keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/29.06.1999 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"

29.06.1999

Hotararea Consiliului Local 177/29.06.1999
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a finanţării construcţiei obiectivului "Atelier de lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-487/14.06.1999- al Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 , lit. (1), (2), (3) şi (4) din Legea nr. 189/1998, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c), (e) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind execuţia lucrării "Atelier de
lăcătuşerie - tâmplărie" în incinta Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul
Nicolae",situat in str. Cooperaţiei nr.5,pe terenul proprietatea Statului
Român,înscris în C.F.nr.2930,având nr. topo.2818, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local a lucrărilor de construcţie
etaj la imobilul menţionat, în valoare de 155.000.000 lei , din care suma de
135.000.000 lei a fost prevăzută în Lista de investiţii a anului 1999, din
bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Urbanism şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului
Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Centrului de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae";
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
ERNEST WALTER SCHMIDT
Contrasemneaza