keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 150/09.06.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Forumului Organizatiilor Neguvernamentale din Judetul Timis

09.06.1998

Hotararea Consiliului Local 150/09.06.1998
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Forumului Organizatiilor Neguvernamentale din Judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul NR.SCO985805/02.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e),si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al Forumului Organizatiilor Neguvernamentale din
Judetul Timis. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul
local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea
sportiva si de tineret" pentru organizarea actiunii.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii.

Art.3: Cu aducerea laindeplinireaprezenteihotarari se incredinteaza Directia
EconomicaServiciul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar; Agentiei pentru Informarea si
Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN LACRAMA
Contrasemneaza