keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 162/25.03.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 7607/25.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014; Anexei nr. 2 - Program dezvoltare 2014, Anexa nr.2/A - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare; Anexei nr. 3 - Bugetul de venituri proprii, Anexei nr. 4 - Bugetul de credite externe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.86 / 11.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU CONSILIER VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ATT0XMG7.pdf

BUGET CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR “puerpog” JOIEIIPUI yeqoide we1foidj SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 2986.580,63 1.199,00 297.773,83 i. VENITURI CURENTE 00.02 287.055,94 767,00 287.822,94 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 287.055,94 767,00 287.822,94 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,86 Venituri din proprietate 30.2G 1.529,66 0,00 1.529,66 Venifuri din concesiuni si inchirieri 30.2G.05 591,66 0,00 691,66 Venituri din dividente 30.2G.08 8,08 0,00 8,08 Alte venituri din proprietate 30.2G.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 285.526,28 767,00 286.293,28 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.2G 280.334,70 767,00 281.101,70| invatamant 33.2G.05 1.905,03 0,00 1.905,03) Venituri din prestari de servi 33.26.08 2.333,00 0,00 2.333,00) Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.2G.14 21.651,19 0,00 21.651,19| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.2G.16 0,20 0,00 020| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, ariistice si sportive 15 33.26.19 808,60 0,00 808,60 Venituri din cercetare 16 33.2G.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 17 33.26.21 209.638,21 767,00 210.405,21 Venituri din contractele incheiate cu direciiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.26.30 32.068,00 000| 32.068,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 19 33.26.31 3.525,00 0,00 3.525,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 20 33.26.50 8.107,47 0,00| 8.107,47 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 23 34.2G 20,00 0,00 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.26.50 20,00 0,00 20,00 Diverse venituri 23 38.2G 5.127,18 0,00 5.127,18 Pag. 1/13

DENUMIREA INDICATORILOR JOJBIIpUI POI yeqoide we1f0o1d Alte venituri 36.2G.50 5.127,18 0,00 5.127,18] Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.2G 44,40 9,00 44, Donatii si sponsorizari 26 37.2G.01 4,40 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare peniru finantarea sectiu proprii si subven de dezvoltare a bugetului de venituri 27 37.26.03 -2.383,66 0,00 -2.383,66 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.2G.04 2.383,66 0,00 2.383,66 Alte transferuri voluntare 29 37.2G.50 40,00 0,00 40,00 IL VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 75,00 0,00| 75,90 Venituri din valorificarea unor bunuri 3 39.2G 75,00 0,00| 75,90 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 32 38.26.01 75,00 0,00| 75,00 IV. SUBVENTII 33 00.12 7.749,85 432,00 8.181,85 Subventii de la alte administrati 34 43.2G 7.749,85 432,00 8.181,85 Subventii pentru institutii publice 35 43.2G.09 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santati > 43.2G.10 0,00 432,00i 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santai 37 43.2G.14 6.324,71 0,00 6.324,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 43.2G.19 1.400,14 0,00 1.400,14 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 45.2G 1.699,84 0,00 1.698,84 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.2G.01 1.699,84 0,00 1.693,84 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 45.2G.01.01 1.699,84 0,00 1.899,84 TOTAL CHELTUIELI 298.580,63 1.199,00 297.778,63 CHELTUIELI CURENTE 01 285.137,06 1.198,00 286.336,08 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 10 110.965,07 0,00 110.865,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 173.708,56 1.199,00 174.907,56 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 46 56 439,78 0,00 439,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 47 56.01 401,78 0,00! 401,78 Finantarea nationala 48 56.01.01 60,27 0.00] 60,27 Finantarea Uniunii Europene 56.01.02 341,51 0,00) 341,51) Pag.2/13 49

DENUMIREA INDICATORILOR 1eoygoe ejueniul yeqosde we16014 POD Programe din Fondul Social European (FSE) 50 |56.02 38,00 0,00 Finantarea Uniunii Europene 51 |56.02.02 38,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 52 [97 20,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 53 |9 3,65 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 54 |70 11.443,57| 0,00 11.443,57 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 55 |71 11.443,57| 0,00 11.443,57 Active fixe 56 |71.01 | 11.443,57 0,00| 11.443,57 Constructii 57 |71.01.01 1.250,14 9,00 1.250,14 Masini, echipamente si mijloace de transport 58 |71.01.02 9.808,43 0,00| 9.808,43 r, aparatura birotica si alte active corporale 59 (71.01.03 85,00 0,00| 85,00 Alfe active fixe 60 171.01.30 300,00 0,00) 300,00 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 61 50.2G 5.068,00 0,00 5.068,00 Alte servicii publice generale 62 |54.2G 5.088,00 0,00 5.068,00 CHELTUIELI CURENTE 63 |01 4.918,00 0,00/ 4.918,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 64 |10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 65 |20 2.333,00 0,00 2.333,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 (70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 67 71 150,00 0,00 150,00 Active fixe 68 [71.01 150,00 0,00 150,00) Moi r, aparatura birotica si alte active corporale 69 71.01.03 65,00 0,00 65,00[ Alte active fixe 70 171.01.30 85,00 0,00 85,00) Din total capitol ] Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 71 |54.2G.10 5.068,00 0,00 5.088,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 72 |64.2G 290.262,49 1.199,00 291.461,49 invatamant 73 |65.2G 26.643,92 0,00 26.643,82 CHELTUIELI CURENTE 74 |01 26.469,42 0,00 26.469,42 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 75 [10 2.000,58 0,00 2.000,58 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 75 |20 24.407,19 0,00 24,407,18 Tittul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | POSTADERARE 77 [56 38,00 0,00 38,00 Pag. 3/13

DENUMIREA INDICATORILOR yeqosde pa Jeoyn2es ejuenpul Programe din Fondul Social European (FSE) 78 156.02 38,00 0,00| 38,00 Finantarea Uniunii Europene 79 58.02.02 38,00 0,00 38,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 80 |57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 8i [56 3,65 0,00 3,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 [70 174,50 0,00 174,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 171 174,50 0,00 174,50 Active fixe 84 |71.01 174,50 0,00 174,50 Masini, echipamente si mijloace de transport 85 |71.01.02 174,50 0,00 174,50 Din tota! capitol invatamant prescolar si primar 85 |65.2G.03 14.460,03 0,00 14.460,03| invatamant prescolar 87 65.2G.03.01 13.346,14 0,00 13.346,14| invatamant primar 85 |65.2G.03.02 1.113,89 0,00 1.113,89) invatamant secundar 89 65.2G.04 8.244,22 0,00 8244,22| invatamant secundar inferior 90 |65.2G.04.01 1.131,79 0,00 1.131,79) invatamant secundar superior 91 65.2G.04.02 6.834,33 0,00 6.834,33| invatamant profesional 92 |65.2G.04.03 278,10 0,00 278,10 invatamant postliceal 93 |65.2G.05 803,59 0,00 803,59 Servicii auxiliare pentru educatie 94 |65.2G.11 3.336,08 0,00 3.336,08 internate si cantine pentru elevi 95 |65.2G.11.03 3.336,08 0,00 3.336,08 Sanatate 95 |66.2G 260.646,57 1.199,00 261.845,57 CHELTUIELI CURENTE 97 [01 250.922,64 1.199,00 252.121,64 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 9% |10 105.964,49 0,00 105.964,49 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 99 [20 144.556,37 1.199,00 145.755,37 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) , POSTADERARE 100 [86 401,78 000| 401,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 101 56.01 401,78 0,00| 401,78 Finantarea nationala 102 |56.01.01 60,27 0,00| 60,27 Finantarea Uniunii Europene 103 |56.01.02 341,51 0,00) 341,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 |70 9.723,93 0,00 9.723,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 [71 9.723,93 0,00 9.723,93 Pag. 4/13

DENUMIREA INDICATORILOR JoyeIpUI POI yeqosde wesfiold wuesBold Active fixe ds 71.01 9.723,93 0,00 9.723,93 Masini, echipamente si mijloace de transport 07 71.01.02 9.583,93 0,00 9.583,93 Alte active fixe 08 71.01.30 140,00 0,00 140,00] Din total capitol 7 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.2G.06 260.646,57 1.199,00 261.845,57 Spitale generale 66.2G.06.01 260.646,57 1.199,00 261.845,57 Cultura, recreere si religie 67.2G 2.485,00 0,00 2.485,00 CHELTUIELI CURENTE 01 2.340,00 0,00 2.340,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 415,00 0,00 415,00 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 20 1.825,00 0,00 1.925,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 145,00 0,00 145,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 145,00 0,00 145,00 Active fixe 71.01 145,00 0,00 145,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 30,00 0,00 50,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 20,00 0,00 20,00 Alte active fixe 71.01.30 75.00 0,00 75,00 Din total capitol icii culturale 24 67.2G.03 2.485,00 0,00 2.485,00 publice de spectacole si concerte 2 67.2G.03.04 1.635,00 0,00 1.635,00, Case de cultura FE 67.2G.03.06 850,00 0,00 850,00) Asigurari si asistenta sociala 124 68.2G 487,00 0,00 487,00) CHELTUIELI CURENTE 01 487,00 0,00 487,00) TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.2G.04 487,00 0,00 487,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 68.2G.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.2G.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 68.2G.06 0,00 0,00 0,00 Pag. 5/13

DENUMIREA INDICATORILOR POD yeqosde we1boid Bjuonțul Partea a ÎV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE m mere re 132 69.2G 1.250,14 0,06 1.250,14 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 133 70.2G 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 134 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 136 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Active fixe 137 71.01 1.250,14 0,00) 1.250,14 Constructii 71.01.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol 138 Locuinte 139 70.26.03 1.250,14 0,00 1.250,14 Dezvoltarea sistemului de locuinte 140 70.2G.03.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 141 96.20 0,00 0,00 0,00 REZERVE 142 97.20 0,00 0,00 3,00 EXCEDENT 143 98.20 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 144 99.20 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 284.697,28 1.199,00 285.896,28| TOTAL VENITURI 00.01 284.697,28 1.195,00 285.896,28 i. VENITURI CURENTE 00.02 284.672,28 767,00 285.439,25| C. VENITURI NEFISCALE 00.07 284.672,28 767,00 285.435,28 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.529,66 0,00 1.529,68 Venituri din proprietate 30.2G 1.529,66 0,00 1.529,86 Venituri din concesiuni si închirieri 30.2G.05 691,66 0,00| 691,66 Venituri din dividente Ra SE OO RE UT OȚET 30.2G.08 8,08 0,00| 8,08 Alte venituri din proprietate 05 30.2G.50 829,92 0,00 829,92 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII a) = 00.09 283.142,62 767,00 283.905,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati e 33.2G 280.334,70 767,00 281.101,70 Taxe si alte venituri în invatamant „ON _ 33.26.05 1.905,03 0,00 1.905,03 Venituri din prestari de servicii ca ud 33.26.08 2.333,00 0,00 2.333,00, Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.2G.14 21.851,19 0,00 21.651,18 Pag. 6/13 efec =

DENUMIREA INDICATORILOR PUB POS POI yeqosde wesBoid ue1bo1 Venituri din valorificarea produselor obiinute din activitatea proprie sau anexa 33.26.18 0,20 0,00 0,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 16 33.26.18 808,80 0,00 808,60 Venituri din cercetare 14 33.2G.20 298,00 0,00 298,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 1â 33.25.21 209.838,21 767,00 210.405,21 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 18 33.2G.30 32.068,00 0,00 32.068,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata 23 33.26.31 3.525,00 0,00 3.525,00 Alte venituri din prestari de servi alte activitati 21 33.2G.50 8.107,47| 0,00 8.107,47) Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 34.2G 20,00 0,03 20,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 23 34.26.50 20,00| 0,00 20,00 Diverse venituri 24 36.2G 5.127,18 0,00 5.127,18 Alte venituri 25 36.26.50 5.127,18 0,00 5.127,18 Transferuri voluntare, altele decat subven' 26 37.2G -2.339,26 0,00 -2.339,25 Donatii si sponsorizari 21 37.2G.01 440) 0,00 4,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 24 37.2G.03 | -2.383,66 0,00 -2.383,86 Alte transferuri voluntare 29 37.26.50 40,00 0,00 40,00 30 00.12 25,00 432,00 457,00 IV. SUBVENTII Subventii de la alte administra: 31 43.2G 25,00 432,00 457,00 Subventii pentru institutii publice 43.26.09 25,00 0,00 25,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheliuielilor curente in domeniul santatii 32 43.2G.10 0,00 432,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 34 284.697,28 1.193,00 285.896,28| CHELTUIELI CURENTE 35 01 284.697,28 1.199,00 285.895,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 110.965,07 0,00 110.965,07| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3% 20 173.708,56| 1.199,00 174.907,56| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 57 20,00| 0,00 20,00) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 39 58 3,65 0,00 3,65 Pag.7/13

DENUMIREA INDICATORILOR po yeqosde ureifotd ejuonţiul WwesBoid Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.2G 4.918,00 0,00 4.918,00 Alte servicii publice generale 4i 54.2G 4.918,00 0,00 4.918,00 CHELTUIELI CURENTE 42 01 4.918,00 0,00 4.918,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 2.585,00 0,00 2.585,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 2 20 2.333,00 0,00 2.333,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 45 54.2G.10 4.918,00 0,00 4.918,00, Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 46 64.2G 278.779,28 1.198,00 280.978,28, invatamant 47 85.2G 28.431,42 0,00 26.431,42| CHELTUIELI CURENTE 45 01 26.431,42 0,00 26.431,42) TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 49 10 2.000,58 0,00 2.000,58) TITLUL H BUNURI SI SERVICII 59 20 24.407,19 0,00 24.407,19| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 57 20,00 0,00 20,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 52 59 3,65 0,00) 3,65 Din iotal capitol invatamant prescolar si primar 53 65.2G.03 14.460,03 0.00| 14.460,03 Invatamant prescolar SĂ 65.2G.03.01 13.346,14 0.00] 13.346,14 invatamant primar 55 65.2G.03.02 1.113,88 0,00| 1.113,89 Invatamant secundar 56 65.2G.04 8.031,72 0,00 8.031,72 Invatamant secundar inferior 57 65.2G.04.01 1.131,79 0,09| 1.131,79 Invatamant secundar superior 58 65.2G.04.02 6.621,83 0,00| 6.621,83 Invatamant profesional 5 65.2G.04.03 278,10 0,00| 278,10 invatamant postliceal 69 65.2G.05 803,59 0,00| 603,59 Servicii auxiliare pentru educatie 61 65.2G.11 3.336,08 0,00| 3.336,08 Internate si cantine pentru elevi 52 65.2G.11.03 3.336,08 0,0 3.336,08 Sanatate 83 66.2G 250.520,86 1.198,00 251.719,86 CHELTUIELI CURENTE 84 01 250.520,86 1.198,00 251.719,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 105.964,49 0,00 105.964,49, TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 66 20 144.556,37 1.199,00 145.755,37| Pag.8/13

DENUMIREA INDICATORILOR Joșeolput pod yeqoide ueifotd eyuor pu] Weifioid Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 61 86.2G.06 250.520,86 1.199,00 251.719,86 Spitale generale 68 66.2G.06.01 250.520,86 1.199,00 251.719,86 Cultura, recreere si religie 69 67.2G 2.340,00 0,00 2.340,00 CHELTUIELI CURENTE 76 01 2.340,00 0,00 2.340,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 10 415,00 0,00 415,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII T2 20 1.925,00 0,00 1.925,00 Din total capitol Servicii culturale 13 67.2G.03 2.340,00 0,00 2.340,00 instituții publice de spectacole si concerte 74 67.2G.03.04 1.490,00 0,00 1.490,00) Case de cultura 75 67.2G.03.06 850,00 0,00 850.00] Asigurari si asistenta sociala 76 68.2G 487,00 0,00 487,00 CHELTUIELI CURENTE 71 01 487,00 0,00 487,00 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 20 487,00 0,00 487,00 Din total capitol 7ă Asistenta acordata persoanelor in varsta 79 68.2G.04 487,00 0,00 487,00, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 80 68.2G.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate ai 68.2G.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii = 68.2G.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 83 96.20 0,00 0,00 8,00 REZERVE 84 97.20 0,00 0,00 EXCEDENT 85 98.20 0,00 0,00 9,06 DEFICIT 99.20 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE 56 SECTIUNEA DEZVOLTARE 11.883,35 0,00 11.883,35 TOTAL VENITURI 00.01 11.883,35 0,00 11.883,35, IL VENITURI CURENTE 00.02 2.383,56 0,00 2.383,66) C. VENITURI NEFISCALE 00.07 2.383,66 0,00 2.383,56 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.09 2.383,66 0,00 2.383,86 Pag.9/13

DENUMIREA INDICATORILOR “Der pOD yeqoide welfoid ezuenpul utesfiold Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.2G 2.383,66 2.383,66 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.2G.04 2.383,66 2.383,66 H. VENITURI DIN CAPITAL or 00.10 75,00 75,09 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.2G 75,00 75,06 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.26.01 75,00 75,00 IV. SUBVENTII 11 00.12 7.724,85 7.724,85 Subventii de la alte administratii 12 43.2G 7.724,85 0,06 7.724,85 Subventii de la bugetul local peniru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 13 43.2G.14 8.324,71 6.324,71 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 14 43.26.18 1.400,14 1.400,14 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 15 45.2G 1.699,84 1.899,84 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.2G.01 1.695,84 1.699,84 17 45.2G.01.01 1.899,84 1.699,84 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent TOTAL CHELTUIELI 18 11.883,35 11.883,35 CHELTUIELI CURENTE 19 01 439,78 439,78 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 26 56 439,78 439,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) zi 56.01 401,78 401,78 Finantarea nationala 22 56.01.01 60,27 60,27 Finantarea Uniunii Europene 23 56.01.02 341,51 341,51 Programe din Fondul Social European (FSE) 24 56.02 38,00 38,00 Finantarea Uniunii Europene 25 56.02.02 38,00 38,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 26 70 11.443,57 1144357 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 21 71 11.443,57 11.443,57 Active fixe 2% 7101 11.443,57 114435 Construci 25 71.01.01 1.250,14 1.250,14 Masini, echipamente si mijloace de transport E 71.01.02 9.808,43 9.808,43 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 31 71.01.03 85,00 85,00 Alte active fixe 32 71.01.30 300,00 300,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 33 50.2G 150,00 150,00 Pag. 10/13

DENUMIREA INDICATORILOR POI yeqoide LueiBosq Ejuonguj Alte servicii publice generale 54.2G 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 150,00 0,00 150,00 Active fixe 38 71.01 150,00 0,00 150,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 38 71.01.03 65,00 0,00 85,00 Alte active fixe 40 71.01.30 85,00 0,00 85,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 4| 54.26.10 150,00 0,00 150,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 42 84.2G 10.483,21 9,00 10.483,21| invatamant 43 65.2G 212,50 0,00 212,50) CHELTUIELI CURENTE 14 01 38,00 0,00 38.00) Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 38,00 0,90 Programe din Fondul Social European (FSE) 415 56.02 38,00 0,00) 38,00 Finantarea Uniunii Europene 47 56.02.02 38,00 0,00) 38,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 174,50 0,00| 174,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 174,50 0,00 174,50 Active fixe 50 71.01 174,50 0,00 174,50 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 174,50 0,00 174,50 Din total capitol 51 invatamant prescolar si primar 52 65.2G.03 0.00| 0,00 0,00 invatamant prescolar 53 65.2G.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 5 85.2G.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 55 65.2G.04 212,50 0,00 invatamant secundar inferior 56 65.2G.04.01 0,00 0,00 invatamant secundar superior 57 85.2G.04.02 212,50 0,00 invatamant profesional 58 65.2G.04.03 0,00 0,00 invatamant postliceal 59 65.2G.05 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 56 85.2G.11 0,00 0,00) Pag. 11/13

DENUMIREA INDICATORILOR pier poz POD yeqosde UeIBOIJ internate si cantine pentru elevi 65.2G.11.03 0,00| 0,00 0,00 Sanatate 82 86.2G 10.125,71| 0,00 10.125,71| CHELTUIELI CURENTE 63 01 401,78 0,00 401,78) Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 64 56 401,78 0,00 401,78 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 65 56.01 401,78 0,00 401,78 Finantarea nationala 56 56.01.01 60,27 0,00 80,27 Finantarea Uniunii Europene 67 56.01.02 341,51 0,00 341,51 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 70 9.723,93 0,00 9.723,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 9.723,93 0,00 9.723,93 Active fixe 79 71.01 9.723,93 0,00 9.723,93 Masini, echipamente si mijloace de transport 7 71.01.02 9.583,93 0,00 9.583,93 Alte active fixe 72 71.01.30 140,00 0,00 140,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 73 66.2G.08& 10.125,71 10.125,71 Spitale generale 74 66.2G.06.01 10.125,71 10.125,71 Cultura, recreere si religie 75 67.2G 145,00 145,00 CHELTUIELI CURENTE 76 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 145,00 145,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 71 145,00 145,00 Active fixe 79 71.01 145,00 145,00 Masini, echipamente si mijloace de transport 86 71.01.02 50,00 50,00/ Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 81 71.01.03 20,00 20,00 Alte active fixe 82 71.01.30 75,00 75,00| Din total capitol _ Servicii culturale 83 87.26.03 145,00 145,00| institutii publice de spectacole si concerte 4 867.2G.03.04 145,00 145,00 Case de cultura 85 67.2G.03.06 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 68.2G 1.250,14 0,00 1.255,14 Pag. 12/13

DENUMIREA INDICATORILOR per poz poI Jeqosde uresford Jeounoos Wuesfioid Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.2G 1.250,14 0,00 1.250,14 CHELTUIELI CURENTE 83 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 1.250,14 0,00 1.250,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 90 71 1.250,14 0,00 1.250,14 Active fixe 91 71.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Constructii 9? 71.01.01 1.250,14 0,00 1.250,14 Din total capitol Locuinte 93 70.26.03 1.250,14 0,00 1.250,14| Dezvoltarea sistemului de locuinte 94 70.2G.03.01 1.280,14 0,00 1.250,14) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 95 96.20 0,00 0,00 5,08 REZERVE 95 97.20 0,00 0,00 0,06 EXCEDENT 97 98.20 0,00 0,00 3,00 DEFICIT 98 99.20 0,00 0,00 9,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 13/13 DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA, SFÂNCIU

Atasament: ATT9X3D0.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea AF. circa DENUMIREA INDICATORILOR pui po 10JBIIpUI pOoD Jeqoide WuBIBOII | | | | | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE i TOTAL VENITURI 00.01 1.074.995,92 -120.171,52 954.824,40 VENITURI PROPRII 48.02 496.124,35 9.338,24 505.462,55 i. VENITURI CURENTE 00.02 648.192,31 9.338,24 657.530,55 A. VENITURI FISCALE 00.03 | 609.527,58 9.338,24 518.865,82 AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 336.822,48 9.338,24 346.160,72 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 3.276,16 09,00 3.275,16 Impozit pe profit 01.02 3.276,18 0,00 3.276,16 Impozit pe profit de la agentii economici = |N mit on a 01.02.01 3.276,16 0,00 3.278,16 A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE n 00.06 333.010,38 8.338,24 342.348,60 Impozit pe venit O << 03.02 5.580,32 0,90 3.580,32 Împoziiul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal < 03.02.18 9.580,32 0,00 9.580,32 Cote si sume defaicate din împozitul pe venit N + 04.02 323.430,04 9.338,24 332.768,28 Cote defalcate din impozitul pe venit m = 04.02.01 321.594,04 9.338,24 330.932,28 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale < 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00| A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 18 06.07 535,96 0,00 535,96) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 05.02 535,86 0,00 535,8 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 535,96 0,00 535,96| A3. iMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 18 00.08 88.400,22 0,00 88.400,2 Impozite si taxe pe proprietate 19 07.02 88.400,22 0,00 88.400,22| Impozit pe cladiri 20 07.02.01 73.110,83 9,00 73.110,83, Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po9 Joțealpu| tuesBold impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 22.790,38 impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 50.320,44 impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.327,98 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.338,95 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 4.706,39 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru peniru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.698,08 5.698,08 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 263,33 263,33 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 183.504,60 183.504,80 Sume defalcate din TVA 30 11.02 153.585,13 153.585,13 Sume defatcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 153.151,13 153.151,13 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 434,00 434,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 33 12.02 612,40 612,40 Taxe hoteliere 34 12.02.07 612,40 612,40 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 603,08 503,08 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 240,16 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 382,92 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 28.703,98 28.703,89| Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 24.232,27 24.232,27| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 14.415,46 14.415,46 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 9.816,81 9.816,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 0,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uiilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.471,72 4.471,72 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 800,28 809,28) Alte împozite si taxe fiscale 45 18.02 300,28 800,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 800,28 800,28| C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 38.664,73 38.664,73| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.832,15 22.832,15| Pag. 2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pOI yeqosde weibodd Venituri din proprietate 30.02 22.814,59 0,00 22.814,58 Venituri din concesiuni si închirieri 50 30.02.05 21.314,59 0,00 21.314,58 Alie venituri din concediuni si inchirieri de catre institut e publice 51 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 52 30.02.08 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 17,56 0,00 17,58 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 17,56 0,00| 17,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 15.832,58 0,00) 15.832,58 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 245,64 0,00) 245,64 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 228,16 0,00) 228,16 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 33.02.28 17,48 0,00) 17,48 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 2.622,44 0,00| 2.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.622,44 0,00| 2.622,44 Amenzi, penalitati si confiscari 82 35.02 9.178,58 0,00 3.178,58 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 83 35.02.01 9.178,28 0,00 9.178,28 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 35.02.01.02 9.178,28 0,00 9.178,28 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 0,30 0,00 0,30 erse venituri 86 36.02 3.785,92 0,06 3.785,92 Taxe speciale 87 36.02.06 2.785,92 0,00 2.785,92 Alte venituri 68 36.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subven 69 37.02 0,00 0,00 8,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului tocal (cu semnul minus) 70 37.02.03 -85.641,16 0,00 -65.641,16 Varsaminte din sectiunea de functionare 71 37.02.04 5.641,16 0,00 85.641,16 HI, VENITURI DIN CAPITAL 72 00.15 1.517,17 0,00 1.317,17 Venituri din valorificarea unor bunuri 73 39.02 1.517,17 0,00 1.817,17 in vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri 74 39.02.03 1.238,60 9,00 1.238,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 75 39.02.07 11,54 0,00 11,54 Depozite speciale pentru constructii de construinte 76 39.02.10 267,03 0,00 267,03 IV. SUBVENTII m 00.17 230.810,60 -84.025,30 146.785,38 Pag.3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1oyeolpul po) yeqoide uesbod SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 230.810,60| -84.025,30 146.785,30 Subventii de la bugetul de stat 79 42.02 230.810,60 -84.025,30 146.785,30 A. De capital 80 223.689,40 -84.025,30 139.664,10 Subveniii de la bugetul de stat cafre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 81 42.02.20 223.689,40 -84.025,30 139.664,10 B. Curente 82 7.121,20 0,00) 7.121,20 Ajutor peniru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 83 42.02.34 65,12 0,00| 65,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 84 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 85 45.02 194.475,84 -45.484,46 148.951,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 86 45.02.01 145.741,83 -45.484,46 100.257,37 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 87 45.02.01.01 136.646,21 45.484 46| 91.161,75 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 38 45.02.01.02 5.858,08 0,90 5.858,08 Prefinantari 85 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54 Fondul Social European 90 45.02.02 1.454,26 0,00) 1.454,26 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 91 45.02.02.01 173,57 0,00| 173,57 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 92 45.02.02.02 1.280,69 0,00| 1.280,69 Fondul de Coeziune 93 45.02.03 46.373,13| 0,06 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.855,48 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 95 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.428,52 Prefinantari 96 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 97 45.02.07 861,98 0,00 861,58 Sume primite in contul platilor efeciuate in anul curent 98 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 99 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 100 45.02.15 44,64 0,00 44,54 Prefinantari 101 45.02.15.03 44,64 0,00 44,64 TOTAL CHELTUIELI 102 1.083.060,83 -120.171,52 972.889,31 CHELTUIELI CURENTE 103 01 947.285,24 -120.308,52 826.978,72 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 104 10 206.136,93 0,00 206.136,93 TITLUL HI BUNURI SI SERVICH 105 20 221.089,79 0,00 221.089,79 TITLUL Hi DOBANZI 106 30 18.700,00 8.053,24 27.753,24 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei J0JedIpu! po3 yeqosde wuesBosg JeoumDes d TITLUL IV SUBVENTII 07 40 80.000,00 0,00 80.000,0 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 08 51 24.709,18 432,00 25.141,19 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 378.230,33 -129.844,76 248.585,57| TLUL IX ASISTENTA SOCIALA 10 57 13.972,00 0,00 13.972,00)| TLUL X ALTE CHELTUIELI 111 58 3.447,00 853,00 4.300,00 HELTUIELI DE CAPITAL 12 70 105.517,96 135,00 105.652,96 TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 13 71 105.517,96 135,00 105.652,96| TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 14 81 40.257,63 0,00 40.257,63) EIEIGIElE|a artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 115 50.02 70.600,78 8.008,59 utoritati publice si actiuni externe 51.02 46.235,78 -44,55 , 46.191,23| HELTUIELI CURENTE 01 43.729,38 0,00 43.729,38, TLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 33.268,37 0,00 33.268,37 TITLUL îi BUNURI SI SERVICII 9.461,01 0,00 9.461,01 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.000,00 0,00 1.000,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.506,40 -44,55 2.461,8 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE DIODIMD|ICO ISIDOR 1 2.506,40 -44,55 2.461,85 Din total capitol Autoritati executive si legislative 23 51.02.01 46.235,78 44,55 46.191,23 Autoritati executive 124 51.02.01.03 46.235,78 -44,55 46.191,23 Alte servicii publice generale 125 54.02 4.685,00 0,00 4.685,00 CHELTUIELI CURENTE 126 of 4.270,00 0,00 4.270,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 27 20 1.500,00 0,00 1.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 2.770,00 0,00l 2.770,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 29 70 0,00 0,00) 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 30 81 395,00 0,00| 385.00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de adrninistratiile publice locale 131 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 132 54.02.10 2.735,00 0,00 2.735,00| Alte servicit publice generale 133 54.02.50 1.930,00 0,00 1.930,00 Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD Jeqosde eyuengu| 1eoymoas Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 134 55.02 18.700,00 8.053,24 27.753,24 CHELTUIELI CURENTE 135 01 19.700,00 8.053,24 27.753,24 TITLUL Il DOBANZI 136 30 19.700,00 8.053,24 27.753,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 138 58.02 17.221,12 0,00 17.221,12| Ordine publica si siguranta nationala 133 61,02 17.221,12 9,00 17.221,12 CHELTUIELI CURENTE 140 01 18.615,00 0,00 16.615,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 141 10 14.000,00 0,00 14.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 142 20 2.400,00 0,00 2.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 143 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 144 59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 70 606,12 0,00 806,12 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 146 71 606,12 0,00 606,12 Din total capitol Ordine publica 147 61.02.03 16.229,00 0,00 16.229,00 Politie locala 148 61.02.03.04 16.229,00 0,00 18.229,00 Protectie civila si protectie contra incen r (protectie civila nonmilitara) 149 61.02.05 992,12 0,00 992,12 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 150 64.02 356.109,26 -3.529,89 352.579,37 invatamant 181 65.02 183.298,12 853,00 184.151,12| CHELTUIELI CURENTE 152 01 175.278,83 853,00 176.131,83 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 153 10 124.004,83 0,00 124.004,53| TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 154 20 48.100,00 0,00 48.100,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 155 56 75,00 0,00 75,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 156 57 852,00 0,00 852,00) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 187 59 2.247,00 853,00 3.100,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 158 70 7.642,93 0,00 7.642,93, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 158 7 7.642,93 0,00 7.642,93| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 180 81 376,56 0,00 376,56) Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEDIPUI po yeqosde we1Botd 1eoypOSI Din total capitol invatamant prescolar si primar 161 65.02.03 63.068,67 0,00 63.068,67 invatamant prescolar 182 65.02.03.01 35.116,08 0,00 35.118,08 invatamant primar 163 65.02.03.02 27.952,59 0,00 27.952,59 invatamant secundar 64 65.02.04 118.949,72 853,00 118.802,72 invatamant secundar inferior 65 65.02.04.01 36.875,49 0,00 36.875,49| Invatamant secundar superior 66 65.02.04.02 79.913,87 853,00 80.766,87| Invatamant profesional 67 55.02.04.03 2.160,36 0,00 2.160,36| Invatamant postliceal 68 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 169 66.02 37.854,56 274,34 38.128,90 CHELTUIELI CURENTE 170 01 28.977,02 274,34 29.251,36| TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 71 10 4.694,04 9,00 4.694,04 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 172 20 7.834,00 0,00 7.834,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 173 51 9.922,15 432,00 10.354,15 Tălul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 174 56 6.526,83 -157,66 5.369,17) CHELTUIELI DE CAPITAL 75 70 8.877,54 0,00 8.877,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 7% 71 8.877,54 0,00 8.877,54 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi T7 66.02.06 32.626,52 274,34 32.900,86 Spitale generale 78 866.02.06.01 32.626,52 274,34 32.900,86| Servicii de sanatate publica 179 86.02.08 5.228,04 0,00 5.228,04 Cultura, recreere si religie 180 567.02 85.102,26 9,00 85.102,26) CHELTUIELI CURENTE 181 01 79.001,28 0,00 79.001,28| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 182 10 14.399,93 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 183 20 55.584,00 0,00 55.584,00, TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 184 51 8.737,90 0,00 8.737,90) Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 185 56 279,45 0,00 279,45| CHELTUIELI DE CAPITAL 186 70 5.912,70 0,00 5.912,70) ÎTITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 187 71 5.912,70 0,00, 5.912,70) Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJBIIpUI POD yeqoide 1eougos4 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 188 si 188,28 188,28 Din tota! capitol Servicii culturale 189 67.02.03 28.602,18 00| 28.802,18 institutii publice de spectacole si concerte 190 67.02.03.04 20.107,25| 0,00| 20.107,25| Case de cultura 191 867.02.03.06 8.494,93 0,00 5.494,93) Servicii recreative si sportive 192 67.02.05 53.566,08 0,00 Sport 193 67.02.05.01 28.328,38 0,00 55.566,06| 28.328,38| întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 194 67.02.05.03 25.237,70 0,00 25.237,70)| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 195 67.02.50 2.934,00 0,00 2.934,00| Asigurari si asistenta sociala 196 88.02 49.854,32 -4.657,23 45.197,09| CHELTUIELI CURENTE 197 01 49.501,22 -4.701,78 44.799,44| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 198 10 15.769,96 0,00 15.769,56| TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 199 20 rara 4.839,03 0,00 4.639,03| TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200 51 2.014,00 0,00 2.014,00) Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 201 56 13.958,23 -4.701,78| 9.256,45| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 202 57 13.120,00 0,00) 13.120,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 203 70 353,10 44 55| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 204 71 353,10 44,55 397,65| 397,65) Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 205 58.02.04 788,00 0,00 786,00 Asistenta sociala in caz de bo 208 68.02.05 22.187,50 0,00 22.187,50 Asistenta sociala in caz de inva 207 68.02.05.02 22.187,580 0,00 22.187,50 Asistenta sociala pentru familie si co! 208 68.02.06 12.396,01 -2.640,36 9.755,65 Crese 209 68.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 210 68.02.15 12.535,82 -2.016,87 10.518,95 Ajutor social 211 68.02.15.01 4.450,60 0,00 4.450,60 Cantine de ajutor social 212 68.02.15.02 8.085,22 -2.018,87 5.068,35 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 213 68.02.50 120,00 0,00 120,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 214 69.02 251.956,35 -52.528,06 199.428,29 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi poa POI yeqoide LUBIĂOId Locuinte, servicii si dezvoltare publica 215 70.02 229.768,16 -52.528,0 177.240,10 CHELTUIELI CURENTE 216 01 171.615,54 -52.663,06| 118.952,48 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 217 20 36.083,78 0,00 36.083,78 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 218 51 1.250,14 0,00 1.280,14 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE . 219 56 134.281,62 -52.663,06 81.618,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 220 70 29.727,84 135,00 25.862,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 221 71 29.727,84 135,00 29.882,84 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 222 81 28.424,78 0,00 28.424,78 Din total capitol Locuinte 223 70.02.03 19.008,22 000| 18.008,22 Dezvoltarea sistemului de locuinte 224 70.02.03.01 19.008,22 0,00| 19.008,22 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 225 70.02.03.30 0,00 0,00| 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 226 70.02.05 15.858,86 0,00| 15.858,86 Alimentare cu apa 227 70.02.08.01 15.858,86 0,00 15.858,86 luminat public si electrificari rurale 228 70.02.06 12.628,24 09,00 12.628,24 Alimentare cu gaze naturale in localitati 229 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 230 70.02.50 181.072,84 -52.528,06 128.544,78 Protectia mediului 231 74.02 22.188,19 09,00 22,188,15 CHELTUIELI CURENTE 232 01 21.288,18 0,00 21.288,19 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233 20 20.100,00 0,00 20.100,00 234 56 1.188,19 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE : CHELTUIELI DE CAPITAL 235 70 900,00 0,00 1.188,19, o 900,0 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 236 71 900,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 237 74.02.05 21.000,00 0,00 21.000,00 Salubritate 238 74.02.05.01 12.000,00 0,00 12.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 239 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 240 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 241 79.02 397.173,32 -12.122,25 325.051,08 Pag. 9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JBOIPUI POI yeqoude wueiBosd Combustibili si energie 242 81.02 61.705,47 -11.277.01 50.428,46 CHELTUIELI CURENTE 243 01 61.705,47 -11.277,01 50.428,46 TITLUL IV SUBVENTH 244 40 45.000,00 0,00| 45.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 245 56 16.705,47 -11.277,01) 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 247 81.02.06 61.705,47 -11.277,01 50.428,46 Transporturi 248 84.02 335.467,85 -60.845,25 274.822,50 CHELTUIELI CURENTE 249 01 275.803,51 -60.845,25 214.758,26 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 250 20 35.387,97 0,00 35.387,97| TITLUL IV SUBVENTII 251 40 35.000,00 0,00 35.000,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 252 56 205.215,54 -60.845,25 57055) CHELTUIELI DE CAPITAL 253 70 48.991,33 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 254 71 48.991,33 0,00 48.951,33| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 255 81 10.873,01 0,00 10.873,01) Din total capitol Transport rutier 256 84.02.03 335.467,85 -60.845,25 274.622,50) Drumuri si poduri 257 84.02.03.01 53.104,75 -9.478,05 43.626,70| Transport in comun 258 84.02.03.02 211.010,88 -49.707,87 161.302,81 Strazi 259 84.02.03.03 71.352,42 -1.659,33 69.693,09| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 260 84.02.50 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 261 96.02 0,00 0.00| 5,00 REZERVE 282 97.02 0,00 0,00| 0,00 EXCEDENT 263 98.02 0,00 0,00 3,06 DEFICIT 264 39.02 18.064,91 0,00| 18.064,91 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 589.672,35 9.338,24 | 593.010,58 TOTAL VENITURI 00.01 589.672,35 9.338,24| 593.010,5$ VENITURI PROPRII 48.02 494.607,18 9.338,24| 503.845,42) Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJBSIPUI POI yeqosde wie16o1d ure1B0id VENITURI CURENTE 00.02 582.551,15 9.338,24| 501.889,39| A. VENITURI FISCALE 00.03 509.527,58 9.338,24 618.865,82| Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 90.04 336.822,48 9.338,24 346.160,72| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 3.276,16 0,06 3.278,18) impozit pe profit 01.02 3.276,18 0,00 3.278,16 impozit pe profit de la agentii economici =“ O Gr ma OG 01.02.01 3.276,16 0,00 3.276,16 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 333.010,36 9.338,24 342.348,50 Impozit pe venit 03.02 9.580,32 0,00 9.588,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 9.580,32 0,00 9.580,32 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit 04.02 323.430,04 9.338,24 332.768,28 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 321.594,04 9.338,24 330.832,28 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 1.836,00 0,00 1.836,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 090.07 535,96 0,00 535,86 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 535,96 0,00 535,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 535,96 0,00 535,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.0$ 88.400,22 0,06 88.400,22 impozite si taxe pe proprietate 07.02 88.400,22 0,00 88.400,22 impozit pe cladiri 07.02.01 73.110,83 0,06 73.118,83 impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 22.790,39 0,00 22.790,3$ Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 50.320,44 0,00 50.320,44 impozit pe terenuri 07.02.02 9.327,98 0,08 9.327,98 Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 4.338,95 0,00 4.338,95 Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 4.706,39 0,00 4.706,38 Impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 282,64 0,00 282,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 5.698,08 0,00 5.898,08 Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 283,33 0,00 263,33 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 183.504,60 0,00 183.504,50 Sume defalcate din TVA m tlojoimjololo vaio TInloI-| GO = m rr er SONOR NINA GE INV A 11.02 153.585,13 0,00 153.585,13 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pod weifoiq ejuonguj Wwesfoid Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata peniru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunsțor oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 153.151,13 0,00 153.151,13| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 434,00 0,00 434,00) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 612,40 9,00 612,40| Taxe hoteliere 35 12.02.07 612,40 0,00 812,40 Taxe pe servicii specifi 36 15.02 603,08 0,00 603,08 impozit pe spectacole 37 15.02.01 240,18 0,00 240,16 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 362,92 0,00 362,92 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 18.02 28.703,9$ 0,00 28.703,95 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 24.232,27 0,00 24.232,27 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 18.02.02.01 14.415,46 0,00 14.415,4i Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 9.816,81 0,00 9.815,81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 18.02.03 0,00 0,00 9,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4.471,72 0,00 4.471,72 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 800,28 0,00 800,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 800,28 0,00 800,28 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 800,28 0,00 800,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 -26.976,43 0,06 -26.976,43 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 22.832,15 0,00 22.832,15| Venituri din proprietate 50 30.02 22.814,59 0,06 22.814,59| Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 21.314,58 0,06 2 314,59) Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre înstitutiile publice 52 30.02.05.30 21.314,59 0,00 21.314,59 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.500,00 0,90 1.500,00 Venituri din dividende de ta alti platitori 54 30.02.08.02 1.500,00 0,00 1.500,00; Venituri din dobanzi 55 31.02 17,56 0,00 17,56 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 17,56 0,00 17,58 CZ. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 57 00.14 -49.808,58 0,00 -49.808,58, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 245,64 0,06 245,64] Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 228,16 0,00 728.16) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi 60 33.02.28 17,48 0,00 17,48) Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoţeoIpul POI yeqosde ure15osq ejuonţiul wuesBoid Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 2.822,44 9,00 2.822,44 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 2.622,44 0,00 2.622,44| Amenzi, penalitati si confiscari 83 35.02 9.178,58 0,00 9.178,58 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 9.178,28 0,08 9.178,28 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 9.178,28 0,00 9.178,28 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 0,30 0,00 0,30 Diverse venituri 67 36.02 3.785,92 0,00 3.785,92 Taxe speciale 68 36.02.06 2.785,92 0,00 2.785,92 Alte venituri 69 36.02.50 1.000,00 0,00 1.000,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 70 37.02 -65.641,16 0,00 -55.641,16 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 71 37.02.03 -85.841,16 0,00 -85.841,16 IV. SUBVENTII 2 00.17 7.121,20 0,00 7.121,26 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 73 00.18 7.121,20 0,00 7.121,20 Subventii de la bugetul de stat TA 42.02 7.121,20 0,00 7.121,26 B. Curente 75 7.121,20 0,00 7.121,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 76 42.02.34 85,12 0,00 85,12 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 7 42.02.41 7.056,08 0,00 7.056,08] TOTAL CHELTUIELI 78 589.672,35 9.338,24 599.010,59| CHELTUIELI CURENTE 79 01 549.414,72 9.338,24 558.752,96| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 206.136,93 0,00 206.136,93 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 81 20 221.089,78 0,00 221.089,79 TITLUL III DOBANZI 82 30 19.700,00 8.053,24 27.753,24 TITLUL IV SUBVENTII 83 40 80.000,00 0,00 80.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 84 51 5.069,00 432,00 5.501,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 85 57 13.972,00 0,00 13-972,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 86 59 3.447,00 853,00 4.300,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 87 81 40.257,63 0,00 40.257,63 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 88 50.02 57.944,38 8.053,24 75.997,52 Autoritati publice si actiuni externe 89 51.02 43.729,38 0,00| 43.729,38 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi POI yeqoide wuesfo1d JeoyDSI CHELTUIELI CURENTE 01 43.729,38 0,00 43.729,58| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91 10 33.268,37 0,00 33.268,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 92 20 9.461,01 0,00 9.461,01! TITLUL X ALTE CHELTUIELI 93 59 1.000,00 0,00 1.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 51.02.01 43.729,38 0,00 43.729,38 Autoritati executive 95 51.02.01.03 43.729,38 0,00 43.729,38 Alte servicii publice generale 96 54.02 4.515,00 9,00 4.515,00 CHELTUIELI CURENTE 97 01 4.120,00 0,00 4.120,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 1.500,00 0,00 1.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 2.620,00 0,00 2.620,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 100 81 395,00 0,00 385,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 101 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 102 54.02.10 2.585,00 0,00 2.585,00 Alte servicii publice generale 103 54.02.50 1.830,00 0,00 1.930,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 104 55.02 19.700,00 8.053,24 27.753,2 CHELTUIELI CURENTE 105 01 18.709,00 8.053,24 27.753,24 TITLUL II DOBANZI 106 30 19.700,00 8.053,24 27.753,24 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 107 59.02 16.615,00 0,00 18.615,00 Ordine publica si siguranta nationala 108 81.02 16.615,00 0,00 16.615,00 CHELTUIELI CURENTE 109 01 16.615,00 0,00 16.615,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 110 10 14.000,00 0,00 14.000,06 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 111 20 2.400,00 0,00 2.400,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 112 51 15,00 0,00 15,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 113 59 200,00 9,00 200,00 Din total capitot Ordine publica 114 61.02.03 16.000,00 0,00 16.000,00 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puBi po3 Joţeolpul pod Jeqoide ute1601d ejuențul Politie locala 15 61.02.03.04 186.000,00 0,00 16.000,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 116 61.02.05 615,00 0,00 815,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 117 64.02 294.243,43 1.285,00 295.528,43 invatamant 118 65.02 175.580,19 853,00 176.433,19 CHELTUIELI CURENTE 19 01 175.203,63 853,00 176.058,83 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 124.004,63 0,00 124.004,63 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 21 20 48.100,00 0,00 48.100,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 22 57 852,00 0,00 852,00! TITLUL X ALTE CHELTUIELI 23 59 2.247,00 853,00 3.100,00| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 24 81 376,56 0,00 376,56| Din total capitol Invatamant prescolar si primar 25 65.02.03 59.894,30 0,00 59.994,30 invatamant prescolar 26 65.02.03.01 33.076,0& 0,00 33.076,05 invatamant primar 27 65.02.03.02 26.918,25 0,00 26.918,25 invatamant secundar 28 65.02.04 114.306,18 853,00 115.139,16 Invatamant secundar inferior 29 65.02.04.01 36.875,48 0,00 36.875,49 invatamant secundar superior 130 65.02.04.02 75.270,31 853,00 76.123,31 Invatamant profesional 131 65.02.04.03 2.160,36 0,00 2.180,38 invatamant postliceal 32 65.02.05 1.279,73 0,00 1.279,73 Sanatate 66.02 12,948,04 432,00 13.380,04| CHELTUIELI CURENTE 34 01 12.948,04 432,00 13.380,04| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 4.694,04 0,00 4.694,04| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 7.834,00 0,00 7.834,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 137 51 420,00 432,00 352,00| Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 138 66.02.06 8.000,00 432,00 3.432,00| Spitale generale 139 66.02.06.01 8.000,00 432,00 8.432,00 Servicii de sanatate publica 140 66.02.08 4.948,04 0,00 4.948.04| Cultura, recreere si religie 141 67.02 70.172,21 0,00 70.172,21) Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po Joțeolpul yeqosde eyuonpul A CHELTUIELI CURENTE 142 01 69.983,93 0,00 69.983,93 TITEUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 14.399,93 0,00 14.399,93| TITLUL ff BUNURI SI SERVICII 144 20 55.584,00 0,00 55.584,00, TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 145 81 188,28 0,00 188,28) Din total capitol Servicii culturale 146 67.02.03 26.699,93 0,00 26.699,93 institutii publice de spectacole si concerte 147 67.02.03.04 18.205,00 0,00 18.205,00 Case de cultura 148 67.02.03.06 8.494,93 0,00 8.494,93 Servicii recreative si sportive 149 67.02.05 40.538,28 0,00 40.538,28 Sport 150 67.02.05.01 18.000,00 0,00 18.000,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 151 67.02.05.03 22.538,28 0,00 22.538,28 în domeniile culturi Alte servici si religiei recreel 152 67.02.50 2.934,00 0,00 2.934,00 Asigurari si asistenta sociala 153 68.02 35.542,99 0,00 35.542,95 CHELTUIELI CURENTE 154 01 35.542,99 0,00 35.542,99 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 155 10 15.789,96 0,00 15.769,96 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 156 20 4.839,03 0,00 4.639,03 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 157 51 2.014,00 0,00 2.014,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 158 57 13.120,00 0,06 13.120,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 159 58.02.04 780,00 0,00 780,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 160 58.02.05 22.130,00 0,00 22.130,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 161 68.02.05.02 22.130,00 0,00 22.130,00 Asistenta sociala peniru familie si copii 162 68.02.06 3.608,00 0,00 3.609,00 Crese 163 88.02.11 1.828,99 0,00 1.828,99 Prevenirea excluderii sociale 164 68.02.15 7.075,00 0,00 7.075,00, Ajutor social 165 68.02.15.01 4.205,00 0,00 4.205,00 Cantine de ajutor social 186 68.02.15.02 2.870,00 0,00 2.870,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 167 68.02.50 120,00 0,00 120,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 168 69.02 34.608,56 0,00 84.608,56 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR piei 10JBIIPUI pod ,eqosde weiBo1q ejuongul 1eoygos1 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 169 70.02 64.508,56 0,00 54,508,56 CHELTUIELI CURENTE 170 01 36.083,78 0,00 36.083,78| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 20 36.083,78 0,00 36.083,78| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 172 81 28.424,78 0,00 28.424,78 Din total capitol Locuinte 173 70.02.03 260,00 0,00 260,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.02.03.01 260,00 0,00 260,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 175 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 176 70.02.05 13.880,98| 0,00 13.880,98 Alimentare cu apa 177 70.02.05.01 13.880.98| 0,00 13.880,98 uminat public si elecirificari rurale 178 70.02.06 7.000,00 0,00 7.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 1 79 70.02.07 1.200,00 0,00 1.200,00 Alte servi n domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 180 70.02.50 42.167,58 0,06 42.167,58, Protectia mediului 181 74.02 20.106,00 0,00 20.100,00 CHELTUIELI CURENTE 182 01 20.100,00 0,00 20.100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183 20 20.100,00 0,00 20.100,0i Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 184 74.02.05 20.100,00 0,00 20.103,00 Salubritate 185 74.02.05.01 11.100,00 0,00 11.100,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 186 74.02.05.02 5.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 187 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 188 798.02 126.260,98| 0,00 126.260,98 Combustibili si energie 189 81.02 45.000,00| 0,00 45.000,00, CHELTUIELI CURENTE 190 01 45.000,00 0,00 45.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 191 40 45.000,00) 0,00 45.000,00 [Din total capitot [Energie termica 192 81.02.06 45.000,00 0,00 45.000,0 Transporturi 193 84.02 81.260,98 0,00 81.260,98 CHELTUIELI CURENTE 194 01 70.387,97 0,90 70.387,97 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 POS ,eqosde wei6o1d TITLUL II BUNURI SI SERVICII 195 20 35.387,97 0,00 35.387,97 TITLUL IV SUBVENTII 196 40 35.000,00 0,00 35.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 197 81 10.873,01 0,00 10.873,01 Din total capitol Transport rutier 198 84.02.03 81.260,98 0,00 Drumuri si poduri 198 84.02.03.01 0,00 0,00 Transport în comun 200 84.02.03.02 46.684,42) 0,00 81.260,98| 46.684,42| Strazi 201 84.02.03.03 34.576,58| 0,00 34.576,56 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 202 84.02.50 0,00| 0,00 0.00| Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 203 96.02 0,00 09,00 0,00 REZERVE 204 97.02 3,00 0,00 9,80 EXCEDENT 205 98.02 0,00 0,06 0,06 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,06 0,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 485.323,57 -125.509,76 355.813,81 TOTAL VENITURI 00.01 485.323,57 -129.509,76 355.813,81 VENITURI PROPRII 48.02 1.517,17 0,00 1.517,17 1. VENITURI CURENTE 00.02 65.641,16 0,00 65.641,16 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 65.641,16 0,00 65.641,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 65.641,18 0,00 55.841,16 Transferuri voluntare, altele decat subven 37.02 0,00 65.641,16 Varsaminte din sectiunea de functionare | NP EDO O m O 37.02.04 65.641,16 0,00 65.641,18 îl, VENITURI DIN CAPITAL n 00.15 1.517,17 0,00 1.517,17 Venituri din valorificarea unor bunuri o = 38.02 1.817,17 0,00 1.817,17 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului - — 39.02.03 1.238,60 0,00 1.238,60 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat N 39.02.07 11,54 0,00 11,54 Depozite speciale pentru constructii de consiruinie na = 39.02.10 267,03 0,00 267,03 IV. SUBVENTII = BA 00.17 223.689,40| -84.025,30 139.664,10 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 x 00.18 223.689,40| -84.025,30 139.664,10 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoţeoIpu| pod yeqoide uei501d Byuențul de la bugetul de stat 42.02 223.689,40 -84.025,30 139.684,10 A. De capital 17 223.689,40 -84.025,30 139.664,10 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 18 42.02.20 223.689,40 -84.025,30 138.664,10 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 19 45.02 194.475,84 -45.484,46 148.591,38 Fondul European de Dezvoltare regionala 20 45.02.01 145.741,83 -45.484,46 100.287,37 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 21 45.02.01.01 136.646,21 -45.484,46 91.181,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 22 45.02.01.02 5.858,08 0,00 5.858,08) Prefinantari 23 45.02.01.03 3.237,54 0,00 3.237,54) Fondul Social European 24 45.02.02 1.454,26| 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 25 45.02.02.01 173.57, 0,00 145425] 173,57 Sume primite în contul plaiilor efectuate in anii anteriori 26 45.02.02.02 1.280,69 0,00 1.280,89 Fondul de Coeziune 27 45.02.03 46.373,13 0,06 46.373,13 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 28 45.02.03.01 28.856,48 0,00 28.856,48 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 29 45.02.03.02 7.429,52 0,00 7.429,52 Prefinantari 30 45.02.03.03 10.087,13 0,00 10.087,13 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 31 45.02.07 861,98 0,00 851,98 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 32 45.02.07.01 10,28 0,00 10,28 Prefinantari 33 45.02.07.03 851,70 0,00 851,70 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 34 45.02.15 44,64 0,00 44,64 Prefinantari 35 45.02.15.03 44,64 0,00 44,84 TOTAL CHELTUIELI 36 503.388,48 -129.509,76 373.878,72 CHELTUIELI CURENTE 37 01 397.870,52 -129.644,76 268.225,76 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 13.640,19 0,00 19.640,18 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 56 378.230,33 -129.644,76 248.585,57 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 105.517,96 135,00 105.652,96 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 105.517,96 135,00 105.652,96| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 50.02 2.656,40 44,55 2.611,85 Autoritati publice si actiuni externe 43 51.02 2.506,40 44,55 2.461,85 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0,00 0,00 0,00 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puiet po) yeqoide utesfo1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2.506,40 -44,55 2.461,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 2.506,40 -44,55 Din total capitol 2.461,85 [Autoritati executive si legislative 47 51.02.01 2.506,40 -44,55 2.461,85 Autoritati executive 48 51.02.01.03 2.506,40 -44,55 2.461,85 Aite servicii publice generale 49 54.02 150,00 0,00 150,06 CHELTUIELI CURENTE 50 01 150,00 0.00| 150,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 51 150,00 0,00| 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administra publice locale 53 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.02.10 150,00 0,00 180,00 Alte servicii publice generale 55 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 59.02 606,12 0,00 606,12 Ordine publica si siguranta nationala 57 61.02 606,12 0,00 606,12 CHELTUIELI CURENTE 58 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 608,12 0,00 506,12 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 560 71 606,12 0,00 606,12 Din totai capitol Ordine publica 61 61.02.03 229,00 0,00 229,00 Politie locala 62 61.02.03.04 229,00 0,00 229,00 or (protectie civila nonmilitara) Protectie civila si protectie contra incen 83 61.02.05 377,12 0,00 377,12 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 64.02 51.865,83 -4.814,89 57.050,94 invatamant 65 65.02 7.717,93 0,00 7.717,93 CHELTUIELI CURENTE 66 01 75,00 0,00 75,00 Titful VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 56 75.00 0,00 75,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 70 7.842,93 0,00 7.642,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 69 71 7.842,93 0,00 7.642,93 Din total capitol Pag. 20724

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0JEIIPUI po yeqoude ure16014 BJUDAyUI Invatamant prescotar si primar 65.02.03 3.074,37 0,00 3.074,37 Invatamant prescolar 71 65.02.03.01 2.040,03 0,00 2.040,03 Invatamant primar 72 65.02.03.02 1.034,34 0,00 1.034,34 Invatamant secundar 73 65.02.04 4.843,56 0,00 4.843,5 Invatamant secundar inferior 74 65.02.04.01 09,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 75 65.02.04.02 4.643,56 0,00 4.643,58 Invatamant profesional 76 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00! Invatamant postliceal 77 65.02.05 0,00 0,00 0,00) Sanatate 78 66.02 24.906,52 -157,66 24,748,86| CHELTUIELI CURENTE 79 01 16.028,98 -157,66 15.871,32| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 51 9.502,15 0,00 9.502,15| Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 56 6.526,83 -157,66 6.369,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 70 8.877,54 0,00 8.877,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 8.877,54 0,00| 8.877,54 Din total capitol Servii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 86.02.06 24.626,52 -157,66 24.488,86 Spitale generale 85 66.02.06.01 24.626,52 -157,86 24.468,86 Servicii de sanatate publica 86 66.02.08 280,00 0,00| 280,00 Cultura, recreere si religie 87 67.02 14.930,05 0,00 14.930,05 CHELTUIELI CURENTE 88 01 9.017,35 0,00| 9.017,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 8.737,90 0,00| 8.737,90 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 279,45 0,00| 279,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 5.912,70 0,00 5.912,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 5.912,70 0,00| 5.912,70 Din total capitol Servicii culturale 93 67.02.03 1.902,25 0,00 1.802,25 Institutii publice de spectacole si concerte 94 67.02.03.04 1.902,25 0,00 1.902,25 Case de cultura 95 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 96 67.02.05 13.027,80 0,00 13.027,80 Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puBi pod POI 1eqosde Jens UBIBOId Sport 67.02.05.01 10.328,38 0,00 10.328,38 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 67.02.05.03 2.699,42 0,00 2.699,42 Alte servicii în domeniile culturii, recresrii si religiei 99 67.02.50 0,00 0,90 0,00 Asigurari si asistenta sociala 100 68.02 14.311,33 -4,657,23 9.654,10 CHELTUIELI CURENTE 101 01 13.958,23 -4.701,78| 9.256,45 Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 102 56 13.958,23 -4.701,78 9.256,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 70 353,10 44,55 397,85 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 71 353,10 44,55 397,65) Din tota! capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 105 68.02.04 6,00| 0,00 6,00| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 106 58.02.05 57,50 0,06 57,50 Asistenta sociala in caz de invaliditate 107 68.02.05.02 57,50 0,00 57,50 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 108 68.02.06 8.787,01) -2.640,36 6.146,65 Crese 108 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 110 68.02.15 5.460,82 -2.016,87 3.443,95 Ajutor social 111 58.02.15.01 245,60 0,00 245,80 Cantine de ajutor social 112 68.02.15.02 5.215,22 -2.016,87 3.198,35 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 113 88.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 114 69.02 -52.528,06 114.819,73 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 115 70.02 185.259,60 -52.528,06 112.731,54 CHELTUIELI CURENTE 116 01 135.531,76 -52.663,06 82.868,70 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 117 51 1.250,14 0,00 1.250,14 îtlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 56 134.281,62 -52.663,08 81.618,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 29.727,84 135,00 29.862,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 71 29.727,84 135,00 29.862,84| Din total capitol Locuinte 121 70.02.03 18.748,22 0,00 18.748,22 Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 70.02.03.01 18.748,22 0,00 18.748,22 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 123 70.02.03.30 0.00) 0,00 0,00 Pag.22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po JoţeMIpUI POD yeqosde 1eoygosi uresfoid Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 124 70.02.05 1.977,88 0,00 1.977,88) Alimentare cu apa 125 70.02.05.01 1.977,88 0,00 1.977,88) iluminat public si electrificari rurale 126 70.02.06 5.628,24 0,00 5.628,24 Alimentare cu gaze naturale în localitati 127 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 128 70.02.50 138.905,26 -52.528,06 86.377,20 Protectia mediului 128 74.02 2.088,19 0,00 2.088,15 CHELTUIELI CURENTE 130 01 1.188,19 0,00 1.188,19 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131 56 1.188,19 0,00 1.188,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 900,00 0,00 900,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 133 71 900,00 0,00 900,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 134 74.02.05 900,00 0,00 900,00 Salubritate 135 74.02.05.01 900,00 0,00 900,00) Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 136 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 137 74.02.06 1.188,19 0,00 1.188,19) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 79.02 270.912,34 -72.122,26 198.790,08| Combustibili si energie 133 81.02 16.705,47 -11.277,01 5.428,46 CHELTUIELI CURENTE 140 01 16.705,47 -11.277,01 5.428,46 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 141 56 16.705,47 -11.277,01 5.428,46 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 0,00 0,00 0,00, Din total capitol Energie termica 143 81.02.06 16.705,47 -11.277,01 5.428,46 Transporturi 144 84.02 254.206,87 -80.845,25 193.381,62 CHELTUIELI CURENTE 145 01 205.215,54 -80.845,25 144.370,29 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 146 56 205.215,54 -60.845,25 144.370,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 48.991,33 0,00 48.991,33 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 71 48.991,33 0,00 48.991,33| Din total capitol Transport rutier 149 84.02.03 254.206,87 -60.845,25 193.361,82 Pag. 23/24

DENUMIREA ÎNDIC ATORILOR puei po yeqoide ure1601d 10ţeIIpUI POI UI Drumuri si poduri 150 84.02.03.01 53.104,75 -9.478,05 43.626,70 Transport în comun 151 84.02.03.02 164.326,26 -49.707,87 114.618,39 Strazi 152 84.02.03.03 36.775,86 -1.859,33 35.116,53 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 153 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 154 96.02 0,00 0,00 0,06 REZERVE 155 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 156 98.02 0,05 0,00 0,00 DEFICIT 157 99.02 18.064,91 0,90 18.064,51 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU Y SEF SERVICIU BUGET, STANCIU IT

Atasament: ATTTK9UM.pdf

pi AA > TNI o ENE a RONIÂNIA Anexa 1al1 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA _ PRIMAR sc 2014 if <A a 7 ROBU i 6035 03 01 7 ( a INVESTITII 2014 rectificare 2 HCL mii lei Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 8 TOTAL GENERAL 125.83443| 1.250,14| 3.116,33) 541,28 0,00| 120.926,58 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 24.836,23 4,78 2,89 0,00 0,00| 24.828,56 | LUCRĂRI NOI -B 53.628,85| 1.245,36| 3.113,44 0,00 000| 49.270,05 [DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 47.369,35 0,00 0,00| 541,28 0,00| 46.828,07 (TOTAL GENERAL n E 3.116,33] 541,28) 000| 12092668 “dicarepecapitole” Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi terne 2.461,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,85 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.461,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,85 Ic. Dotări independente şi alte investiții 2.461,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,85 b. Dotări independente 1.811,85 0,00 0.00 0,00 000| 1.811,85 Dotari directia Fiscala 331,35 0,00 0.00 0,00 0,00 331,35 Dotări Primărie 1.480,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT | | 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice 150,00 0,00 9,00 9,06 0,90 150,00 54.02.19 Servicii publice comunitare de evidentă a populatiei 150,00 0,900 0,00 9,00 0,00 150,00 C. Dotări independente si alte investiţii 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 .Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotări 150,00 0.00 0.00 000| 0.00 150.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 506,12 0,00 09,00 0,00 0,00 506,12 61.02.93.Ordine publică 506,12 0,00 0,00 0,90 0,00 606,12 61.02.03.04 Poliţie locala 229,00 9,00 0,00 0,60 0,00 229,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 |b.Botări independente 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 Dotari 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 61.02.05. Protectie Civită 377,12 0,80 0,00 0,00 0,00 377,12 C, Dotări independente şi alte investiţii 377,12 0,00 0,00 0,00 0,00 377,12 b. Dotări independente 377,12 0,00 0,00 0,00 0,00 377,12 Dotări 377,12 0,00 0.00 0,00 0,00 377,12 Capitolul 65.02 Învățământ 7.817,43 8,00 0,00 174,50 9,00 7.642,93 Page1

39,00 a Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMI UMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 1 2 3 4 5 5 | 65.02.03 învățământ preşcolar şi primar 2.039,03 0,00 0,00 0.00 0,0 2.039,03 65.02.03.01. invățământ preşcolar 2.039,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,03 A. Lucrări în continuare 277,43 0,00 0,00 0,00 9,09; 277,43 Extindere Gradinita PP 26 27743 0.00 0.00 0.00 0.00 277.43 B. Lucrări noi 1.731,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731,80 Extindere Gradinita PP 33 1.300,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.300,00 ti ini Di Extindere gradinita PP 22 431,60 0.00 0,00 0,00, 0,00 431,60 G.Dotări independente şi alte investiții 30,00 0,96 0,06 A 9,00 30,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinite 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 [65.02.04 Învățământ secundar 5.778,40 0,00 000|" 174,50 0,00| "5.603,90 65.02.04.01 învățământ secundar inferior 1.035,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,34 C. Dotări independente şi alte investiții 1.035,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,34 b. Dotări independente 650,34 0,00 0,00 0,00 0,00 650,34 Dotari 649,34 0,00 0.00 0,00 0,00 649,34 Achizitii imobile gradinite 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 335,00 0,06 0,00) 0,06 0,00 385,00 Expertiza+DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 50,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Expertiza+SF+PT+ AC Extindere scoala P+ZE, Gen.15 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.7 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 50,00 0.00 0.00 0.00 0.00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Expertiza +DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 40,00 0,00 0,00 0,00 0.00 DALI+PT Eficieniizare energetica scoli generale 30,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Page 2

tt 4.478,56... Contributie — TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 4.743,06 0,00 0,00 174,50 0,00 4.568,56 B. Lucrări noi 90,00 0,00 0,00 0,08 0,09 90,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiul National C.D.Loga HCL 414/2009 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic J.L. Calderon HCL 413/2009 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00| „_C. Dotări independente şi alte investiții 4.653,06 0,90 0,00 174.50 0,00 b. Dotări independente 3.985,26 0,00 0,00| 174,50 0,96 3.810,76 Dotari 1.985,26 0,00 000| 17450 000| 1.810,76 Achizitii imobile licee Mun. Timisoara 2000.00 000 0.00 0.00 000 2000.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investiţii 567,80 0,00 0,00 0,00 8,09 667,80 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului JL. Calderon HCL 413/2009 82,13 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 1745 0.00 000 000 0.00 745 SF+PT amenajare teren sport cu suprafață sintetică Lic.V. Ţepeş 10,00 0,00 0,00 000| 0,00 0.00 SF+PT reabilit.acoperiş Lic.Silvic 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT-+expertiză amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V Ţepeş 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PT+DALI reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1 PT+DALI reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. i.L Caragiale nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Page 3

” O | Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 6 SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 158,38 0.00 0.00 0,00| 0,00 158,38 SF Constructie corp nou P+3E pt. Liceul S Moisil - P-ta Balcescu 15,00 0.00 0.00 000| 0.00 15.00 Expertizat+ DALI+PT Lic. Moisil , corp str. Sh Doja 49,98 0,00 0,00 0.00 0,00 49,98 Expertiza+ SF+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 112,00 0,00 0,00 0,00 0.00 112,00 Capitolul 66.02 Sănătate 18.601,47 0,00 0,00) 221,78 0,00| _18.379,69 66:02:06" Spitale" 2230001809389) B. Lucrări noi 7.983,00 0,00 9,00 0,00 0,06 7.983,00 Reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013 2.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.983,00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colt cu str. Braila HCL 124/2013 5.000.00 0.00 0.00 000 0.00 5000.00 C. Dotări independente şi alte investiții 10.238.47 9.00 000 22178 0.00 10.118.69 b. Dotari independente 3.403,93 0,00 0,00) 221,78 9,00 9.182,15 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 3.370,00 0,00 000| 135,50| 000| 3.234,50 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.893,93 0,00 0,00 26,28 0,00 5.867,65 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 140.00 0.00 0.00 60.00 0.00 80.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 934,54 0,00 0,00 0,00 0,00 934,54 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 9 65,36) 0.00 0,00 0,00 0,00 66,36 Page 4

poa E RER UI Coniributie — TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII| E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 | & PT Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes'"HCL 124/2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'din Timisoara „str. |. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 33,18 0,00 0,00 0,00 0,00 33,18 SF/DALI+PT stație epurare si instalatii abur ta Sp.V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0.00 0,90 0,00 0,00 150,00 PT Reabilitare instalatii si constructii cladire | C. Municipal Ciinicite Noi str. Gh. Dima nr.5 HCL 591/2013 165,00 0,00 0,00 0.00 0.00 165,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320.00 0,00 0,00 000| 0,00 320.00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 280,00 0,00 0,00 0,06 0,00 280,00 C. Dotări independente şi alte investiții 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 b. Dotari independente 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Dotari aparatura medicala 280.00 0.00 0.00 000 000 280.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.795,60 0,00 0,00 145,00 0,00 14.650,60 67.02.03.04 înstituții publice de spectacole şi concerte 1.807,80 0,00 0,08 145,00 0,00 1.662,80 B. Lucrări noi 500,00 0,09 0,00 0,00 0,00 500,80 Reabilitare imobil Sata Capitol HCL 285/2008 (Fost cinema Capitol) 500,00 0.00 0,00 000) 0,00 500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1,307.80 0.00 0.00 145.00 0.00 1.162.380 b. Dotări independente 1.237,80 0,00 0,08 145,00 0,00 1.092,80 Dotări Teatrul German 870,00 0,00 0,00 70,00 0,00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 292,80 Dotari Filarmonica 75,00 0,00 000| 75,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 75,00 0,06 0,06 0,00 0,00 75,08 Page 5

Contributie | TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 8 SF+PT Realizare sala teatru, pentru Teatrul German 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 [67.02.05.01 Sport 10.328,38 9,00 0,00 0,00 000| _10.328,38 ln Lucrări în continuare 9.764,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.764,40 a Sala Politehnica (Polivalenta) HCL. 134/2013 8.737,90 0.00 0.00 0.00 0.00 8.737,90 Reabilitare constructii instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 1.026 50 0.00 000 0.00 0.00 1026.50 C. Dotări independente şi alte investitii 563,98 0,00 9,00 2,00 0,00 563,98 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Concus de idei+SF+PT Sală Polivalentă (15,000 locuri - cofinantare CNI) 100.00 0.00 0.00 000 0.00 100.00 -. gata na catarat cartiere 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 183,98 0,00 0,00 0,00 0,00 163,98 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 73,98 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 Dotari Sala Jude 90.00 0.00 0.00 000| 0.00 90,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agremeni 2.859,42 0,00 0,00 000| 000| 2.659,42 A. Lucrări în continuare 18,79 0,00 0,00 9,06 0,06 18,79 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 10.00 000 000 000 000 1000 Amenajare loc de joaca lorgovanutui HCL 879 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 B. Lucrări noi 2.006,00 0,00 8,00 0,00 8,00 2.006,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Ceniral din Municipiul Timisoara 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL „49/2012 500,00 0,00 0.00 000| 0,00 500,00 C. Dotări independente şi aite investiții 540,63 0,00 0,00 0,00 0,00 640,63 b. Dotări independente 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 Achizitie aplicatie " Energy Management System” EMS 32,00 0,00 0,00 000| 0,00 32,00 Page 6 300,00

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII| E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 c. Gheltuieli pentru siaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 608,63 0,00 0,00 0,06 5,00 608,63 SF+PT impaduriri noi in municipiul Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 82,85 0,00 0,00 0,00 0,00 82,85 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara 37.20 0.00 0.00 0,00 0.00 37.20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 90,00 0,00 0.00 000) 0,00 90,00 oologică 66,96 0,00 0,00 000| 0,00 66.96 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 63,62 0.00 0,00 000| 0,00 63,62 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Concurs de idei +SF+PT Stadion 42000 locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT+ Pistă skateboard 18.00 000 000 000 000 18.00 Capitolul 88.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 397,65 0,00 9,00 9,09 0,06 397,65 68.02.05 Asistenta sociala în caz de boli si a invaliditati. a E 4,50 0,00[. 0,00 0,00 4,50 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 Studii şi proiecte 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 0,00 0.00 000| 0,00 4,50 68.02.15 Frevenire excluderii saciale 193,15 000 0.00 ul a.00[, | 15 58.02.15.01 Ajutor social 304,60 2,00 0,00 0,00) 0,00 304,60 C. Dotări independente şi aite investiții 304,60 0,00 0,00 0,90 9,09 304,60 b. Dotări independente 304,60 0,00 0,00 0,00 0,00 304,60 Dotări Direcţia de Asistență Socială Comunitară 304.50 0.00 0,00 0,00) 0.00 304,60 68.92.15.02 Cantine de ajutor social 38,55 0,00 9,00 0,90 0,00 88,55 C Dotări independente şi alte investiții 38,55 0,00 0,00 0,00 0,09 88,55 'Botări independente 88,55 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 Page 7

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 S Dotari Cantina de Aj. Social 88,55 0.00 0,00 0,00 0,00 88,55 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 31.112,98| 1.250,14; 3.116,33 0,00 0,00 26.746,51 10.02.03 Locuinţe 1.250,14 3.116,33 0,00 0,00|_13.094,68 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 17.461,15| 1.250,14) 3.116,33 0,00 0,00 13.094,68 A.Lucrări în continuare 7,67 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A,bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 1,74 0,00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 10.726,87| 1.245,36) 3.113,44 0,00 000, 6.368,07 CIA istorice “proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 4.500,00 0,00 0.00 0,00 000| 4.500,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 1.112,47 222,49 556,24 0,00 0,00 333,74 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 825,74 125,15 312,87 0,00 0,00 187,72 Reabilitare termică str. Steleior, nr.8 570,12 13402 335,06 0.00 0.00 201.04 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl. 74 886,55 177,39 443,28 0,00 0,00 265,97 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 266.50 53,32 133,30 0.00 0.00 79.98 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 992,00 198,40 496.00 0,00 0,00 297.80 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl 7B, sc. A+B 710,10 142,02 355,05 0,00 0,00 213,03 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, Nr. 22A 330,89 66,18 165,44 0,00 0,00 99,27 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 632,40 126,48 316,20 0,00 0,00 189,72 C. Dotări independente şi alte investiții 6726.61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.725,61 b. Dotări independente 6.000,00 0,00 0,00 000| 000| 6.000,00 izitie imobil Achizitie imobile 6.000,00 0,00 0,00 000| 000| 6.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 725,61 03,00 0,00 0,06 0,06 726,61 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 596,87 0,00 0,00 0,00 0,00 598,87 Page 8

BUGET | 845,85). Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 8 Consultanta privind implementarea POR 2007-2013 pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun. Timisoara) 4,96 0.00 0,00 0,00 0,00 4,96 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 0.00 0.00 0.00 0,00 57.57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1.977,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977,88 70.02.05.01 Alimentări cu apă 1.977,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977,88 A. Lucrări în continuare 1.892,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,38 Sister major canal - cartier Ciarda Rosie etil, HCL 467/2010 1.048,52 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.046,52 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara „let, HOL taia 845,86|........0,00 0.00 0,00|......0.00 C. Dotări independente şi alte investiții 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 85.50 0,00 0.00 0,00 0,00 85.50 SF- Executie Fântână ornamentală str. Aştrilor 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 SF Executie fantani ornamentale in Mun. Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Executie fantani publice forate in Mun. Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări E : : rurale : : 5.628,24 9,00 0,09 0,90 09,00 5.528,24 A, Lucrări în continuare 5.290,74 0,00 0,90 0,00 0,00 5.290,74 Extindere reţele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.604,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,87 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 2.685,87 0,00 0,90 0,00 0,00 2.685,87 C. Dotări independente şi alte investiții 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337,50 Studii şi proiecte 337,56 0,06 0,00 0,00 0,00 337,59 Studiu de aportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate și caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 337 50 10.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 6.045,71 0,00 9,00 9,00 8,00 5.045,71 B. Lucrări noi 2.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820,00 Page 9

pre _ Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 5 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 2.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.500,00 Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industriat Freidorf (inclusiv generator curent) HCL 31/2012 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf 220,00 0.00 0,00 0,00) 0.00 220.00 C.Dotări independente şi alte investiții 3.225,71 0,00 0,00 0,06 0,00 3.225,71 b. Dotări independente 110,00 0,06 0,00 0,00 0,00 110,00 _|OTEM P-ta losefin 50,00 0,00 0,00 000, 0,00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.115,71 0,00 0,00 000| 0,00) 3.115,71 PUZ Director zona stadion 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Piata 700 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUZ Director zona de agrement vest 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00| PUZ director Complex Studentesc 50,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect tehnic Chiosc Presa 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 50,00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru 5000 constructie locuinte ANL 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara" 224 000 000 000 000 224 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 9,00 135,00 Consultanta studii si proiecte pentru accesare ronduri europene 100,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 100,00 Page 10

Contribuie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII| E LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 s DALI+ DTAC+PT+DOE +CF Reabilitare spatii publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate ll ) 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvaltare în zona Polului de Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Viabilizare/echipare parc regional de de... Creştere Timişoara şi Centrul Regional de Transfer Tehnologic 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Urbanizare Cartier Kuncz- punga de saracie 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT Pasaje pietonale peste Bega 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PUG Municipiul Timisoara 738,47 0,00 0,00 0,00 0,00 738,47 Capitolu! 74.02 Protecţia mediului 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,06 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 C. Dotări independente şi alte investiții 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Dotări independente 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Achizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Capitolul 84.02 Transporturi 48.991,33 0,00 0,00 0,00 0,00| _48.991,33 84.02.03 Transport rutier 48.991,33 0,00 0,00| 0,00 0,90): 48.991,33 84.02.03.02 Transportul în comun 11.675,40 0,00 0,09 0,00 0,00 C. Dotări independente şi aite investitii 11.675,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.675,40 b.Dotări independente 11.114,40 0,00 0,00 0,009 0,00 11.114,40 Page 11

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Contributie Asociatii de proprietari Buget Stat SURSE PROPRII CREDIT E II BUGET LOCAL 9 1 6 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11.114,40 0,06 0,90 9,06 0,90 11,114,40 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7.814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.814,40 jAchizitie autobuze de capacitate mica 500,00 0,00 0,00 0,00 0,09 500,00 Reabilitare tramvaie 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 561,00 5,00 0,96 9,00 0,95 561,00 Studii si proiecte Primarie 365,00 3,00 0,00 0,00 0,00 365,00 SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniitor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan cas AO fa a DO 0,004... 0,00. 0,06 SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniitor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiu! Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 5.00 0,00 0,90 0,00 0,00 5,00 SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniitor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetăţii 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanesiilor 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseu 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam 5,90 0,00 0,00 9,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana tpatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5.00 0,90 0,00, 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 9,90 0,00 9,00 Page 12 5,00 sar OO

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat | PROPRII] E LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 Studiu de circulaţie la nivelul Poluiui de Crestere Timisoara (Plan de mobilitate) 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Studii si proiecte 196,00 0,00 0,08 0,00 0,00 196,00 SF+PT Amenajare alveole 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 SPF+SF+PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 5,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,00 F+PT Statie i i SPF+8 Statie intermodala Dambovita 5.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 7.438,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7.438,27 A. Lucrări în continuare 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 dB OI 000| 000| 000| 000| 8:807:00| | Pasaj JIUL HCL 580/2013 6.507,00 0,00 0.00 000| 000| 6.507,00 [e Dotări independente şi alte investiții 926,32 0,00 0,00 0,00 0,00 926,32 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 926,32 0,00 0,00 0,00 0,00 926,32 SF+PT Pasaj Jiul 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84,74 SF+PT Pasaj Popa Sapca 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84,74 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 8434 0.00 0.00 0.00 0.00 8434 DALI+PT Reabilitare Podul Eroitor 68.50 0.00 0.00 0.00 0.00 68.50 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 36.00 0.00 0.00 000 0.00 86.00 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 7300 0.00 000 0.00 0.00 7300 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135.00 000 0,00 0,00 0.00 135,00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 20.00 0,00 0,00 0.00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 20.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2000 SF+PT Construire Pod peste Bega 100.00 000 000 000 000 100.00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 150.00 0,00 000| 0.00) 0.00 150,00 84.02.03.03 Străzi 29.877,65 0,09 0,00 000| 000| 29.877,66 A. bucrări în continuare 7.579,87 0,00 0,00 0,00 000| 7.579,87 Page 13

Contributie TOTAL Asociatii Buget SURSE | CREDIT BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de Stat PROPRII E LOCAL proprietari 9 i 2 3 4 5 5 Amenajare str. Muzicescu HCL 385/2009 3.000,00 0.00 0.00 0.00 000 3.000,00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 673,23 0,00 0,00 0,00 0,00 673,23 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea S 100498 000 000 00 000 1.004 98 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 15.15 000 0.00 000 000 1515 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 2.113,58 0.00 0.00 0,00 0.00 2.113,58 Amenajare str . Gh. Cotoşgman HCL 41/2011 77295 500 000 000 0.00 77293 B. Lucrări noi 21.270,38 0,00 2,00 0,00 000| 21.270,38 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Si St OMZ ACI scol sol Tool amo sol Amenajare str. Chimistilor 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Amenajare zona Petuniei “Magnoliei HCL 319/2010 2.879,12 0,00 0.00 000| 000| 287912 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 - 408,85 0,00 0,00 0,00 0,00 408,85 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.714,80 0,00 0.00 000| 000| 171480 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 857,81 0,00 0.00 000) 0,00 857.81 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 252/2009 1.110,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.110,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Amenajate inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 10.000,00 0,00 0,00 0,00 000) 10.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.027 41 000 0.00 0.00 1027.41 c. Chelfuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.027,41 0,80 0,00 9,00 0,00 1.027,41 te studi şi proiecte 200,00 0.00 0,00 000| 0,00 200,00 Page 14

tt DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Contributie Asociatii Buget de Stat proprietari SURSE | CREDIT PROPRII E BUGET LOCAL o SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 140,00 0,00 0,00 0,90 0,00 140,00 SF+PT Parcari supraterane 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Modernizarea B-dului Regele Carol, de la Biserica Kuttl (zona Sinaia) la str. Resita: ducerea liniilor de tramvai pe mijloc, cate doua benzi pe sens de o parte si de alta a lor, locuri de parcare la 45 de grade pe ambele parti, intre trotuar si carosabil, piste dinspre parcari a trotuarelor, cate un rand de copaci pe fiecare parte, intre trotuar si cladiri. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 SF+PT Reabilitarea complexa si modernizarea unui cartier la nivel de carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de practicat sport (minifotbal, baschet, handbal, fitness, aerobic). 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF +PT Realizarea unei noi linii de tramvai intre Gara de Nord si Spitalul de Copii, menita sa scurteze in timp si spatiu legatura dintre Gara de Nord si zonele centrale si estice ale orasului, precum si sa scoata tramvaiul din zona Catedralei. 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT str. Chimistilor 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 860,91 0,00 0,00 0,00 0,00 60,91) a DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda HAR (ed m Verilicat, _ / SEF SERVICIU PFLRN DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE i Întocmit, CONSILIER SERVICIUL PSLRN Tu mqiniţa TOMA Page 15

Atasament: PROIECTE_CU_FINANTARE_EXTERNA.pdf

ROMÂNIA E, JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR, SC2014- Rectificare 2 HCL, PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2014 Anexa 1a/2 mii lei SURSE DE FINANTARE Buget local TOTAL Valoare Contr, Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Buget de Grant Parteneri 2014 = Bugei EU Chelt. e 2014 Stat KFW ai re TVA Avans pt. & Cheltuieli |Neeligibile Eligibil | derular a Eligibile | (înclusiv igibi erulare |Alte Surse TVA) Credite IFC+KEW Avans pentru derule Contri utie proprie a =2+9+1 1=22+9+11 1012 3 4 a "a 7 8 9 19 118.960 a „00 TOTAL GENERAL 368.007,35| 300.488,18| 41.09461| 189.257,17| 60,00 16.341,15 137302| 921,40 6.146,15 32.813,85 TOTAL GENERAL II 368.007,35| 300.488,18| 41.094,61| 189.257,17| 60,00| 5.944,77) 5.741,72) 4.654,66) 1.373,02 921,40 ÎN CONTINUARE - A 340.397,63| 280.808,46| 37.630,96| 173.489,25| 60,00) 5.937,29) 5.741,72) 4.654,66) 1.373,02 635,81 58.216,15 52.658,77| 7.930,66 155,08| LUCRĂRI NOI -B 7.609,72 19.679,72 3.463,65 15.767,92 0,00 7,48 0,00 000| 285,59 TAL GENERAL CHELTUIELI _368.007,35| 300.488,18|. 189257,17| 5.944.717). , [4.654,66 1.373,02) 92140 6.146,15 52.815,85| (Capitolul 65.02 Învățământ 75,00 73.00 9,66 6490| 0,00 044 0.00 0,00 0,00 0,06 —_ 0,06 [65.02.04 Învățământ secundar 75,00 75,00 9,66 64,90 0,00 0,44 0,00 6.00 0,06 0.00 0.00 65.02,04,02 Învăţământ secundar superior e 7506 75,00 5,66 s490| 0,00 0,44 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JA. Lucrări în continuare 75,06 75,08 9,66 64,90 9,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale și culturale şi recunoaşterea şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 22,00 22,00 2,86 18,70 0,00 0,44 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC+KIW Buget local TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Buget de Grant 7 Parteneri 2014 Buget EU Chelt. 1 pentru 2014 Stat KFW ARE, RENE TVA | Avans pi. & E Cheltuieli: |Neeligibile derulare It derulare |Alte Surse Eligibile | (inclusiv TVA) Avans |Contributie 2=3+4+5+6+7+8+ o 1=2+9411 3 4 CA n 2 10:12 7 8 9 10 11 2 Dezvoltarea schimburilor educaționale, 7 sociale şi culturale și recunoaşterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 53,00 53,00 6,80 46,20 0,00 0.00 Capitolui 66.02 Sănătate 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66| 0,00 0,15 66.02.06 Spitale 6.928,61 6.928,61 897,10 5.865,66 0,00 0,13 A. Lucrări în continuare 6.928,61 6.928,61 897,16 5.865.66| 0,00 0,15 Dezvoltarea unui sistem regional transfronialier de Centre Medicale de 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 157,66 3.04 0,00 3,06 8,00 157,66, 8,04 0,00 0,00 000| 157,66 | < 6 slsiels sI s S| Ss Ss diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCl, ! Excelenta pentru imbunatatirea | 184/24.04.2012 6.526,83 6.526,83 844,87 5.524,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0.00 0,06 15766) Prenatal Diagnosis Networek (SCM) 401,78 401,78 52,23 34151) 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie _ _ 279,45 279,45 41,43 221,65 0,00 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole si concerte 239,4 A. Lucrări în continuare 2394 Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 239,45 239.45 57.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri 5 239,45 41,43 191,65 0.00 6,37 0.00 0.00 0,08 0,006 0,00 8,00 3 735,45 41,45 191,65 0,00 0,37 0,00 0,0 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6,37 9,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0.00 zone verzi, baze sportive şi de agrement 40,00 40,00 0,00 39,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 40,00 40,00 0,00 39,00 0,00 10,00 9,606 9,00 0,06 0,00 9,90 0,86

SURSE DE FINANTARE Credite na TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI proiect Buget de Grant Parteneri Avans |Contributie 2014 proprie Buget EU Chelt. | KFW | cheltuiti |Neeigibire| 1VA | & | Bligibile: | (inclusiv are |Alte Surse TVA) 2014 Stat Eligibil | der derulare | | Buget local | | 1=2+9+11 = w + m 7 5 5 w 1 12 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 40,00 40,00 0,00 30,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 12.455,31 10.130,51 1.498,74 6.822,88 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 2.324,80 874,06 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si leo 1.284,09 6.203,21 938,66 4.273,16 0,00 52,53 270,90 611,40 0,00 0,00 1.080,88 5 A, Lucrări în continuare 7.284,99 6.203,21 938,56 4.273,16 0,00 52,53 279,96 611,40 9,06 0,00 1.080,88 3 Reabilitare cladire pentru persoane in cultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 3.828,04 2.747,16 484,39 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timișoara HCL, 293/2011 2.132,49 2.132,49 301,03 1.370,48 0,00 34,H 41,64 405,21 0,00 0,00 0,00 0 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 1.303,56 1.303,56 153,22 697,53 0,00 17,36 229,26 206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social Ss = e a n 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 000, 1.080,88 36,56 3.171,22 3.927,30 566,08 2.549,72 0.00 0,09 0,00 0,00 0,06 0,00 1.243,92 817,56 A- Lucrări în continuare 5.171,22 3.927,30 560,08 254972) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.243,92 817,50 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Caniinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 5.171,22 3.927,30 560,08 2.549,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,92 817,50

Credite IFCTKIW Buget local 1 TOTAL Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 proiect Buget de Grant Parteneri Contributie TVA |Avanspt. | & pentru proprie i derulare |Aite Sursej derulare Avans Chelt, Buget EU 2014 Stat KFW Cheltuieli Eligibile: | (inclusiv TVA) |. SURSE DE FINANTARE 2=3+415% : d I=2+5+11 1012 3 = CA o a - 10 SI 12 Capitolui 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 134993, 31| 109.760,74| 12.966,68 59.305,69| 60,00| 3.964,63 849,25) 2.826,60) 1.373,02| 332,69| 23.859,55| 29.455,20 70.02.03 Locuinţe 8.307,07 8.293,05 0,00 28,05|':::60,00[-"1.245,00 0,00 9,00 14,02 0,00 10.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 8.307,07 8.293,03 0,00 28,05| 60,00) 1.245,00 0,00 0.00 14,02 0,00 690) 6.960,00; A.Lucrări în continuare 8.307,07 8.293,05 0,00 28,05) 60,00) 1.245,00 0,00 0,00 14,02 0,06 8.86 6.960,00| Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Ie (KW) 8.255,65 8.255,65 0,00 0,00 50,00 1.235,65 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00; 6.960,00 Promovarea unor masuri NZEBR de jrenov re a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 51,42 37,40 0,00 28.05| 0,00 9,35 0,00 0.00 14.02 0,00 0,00 0.00 70.02.50 Alte: servicii “în domeniile locuințelor, serviciilor: şi. dezvoltării i comunale 126.686,24) 101.467,69[:::12,966,68) "59.277,64 0,00 2.719,63 A. Lucrări în continuare 126.686,24| 101.467,69| 12.966,68| 5927764) 000| 271963) 84925] 2.82660| 135900| 332,69| 23.859,55| 22.495,20 Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 41.847,98| 3253621 4642,95| 21.136,49 0,00 67,69 0,00 806,31 0,00 0,00 9.311,77) 3.882,77 Reabilitare spatii publice din centrul istoric i orasului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 50.042,52| 39.487,34 5.590,75 25.403,56 0,00 1,07 0,00 8,93 0,00 0,00| 10.555,18| 8.483,03 Structuri locale pentru sprijinirea afacerilori in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri iasa 302/2010 2.154,62 a | MD. 4 VO ct 119,77 s4561| 000| 33265| 50448| 319,38 0,00 & RA N a iar! 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Grant KFW Buget local Conlr, Proprie Chelt. Neeligi (inclusiv TVA) Avans pt. Cheltuteli RE derulare Eligibile ci Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC+KIW Avans pentru derulare Contributie proprie 1=2+9+11 [2=3-+H4+5+6+7+8+ 10+12 m 5 7 8 9 10 11 Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL, 425/2010 261,74 1.192,37 0,00 1.454,11 , 697,97 0,00 0,00 0 0,00 Centru Regional de Dezvoliare a Furnizorilor in Automotive, HCL 179/2012 Competente si Sectorul o m, VS Sa m 819,57 0,00 308,90 19.89 244,28 0,00 0,00 Modernizarea statiilor de transport publice intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL, 218/2012 9.520,83 977,65 4.450,67 0,00 0,22 0,00 1,86 0,00 0,00 1.919,10 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara FHICL 408/13.12.2012 3.182,93 3.940,79 0,00 5270) 741,87 0,00 0.00 0,00 Speeding every curopean digital SEED HCL 1372012 701,16 584,30 0,00 0,00 292,15 0,00 0,00 116,86 0,00 0,00 0,00 Capitolui 74.02 Protecţia mediului 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 1.188,19 0,00 0,00 09,00 0,06 0,80 0.00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.188,19 1.188,19 0,00 0.00 1.188,19 0.00 9.96 0,00 0.00 0.06 0,00 A. Lucrări în continuare 1.188,15 1.188,19 5,00 0,00 1.188,19 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 canalizare în judetul 1.188,19 1.188,19 0,00 0,00 0,00 1.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 16.705,47 16.705,47 0,00 0,09 0,00 608,00) 4.621,57 198,89 0,06 9,00 0,00 11.277,01 81.02.06 Energie termică 16.705,47 16.705,47 0,00 0.00 0.06 608,00) 4.621,57 198,89 0,00 0,06 0.98 11.277.601 A. Lucrări în continuare 16.705,47 16.7053,47 9,06 0.00 2,00 608,00) 4.621,57 198,89 000 0,00 0,00 1127701)

TOTAL 2014 SURSE DE FINANTARE Valoare proiect 2014 Buget de Stat LL Buget EU Grant KFW Buget local Contr.Proprie Chelt. p Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Alte Surse Avans pentru derulare Contributie proprie | DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+9+11 223 +4+51+6+7+8+ 10+12 wa 10 ei 2 | Retehnologizarea sistemului centralizat de piul Timişoara în termoficare din mur vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi |pentru creşierea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 16.705,47 16.705,47 0,00 0,00 0,00 608,00| 4.621,57 198,89 0,00 0,00 0,00) 11.277.01 Capitolul 84.02 Transporturi 195.382,01 155.420,21| 116.976,39 0,00 114,46 0,06| 1.009,73 9,00 588,71 39.961,80| 11.049,92 84.02.03: Transport rutier 195.382,01 116.976,39 0,90 114,46 0,00|::1.009,73 0.06 588.71 39361,80| 11.045,52 84.02.03.02 Transportul în comun 144.476,66 10451486| _18.417,92 83.907,79 0,00 29,47 2,00 0,00 9,00 588,71 39.561,80, 1.571,87 A. Lucrări în continuare 116.866,94 84.835,14| 68.139,87 9,00 21,99 0,00 0,00 0,06 303,12 32.031,80) 1.416,79 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 00.791,93 43.506,93 7.674,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.283,00 895.1 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL |87/28.02.2012 17.009,62| 3.002,20 13.667,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630,00 37,07 IReabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe sir.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 33.34741 24.230,61 4.276,70 19.469,30 0,00 0,00 0.00 0.00 0,90 9.00 A84, 9.116,80 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 87.98 87,98 0,00 65,99 0,00 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 21.609,72 19.675,72 3.463,65 15.767,92 0,00 7,48 9,06 9,06 0,08 285,59 7930,00| 155,08

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2014 Valoare proiect 2014 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Grant KFW Buget local Contr.:Proprie Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Cheltuieli Eligibil Bligibile Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite Avans pentru derulare Contributie proprie 1=2+9+11 2=3+4+5+6+7+B+ 10+12 5 6 7 8 10 sn 12 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) 27.609,72 19.679,72 3.463,65 15.767,92 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 a o a 7.930,00 153,08 a 84.02.03.01 Drumuri si poduri 45.666,48 45.666,48 6.516,86 29.667,39 0,00 9,33 0,00 3,85 0,06 9,00) 9.478,05 A. Lucrări în continuare 45.666,48 43.666,48 6.516,86 29.667,39 0,00 0,33 0.00 3,85 0,00 To ni SS 0,00) 9.478.053 rutier 6/201 Amenajare Complex zona Michelangelo etapa 1 HCL33 45.666,48 43.666,48 6.516,86 29.667,39 0,00 0,33 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00) 9.478,05 24.02.03.03 Străzi 5.238,87 5.238,87 747,12 3.401,21 0,00 84,66 0,00) 1.005,88 0,06 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 5.238,87 5.238,87 747,12 340121 0,00 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0.00 Reabilitare Str, Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011 747,12 3.401,21 E 0,00 84,66 0,00| 1.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ $ NAȚI ONĂLĂ Gabriela 7 DIRECTOR DIRECȚIADEZYV OLTARE Întocmil, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ Piminiţa TOMA

Atasament: REFERAT_RECTIFICARE_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR, SERVICIUL BUGET NICSTAR ROBU FE IE CR E: Nr, SC2014— 76 OF, 2914 d A ( i REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2014 Având în vedere: - Adresa nr. 2982 / 18.03.2014 a DGR.F.P, Timisoara referitoare la solicitarile unitatilor scolare privind majorarea trimestrului I si diminuarea trimestrului IV a sumelor defalcate din TVA pentru hotarari judecatoresti. - Referat nr. SC 2014 — 7123/19.03.2014 a Serviciului Buget, din cadrul Direcţiei Economice, prin care se solicită suplimentarea sumei aprobate la cap. 53.02.30 „Dobanzi”, cu suma de 8.053,24 mii lei reprezentand dobanda si comisionul aferent creditului extern IFC si conform acordului de imprumut nr. 31884 / 04.03.2014 intre Municipiul Timisoara si International Finance Corporation privind finantarea unor proiecte ; - Adresa nr. SC2014-3448/11.02.2014 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara prin care se solicita redistribuirea cheltuielilor de personal cu suma de 90 mii lei; - Adresa nr. 1816/30.01.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin care se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 432 mii lei reprezentand chirie; - Referat nr.5SF600/25.02.2014 a Serviciului Financiar din cadrul Directiei Economice prin care se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 853 mii lei reprezentand burse scolare conform HCL 217 / 23.04.2013, pentru anul scolar 2013 - 2014; - Referat nr. 1537/10.032014 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase V.Babes privind suplimentarea cheltuielilor in urma semnarii contractului de servicii medicale spitalicesti cu Casa de Asigurari de Sanatate Timis, respectiv DSP Timis. Pag |

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.336/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. |, art. 4 alin.l, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 43, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, fit. e şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. 1-— Bugetul Local pe anul 2014; - Anexa nr.2 — Program de dezvoltare pe anul 2014; , N d i - Ang fo rece cu Hnanlare - Anexa hr. 3— Bugetul de venituri proprii - Anexa nr. 4 — Bugetul de credite externe DIRECTOR ECONOMIC, pt. SECRETAR, SMARANDA HARACICU SIMONA DRAGO ŞEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU „E A AVIZATY RIDIC, Cod FP 53 —01, Ver. 1 Pag2

Atasament: ATT7QZQN.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE EXTERNE Anexa 2.38-1 Hotarârea NF. „ice DENUMIREA INDICATORILOR puei JoţeoIpul pod yeqosde wesfo1d Byuonţgul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 6.960,00 112.000,00 118.860,00 CHELTUIELI CURENTE 6.960,00 112.000,00 118.960,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9T, 56, 6.960,00 112.000,00 118.960,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70| 0,00 0,00 0,09 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 0,00 3.356,52 3.356,52 Sanatate 66.06 0,00 157,86 157,66 CHELTUIELI CURENTE Iu no |<t|j oo m 01, 09,00 157,66 187,66 —, Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE mo 5, 0,00 157,66 157,68 CHELTUIELI DE CAPITAL 70, 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 10 66.06.06 0,00 157,66 157,66| Spitale generale 11 66.06.06.01 0,00 157,86 157,66| Asigurari si asistenta sociala 12 68.06 0,90 3.198,86 3.198,86 CHELTUIELI CURENTE 13 01, 0,00 3.198,86 3.198,86) Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14 56. 0,00 3.198,86 3.198,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70, 0,00 0,00 0,00 Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 ioyeolpuț pod yeqoide uie1601d WeIBOIJ Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 16 68.06.06 0,00 1,137,44 1.137,44 Prevenirea excluderii sociale 17 68.06.15 0,00 2.061,42 2.061,42 Cantine de ajutor social 18 68.06.15.02 0,00 2.061,42 2.081,42 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 18 69.06 5.960,00 46.354,75 53.31 415| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 20 70.06 6.960,00 46.354,75 53.314,75| CHELTUIELI CURENTE 21 0, 8.960,00 46.354,75 53.314,75 Titlut VIIt PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 56. 6.960,00 46.354,75 53.314,75 |CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70, 0,00 0,00 0,00 [Din total capitol | Locuinte 24 70.06.03 5.960,00 0,00 6.960,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 25 70.06.03.01 6.960,00 0,00 6.960,00 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 26 70.06.50 0,00 46.354,75 46.354,75 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 27 79.86 0,00 52.288,73 62.288,73 Combustibili si energie 28 81.06 0,00 11.277,01 11.277,01 CHELTUIELI CURENTE 29 01, 0,00 11.277,01 11.277,01 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 58. 0,00 11.277,01 11.277,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70, 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 32 81.06.06 0,00 11.277,01 11.277.01 Transporturi 33 84.06 0,00 51.011,72 51.011,72 [CHELTUIELI CURENTE 34 01, 0,00 51.011,72 51.011,72 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 35 56. 0,00 51.011,72 51.011,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 0,00 0,00 0,00 [Din total capitol Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei 10JeDIpUI po yeqoude ueiboty yeopas ure15otd Transport rutier 84.06.03 0,00 51.011,72 51.011,72 Drumuri si poduri 38 84.06.03.01 0,00 9.478,05 5.478,05 Transport in comun 39 84.06.03.02 0,00 41.533,67 41.533,87 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.06 0,00 0,00 3,08 REZERVE 41 97.06 0,00 0,00 3,00 EXCEDENT 42 98.06 0,00 0,00] 0,00 DEFICIT 43 6.960,00 112.000,00| 118.860,00 SECTIUNEA FUNCȚIONARE 99.06 TOTAL CHELTUIELI 0,00 000| 3,00 CHELTUIELI CURENTE 01, 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96., 0,00 0,00| 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00) 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 9,00 DEFICIT m NM TOO 99.. 0,00 0,00 9,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI < 6.960,00 112.000,00 118.960,00 CHELTUIELI CURENTE N 01, 6.960,00 112.000,00 118.960,00 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE e) 56, 6.960,00 112.000,00 118.960,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70, 0.00] 0,00 0,00 Partea a ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 000| 3.356,52 3.356,52 Sanatate 0,00 157,66 157,66 CHELTUIELI CURENTE 66.06 0,00 157,66 157,66 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 01, 56; 0,00 157,88 157,66 CHELTUIELI DE CAPITAL OI, O 0,00 0,00| 0,00 Din total capitol 70| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 10 66.06.06 0,00 157,66 157,68 Spitale generale 11 0,00| 157,66 157,86 Pag.3/5 66.06.06.01

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJEDIPU! POI yeqosde weifo1d eyuoniul Asigurari si asistenta sociala 68.06 0,00 3.198,86 3.188,86 CHELTUIELI CURENTE 13 01, 0,00 3.198,86 3.198,86 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14 56, 0,00 3.198,86 3.198,86 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70, 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 16 68.06.06 0,00 1.137,44 1.137,44 Prevenirea excluderii sociale 17 68.06.15 0,00 2.061,42 2.061,42 Cantine de ajutor social 18 68.06.15.02 0,00 2.061,42 2.061,42 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 19 69.08 5.960,00 46.354,75 53.314,75 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 20 70.06 8.960,00 46.354,75 53.314,75 CHELTUIELI CURENTE 21 E 6.960,00 46.354,75 53.314,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 56, 6.960,00 46.354,75 53.314,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 701 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Locuinte 24 70.06.03 6.960,00 0,00 6.960,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 25 70.06.0301 6.960,00| 0,00 5.960,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 26 70.06.50 0,00 46.354,75 46.354,75 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 27 79.06 0,00 62.288,73 62.288,73 Cormmbustib energie 28 81.06 0,00| 11.277,01 11.277,01 CHELTUIELI CURENTE 29 01, 0,00 11.277,01 11.277,01 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 56. 0,00 11.277,01 11,277,01 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70, 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 32 81.06.06 0,00 11.277,01 11.277,01 Transporturi 33 84.06 0,00 51.011,72 i 51.011,72 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JOJBDIPUI pOD yeqoide UI yeoyoas ue1601 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 51.011,72 51.011,72 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 35 56 0,00 51.011,72 51.011,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 37 84.06.03 0,00 51.011,72 51.011,72| Drumuri si poduri 38 84.05.03.01 0,00 9.478,05 9.478,05 Transport in comun 39 84.06.03.02 0,00 41.533,67 41.533,67| Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 40 96.06 0,00 9,00 0,60] REZERVE 41 97.06 0,00 9,00 3,00 EXCEDENT 42 98.06 0,00 0,00 006| DEFICIT 43 6.960,00 112.000,00 118.960,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU i N Pag. 5/5 99.06 SEF SERVICIU BUGET,