keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 164/03.04.2018 privind modificarea componentei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe si a componentei Comisiei 5 - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 164/03.04.2018
privind modificarea componentei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe si a componentei Comisiei 5 - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind modificarea componentei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe si a componentei Comisiei 5- pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte , a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, cu nr. SC2018 - 7676/03.04.2018 ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7676 /03.04.2018 al Directiei Secretariat General din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local in principalele domenii de activitate, modificata;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.129/03.04.2018 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEASU ILARE;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 130/03.04.2018 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului IEREMIA ION-ARDEAL
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.132/03.04.2018 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIS LAURA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.131/03.04.2018 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOTIU ANDRA-ANCA;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.9 si art.54 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica componenta Comisiei 1 -pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, astfel:

COMISIA 1 va avea urmatoarea urmatoarea componenta:
1. CHINDRIS LAURA - A.L.D.E.
2. DIMECA RADU DRAGOS - P.N.L.
3. MIHOK CIPRIAN - STEFAN - P.N.L.
4. POPOVICI GABRIELA - P.S.D.
5. SIPOS ELENA - U.D.M.R.

Art.2: Se modifica componenta Comisiei 5 - pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, astfel:
COMISIA 5 va avea urmatoarea componenta:
1. BLOTIU ANDRA-ANCA - P.S.D.
2. GRIGOROIU GRIGORE - P.N.L.
3. MATEESCU IOAN - P.S.D.
4. MOSIU SIMION - P.N.L.
5. TIRZIU ADELINA-LARISSA - P.N.L.

Art.3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016, modificata.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- d-nei consilier Chindris Laura
- d-nei consilier Blotiu Andra-Anca;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: ref_modificare_Comisia1-2018.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL SC2018 –

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea componenţei Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și a Comisiei 5 – pentru cultură, știință, învățământ, sănătate,

protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate,modificată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului IEREMIA ION-ARDEAL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIȘ LAURA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOȚIU ANDRA-ANCA;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată şi modificată;

PROPUNEM: Modificarea componenţei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe,

impozite şi taxe din și a Comisiei 5 - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte , cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după cum urmează: Comisia 1 va avea următoarea componenţă:

1. CHINDRIȘ LAURA – A.L.D.E. 2. DIMECA RADU DRAGOŞ – P.N.L. 3. MIHOK CIPRIAN – ŞTEFAN – P.N.L. 4. POPOVICI GABRIELA – P.S.D. 5. SIPOS ELENA – U.D.M.R.

Comisia 5 va avea următoarea componență:

1. BLOȚIU ANDRA-ANCA – P.S.D. 2. GRIGOROIU GRIGORE – P.N.L. 3. MATEESCU IOAN – P.S.D. 4. MOȘIU SIMION – P.N.L. 5. TÎRZIU ADELINA-LARISSA

SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL SC2018 –

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro EXPUNERE DE MOTIVE

Privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și a Comisiei 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului

Local al Municipiului Timişoara

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE și a mandatului de consilier local al domnului IEREMIA ION- ARDEAL;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al doamnei CHINDRIȘ LAURA și validarea mandatului de consilier local al doamnei BLOȚIU ANDRA- ANCA, este necesară modificarea componenței Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și a componenței Comisiei 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Proiectul de hotărâre urmărește respectarea situației de drept intervenite ca urmare a demisiei domnului Bordeașu Ilare și validării madatului de consilier al doamnei Chindriș Laura, respectiv a demisiei domnului Ieremia Ion-Ardeal și validării mandatului de consilier local al doamnei Bloțiu Andra- Anca și pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010;

3. Concluzii

Pentru desfășurarea activității celor 2 comisii,consider necesară și oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe și a Comisiei 5 pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

PRIMAR SECRETAR,

NICOLAE ROBU SIMONA DRĂGOI

Cod FO 53-03, ver.1