cheltuieli 1.019.952 mii lei; 25.786 euro - Organizare de şantier 335.736 mii lei, 8.488 euro - Comisionul băncii finanţatoare 49.641 mii lei, 1.255 euro

- Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii 76.740 mii lei, 1.940 euro - Fond casa soc. a constr. 47.962 mii lei, 1.213 euro - Cheltuieli neprevăzute 509.873 mii lei, 12.890 euro

Capacităţi: Carosabil 3.540 m2 Din care:-carosabil nou 1.590 m2 - pe fundaţie existentă 1.950 m2 Trotuare 700 m2

p.Director D.Edilitară p.Şef Serviciu T.R.P., Ing. Romulus KOMOZ Ing. Ioan GANCIOV p. Şef Birou I.T., Ing. Vasile OLAR Întocmit, Ing. Georgeta SZABO

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2004 - 20878 din 30.11.2004

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “MODERNIZARE STR. PESTALOZZI”

Strada Pestalozzi este amplasată în partea centru est a municipiului Timişoara şi face legătura între

Blv. Pârvan şi str. 3 August 1919, având o lungime de circa 240 m şi reprezintă parte din inelul 2 de circulaţie al municipiului Timişoara. În prezent strada are un carosabil de 7,00 m lăţime, din calupuri, circulaţia autovehiculelor realizându-se dificil.

Trotuarul existent pe zona estică (lângă parc) este degradat. Din cauza geometriei intersecţiilor cu str. 3 August 1919 şi blv. Pârvan se formează cozi de aşteptare ce afectează traficul rutier din zonă. Din cauza distanţei reduse dintre parapetul podului Decebal şi poarta de intrare în parcul Poporului, accesul de pe blv. Revoluţiei pe str. Pestalozzi se face cu o rază de circa 2,50 m.

Lucrările de modernizare prevăd realizarea unui carosabil de 14,00 m lăţime cu patru benzi de circulaţie (câte două benzi pe sens) pe întreaga lungime a străzii. Acest carosabil se va realiza folosind drumul actual fiind completat cu încă două benzi de circulaţie noi ce se vor realiza cu structură nouă executate spre canalul Bega.

Totodată vor fi reamenajate cele două intersecţii. La amenajarea intersecţiei dintre str. 3 August 1919 şi str. Pestalozzi pentru realizarea elementelor minime de viraj dreapta ( de pe podul Decebal) sunt necesare lucrări în vederea modificării ultimului tronson al parapetului de pod.

Intersecţia dintre str. Pestalozzi şi blv. V.Pârvan va fi reamenajată şi semaforizată. Trotuarul de pe partea estică se va repara pe întreaga lungime, iar în zona intersecţiilor se prevede

realizarea de trotuare noi. Pe întreaga lungime se vor executa lucrări de marcaje şi vor fi amplasate indicatoare rutiere. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Modernizare strada Pestalozzi” este estimată

la 11.217.412 mii lei, reprezentând 283.590 euro. Având în vedere faptul că finanţarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare strada Pestalozzi”

se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2004, şi execuţia lucrărilor va fi prevăzută în Bugetul local aprobat pentru anul 2005, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR ECONOMIC, p.DIRECTOR D.EDILITARĂ, Ec. ADRIAN BODO Ing. ROMULUS KOMOZ p.ŞEF SERVICIU T.R.P., AVIZAT JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

p. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO