keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/07.04.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 171/07.04.2015
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 8463/30.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2015-334/26.02.2015, completată cu adresa nr. RE2015-512/20.03.2015, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, aprobată de către AGA al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA prin Hotărârea nr. 1 din 21.01.2015 şi de către Consiliul de Administraţie al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA prin Hotărârea nr. 11 din 15.12.2014;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul art.4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red. MM Cod FO 53-01,ver.2

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2015-

REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania

Locală de Termoficare Colterm SA

Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2015-334/26.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, completată cu adresa nr. RE2015-512/20.03.2015; Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a făcut pe baza estimărilor făcute la începutul lunii decembrie şi a avut în vedere caracterul sezonier al activităţii şi temperaturile medii exterioare. Estimarea indicatorilor cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a avut în vedere principalele prevederi ale actelor normative în vigoare şi următoarele elemente:

- preţul local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice de 377,88 lei/Gcal (inclusiv TVA), preţul local al energiei termice facturată populaţiei de 252,17 lei/Gcal (inclusiv TVA) şi asigurarea asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei de preţ, aprobate prin HCL 25/28.01.2014, - realizarea de venituri de 170,9 milioane lei din livrarea unei cantităţi de 550.121 Gcal energie termică şi 17.974 MWh energie electrică, şi de 6,7 milioane lei din alte activităţi (vânzări de fier vechi, taxe/tarife avize, lucrări în regie proprie, venituri finaciare şi altele); - cheltuieli cu combustibilii (gaze, lignit) în valoare de 80,8 milioane lei, cu apa şi energia electrică în valoare de 11,1 milioane lei, cu personalul de 48,9 milioane lei din care de natură salarială de 37,4 milioane lei. La venituri totale de 177.594 mii lei compania îşi propune un profit brut de 510 mii lei ce va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

VICEPRIMAR SECRETAR DAN DIACONU IOAN COJOCARI Director Direcţia Tehnică, Director Direcţia Economică, Culită Chiş Smaranda Haracicu

Red. MM Cod FO 53-01,ver.2

Şef Serviciu Energetic MSUP, Şef Serviciu Buget, Ioan Zubaşcu Steliana Stanciu

Consilier, Avizat juridic, Malac Marcel

Atasament: Anexa.pdf

CLT COLTERM SA Anexa la HCL

mii lei

0 3 4 1. 1 177.594

1 2 177.144 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 45.545 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0

2 5 450 3 6 0

II 7 177.084 1 8 169.084

A. 9 104.095 B. 10 2.930 C. 11 48.939

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 37.400 C1 ch. cu salariile 13 35.000 C2 bonusuri 14 2.400 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 2.225

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16 13

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si

17 1.044

C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18 8.270

D. 19 13.120 2 20 8.000 3 21 0

III 22 510 IV 23 0 V 24 510

1 25 2 26

3 27 510

4 28

5 29

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

Alte repartizări prevăzute de lege

Rezerve legale Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

1 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

2

INDICATORI

Venituri financiare Venituri extraordinare

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare, din care:

alte cheltuieli de exploatare

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli extraordinare Cheltuieli financiare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Nr. rd.

Propuneri an curent

(2015)

pe anul 2015

TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 CUI 16063013

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

INDICATORI Nr. rd.

Propuneri an curent

(2015)

6 30

7 31

8 32

a) 33

b) 33 c) 34

9 35

VI 36 VII 37

a) 38 b) 39 c) 40 d) 41 e) 42

VIII 43 12.642 1 44 11.020 2 45 1.622

IX 46 12.642 X 47

1 48 878 2 49 856 3 50 3.641

4 51 3.407

5 52 206,944

6 53

7 54 997,13

8 Plăti restante, în preturi curente 55 49.453

9 Creanţe restante, în preţuri curente 56 3.950

- dividende cuvenite bugetului local - dividende cuvenite altor acţionari

- dividende cuvenite bugetului de stat

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

Surse proprii

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

cheltuieli privind prestările de servicii cheltuieli cu salariile cheltuieli materiale

DATE DE FUNDAMENTARE

cheltuieli cu reclama si publicitate

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

Nr. de personal prognozat la finele anului

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

Nr.mediu de salariaţi total Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

alte cheltuieli SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

Credite bancare

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă