keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/25.03.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector B-dul Cetăţii - str. Ovidiu Balea"

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 159/25.03.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector B-dul Cetăţii - str. Ovidiu Balea"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-005247/13.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi alin. 4 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii - str. Ovidiu Balea", conform proiectului nr. DP-1025-2007 întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi,

sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L. , aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”, are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Valoarea totală a investitiei: 11.067.963 lei (3.281.049 euro) din care construcţii montaj: 10.121.010 lei (3.000.329 euro) Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Capacităţi:

Suprafaţă carosabilă amenajată 18.457,01 m2 ; Trotuare 4.140 m2 ; Borduri mari 3.815,74 m ; Borduri mici 7.441,0 m ; Piste ciclişti 3.200 m2 Accese 1.125 m2; Spaţii verzi 10.546 m2 ;

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, CONSILIER,

ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2008- 005247/13.03.2008

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2008 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”.

Drumul ce face obiectul prezentei documentaţii este situat în partea de nord-vest a municipiul Timişoara, pe actualul amplasament al străzilor Cloşca şi Ovidiu Balea care se află pe traseul de penetraţie în municipiu, dinspere Jimbolia respectiv Republica Serbia (traseul drumului naţional DN 59 A). Sectorul de drum propus spre modernizare începe de la blv. Cetăţii până după intersecţia cu strada Rudăria şi este alcătuit din două sectoare :

1. strada Cloşca între blv. Cetăţii şi Piaţa Avram Iancu care are carosabilul existent de 14,00 m lăţime (două benzi pe sens) este catalogată ca o stradă de categoria II şi preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului prin guri de curgere existente.

2. strada Cloşca şi strada Ovidiu Balea între Piaţa Avram Iancu şi Km 3+170 (după intersecţia cu strada Rudăria) care au carosabilul existent de 7,00 m lăţime (una bandă pe sens) sunt catalogate ca o străzi de categoria III, unde preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului printr-o rigolă carosabilă foarte degradată şi şanţuri de pămănt - (sectorul de drum are retea de canalizare) . Totalul lungimii a celor două sectoare este de 1757.81 m.

Pe ambele sectoare de drum, structura rutieră este de tip nerigid, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în grosime de 10…15 cm, se află într-o stare de degradare FOARTE REA (vezi expertiza tehnică) prezintănd următoarele defecte : faianţări, gropi, burduşiri şi refulări, rezultate în urma imbătrânirii imbracăminţii şi a multiplelor intervenţii la gospodăria subterană, fapt ce necesita o reabilitare cât mai rapidă a acestui sector de drum.

Trotuare de pe ambele sectoare, lipite de frontul clădit cu lăţimi de 1,50…2,00 m sunt foarte degradate având imbracăminti din asfalt , beton şi pavaj .

Traseul drumului se desfăşoară în majoritate în aliniament, drept urmare acest lucru nu prezintă din punct de vedere geometric o complexitate ridicată

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate, la acestea, mai trebuie adăugat şi faptul că prin amenajare străzii Grigore Alexandrescu stradă cu care sectorul de drum se intersectează, se va asigura un acces facil la Inelele de Circulaţie 3 şi 4 a municipiului Timişoara.

Strada Cloşca între blv. Cetăţii şi Km 3+170 (după intersecţia cu strada Rudăria) urmează să fie modernizată prin extinderea la patru benzi de circulaţie urmând a fi catalogată ca o stradă de categoria II .

Categoria de importanţă este C, construcţie normală. Viteza de proiectare pentru acest sector de drum este de 50 km/h.

Racordurile la străzile laterale se vor amenaja, inclusiv coborârea bordurii în zona trecerilor de pietoni, pentru a asigura un acces uşor a persoanelor în vârstă şi cu handicap.

Pe întregul sector, trotuarele alipite frontului clădit se vor reface precum şi zonele verzi dintre trotuare şi carosabil.

Preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin guri de scurgere proiectate care se vor descărca în canalizarea existentă.

La realizarea studiului de fezabilitate pentru acest drum s-au avut în vedere prevederile standardelor şi normativelor în vigoare:

- STAS 10144-1/90 Străzi. Profiluri transversale - STAS 10144-2/91 Străzi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti - STAS 10144-3/91 Străzi. Elemente geometrice - S.R. 10144-4/95 Amenajarea intersecţiilor de străzi - Normative şi standarde conexe. Având în vedere legislaţia în vigoare, modernizarea drumului se va proiecta ca o stradă

de categoria II şi clasă de importanţă “C” cu următoarele elemente geometrice în profil transversal:

- partea carosabilă 14,00 m; - zone verzi 2 x 1,00…3,00 m; - trotuare 2 x 1,20…2,00 m; - panta părţii carosabile 2,5 %; - panta trotuaruluii 1,0 %...1,5%

Terenul pe care se vor executa lucrările propuse în documentaţie, în suprafaţă de 35.000 m2 (3.5 ha), aparţine domeniului public.

Terenul pe care se vor executa lucrările propuse în documentaţie aparţin domeniului public , fiind scoase din circuitul civil în conformitate cu art. 5 din Legea Fondului funciar nr.18/1991. Aceste suprafeţe fiind compuse din: partea carosabilă, trotuare şi zone verzi, în conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Zona în care se proiectează investiţia, se încadrează conform Normativului P100-92 în zona de seismicitate D, cu ag = 0,16 g, perioada de colţ este de Tc = 0,1 s, iar gradul de seismicitate este 7 conform STAS 11100/1-77.

Pământurile din zona de amplasament a drumului sunt în majoritar de tip P3, modulul de elasticitate dinamic pentru pământ este de 65 MPa, iar adâncimea maximă de îngheţ 70 - 80 cm. (conform STAS 6054-77) Având în vedere starea de degradare avansată şi viabilitatea necorespunzătoare a acestui sector de drum, proiectantul consideră necesar să se execute următoarele lucrări: - realizarea casetei drumului; - proiectarea structurii rutiere; - dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor; - intersecţii cu străzi laterale. - refaceri de trotuare şi zone verzii - remplasare stâlpi electrici La realizarea lucrărilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E., aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor de drumuri. Elementele geometrice sunt în conformitate cu STAS 10144-1/90 şi STAS 10144-3/91 pentru strazi de categoria II şi clasă de importanţă “C” şi pentru o viteză de proiectare de 50 km/h.

Axa căii rutiere proiectate va urmări aliniamentul existent al străzilor cu respectarea realizării intersecţiei de tip Giraţie la intersecţia cu strada Grigore Alexandrescu .

Pe toată lungimea străzii, trotuarele existente (din asfalt, dale sau din beton) se vor reface integral , iar în zonele verzi adiacente carosabilului se vor planta pomi, şi se vor reface suprafeţele verzi.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală prin intermediul indicatoarelor de circulaţie rutieră.

Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 14,00 m, pentru toată lungimea străzii. Trotuarele pe sectorul proiectat al străzii vor avea lăţimea de 1,20…1,50 m şi vor fi

încadrate de borduri mici de beton iar in zonele unde acesta va fi foarte aproape de carosabil se vor monta parapete pietonale de protecţie.

Zonele verzi vor avea lăţimi variabile. Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,5 %. iar lângă bordura de

încadrare se prevede realizarea unei rigole din beton pentru a uşura evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal.

Profilul longitudinal va fi proiectat astfel ca să se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile de scurgere proiectate, asigurând lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare. Cotele proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente.

Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor transversale spre rigolele carosabile, care în profil longitudinal vor urmării evacuarea apelor pluviale spre gurile de scurgere proiectate.

Pe sectorul proiectat se vor prevede dispozitive de scurgere a apelor, materializate prin rigole carosabile la margine părţii carosabile şi guri de scurgere.

Pe sectorul proiectat sa adoptat următoarea structură rutieră: 4,0 cm strat de uzură din BA 16; 6,0 cm strat de legătură din BAD 25; 10,0 cm anrobat bituminos AB 1; 25,0 cm strat de bază din piatră spartă [15…25mm.;40..63mm.;63…90mm.] 35,0 cm fundaţie din balast cilindrat; strat anticontaminator geotextil

Acestă structură rutieră fiind adoptata in urma recomandărilor EXPERTIZEI TEHNICE şi a rezultatelor STUDIULUI GEOTEHNIC coroborat cu STUDIUL DE CIRCULATIE pentru municipiul Timişoara efectuat în anul 2003.

Trotuarele noi şi se vor proiecta cu următoarea structură rutieră: -Pe sectorul între blv. Cetăţii şi strada Grigore Alexandrescu

3,0 cm strat de uzură din BA 8; 10,0 cm beton de ciment BCR 3; 10,0 cm balast;

-Pe sectorul între strada Grigore Alexandrescuşi Km 3+170 (după intersecţia cu strada Rudăria)

6 cm dale prefabricate de beton pt trotuare ; 2 cm nisip pilonat; 15 cm fundaţie din balast cilindrat;

Urmărind cele menţionate, lucrările proiectate necesită racordul la reteaua de canalizare existentă în zonă (pentru racordarea gurilor de scurgere proiectate) şi remplasarea stâlpilor electrici afectaţi prin crearea noului prospect stradal.

Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei şi peisajului. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta limitele legale conform legilor de mediu aflate în vigoare la data execuţiei lucrării. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta limitele legale conform STAS 12574-87 privind calitatea aerului, normele legale privind protecţia fonică STAS 10009-88 şi Ordinul nr.44/98 al M.L.P.A.T. privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător evitându-se orice formă de deversare de poluanţi pe sol şi în apele de suprafaţă. Modernizarea drumului va influenţa factorii de mediu prin scăderea nivelului de poluare a aerului, apei şi a vegetaţiei din zona străzii, prin reducerea emisiilor de gaze de eşapament şi praf. Documentaţia prevede şi lucrări specifice refacerii cadrului natural din zona drumului.

Investiţia se va realiza în decurs de 12 luni.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea” este estimată la 11.067.963 lei, reprezentând 3.281.049 euro, conform devizului general .

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Modernizare strada Cloşca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2008, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, ÎNTOCMIT, ing. VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ

Atasament: Deviz.pdf

4. DEVIZUL GENERAL

Cursul BNR din 28.10.2007 1 euro= 3,3733 lei Valoare (inclusiv T.V.A.)

Total Din care supusa procedurii de achizitie publica Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei Euro Mii lei Euro

PARTEA I

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului - - - - 1.2. Amenajarea terenului - - - -

1.3. Amenajari pentru protectia mediului - - - -

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - - - -

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 15.000 4.447 15.000 4.447 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii 5.000 1.482 5.000 1.482 3.3. Cheltuieli pentru proiectare DO1 -Lucări rutiere 140.250 41.576 140.250 41.576 3.4. Cheltuieli pentru proiectare DO2 - Deviere reţele electice 24.750 7.337 24.750 7.337 3.5. Organizarea procedurilor de achizitie publica 2.000 593 - - 3.6. Consultanta 36.000 10.672 36.000 10.672

3.7. Asistenta tehnica 12.000 3.557 12.000 3.557

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. DO 1 Lucrări rutiere 9.092.953 2.695.566 9.092.953 2.695.566 4.2. DO 2 Lucrări deviere reţele electrice 125.093 37.083 125.093 37.083 4.2. Montaj utilaj tehnologic - - - - 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - - - - 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport - - - - 4.5. Dotari - - - - 4.5. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 9.218.046 2.732.649 9.218.046 2.732.649

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 1% 92.180 27.326 92.180 27.326

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii pt. organizarii de santier - - - - 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - - - - 5.2. Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare

5.2.1 Comisioane, taxe, cote legale 121.033 35.880 - - 5.2.1.1 Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8% din CM) 74.482 22.080 - - 5.2.1.2 Fond casa socială a constrtrucţilor (0,5% din CM) 46.551 13.800 - - 5.2.2. Costul creditului (0,5%) 46.090 13.663 - - 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 472.652 140.116 472.652 140.116

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatirea personalului de exploatare - - - - 6.2. Probe tehnologice - - - -

TOTAL 10.185.002 3.019.299 9.543.226 2.829.048

din care C+M 9.310.226 2.759.976 PARTEA II Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului ce se construieste

PARTEA III Fondul de rulment necesar inceperii productiei

TOTAL GENERAL 10.185.002 3.019.299 9.543.226 2.829.048 din care C+M 9.310.226 2.759.976