keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/29.07.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara, Traseul T15 - Bd. Liviu Rebreanu şi Bd. Iosif Bulbuca"

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 176/29.07.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara, Traseul T15 - Bd. Liviu Rebreanu şi Bd. Iosif Bulbuca"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -12819/17.07.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(l) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara, Traseul T15 - Bd. Liviu Rebreanu şi Bd. Iosif Bulbuca", conform Proiectului nr.43022/083/15 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., având indicatorii tehnico-economici din Anexa care face parte integrantă din preuenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din surse de la Banca Europeană de Investiţii , de la bugetul de stat , bugetul local şi din surse proprii ale Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI