keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/09.06.1998 privind modificarea si completarea Contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.34/02.03.1998

09.06.1998

Hotararea Consiliului Local 146/09.06.1998
privind modificarea si completarea Contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.34/02.03.1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0986754/25.05.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.34/02.03.1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (h), art.78(5) si art.84 alin.1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se completeaza Contractul de Inchiriere pentru
suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr.34/02.03.1998, dupa cum urmeaza:

Cap.VII "Obligatiile chiriasului", art.8, lit.e) si f), vor avea
urmatorul cuprins:
"e) Sa intretina , sa amenajeze si sa modernizeze spatiul, fatada si
trotuarul, periodic si la solicitarea locatorului in conformitate cu
Autorizatia de constructie eliberata de Primaria Municipiului Timisoara.
Valoarea lucrarilor va reprezenta minim 70% din valoarea totala anuala
a chiriei, pe tot parcursul derularii contractului incheiat.
Documentele care justifica valoarea lucrarilor efectuate (facturi,
situatie de lucrari, deviz oferta) se predau la Primaria Municipiului
Timisoara Biroul Patrimoniu, pana cel mai tarziu in data de 15.12 a anului in
curs."

"f) Pentru determinarea exacta a suprafetelor inchiriate, precum si a
partilor comune aferente acestora, din imobilele in care sunt situate,
chiriasul, se obliga sa efectueze evaluarea si dezmembrarea spatiului detinut
prin contract, in termen de 6 luni de la data incheierii contractului.
Costul aferent evaluarii si dezmembrarii spatiului detinut, urmeaza sa
fie scazut din suma reprezentand chiria.
Documentele de dezmembrare si evaluare se vor preda Primariei
Municipiulu Timisoara Birou Patrimoniu."

La Cap.IX "Clauze speciale", art.11, pct.3, dupa lit.(c), se va
introduce lit.d), care va avea urmatorul cuprins:
"d) Contractul de inchiriere se reziliaza de drept fara punerea in
intarziere a chiriasului pentru neexecutarea obligatiilor prevazute la art.8,
lit.(e) si (f)."


Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN LACRAMA
Contrasemneaza