keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/25.03.2014 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 160/25.03.2014
privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 6844 / 17.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de analiza de/pentru tineret aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara cu nr. 174 / 14.02.2014;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
Având în vedere art.36 alin 2 litera (b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba proiectele de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2014, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Se aproba finantarea, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, Cap. 67.02, a evenimentelor de/ pentru tineret, ale institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Direcţia Comunicare prin Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU CONSILIER VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Rezultate_Proiecte_Tineret-2014.pdf

Organizație Titlu Proiect Punctaj Suma Solicitata Suma Acordata 1 Organizatia Studentiilor din Universitatea de Vest Timisoara StudentFest 84,6 20000 13000 2 Organizatia Studentiilor din Universitatea de Vest Timisoara West Summer University 82,8 20000 9000 3 Liga Studentiilor din Facultatea de Mecanica Timisoara Zilele Tehnice Studentesti 82 14500 9000 4 AT4T T4T 80,6 11100 7000 5 AT4T ManyFest 79 25046 13000 6 Asociatia Tineri Implicatii in Dezvoltare Intarirea capacitatii organizationale a ONGT‐urilor din Timisoara 77,6 5450 3000 7 Asociatia Tineri Implicatii in Dezvoltare Gala Proiectelor pentru Tineret 75,6 17050 13000 8 Organizatia pentru Educatia Noua Tanara Timisoara Culturala 75 13000 7000 9 AT4T VideoPoeme 73,6 9200 5000

10 ARDOR Forumul regionalde dezbateri Academice 73 7000 3500 11 Fundatia Bartok Bela We like to move it 72,8 12000 6600 12 Organizatia pentru Educatia Noua Youth Open Space 72,25 14075 6500 13 Organizatia Studentiilor din Universitatea de Vest Timisoara Unisport Vest 71 20000 8000 14 Liga AC ISWINT 70 33788,15 17000 15 Organizatia pentru Educatia Noua Dance Your Way 69 20000 10000 16 MediaEdu Festivalul artelor studentesti Timisoara 69 39500 17000 17 ARDOR Competia Nationala TM OPEN 2014 69 21000 10500 18 Fundatia Servicii Sociale Bethany Tinerii au atitudine 66,8 7500 3500 19 BEST EBEC ‐ Romania & Replubic of Moldova 65,4 11794,09 6000 20 Asociatia Tineri Implicatii in Dezvoltare Timisoara Music Event 65,2 30000 10000 20 OSB Timisoara Festivalul Cultural Zilele Basarabei 65 63583 11000 21 Organizatia Tineriilor Maghiari Timisoara FestDart ‐ Festival de dans si arte pentru Tineri 65 13540 7000 22 BEST Cultura Timisoarei sub lupa Europei 61 6791,4 0 23 OSB Timisoara Cupa Nationala de fotbal a Basarabiei 56,6 9380 0 24 Multicultural Center for Education, Development and Integration Vintage&Retro Festival 56,25 60500 0 25 OSB Timisoara Tabara de primavara 53 5668 0 26 BEST Cultura Europeana adusa pe malurile Begai 51,2 6881,5 0 27 Organizatia Tineriilor Maghiari Timisoara Orasul meu ‐ Capitala Culturala 45,6 13700 0 28 Organizatia pentru Educatia Noua Timisoara Through Pictures 0 10700 0 29 Asociatia Tineretului Timisean Cultura anteprenoriala a viitorului ‐ Timisoara in perspectiva 0 28000 0 30 Asociatia Tineretului Timisean Timisoara Zidurilor deschise 0 35500 0 31 Organizatia Studentiilor din Universitatea de Vest Timisoara Festivalul Tanarului Timisorean 0 20000 0

Observații

Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Punctaj insuficient Depasirea numarului de proiecte depuse Suma solicitata neeligibila Suma solicitata neeligibila Depasirea numarului de proiecte depuse

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2014 – 6844 / 17.03.2014

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local

al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2014

Prin HCL 242/ 23.04.2013 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, iar prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr 174 / 14.02.2014 a fost aprobata componenta Comisiei de analiza a proiectelor de/pentru tineret, pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2014.

În continuare, a fost demarată procedura conform regulamentului de aplicare aprobat prin HCL 242/2013.

A fost întocmit un proces verbal cu proiectele jurizate de catre Comisia de analiza a Consiliului Local şi a fost redactată lista cu proiectele admise, cu sumele propuse spre aprobare în şedinta de Consiliu Local. Propunem aprobarea sumelor alocate în urma jurizării de către Comisia de analiza a proiectelor de/pentru tineret. Lista proiectelor de/ pentru tineret admise şi respinse va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu local. Viceprimar Avizat, Dan Diaconu pt. Secretar Simona Dragoi Directia Comunicare Direcţia Economică,

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Întocmit, Ana-Maria Atomoaei

Avizat Juridic