keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/29.07.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Reabilitare planşeu la rezervorul nr. 3 - 7000 mc la Uzina de apă nr.2-4" Timişoara

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 177/29.07.2003
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei "Reabilitare planşeu la rezervorul nr. 3 - 7000 mc la Uzina de apă nr.2-4" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. RE 2003- 857/09.06. 2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.46/ 02.06.2003 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal Aquatim Timişoara.
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată .
Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr.631/27.11.2002 a bugetului de stat pe anul 2003; .
În conformitate cu prevederile art. 38 lit., (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Reabilitare planşeu la rezervorul nr.3 - 7000 mc la Uzina de apă nr.2-4 Timişoara" conform Proiectului nr.P1 /2003 întocmit de S.C. PRONIROX CONSTRUCT SRL Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea investiţiei prevăzute la art.1 va fi realizată din surse proprii ale Regiei Autonome de Apă şi Canal Aquatim Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA Se aproba JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECTIA TEHNICA Nr.____________________

R E F E R A T

Localitatea Timisoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare. Alimentarea cu apa din sursa sursa de suprafata, aferenta Uzinei de apa nr. 2-4, se realizeaza din Canalul Bega. Uzina de apa nr.2-4 dispune de instalatii de captare, tratare, înmagazinare si pompare care necesita lucrari de reabilitare. Este necesara remedierea, respectiv consolidarea planseului si refacerea stratului de acoperire pentru rezervorul de apa cu dimensiunea 44,75 x 36,85 metri si înaltimea libera de 5 metri. Pentru modernizarea acoperisului rezervorului mai sus mentionat, din cadrul Uzinei nr. 2-4, Comisia Tehnico-Economica a R.A. Aquatim a aprobat varianta având valoarea totala a investitiei de 4.036.242 mii lei (cu TVA), respectiv 112.819,8 EURO.

Având în vedere faptul ca finantarea obiectivului ,,Reabilitarea planseu la rezervorul nr.3 - 7000 mc la Uzina de apa nr.2-4 Timisoara” se face din surse proprii ale RA AQUATIM, propunem aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea investitiei mentionata anterior.

VICEPRIMAR DOREL BORZA

SEF SERVICIU ADRP DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC SEF BIROU APA CANAL MIRELA GANEA MARIUS ONETIU CONSILIER BIROU APA CANAL GHERASIM CHRISTINA

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……….

,,Reabilitare planseu la rezervorul nr.3 - 7000 mc la Uzina de apa nr.2-4 ” Timisoara

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA ) Valoarea totala a investitiei: 4.036.242 mii lei 112.819,8 EURO - constructii-montaj : 3.571.808 mii lei 99.838,1 EURO Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei

Anul I 4.036.242 mii lei / 3.571.808 mii lei Durata de realizare a investitiei : 12 luni Capacitati: - rezervor -dimensiune în plan 36,85 x 44,57 m -înaltime libera 5 m -H placa acoperis 20 m Red.CG. Ex.1