keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 140/24.04.2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E - 30 de unităţi locative, destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate şi aprobarea contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică

24.04.2017

Hotararea Consiliului Local 140/24.04.2017
privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E - 30 de unităţi locative, destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate şi aprobarea contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-8617 din data de 07.04.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 166/15.05.2016 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 18966 mp., identificat prin CF 403227, nr. cad. 50619 ( nr. top vechi: 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2), în vederea construirii a 4 blocuri de locuinţe P+6E, destinate închirierii tinerilor, tinerilor specialişti din sănătate şi din învăţământ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.231/20.12.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara.
Având în vedere adresa nr. 5213/16.03.2017 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-6417/16.03.2017
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere Adresa nr. SC2017-7612 din 31.03.2017 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E - 30 de unităţi locative, destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate

Art.2: Se aprobă asigurarea din buget propriu a resurselor necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) până la recepţia la terminarea locuinţelor.

Art. 3: Se aprobă contractul care urmează a fi încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, să semneze contractul între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Contract.pdf

AGENȚIA NAȚIONALĂ

PENTRU LOCUINȚE BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL ______________________

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA JUDEŢEANĂ ___________________

Nr. Nr. Nr.

CONTRACT

Între:

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 61, bloc F3, sector 3, 030828, telefon 021/320.44.60, 021/320.61.22 şi fax 021/320.61.10, reprezentată de Director General George Ciprian Stan,

Şi Unitatea administrativ-teritorială a municipiului / oraşului .................. prin Consiliul local

................., în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în municipiul ......................... nr. ....., tel.

....................., fax ................................, reprezentat prin Primar .................; Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ................., cu sediul în municipiul

................................, str. ........................ nr. ...., tel..........., fax ................, reprezentat prin Director executiv .................,

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin (1) şi (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

CAPITOLUL I OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafaţă de ................ mp situat în judeţul .................., mun/oraş ................, str. ........................., nr. .................., în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata execuţiei investiţiei, defalcat astfel:

-..................... proprietatea privată/publica a statului şi în administrarea unităţii administrativ- teritoriale ............................ pentru realizarea a ........ locuinţe.

(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate.

(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1), unitatea administrativ-teritorială a municipiului/oraşului............................realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 2.(1) Preluarea terenului prevăzut la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal de predare-

primire între unitatea administrativ teritorială a municipiului/oraşului ......................... şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.

1

(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul rămâne în administrarea

unităţii administrativ-teritoriale a municipiului/oraşului ............................... CAPITOLUL II DOCUMENTELE ANEXATE CONTRACTULUI Art. 3. (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1, se realizează pe baza documentelor anexate

prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind: a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă

(anexa nr. 1 la contract); b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la

contract); c) Hotărârea Consiliului local al mun./oras ...................... de transmitere către Agenţia Naţională

pentru Locuinţe, în folosinţa gratuită, terenul pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi);

d) extrasul de Carte Funciară. CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea

protocolului de predare-primire între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ- teritorială a municipiului ........................

CAPITOLUL IV OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 5. Unitatea administrativ-teritorială a muncipiului .................. se obligă: a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, terenul pentru

construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, în suprafaţă de .........................mp situat în judeţul ..................., mun./oras ......................, str. .........................., nr. ....... , identificat conform prevederilor art. 3, pe toată durata executării construcţiei;

b) să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini; c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate

în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, dacă este cazul; d)să elaboreze/obţină documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte

cheltuielile legate de acestea; e) să elaboreze studiu de prefezabilitate;

f) să asigure din buget propriu resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico- edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) până la recepţia la terminarea locuinţelor;

g) să obţină extras de carte funciară; h) să obţină toate avizele conform prevederilor certificatului de urbanism; 2

j) să emită/obţină autorizaţie de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; i)să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa părţilor) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;

k) să informeze, în scris, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu privire la intenţia de renunţare a lucrărilor de construire şi scoatere a obiectivului de investiţie din „Programul privind construcţia de locuinţe pentru tineri destinate închirieri”, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

l) să defalce suprafaţa de ....................... mp situată în ................................................., identificată prin cartea funciară nr. .................................., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.

m) la finalizarea lucrărilor de construire să preia terenul şi construcţiile de locuinţe pe bază de protocol de predare-primire odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei;

n) să asigure, din surse proprii, paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept;

o) să efectueze, pe cheltuiala sa, toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate către beneficiarii de drept, la care se constată deteriorări, după data preluării, ca urmare a neutilizării lor;

p) să administreze locuinţele realizate pentru tinerii specialişti din sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;

r) să repartizeze locuinţele realizate pentru tinerii specialişti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Art. 6. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ............... se obligă: a) să susţină promovarea investiţiei în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri,

destinate închirierii, specialişti din sănătate; b) să colaboreze cu autorităţile publice locale în vederea repartizării locuinţelor realizate pentru

tinerii specialişti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Art. 7. Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă: a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiilor de locuinţe pentru tineri,

destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, terenul în suprafaţă totală de ................ mp situat în judeţul ................, mun. ..............., str. , identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini;

b) să elaboreze studiu de fezabilitate şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat; c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat,

prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru Programul guvernamental ,,Construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”;

d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ–teritoriale a municipiului/oras ................. termenele de finalizare a locuinţelor în conformitate cu graficele de execuţie;

e) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ –teritoriale a municipiului/oras.................., locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

f) să transmită unităţii administrativ-teritoriale a municipiului/oras .................... terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei; 3

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 8. Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii

prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI. FORŢA MAJORĂ Art. 9. (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără

legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

(3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art. 10. Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii: a) expirarea duratei contractului; b) înainte de termen, prin acordul părţilor. Art. 11. Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la

îndeplinire până la data la care încetează contractul. Art. 12. Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor

părţilor. Art. 13. Fiecare parte are obligaţia de a notifica celorlalte părţi încetarea contractului, într-unul

din modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări. CAPITOLUL VIII. LITIGII Art. 14. Litigiile apărute între părţi în timpul derulării contractului se vor soluţiona pe cale

amiabilă. Art. 15. Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de

instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare. CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi. Art. 17. Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract după semnarea lui se

efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de către părţi. 4

Art.18. Încheiat în 3( trei) exemplare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

DIRECTOR GENERAL, George Ciprian STAN

CONSILIUL LOCAL AL ....................................................

Primar

DIRECŢIA CONSTRUCŢII LOCUINŢE,

DIRECTOR, Ioana Cristina SIMION

DIRECTOR ECONOMIC CONSILIER JURIDIC,

DIRECŢIA JURIDICĂ şi CONTENCIOS DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIRECTOR, JUDEŢEANĂ ................................ Ruxandra Marcela MATEI DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ADJUNCT, Narcisa-Elvira PETCU

Avizat, Serviciul Juridic şi Avizare Şef Serviciu-Diana ISCRU Serviciul Implementare Programe Guvernamentale pentru Locuinţe, Daniela GLIGOR

5

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCLMT nr. ____/_________

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL ______________________

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA JUDEŢEANĂ ___________________

Nr. Nr. Nr.

CONTRACT

Între:

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 61, bloc F3, sector 3, 030828, telefon 021/320.44.60, 021/320.61.22 şi fax 021/320.61.10, reprezentată de Director General George Ciprian Stan,

Şi Unitatea administrativ-teritorială a municipiului / oraşului .................. prin Consiliul local

................., în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în municipiul ......................... nr. ....., tel.

....................., fax ................................, reprezentat prin Primar .................; Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ................., cu sediul în municipiul

................................, str. ........................ nr. ...., tel..........., fax ................, reprezentat prin Director executiv .................,

Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin (1) şi (5) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

CAPITOLUL I OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafaţă de ................ mp situat în judeţul .................., mun/oraş ................, str. ........................., nr. .................., în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata execuţiei investiţiei, defalcat astfel:

-..................... proprietatea privată/publica a statului şi în administrarea unităţii administrativ- teritoriale ............................ pentru realizarea a ........ locuinţe.

(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate.

(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1), unitatea administrativ-teritorială a municipiului/oraşului............................realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 2.(1) Preluarea terenului prevăzut la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal de predare-

primire între unitatea administrativ teritorială a municipiului/oraşului ......................... şi Agenţia

Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie.

2 (2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul rămâne în administrarea

unităţii administrativ-teritoriale a municipiului/oraşului ............................... CAPITOLUL II DOCUMENTELE ANEXATE CONTRACTULUI Art. 3. (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1, se realizează pe baza documentelor anexate

prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind: a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă

(anexa nr. 1 la contract); b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la

contract); c) Hotărârea Consiliului local al mun./oras ...................... de transmitere către Agenţia Naţională

pentru Locuinţe, în folosinţa gratuită, terenul pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi);

d) extrasul de Carte Funciară. CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea

protocolului de predare-primire între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ- teritorială a municipiului ........................

CAPITOLUL IV OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 5. Unitatea administrativ-teritorială a muncipiului .................. se obligă: a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, terenul pentru

construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, în suprafaţă de .........................mp situat în judeţul ..................., mun./oras ......................, str. .........................., nr. ....... , identificat conform prevederilor art. 3, pe toată durata executării construcţiei;

b) să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini; c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate

în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, dacă este cazul; d)să elaboreze/obţină documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte

cheltuielile legate de acestea; e) să elaboreze studiu de prefezabilitate;

f) să asigure din buget propriu resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico- edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) până la recepţia la terminarea locuinţelor;

g) să obţină extras de carte funciară;

h) să obţină toate avizele conform prevederilor certificatului de urbanism; 3 j) să emită/obţină autorizaţie de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu

prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; i)să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa părţilor) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;

k) să informeze, în scris, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu privire la intenţia de renunţare a lucrărilor de construire şi scoatere a obiectivului de investiţie din „Programul privind construcţia de locuinţe pentru tineri destinate închirieri”, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

l) să defalce suprafaţa de ....................... mp situată în ................................................., identificată prin cartea funciară nr. .................................., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.

m) la finalizarea lucrărilor de construire să preia terenul şi construcţiile de locuinţe pe bază de protocol de predare-primire odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei;

n) să asigure, din surse proprii, paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept;

o) să efectueze, pe cheltuiala sa, toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate către beneficiarii de drept, la care se constată deteriorări, după data preluării, ca urmare a neutilizării lor;

p) să administreze locuinţele realizate pentru tinerii specialişti din sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;

r) să repartizeze locuinţele realizate pentru tinerii specialişti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Art. 6. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană ............... se obligă: a) să susţină promovarea investiţiei în cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri,

destinate închirierii, specialişti din sănătate; b) să colaboreze cu autorităţile publice locale în vederea repartizării locuinţelor realizate pentru

tinerii specialişti din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Art. 7. Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă: a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiilor de locuinţe pentru tineri,

destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate, terenul în suprafaţă totală de ................ mp situat în judeţul ................, mun. ..............., str. , identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini;

b) să elaboreze studiu de fezabilitate şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat; c) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat,

prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru Programul guvernamental ,,Construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”;

d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ–teritoriale a municipiului/oras ................. termenele de finalizare a locuinţelor în conformitate cu graficele de execuţie;

e) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ –teritoriale a municipiului/oras.................., locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

f) să transmită unităţii administrativ-teritoriale a municipiului/oras .................... terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei; 4

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. 8. Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii

prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI. FORŢA MAJORĂ Art. 9. (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără

legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

(3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art. 10. Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii: a) expirarea duratei contractului; b) înainte de termen, prin acordul părţilor. Art. 11. Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la

îndeplinire până la data la care încetează contractul. Art. 12. Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor

părţilor. Art. 13. Fiecare parte are obligaţia de a notifica celorlalte părţi încetarea contractului, într-unul

din modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări. CAPITOLUL VIII. LITIGII Art. 14. Litigiile apărute între părţi în timpul derulării contractului se vor soluţiona pe cale

amiabilă. Art. 15. Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de

instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare. CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.

Art. 17. Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract după semnarea lui se

efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de către părţi. 5

Art.18. Încheiat în 3( trei) exemplare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

DIRECTOR GENERAL, George Ciprian STAN

CONSILIUL LOCAL AL ....................................................

Primar

DIRECŢIA CONSTRUCŢII LOCUINŢE,

DIRECTOR, Ioana Cristina SIMION

DIRECTOR ECONOMIC CONSILIER JURIDIC,

DIRECŢIA JURIDICĂ şi CONTENCIOS DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIRECTOR, JUDEŢEANĂ ................................ Ruxandra Marcela MATEI DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR ADJUNCT, Narcisa-Elvira PETCU

Avizat, Serviciul Juridic şi Avizare Şef Serviciu-Diana ISCRU Serviciul Implementare Programe Guvernamentale pentru Locuinţe, Daniela GLIGOR