keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 142/17.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "Sărbătoarea Saltimbancilor"

17.05.2001

Hotararea Consiliului Local 142/17.05.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "Sărbătoarea Saltimbancilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7719/10.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr.SC2001-6227/20.04.2001 a Fundaţiei SALTIMBANC;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art. 20, lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la "Sărbătoarea Saltimbancilor", ce va avea loc în perioada 25 iunie - 2 iulie 2001, la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 150.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret".
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Pe perioada desfăşurării evenimentului, Fundaţia Saltimbanc va suporta cheltuielile de salubrizare, încheind în acest sens un contract cu S.C. Retim Rwe Ecologic Service S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Fundaţiei Saltimbanc;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI