keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/29.07.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei: "Extindere reţea apă şi canal - strada Mureş-Jose Silva" - municipiul Timişoara

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 175/29.07.2003
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei: "Extindere reţea apă şi canal - strada Mureş-Jose Silva" - municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003- 12285/09.07.2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr. RE 2003- 807/04.06.2003 încheiat între Primăria Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi în zona Mureş- Jose Silva ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei " Extindere reţea apă şi canal - strada Mureş - Jose Silva " conform Proiectului nr. 3927 / 2003 întocmit de R.A. AQUATIM Timişoara , având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local ,"Lucrări apă - canal cu contribuţia cetăţenilor" iar contribuţia cetăţenilor constă în achiziţionarea tubulaturii necesare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA TEHNICA Nr.____________________

R E F E R A T

Localitatea Timisoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere.

Retelele de apa existente nu acopera toate zonele construite, situatie întâlnita si pe strada Mures si strada Jose Silva. Aceasta deficienta impune realizarea unor retele de apa si de canalizare pe acest traseu.

Mentionam ca în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr.RE2003- 807/04.06.2003 încheiat de Primaria Municipiului Timisoara cu cetatenii domiciliati pe strada Mures si strada Jose Silva, achizitionarea tubulaturii necesare realizarii retelelor de apa si canalizarii se va face de catre cetateni.

Valoarea totala a investitiei “Extindere retea de apa si canalizare –strada Mures si Jose Silva,” este estimata la 2.237.962,79 mii lei (cu TVA), respectiv 59.361,96 Euro. Avînd în vedere faptul ca finantarea obiectivului “Extindere retea canal – strada Mures si Jose Silva,” se face din bugetul local “Lucrari apa-canal cu contributia cetatenilor”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea investitiei mentionata anterior.

VICEPRIMAR DOREL BORZA

SEF SERVICIU ADRP DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC SEF BIROU APA CANAL MIRELA GANEA MARIUS ONETIU

CONSILIER BIROU APA CANAL CHRISTINA GHERASIM

Red:CG Ex:2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr………. ,, Extindere retea apa si canalizare –strada Mures- Jose Silva” - Municipiul Timisoara. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA) Valoarea totala a investitiei: 2.237.962,79 mii lei 59.361,96 EURO - constructii-montaj : 1.993.703,39 mii lei 52.883,6 EURO Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 2.237.962,79 mii lei / 1.993.703,39 mii lei 59.361,96 EURO / 52.883,6 EURO

Durata de realizare a investitiei : 3 luni Capacitati: - 254,00 ml retea de canal - 255,00 ml retea de apa potabila Red.CG Ex.1