keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/30.01.2018 privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 13/30.01.2018
privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 1293/19.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 1294/19.01.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1294/19.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.9, alin. (21) şi alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă planul strategic "Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara" conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară,
Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara”

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere prevederile din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, modificată şi

completată, care stipulează la art.9, alin.(21) şi alin.(22) următoarele: "Art.9, alin.(21) - Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de

20.000 de locuitori au obligaţia: a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.6, alin.(14) lit. a) şi b); b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestata în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Art.9, alin.(22) - Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (20) şi alin. (21) lit. a), se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficientă energetică şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate".

Programul de îmbunătăţire a eficientei energetice pentru Municipiul Timişoara este un document

obligatoriu pentru îndeplinirea condiţiei de eligibilitate în vederea accesării fondurilor pentru proiecte finanţate în cadrul POIM 2014-2020, precum şi pentru alte proiecte şi lucrări care presupun creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public.

Având în vedere cele expuse mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunatatire a eficientei energetice pentru Municipiul Timişoara” şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL E.M.S.U.P. COMPARTIMENTUL T.R.G. Nr. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara” şi ţinând seama de necesitatea implementării acestui program în Municipiul Timişoara, susţinem această propunere.

Facem următoarele precizări: Scopul întocmirii Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice este îndeplinirea

obligaţiei ce decurge din aplicarea art.9, alin.(21) şi alin.(22) din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică, modificată şi completată:

"Art.9, alin.(21) - Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia:

a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art.6, alin.(14) lit. a) şi b); b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestata în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Art.9, alin.(22) - Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (20) şi alin. (21) lit. a), se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficientă energetică şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate".

Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara a fost întocmit în baza contractului de prestări servicii încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Energypro Dezvoltare SRL Bucureşti.

Obiectivul Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice este evidenţierea potenţialelor economii de energie, posibilele modernizări ale obiectivelor aflate în administrare cât şi prezentarea soluţiilor de eficienţă energetică.

Programul de îmbunătăţire a eficientei energetice pentru Municipiul Timişoara a fost întocmit în conformitate cu modelul Ghidului pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficientei energetice aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5000 locuitori, aprobat de Departamentul pentru Eficienta Energetica din cadrul ANRE.

Documentul prezentat doreşte să contribuie la creşterea capabilităţii departamentelor şi structurilor de execuţie aflate sub autoritatea Consiliului local al Municipiului Timişoara, de a gestiona problematica energetică şi în acelaşi timp, de a adopta o abordare flexibilă, orientată către consumatorii de energie, în scopul de a asigura dezvoltarea economică a municipiului, de a reduce costurile corespondente facturii energetice prin implementarea de măsuri de eficienţă energetică şi de a asigura protecţia corespunzătoare a mediului.

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Menţionăm faptul că Programul de îmbunătăţire a eficientei energetice are rolul de a prezenta o listă cu măsuri de eficienţă energetică aplicabile la ansamblul tuturor obiectivelor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

În cadrul Strategiilor de dezvoltare locală unul dintre obiectivele specifice este politica privind problemele energetice, Programul de îmbunătăţire a eficientei energetice este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puţin 3-6 ani care să definească evoluţia viitoare a comunităţii, ţinta spre care se va orienta întregul proces de planificare energetică.

Programul de îmbunătăţire a eficientei energetice pentru Municipiul Timişoara este un document obligatoriu pentru îndeplinirea condiţiei de eligibilitate în vederea accesării fondurilor pentru proiecte finanţate în cadrul POIM 2014-2020 - Axa 7.1, precum şi pentru alte proiecte şi lucrări care presupun creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea planului strategic „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru Municipiul Timişoara”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Atasament: PIEE.pdf

E EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Judetul TIMIS (ROMANIA) Program de imbunatatire a eficientei energetice conform ANRE Dosar n” ED2016011 2017 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contacteenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA OBIECT : Elaborare Program de imbunatatire a eficientei energetice conform ANRE pentru Primaria Municipiului TIMISOARA ELABORATORUL LUCRARII : S.C ENERGYPRO DEZVOLTARE S.R.L Echipa de studiu: 50. DEZVOLTARE SAL Ing.Stefan IONESCU a A Sa C.U.l.: 30575787 BUCUREŞTI - ROMÂNIA 2 Autorizatie ANRE Manager energetic localitati nr.10 din 10.08.2016 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

e EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SUMAR 1, PREZENTAREA ii a nai ete et atentat a at COREEA ONE EEE IEEE nn a 5 2.1, Descrierea Municipiului TIMISOARA, iii tisa zisa eterna eat nat nt ana aaa 6 2.2. Descriera structurilor primariei .......... ieri iii taia ea E SECI TIE EEE aaa 10 2.3, Energii si combustibili utilizati......... i iei eee iesirea atei III EERO DAE aan aaa 14 2.4, Gestiune energetica i ii tatei RSA OA EISA SAE COR EI n n 15 2.5 Fisa de prezentare energetica............ i. iii iii ie. e E; EEE ORICE OI ae 18 2.6. Sinteza energii utilizate la nivelul Primaria Municipiului TIMISOARA........... 38 2.7 Conditii climatice specifice ie iii raita ie oana EA EEE OEI Ea aaa 40 2.8. Evolutia eri re retete re oa OA POR E GE EERO 40 2.9. cer rit re iei ati a eta aa A PRAIRIE AOAR ES OEI EINER IEEE Gane 41 2.10. Transport public si pare auto... a II O POALE IEI aaa 52 2.11. Parc auto eee ret e RAS AERISIRE ana 58 2.12 Gestiune utilitati publice........... oieri eee iei ri tatii Dn e OTE EEE OO 58 2.13 Furnizori pat Oas ORAR EA ORA OA AITA ROATA nana aaa 60 3. PREGATIREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE - DATE STATISTICE ei ret it at at at eat eta aa tat Oa FOAIA ODEON EEE EI EEE anna 61 3.1. SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC aie at ei oa antet at antena aaa nana 6l 3.2 Date tehnice pentru cladiri [+] „SEES ES 64 3.3 Fisa energetica cladiri reiterat aaa a aaa 77 3.4 Energii regenerabile la nivel ieri tea a an ea Onna aan 207 4.PROGRAMUL DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE 241 4.1 Nivelul de referinta.......... o. rii ret ie ot eat EA COASA EEE ORI EI Ga An aa 241 4.2 Formularea obiectivelor iii i iii ese ati at ODA COROANE POARTE IE EEE anna 242 4.3 Proiecte prioritare i ei ie rii ta ot OA ORARE APOI EEE IA CIA an ana 243 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 5. LISTA MASURILOR DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE ana, 226 | | | | | | ţ ţ ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, Email : — Site : www.energypro.fr

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 1. PREZENTAREA STUDIULUI Primaria Municipiului TIMISOARA a incredintat societatii ENERGYPRO : Y' realizarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice (PIEE) in conformitate cu prevederile ANRE, in vederea rationalizarii consumului de energie primara a Municipiului TIMISOARA, jud TIMIS. Primaria Municipiului TIMISOARA urmareste realizarea (PIEE) al carui obiectiv este evidentierea potentialelor economii de energie, posibilele modernizari ale obiectivelor aflate in administrare cat si prezentarea solutiilor de eficienta axandu-se pe urmatoarele subiecte : Y utilizarea energiei electrice, Y utilizarea gazului natural, Y retele iluminat public, Y parcul auto. In vederea gasirii solutiilor tehnico-economice rentabile ce vor permite atingerea obiectivelor propuse, vom analiza consumurile de energii si potentialul energetic al zonei integrand si eventualele evolutii posibile pe termen scurt sau lung. Acest studiu se va axa in mod principal pe : consumul de energie electrica, consumul de gaz si consumul de combustibili. Cadrul legal al elaborarii PIEE este stabilit prin Legea 121/2014 privind eficienta energetica modificata prin Legea 160/2016. Prin aceasta lege Parlamentul a adoptat o serie de obligatii pentru autoritatile administratiei publice locale privind eficienta energetica. Astfel la art.9 alin 20 este mentionat ca autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia: 2) Sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 14 lit. a) si b); b) sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare, sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica autorizata, atestata in conditiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile legii, In cadrul Strategiilor de dezvoltare locala unul din obiectivele specifice este politica privind problemele energetice, Programul de imbunatatire a eficientei energetice este un instrument important in elaborarea unei viziuni pe termen de cel putin 3-6 ani care sa defineasca evolutia viitoare a comunitatii, tinta spre care se va orienta intregul proces de planificare energetica. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2. DESCRIEREA GENERALA A LOCALITATII 2.1, Descrierea Municipiului TIMISOARA Primele urme umane existente pe teritoriul de astazi al Timisoarei dateaza din neolitic, mai bine de 10.000 de ani in urma. Pozitia geografica a vetrei pe care s-a dezvoltat orasul Timisoara, in centrul unei zone delimitate de trei artere importante de circulatie (Mures, Tisa, Dunarea), fertilitatea Campiei banatene, luncile si mlastinile intinse din preajma au oferit inca din vechime, conditii favorabile de hrana si vietuire a oamenilor. In cartierul Fratelia au fost descoperite vase ceramice apartinand culturii Vinca, iar in alta locatie, un complex de locuinte si ceramica. De asemenea, au fost descoperite obiecte apartinand acestei perioade (anul 4000 i.Chr) in cartierele Cetate, Mehala si la Padurea Verde. Se presupune ca in secolul IX, cneazul Glad domnea peste aceste locuri. El a acceptat suveranitatea ungara. Totusi, pana acum nu a fost descoperit nici un document care sa dateze din acea perioada. Prima atestare documentara a localitatii Timisoara este destul de controversata, aceasta fiind plasata de specialisti fie in 1212, fie in 1266. In aceasta perioada, cetatea ocupa o suprafata dreptunghiulara, iar fortificatia consta dintr-un val de pamant cu palisada care era aparata din trei parti de brate de apa, iar pe a patra latura de un canal. Asezarea care a evoluat in aceasta zona nu dobandise pana atunci o importanta politica, economica, sociala sau religioasa, pentru ca rolul dominant in zona, in plan politic si spiritual, il avea Cenadul. In 1175 este mentionat comitatul Timis, dar sursele nu mentioneaza care este centrul economic si administrativ al acestuia. In momentul atestarii sale, acesta facea parte din comitatul Timis, o unitate administrativ teritoriala a regatului ungar. Teritoriul cunoscut mai tarziu ca Banat, cu centrul administrativ in „Urbs Morisena” (apoi Cenad) fusese cucerit de catre maghiari in jurul anului 1030 si incorporat regatului ungar. ASEZARE GEOGRAFICA Municipiul Timisoara este asezat in partea de vest a Romaniei, la intersectia paralelei de 45*47' latitudine nordica, cu meridianul de 21'17, la o distanta medie de aproximativ 550 km fata de capitala Romaniei - Bucuresti si cca.170 km si 300 km fata de Belgrad si Budapesta, capitalele celor doua tari invecinate Serbia si respectiv Ungaria. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr | | | | | | 1

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Timisoara este traversata de drumul european E70 (Timisoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Slatina - Pitesti - Bucuresti), drumul european E671 (Satu-Mare - Oradea - Arad - Timisoara), precum si de autostrada Al (Bucuresti - Nadlac). Potrivit datelor de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis, suprafata totala a Municipiului Timisoara este de 12.926,83 ha, din care 7902 „61 ha teren agricol si 5024 ,22 ha teren neagricol. RELIEFUL Timisoara este asezata în sud-estul Campiei Panonice, in zona de divagare a raurilor Timis si Bega, intr-unul din putinele locuri pe unde se puteau traversa intinsele mlastini formate de apele celor doua rauri, care pana acum doua secole si jumatate acopereau in fiecare primavara suprafata campiei subsidente dintre Campia Buziasului si Campia Vingai. In vatra orasului Timisoara cea mai inalta cota se afla in partea de nord-est, in cartierul "Intre Vii", la 95 m, iar punctul cel mai coborat la 84 m, in vestul cartierului Mehala (Ronat). Pe o distanta de aproximativ 7 km est- vest, diferenta de nivel este de aproximativ 11 m. De la nord la sud, pe o distanta de cca 5 km, teritoriul orasului coboara, de asemenea, cu cca. 10 m. Vatra orasului se suprapune sesului aluvionar, cu marginile usor mai ridicate, desfasurat in lungul Begai. Daca se are in vedere intregul teritoriu al zonei, diferentele de nivel si formele de relief sunt mai variate. Astfel, altitudinile maxime depasesc 100 m in nord-est si se apropie de acest nivel in sud-est si nord- vest: Slatina Mare (109 m) in nord-est si Dealul Flamand (98 m ) in nord-vest. Cotele cele mai coborate se situeaza la vest de cartierul Freidori, la 87 m. RETEAUA HIDROGRAFICA Teritoriul zonei Timisoara dispune de o bogata retea hidrografica, formata din rauri, lacuri si mlastini. Cu exceptia raurilor Bega si Timis, celelalte rauri seaca adesea in timpul verii. Principalul curs de apa este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorand din Muntii Poiana Rusca, Bega este canalizata, iar de la Timisoara pana la varsare a fost amenajata pentru navigatie (115 km). Canalul Bega a fost construit intre anii 1728 si 1760, dar amenajarea lui definitiva s-a facut mai tarziu. Pentru regularizarea debitului in limite care sa-i permita satisfacerea functiilor pentru care a fost conceputa lucrarea, la Costei a fost construit un nod hidrotehnic, a carui principala functie este cea de regularizare a debitului, respectiv asigurarea transferului cantitatii de apa, din Timis in Bega, in ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France ; 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA functie de necesitati si de volumul de precipitatii preluat de cele doua rauri in amonte, Canalul Bega a fost conceput pentru accesul slepurilor de 600-700 tone si o capacitate anuala de transport de 3.000.000 vagoane. Pentru a inlatura pericolul inundatiilor, atat de frecvente altadata, lucrarea a fost completata ulterior cu sistemul hidrotehnic de la Topolovatul Mic, prin care, in perioadele de ape mari, surplusul de debit inregistrat de Bega este dirijat spre raul Timis. Din multimea de brate care existau inaintea canalizarii Begai, in interiorul orasului se mai pastreaza doar Bega Moarta (in cartierul Fabric) si Bega Veche (spre vest, curgand prin Sacalaz). Din punct de vedere al apelor subterane, panza freatica a Timisoarei se gaseste la o adancime ce variaza intre 0,5 - 4 m. Panzele de adancime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4la 9 m - pana la 80 m adancime - si contin apa potabila, asigurand o parte din cerintele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adancime, captate in Piata Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate si in Cartierul Fabric (mezotermale), cu valoare terapeutica, utilizate in scop balnear. CONDITII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE Privind structurile geologice ale zonei, se gasesc depozitele cuaternare cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - pana la cca 600 m adancime - si cele daciene in facies lacustru si de mlastina, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmeaza formatiunile pontianului si sarmatianului, pentru ca de la 1740 m in jos sa se extinda domeniul fundamentului cristalin. Drept consecinta a alcatuirii petrografice a formatiunilor de suprafata, pe teritoriul Timisoarei se produc si fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidentiaza in cartierele Cetate si Elisabetin, dar si in alte parti unde s-au format crovuri (Ronat), GRAD DE SEISMICITATE Timisoara este situata in nordul Regiunii Seismice Banat, una dintre cele mai active regiuni seismice ale Bazinului Panonic. Istoria seismica a zonei este marcata de seisme cu magnitudini maxime Mw = 5.6. Pentru perioade de recurenta specifice codurilor antiseismice national (P- 100/2006) si european (Eurocode EC8) hazardul seismic al zonei seismogene Timisoara este definit de intensitatea I = 7.0 EMS si respectiv I = 7.5 EMS. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA RESURSE ALE SOLULUI SI SUBSOLULUI Invelisul de sol din zona Timisoarei este de o foarte mare diversitate, numeroasele tipuri si subtipuri incadrandu-se in clasele: cernisoluri, luvisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, hidrisoluri, pelisoluri, vertisoluri si protisoluri. Campia Banatului este dominata de solurile cu fertilitate ridicata (cernoziomuri, calcarice cambice si argice , preluvosoluri molice etc.), fara limitari in exploatare, constituindu-se astfel intr-o importanta resursa naturala pentru dezvoltarea productiei agricole intensive. Sunt valorificate resursele de apa termominerala si termala de la Timisoara si imprejurimi (Calacea, Buzias, Ciacova, Ilvanda, etc). In perioada postbelica au fost exploatate si resursele de hidrocarburi, petrol si gaze naturale, cu centre de exploatare in nord-vest si vest, in Campia Vingai si Campia Arancai. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

e EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.2. Descriera structurilor primariei In municipiul Timisoara, administratia publica este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate, Municipiul Timisoara are un primar si 2 viceprimari, alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani. Structura organizatorica a Primariei Municipiului Timisoara cuprinde opt directii, avand in subordine mai multe servicii, birouri si compartimente. Directiile, serviciile, birourile si compartimentele care intra in alcatuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara sunt urmatoarele: Directia Secretariat General; Directia de Mediu; Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse; Directia Tehnica; Directia Economica; Directia Urbanism; Directia Dezvoltare; Directia Comunicare. Numarul total de posturi din aparatul de specialitate al Primarului este de 574, din care 3 functii de demnitate publica, 53 functii de conducere si 518 de executie. PRIMARUL coordoneaza urmatoarele structuri organizatorice: DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL » Compartiment Arhiva + Compartiment Administrare Fond Funciar Serviciul Autoritate Tutelara Serviciul de Administratie Locala o Biroul Asistare Consiliul Local o Compartiment Asistare Executiv DIRECTIA ECONOMICA Serviciul Buget Serviciul Financiar + Biroul Contabilitate + Compartiment Evidenta Patrimoniului DIRECTIA DEZVOLTARE + Serviciul Generare si Management Proiecte o Biroul Generare Proiecte cu Finantare Extranationala o Compartiment Management Proiecte cu Finantare Extranationala o Biroul Finantare Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 10

Ş) EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA o Compartiment Management Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala Serviciul Monitorizare si Implementare Proiecte o Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finantare Extranationala o Compartiment Monitorizare Proiecte cu Finantare Locala, Regionala si Nationala DIRECTIA TEHNICA Compartiment Secretariat Serviciul Energetic si Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice o Compartiment Iluminat Public o Compartiment Termoficare Serviciul Drumuri, Poduri si Utilitati Hidrotehnice o Biroul Utilitati Hidrotehnice o Biroul Drumuri si Poduri Serviciul Transport si Siguranta Circulatiei o Biroul Transport o Compartiment Siguranta Circulatiei o Compartiment Monitorizare Trafic Biroul Generare si Monitorizare Proiecte Drumuri DIRECTIA URBANISM ARHITECT SEF Serviciul Certificari si Autorizari Compartiment GIS Compartiment Atelier de Urbanism Compartiment Management Documente, Arhivare si Statistica Compartiment Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Biroul de Reabilitare si Dezvoltare Urbana SERVICIUL RESURSE UMANE Compartiment Protectia Muncii Compartiment Evidenta Personal Compartiment State de Plata Compartiment Perfectionare Profesionala ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Țel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 11

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA + Compartiment Securitate SERVICIUL JURIDIC » Biroul Contencios + Compartiment Executori i » Biroul Consultanta Juridica SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII BIROUL AUDIT COMPARTIMENTUL DE CONTROL SI ANTIFRAUDA AL PRIMARULUI COMPARTIMENTUL SECRETARIAT PRIMAR COMPARTIMENTUL PROTOCOL DIRECTIA POLITIA LOCALA TIMISOARA DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA DE EVIDENTA PERSOANEI TIMISOARA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "LUIS TURCANU" TIMISOARA SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" TIMISOARA VICEPRIMARUL DAN DIACONU coordoneaza urmatoarele structuri organizatorice: | DIRECTIA DE MEDIU | » Serviciul Reglementare si Politici Mediu Urban o Compartiment Gestiune populatie canina, deratizare, dezinsectie si dezinfectie Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca Biroul Monitorizare si Protectie Mediu Compartiment Gradina Zoologica Compartiment Parcul Copiilor e » o. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 12

Ş) EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA DIRECTIA COMUNICARE Serviciul Relationare Directa cu Cetateni Biroul Managementul Documentelor Biroul Organizare Evenimente Compartiment Presa Compartiment e-Comunicare Compartiment Centrul de Informare Turistica Biroul Relatii Internationale Biroul Relatii Locale, Regionale si Nationale TEATRUL MAGHIAR DE STAT "CSIKI GERGELY" TIMISOARA TEATRUL GERMAN DE STAT TIMISOARA FILARMONICA "BANATUL"TIMISOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA BIROUL SCOLI-SPITALE e Compartiment Scoli « Compartiment Spitale BIROUL SPORT-CULTURA + Compartiment Sport » Compartiment Cultura « Compartiment Administrare Baze Sportive SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA MEDICALA SCOLARA TIMISOARA COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA ADMINISTRATORUL PUBLIC coordoneaza urmatoarele structuri organizatorice: DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE Serviciul Terenuri Virane, Banca de Date Urbana si Cadastru Biroul Locuinte Biroul Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii utilitare Biroul Cladiri ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site * www.energypro.fr 13

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA + Biroul Spatii cu alta Destinatie + Compartiment Valorificare Patrimoniu BIROUL SALUBRIZARE BIROUL TEHNIC BIROUL MONITORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE SI GESTIUNE SPATII PUBLICITARE COMPARTIMENT SERVICII INFORMATICE SI DE COMUNICATII COMPARTIMENT EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRI COMPARTIMENT RELATIONARE CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI 2.3. Energii si combustibili utilizati Structurile aflate in administrarea Municipiului Timisoara folosesc urmatoarele tipuri de energie: - energie electrica nivel de tensiune 0,4 kV pentru consumul de energie elecrica dedicat iluminatului public, iluminat interior si exterior, sisteme de pompare, semafoare, diversi consumatori de energie electrica. - gaz natural pentru centralele termice si utilizari directe, - energie termica achizitionata in sistem centralizat, - combustibil pentru autovehiculele si utilajele din parcul auto al Primariei. Facturile de energie sunt receptionate de catre serviciul contabil din cadrul Primariei. Pentru situatii speciale facturile sunt trimise catre avizare la directiile competente. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 14

C EnergyPro Dezvoiure Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.4. Gestiune energetica Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic ORGANIZARE 1 2 3 Manager energetic Nici unul desemnat Compartiment specializat EE Nici unul desemnat Politica Energetica Fara politica energetica Principalii consumatori sunt Raspundere privind consumul de Raspundere sporadica, estimari contorizati separat. Fiecare entitate are energie folosite in alocarea bugetelor raspundere totala in ceea ce priveste consumul de energie PREGATIREA PROGRAMULUI de imbunatatire a Eficientei energetice Colectare informatii / dezvoltare a Se verifica facturile la energie/ fara - Colectare limitata - sistem baza de date sistem de baza de date ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

EnergyPro Dezvoi. re Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Documentatie Exista anumite documente si inregistrari.. Benchmarking Performanta energetica a sistemelor si echipamentelor nu sunt evaluate Evaluare tehnica Anatize limitate din partea furnizorilor Bune practici Monitorizari rare Crearea PROGRAMULUI de imbunatatire a EE Obiective Potential Potential definit prin experienta sau evaluari. Imbunatatirea planurilor existente de eficienta energetica Exista planuri de eficienta energetica Roluri si Resurse Sprijin redus din programele organizatiei Integrare analiza energetica Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investitii. Se aplica durata ciclului de viata in analiza investitiei Implementarea PROGRAMULUI de imbunatatire a EE ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 16

EnerguyPro Dezvo:ure Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Planul de comunicare Comunicari periodice pentru proiecte. Constientizarea eficientei energetice Campanii ocazionale de constientizare a eficientei energetice. Consolidare competente personal Nu exista Gestionarea Contractelor Revizuirea periodica a contractelor cu furnizorii, Stimulente Stimulente aferite la nivel regional si national. Monitorizarea si Evaluarea PROGRAMULUI de imbunatatire a EE Monitorizarea rezultatelor Comparatii istorice, raportari sporadice Revizuirea Planului de Actiune Revizuire informala asupra progresului. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 17

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.5 Fisa de prezentare energetica La nivelul administratiei municipiului Timisoara notam urmatoarele puncte de consum de energie: ENERGIE ELECTRICA Consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primariei sunt reprezentati de instalatiile de iluminat public, fantani, instalatii de pompare, semafoare, camere de supraveghere, rastele de biciclete, obiective (birouri, grupuri sanitare, spatii administrative, sala polivalenta, spitale, etc), diversi mici consumatori. Situatia prezentata este pentru facturile inregistrate direct de catre serviciul contabil al primariei, restul structurilor (licee, scoli, spitale) inregistreaza facturile in contabilitatea proprie functionand pe baza de alocari bugetare. Conform datelor puse la dispozitie de catre furnizorul de energie S.C. ENEL ENERGIE S.A., consumul de energie electrica pe ultimii 3 ani pentru consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primariei sunt: Consum energie Echivalent An electrica (kWh) (TEP) 2014 15.994.702,5 1.375,5 2015 15.749.929,3 1.354,5 2016 14.312.431,1 1.230,9 Evolutie consum energie electrica consumatori Municipalitate 1.3500 1.3000 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 18

9 EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA In urma analizei datelor puse la dispozitie de catre furnizorul de energie S.C, ENEL ENERGIE S.A., consumatorii aufost grupati pe categorii de consum: Consum Consum Consum Destinatie energie energie energie electrica 2014 | electrica 2015 | electrica 2016 (kWh) (kWh) (kWh) BICICLETE 6.894,0 90.692,0 41.181,0 CAMERE SUPRAVEGHERE 2.246,0 7.332,0 DIVERSE 439.885,0 410.723,8 518.238,1 FANTANI 345.730,4 338.606,4 415.888,0 ILUMINAT 13.959.647,3 | 13.508.172,2 | 11.787.182,0 OBIECTIVE 1.036.958,8 1.194.003,0 1.102.893,0 POMPARE 22.444,0 27.920,0 23.923,0 SEMAFOARE 183.143,0 177.566,0 415.794,0 Total 15.994.702,5 | 15.749.929,3 | 14.312.431,1 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Țel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr ] | 19

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Defalcarea anuala a valorilor pentru anul 2014 este: Consum energie Procent din Cost anual Destinatie electrica 2014 total consum (lei) (kWh) o) BICICLETE 6.894,0 0,04% 1.537,9 CAMERE SUPRAVEGHERE 0,00% DIVERSE 439.885,0 2,75% 100.951,0 FANTANI 345.730,4 2,16% 80.031,3 ILUMINAT 13.959.647,3 87,28% 2.778.766,9 OBIECTIVE 1.036.958,8 6,18% 239.664,0 POMPARE 22.144,0 0,14% 5.179,3 SEMAFOARE 183.143,0 1,15% 42.276,3 Grand Total 15.994.702,5 100,0% 3.248.406,8 Pentru anul 2014 observam ca ponderea cea mai mare o are consumul dedicat iluminatului public cu o pondere de 87,28% din consumul total. Repartizarea grafica a consumului de energie (fara iluminat public este) : POMPARE 1% SEMAFOARE BICICLETE Repartizare consum energie electrica fara iluminat public an 2014 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fi 20 ţ | | ţ | | | | | | | | | | | | | | | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Defalcarea anuala a valorilor pentru anul 2015 este: Procent din NIN Consum energie Cost anual Destinatie electrica 2015 total consum (lei) (kWh) (7) BICICLETE 90.692,0 0,58% 19.363,1 CAMERE SUPRAVEGHERE 2.246,0 0,01% 460,4 DIVERSE 410.723,8 2,61% 93.191,0 FANTANI 338.606,4 2,15% 71.958,9 ILUMINAT 13.508.172,2 85,77% 2.547.762,0 OBIECTIVE 1.194.003,0 7,58% 254.062,6 POMPARE 27.920,0 0,18% 5.921,3 SEMAFOARE 177.566,0 1,13% 37.956,3 Grand Total 15.749.929,3 100,0% 3.030.675,5 Pentru anul 2015 observam ca ponderea cea mai mare o are consumul dedicat iluminatului public cu o pondere de 85,77% din consumul total. Repartizarea grafica a consumului de energie (fara iluminat public este) : POMPARE 1% SEMAFOARE 8% BICICLETE 4% CAMERE SUPRAVEGHERE Repartizare consum energie electrica fara iluminat public an 2015 0% ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 21 | ţ |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Defalcarea anuala a valorilor pentru anul 2016 este: IA Consum energie Procent din Cost anual Destinatie electrica 2016 total consum (lei) (KWh) (96) BICICLETE 41.181,0 0,29% 7.388,5 CAMERE SUPRAVEGHERE 7.332,0 0,05% 1.389,0 DIVERSE 518.238,1 3,62% 99.251,4 FANTANI 415.888,0 2,91% 79.338,6 ILUMINAT 11,787.182,0 82,36% 2.019.516,6 OBIECTIVE 1,102.893,0 7,71% 209.638,2 POMPARE 23.923,0 0,17% 4.611,8 SEMAFOARE 415.794,0 2,91% 77.790,7 Grand Total 14.812.431,1 100,0% 2.498.924,7 Pentru anul 2016 observam ca ponderea cea mai mare o are consumul dedicat iluminatului public cu o pondere de 82,36% din consumul total. Repartizarea grafica a consumului de energie (fara iluminat public este) : CAMERE SUPRAVEGHERE 0% Repartizare consum energie electrica fara iluminat public an 2016 BICICLETE POMPARE 1% Obiectivele sunt reprezentate de diferite puncte de consum aflate in administrarea Primariei. Consumurile de energii pe obiective sunt: ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 22 i | | | | | | i | ţ i

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Centralizator consum de energie obiective: DESCRIERE PUNCT DE CONSUM 2014 2015 2016 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CLIMA 85.145,9 108.859,0 97.582,5 104133315.05.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX s 12.748,0 10.839,0 8.962,0 12464169713.02.2014-CASUTA MOBILA VANZARE BILETE 97,0 78,0 59,0 12464482713.02.2014-CASUTA MOBILA VANZARE BILETE 1,0 2,0 12464646213.02.2014-CASUTA MOBILA VAZARE BILETE 55,0 58,0 53,0 1325745308.02.2012 / MUNICIPIUL TIMISOARA - CENTRUL DE INCL 4,0 8,0 8,0 1344040313.02.2012 / MUNICIPIUL TIMISOARA - BIROURI 5.305,0 4.821,0 4.257,0 1481826.03.2007 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX SPO 36.498,0 32.983,0 34.324,0 164663625.09.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA - BIROURI 7.486,0 6.746,0 4.835,0 193/17.03.2010 / 19817.03.2010 Sala Polivalenta Olimpia 180.834,3 | 197.394,2 | 184.829,1 19317.03.2010 Sala Polivalenta Olimpia 225172223.10.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA - CENTRALA TERMICA 4.702,0 4.405,0 3.468,0 225185523.10.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA - CENTRALA TERMICA 4.357,0 4.380,0 3.983,0 225187623.10.2009 / MUNICIPIU TIMISOARA - CENTRALA TERMICA B 4.,452,0 4.567,0 4.535,0 225192923.10.2009 / MUNICIPIU TIMISOARA - CENTRALA TERMICA B 4.429,0 4.506,0 4.398,0 225201723.10.2009 / MUNICIPIU TIMISOARA - CENTRALA TERMICA B 4.564,0 4.436,0 4.262,0 2536/04.07.2003-BIROURI 6.678,0 6.227,0 5.594,0 461020.04,2004 / MUNICIPIUL TIMISOARA-ARHIVA 1.033,0 1.432,0 3.145,0 516827602.08.2010 / MUNICIPIUL TIMISOARA-ADMINISTRATIV - GRA 147.077,0 532822.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARA-N.BALCESCU WC, 1.391,0 2.220,0 1.500,0 532922.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARA-PARCUL CENTRAL WC 2.091,0 1.064,0 533022.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARAP-TA.UNIRII WC 1.085,0 533322.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA.TRAIAN WC 1.626,0 1.554,0 1,264,0 533422.08.2001 / PRIMARIA TIMISOARA -PORTAL INTRARE -22,0 533522.08.2001 / MUNICIPIUL TIMISOARA-SPECTACOLE 738,0 -637,0 544909.05.2005 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - WC PUBLIC 2.052,0 2.023,0 1.313,0 5554/03.06.2004-GALERIE DE ARTA 2,7 596714.05.2008 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - BIROURI 4.758,0 4.207,0 3.802,0 598616804,10.2011 0,5, SOL, DEF. comstruire si reabiliatre P 646525.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA- CIMITIR 4.302,0 646625.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 32,0 646725.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 790,0 646825.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 13.610,0 11,186,0 646925.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 26.360,0 43.919,0 647025.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 440,0 283,0 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021. 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro fr 23

Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA EnerguPro Dezvoltare DESCRIERE PUNCT DE CONSUM 2014 2015 2016 647125.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-POMPE FUNEBRE 3.122,0 647225.02.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 1,237,0 647325.02,2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR 8,0 665618.04.2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-SECTIA DE COSERIT 836,0 70014.04.1998 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BIROURI 324.295,2 316.462,2 278.186 6 716107,11,2003 / MUNICIPIUL TIMISOARA-DEPOZIT MATERIALE PROT 101,0 28,0 32,0 768942409.02.2011 / MUNICIPIUL TIMISOARA - ARHIVA 52,0 13,0 13,0 789747028.02.2011 / 789747028.02.2011 Directia de evidenta a 73.954,8 789747028.02.2011 Directia de evidenta a persoanelor 829389210.03.2011 / MUNICIPIUL TIMISOARA - CABINET STOMATOLO 32.845,0 39.884,0 26.151,0 86280217.03.2009 / MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - GROP SANIT 22,0 41,0 21,0 920431,10.2008 / MUNICIPIUL TIMISOARA - BIROURI 22.112,0 16.232,0 18.425,0 BIROU 2,0 CABINET DENTAR-149096077/02.10.2015 1.583,0 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL-114754946/20.01.2014 12.954,0 CENTRUL REGIONAL DE COMPETENTE SI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR 32.804,0 99.132,0 CHILLER -SALA CONSTANTIN JUDE-136486330/30.07.2014 69.960,0 38.032,0 CLDIRE PENTRU PERSOANE IN DIFICULTATE- 135761007/11.07.2014 4,891,1 CLINICA DE DERMATOLOGIE- VENEROLOGIE,LABORATOR,AMBULATOR DE S 4.653,4 42.262,6 CLINICA DERMATO-VENEROLOGIE-137959945/19.12.2014 1.193,1 6.277,0 COLEGIUL NATIONAL C.D. LOGA-161433376/05.07.2016 3.990,0 CONTAINER UTILITATI-137190714/08.09.2014 5.164,4 144,797,4 158.824,3 LOCUINTA 2.060,0 LOCUINTA DE SERVICIU 1.887,0 4.995,0 MUNICIPIU TIMISOARA - CENTRALA TERMICA BL.B1O MUNICIPIU TIMISOARA - CENTRALA TERMICA BL.B11 MUNICIPIU TIMISOARA - CENTRALA TERMICA BL.B12 MUNICIPIU TIMISOARA - PANOU INFORMATIV CU AFISAJ ELECTRONIC MUNICIPIUL TIMISOARA - ADAPOST PROT.CIVIL MUNICIPIUL TIMISOARA - ARHIVA MUNICIPIUL TIMISOARA - BIROURI MUNICIPIUL TIMISOARA - CABINET STOMATOLOGIE INFANTILA MUNICIPIUL TIMISOARA - CASA CU 2 APARTAMENTE MUNICIPIUL TIMISOARA - CENTRALA TERMICA BL.B8 MUNICIPIUL TIMISOARA - CENTRALA TERMICA BL.B9 MUNICIPIUL TIMISOARA ADAPOST PROT.CIVIL 3295/03.10,2000 1,0 MUNICIPIUL TIMISOARA CABINA PAZA 3141532/31.03.2010 -486,0 MUNICIPIUL TIMISOARA- CIMITIR ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue te Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&Qenergypro fr — Site : www.energypro.fr 24

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA DESCRIERE PUNCT DE CONSUM 2014 2015 2016 MUNICIPIUL TIMISOARA-ADMINISTRATIV - GRADINA ZOOLOGICA MUNICIPIUL TIMISOARA-ADMINISTRATIV - LOCUINTA OASPETI MUNICIPIUL TIMISOARA-ARHIVA MUNICIPIUL TIMISOARA-BIROURI MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - GROP SANITAR MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 1 - WC PUBLIC MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - BIROURI MUNICIPIUL TIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX SPORTIV MUNICIPIUL ŢIMISOARA-BUGET 2 - COMPLEX SPORTIV BEGA MUNICIPIUL TIMISOARA-CIMITIR MUNICIPIUL TIMISOARA-CLIMA MUNICIPIUL TIMISOARA-DEPOZIT MATERIALE PROTECTIE CIVILA MUNICIPIUL BALCESCU WC. MUNICIPIUL TIMISOARA-PARCUL CENTRAL WC MUNICIPIUL TIMISOARA-POMPE FUNEBRE MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA,DOICESTI WC MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA, DOICESTI WC 5332/22.08.2001 / MUNI 1.033,0 1.153,06 910,0 MUNICIPIUL TIMISOARA-P-TA.TRAIAN WC MUNICIPIUL TIMISOARAP-TA.UNIRII WC MUNICIPIUL TIMISOARA-SECTIA DE COSERIT MUNICIPIUL TIMISOARA-SPECTACOLE ORGANIZARE DE SANTIR-EXTINDERE CLADIRE SPITAL DE COPII- 13926 24,705,5 5.960,6 PANOU INFORMATIV-452.31 PANOU INFORMATIV-452,32 PANOU INFORMATIV-452.33 POLICLINICA NR,3 -SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA PRIMARIA TIMISOARA -PORTAL INTRARE RECONSTRUCTIA ECOLOGICA BALTA LAMAITA- 143927923/22.04.2015 5.105,0 STADION-4254/13.04.2001 1.977,0 STATIE DE REDRESARE GHIRODA 2-138474658/22.12.2014 6.720,0 20.000,0 STATIE REDRESARE TROLEKIBUZ-142863933/07.05.2015 22.260,0 29.500,0 TERASE-147040839/13.08.2015 4.136,0 UNITATE PRIMIRE URGENTE-SPITALUL CLINIC MUNICIPAL- CLINICILE 31.888,0 TOTAL 1.036.958 „8 1.194.003 0 1.102.893 0 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel.:021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr - Site : www.energypro.fr 25

3 EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GAZE NATURALE Din datele de consum puse la dispozitie de catre furnizorul de gaze naturale, la nivelul Municipiului Timisoara, situatia consumului de gaze naturale pe ultimii 3 ani este: o MWh An Casnici Tertiari Asimilati | Industriali | Secundari | Comerciali Total 2014 |742.541,9 99.984,8 8.220,8 | 37.536,1 147.156,6 138.047,0 | 1.773.787;3 2015 | 831.722,4 | 104.642,5 | 20.764,5 0,0 891.489,7 156.511,2 | 2.005.130,3 2016 | 916.763,1 | 111.224,1 | 18.241,2 0,0 1.068.758,2 169.077,9 | 2.284.064,4 Grafic repartizarea valorilor este: pr a a m — Repartizare consum gaz natural 2014 (MWh) Comerciali 8% Tertiari Industriali Asimilati 6% 2% 0% Repartizare consum gaz natural 2015 (MWh) Comerciali 8% | Re Tertiari Industriali i Asimilati 5% 0% 1% ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel. ; 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 26

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Repartizare consum gaz natural 2016 (MWh) Comerciali 7% Tertiari Industriali Asimilati 5% 0% 1% ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 27

S EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA ENERGIE TERMICA La nivelul municipiului Timisoara exista un sistem centralizat de producere si distributie a energiei termice. Situatia consumului de energie termica la nivelul Municipiului, pe ultimii 3 ani este: TOTAL FEenergie termica Goal ! TEP 2014 497.915 49.791,5 2015 515.169 51.516,9 2016 505.849 50.584,9 Evolutie consum Energie termica Municipiul Timisoara (tep) 1 _ 7 — 52.000,0 a RR 51.500,0 Pi 51.000,0 50.500,0 50.000,0 49.500,0 49.000,0 48.500,0 — REED 2014 2015 2016 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşii Tel.:021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 28

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Cantitatile de energie termica furnizata pe durata ultimilor 3 ani sunt: nea că Cantitate energie termică Cantitate energie termică Anul 2014 n dută facturată instituţiilor facturată agenților (facturată) populației pugotare -Geal- - Gcal- - Gcal- IANUARIE 84.490 14,312 5.047 FEBRUARIE 62.353 11,885 3.720 MARTIE 52.164 9.471 2,215 APRILIE 32.651 6.177 1,511 MAI 6.905 1.864 562 IUNIE 5.373 720 188 IULIE 4,705 496 145 AUGUST 4.207 389 144 SEPTEMBRIE 6.193 528 230 OCTOMBRIE 24.734 2.877 992 NOIEMBRIE 51.295 9.337 2.801 DECEMBRIE 70.393 12.122 4.419 TOTAL 405.763 70.178 21,974 Repartizare consum energie termica 2014 facturata agentilor Energie termica facturata institutiilor bugetare 14% Energie termica economici 4% ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 29

EnerguyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA anca că Cantitate energie termică Cantitate energie termică Anul 2015 i dută facturată instituțiilor facturată agenţilor 5 bugetare economici Facturată) populației -Gcal- - Gcal- IANUARIE 82.394 14,379 5.227 FEBRUARIE 68.277, 12.680 4.652 MARTIE 57.270 10.095 3.590 APRILIE 38.184 7.466 2.425 MAI 7.035 1,552 387 IUNIE 5,484 707 166 IULIE 3.801 497 108 AUGUST 3.651 338 121 SEPTEMBRIE 5.221 625 256 OCTOMBRIE 29.139 3.630 1.373 NOIEMBRIE 53.268 9.320 3.552 DECEMBRIE 65.941 9.142 2.916 TOTAL 419.965 70.431 24.773 Repartizare consum energie termica 2015 Energie termica facturata institutiilor bugetare 14% Energie termica facturata agentilor economici 5% ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel.:021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 30

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Cantitate : i a ; e a Cantitate energie termică energie termică Cantitate energie termică facturată agenților Anul 2016 vândută facturată instituțiilor economici : (facturată) populației bugetare - Gcal- Gcal -Gcal- car IANUARIE 77.568 11,284 5.210 FEBRUARIE 56.070 13.960 5.800 MARTIE 56.037 11,550 4.193 APRILIE 22.293 10.783 3.920 MAI 10.352 4,509 1.460 IUNIE 6.504 2.608 706 IULIE 3.1445 636 199 AUGUST 3.486 420 138 SEPTEMBRIE 4.810 206 109 OCTOMBRIE 35.542 564 264 NOIEMBRIE 55,119 4,194 1.716 DECEMBRIE 75.753 10.157 3.984 TOTAL 406.979 71.171 27.699 Repartizare consum energie termica 2016 Energie termica facturata institutiilor bugetare 14% Energie termica facturata agentilor economici 6% ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : fr — Site : www.energypro.fr 31 | | | | | | | | | | | j i | | | |

EnergyPro Dezvoliare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA CARBURANTI TRANSPORT PUBLIC Regia autonoma de transport public a inregistrat in ultimii 3 ani urmatoarele valori de consum: Combustibili transport public 2014 2015 2016 Motorina Litri 1.730.131,0| 1.894.566 1.711.005 Benzina Litri 16.014,0 6.848 15.816 1.746.145,0 [:1.911.414,0 | 1.726.821,0 La nivelul R.A.T.T consumurile totale de energii inregistrate pe durata ultimilor 3 ani sunt: Nr. crt. | Denumirea U.M. 2014 2015 2016 Motorina total, din care: 1.730.131 1.894.566 1.711.005 1.523.293 1.668.926 1.526.812 autobuze litri 124.402 86.689 92.016 troleibuze 82.436 138.951 92.177 servicii auxiliare 1, Energie electrica total, din 12.130 14.197 15.110 care: MWh 11.136 13.105 13.886 transport electric 1.000 1,092 1.224 servicii auxiliare 3. Benzina - servicii auxiliare litri 16.014 16.848 15.816 Gaze naturale - servicii 2.345 3.211 3.221 auxiliare MWh 4. Energie termica — servicii 217 145 128 auxiliare Gcal 2. Astfel : Energii transport public 2014 TEP Motorina Litri 1.730.131 1.183,0 Energie electrica MWh 12.130 1.043,2 Benzina Litri 16.014 12,5 Gaze naturale MWh 2.345 201,7 Energie termica Gcal 217 21,7 2.762,1 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro,fr — Site : www.energypro.fr 32

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Repartizare consum energii RATT 2014 Benzina 0% Gaze naturale 7% Energie termica e - a MI Energii transport public 2015 TEP Motorina Litri 1.894.566 1.624,0 Energie electrica MWh 14.197 1.220,9 Benzina Litri 16.848 13,2 Gaze naturale MWh 3.211 276,1 Energie termica Gcal 145 14,5 3.148,7 Repartizare consum energii RATT 2015 | Benzina 0% Energie termica Gaze naturale 0% 9% —, e ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, 33

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Energii transport public 2016 TEP Motorina Litri 1.711.005 1.466,6 Energie electrica MWh 15.110 1.299,5 Benzina litri 15.816 12,4 | Gaze naturale MWh 3.221 277,0 | Energie termica Gcal 128 12,8 3.068,3 r— rr a —_ IUTE ITI Repartizare consum energii RATT 2016 Benzina 0% Gaze naturale Energie termica 9% 1% Evolutia cantitativa a consumurilor de energii a anului 2016 fata de anul 2015 la nivelul RATT este: Evolutie 2016 fata de 2015 | U.M. Cantitativ | Procentual Motorina Litri -183.561 |. „69 Energie electrica MWh 913 Benzina Htri -1.032 i Gaze naturale MWh 10 | Energie termica Gcal -17 i FENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr | | | | | | | ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, 34

S EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA CARBURANTII PARC AUTO PRIMARIE Consumul anual de carburant pentru parcul auto al primariei este : Tip combustibil UM 2014 2015 2016 Benzina Tone 3 3 3 Motorina Tone 4,5 4,5 4,5 Tip combustibil UM 2014 2015 2016 Benzina Tep 3,2 3,2 3,2 Motorina Tep 4,6 4,6 4,6 TOTAL 7,7 7,7 7,7 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 35

Se EnergyPro Dezvaitare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA ' | | | | | | Serviciul de salubritate Consumul anual de carburant pentru serviciul de salubritate al orasului, pentru perioada 2014-2016 este: Anul Consum anual de motorina Consum anual de benzina | [litri] [litri] 2014 1.128.820,4 6.493 | 2015 1.202.463,84 5.127,73 2016 1.014.997,45 4.172,77 Consumurile inregistrate pe durata ultimilor 3 ani sunt: Consum Total 2014 Cantitate Densitate Cantitate Cantitate Eq (litri) (mc) (kg/mc) (kg) (d tep TEP 1,01 motorina | 1,128.820,4 1.128,8 844,5 953.288,8 953,3 5 967,6 benzina 6.493,0 6,5 745,0 4.837,3 1,8 1,05 5,1 Consum Total 2015 Cantitate Densitate Cantitate Cantitate Eq (litri) (mc) (kg/mc) (ke) (t) tep TEP 1.015.480, 1,01 | 1.030, motorina | 1.202,463,8 1.202,5 844,5 7 1.015,5 5 7 benzina 5.127,7 5,1 745,0 3.820,2 3,8 1,05 4,0 Consum Total 2016 Cantitate Densitate Cantitate Cantitate Eq ) (litri) (mc) (kg/mc) (eg) (t) tep TEP i 1,01 i motorina | 1.014.997,5 1.015,0 844,5 857.165,3 857,2 5 870,0 | benzina 4.172,8 4,2 745,0 3.108,7 3,1 1,05 3,3 | i | Anul Consum echivalent i m TEP 2014 972,7 2015 1.034,7 | 2016 873,3 | ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 36

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Serviciul de salubritate 1 1.0500 1.000,0 950,0 L TEP 900,0 850,0 rii 800,0 750,0 2014 2015 2016 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France ; 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 37

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.6. Sinteza energii utilizate la nivelul Primaria Municipiului TIMISOARA Considerand totalul energiilor anuale prezentam in continuare sinteza consumului de energii precum si evolutia indicatorilor de consum comparand valoarea anului 2016 cu anul 2014. Total TEP Evolutia consumului de energie exprimat in tep este: Serviciu/energii Destinatie TEP TEP TEP 2014 2015 2016 Serviciul de salubritate 972,7 1.034,7 873,3 Serviciul de Transport public | 2.762,1 3.148,7 3.068,3 Serviciul de incalzire 49.791,5 | 51.516,9 50.584,9 Casnici 63.858,6 | 71.528,1 78.841,6 Tertiari 8.598,7 8.999,3 9.565,3 GAZE NATURALE Asimilati 707,0 1.785,7 1.568,7 Industriali 3.228,1 0,0 0,0 Secundari 64.281,3 76.668,1 91.913,2 Comerciali 11.872,0 | 13.460,0 14.540,7 Biciclete 0,6 7,8 3,5 Camere supraveghere 0,0 0,2 0,6 Diverse 37,8 35,3 44,6 ENERGIE ELECTRICA | 29,7 29,1 35,8 Numinat 1.200,5 1.161,7 1.013,7 Obiective 89,2 102,7 94,8 Pompare 1,9 2,4 2,1 Semafoare 15,8 15,3 35,8 Evolutia fata de anul 2014 este: Serviciu /energii Destinatie Serviciul de salubritate -10,22% Serviciul de Transport public 11,08% t Serviciul de incalzire 1,59% ft GAZE NATURALE Casnici 23,16% t ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France ; 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 38

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Tertiari 11,24% T Asimilati 121,89% T Industriali Secundari 42,99% T Comerciali 22,48% | Biciclete 497,35% t Camere supraveghere Diverse 17,81% T ENERGIE Fantani 20,29% T ELECTRICA 1 luminat -15,56% Obiective 6,36% Pompare 6,59% T Semafoare 127,03% T ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr

e EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.7 Conditii climatice specifice Climatul zonei Timisoarei se incadreaza in climatul temperat continental moderat, caracteristic partii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influente submediteraneene (varianta adriatica). Trasaturile sale generale sunt marcate de diversitatea si neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, in timpul primaverii si verii, sunt cele temperate, de provenienta oceanica, care aduc precipitatii semnificative. In mod frecvent, chiar in timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducand ploi si zapezi insemnate, mai rar valuri de frig. Din septembrie pana in februarie se manifesta frecvente patrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, in Banat se resimte puternic si influenta ciclonilor si maselor de aer cald dinspre Marea Adriatica si Marea Mediterana, care iarna genereaza dezghet complet, iar vara impun perioade de caldura inabusitoare. Temperatura medie multianuala este de 10,6'C, iar precipitatiile, mai bogate in lunile mai-iulie si noiembrie-decembrie, ating o medie de 592mm/an, favorabila culturii plantelor de camp. 2.8. Evolutia populatiei Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Timisoara se ridica la 319.279 de locuitori, in crestere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 317.660 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (81,36%). Principalele minoritati sunt cele de maghiari (4,87%), sarbi (1,52%) si germani (1,31%). Pentru 8,98% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Componenţa etnică a municipiului Timişoara W Români (81.35%) * Maghiari (4.87%) i Sermani (1.31%) WI Sârbi (1.51%) Necunoscută (8.98%) WE Altă etnle (1.95%) ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 40 Î i | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 350,000 4 136115 1795319273 ST 300.000 250,000 - 200,000 - 150,000 -; O 50,000 -| 43682: 1787 1847 1869 1890 1900 1912 1930 1948 1956 1966 1977 1952 2002 2011 Evolutie demografica Timisoara 2.9. Utilitati Descrierea sistemului de alimentare cu energie electrica Municipiul Timisoara este alimentat cu energie electrica din sistemul energetic national. Alimentarea se face prin statiile de sistem 220/110 Kv Timisoara si Sacalaz. Sucursala de Transport TIMISOARA - asigura serviciile de transport al energiei electrice, indeplinind standardele de calitate in conditii de siguranta a sistemului energetic national, cu limitarea impactului asupra mediului inconjurator la un nivel admisibil pe plan european. ST Timisoara isi desfasoara activitatea pe teritoriul a patru judete: Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara. In zona municipiului Timisoara Sucursala de transport a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. are in gestiune statia de transformare 220/110 kV Timisoara, pusa in functiune in 1968, cu doua autotransformatoare de 200 MVA fiecare. Autotransformatorul nr.l1- 200MVA a fost inlocuit in anul 2011,valoarea lucrarilor ajungand la 10,22 mil.lei plus TVA. Autotransformatorul nr. 2 este pus in functiune din 1974. Inca din anul 2008 a fost finalizat proiectul de „organizarea si functionarea sistemului de teleconducere al instalatiilor RET, amenajarea centrului CTSI - Sucursala de Transport Timisoara”. Sucursala de Transport Timisoara gestioneaza liniile electrice aeriene de transport din zona cu o lungime de 44,7 km astfel: - Timisoara - Arad LEA 220 kV, pusa in functiune in 1972, portiune in lungime de aproximativ 11,6 km. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 41

Ca EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA - Timisoara — Sacalaz LEA 220 kV, pusa in functiune in 1972, portiune in lungime de aproximativ 24,6 km. - Timisoara - Mintia LEA 220 kV, pusa in functiune in 1966, portiune in lungime de aproximativ 3,7 km. - Timisoara — Resita LEA 220 kV, pusa in functiune in 1971, portiune in lungime de aproximativ 4,8 km. Pr Legenda dr N seve nm toarce 20030 — i VW Baii 135 Transart Seat tarate 400104 DĂ tame MR Sote 836 poor zace N sta Suceava O Tuca aere ÎI Gtatia ca mute n torii, n cr LUA EI E N rr ATA SONY a ea - AAN AMI ET LEA VS e LEA FOR * Stana Be INCA e statea Ge FDA E ( 30008 sropuna | ns 1 ZINA k i Din anul 2007 ENEL ELECTRICA a separat activitatile de distributie de cele de furnizare. Enel Energie cuprinde activitatile de furnizare din Banat (judetele Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin) si Dobrogea (judetele Constanta, Calarasi, Tulcea, Ialomita), deservind 1.450.000 de clienti. Enel Distributie Banat ofera servicii de: conectare la retea, adica bransarea consumatorilor si a producatorilor la reteaua de distributie; distributie de energie electrica pentru consumatorii si producatorii conectati la retea, in functie de anumite caracteristici (de exemplu, putere si tensiune); masurare, care se refera la instalarea si mentenanta contoarelor si monitorizarea si raportarea de masuratori electrice. Distributia de energie electrica se face prin linii electrice aeriene de 110 Kv, prin intermediul a 12 statii de transformare de 110Kv/medie: Azur, Bucovina, Cetate, Dumbravita, Fratelia, Freidorf, IMT, Musicescu, Padurea Verde, Venus, Victoria, si CTE Sud. Dintre acestea statiile de transformare Azur, IMT, Freidorf si CTE Sud ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 42 | | | | | | | | | | | | | | |

Ş EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA alimenteaza aproape in exclusivitate platformele industriale, Statiile Dumbravita, Padurea Verde, Fratelia si Freidorf alimenteaza si consumatori rurali. Puterea totala instalata in aceste statii este de 669 MVA. Pana in 2009, au fost preluate in sistemul de telecontrol statiile Cetate, Bucovina, Victoria, Musicescu, Venus, Fratelia, Padurea Verde, Freidorf, IMT, Azur. Distributia energiei electrice la medie tensiune in municipiul Timisoara se realizeaza astfel: - la 10 Kv prin intermediul a 140 posturi de transformare si a 293 km de linii electrice subterane; - la 20 Kv prin intermediul a 670 posturi de transformare si a 437 km de linii electrice subterane si 133,28 km de linii electrice aeriene. Prin fonduri proprii ENEL, se realizeaza lucrari de trecere la 20 Kv a retelei de 10 Kv, estimand o durata de 15 ani pana la finalizare. Dintre cele 810 posturi de transformare proprietate ENEL Electrica Banat, un numar de 115 sunt posturi aeriene, 11 buc. sunt posturi in constructie subterana, 124 buc. sunt posturi inglobate in constructii existente, 557 buc. sunt posturi independente in cabina de zid si 3 PT la sol. Puterea instalata in aceste posturi de transformare este de circa 477 MVA. La acestea se adauga 115 buc. posturi de transformare in proprietatea tertilor cu o putere instalata de 160 MVA. Reteaua de distributie de joasa tensiune este preponderent in cablu subteran in zonele centrale si in cartierele de blocuri si aeriana in restul zonelor. Retelele aeriene totalizeaza 617 km (dintre care 392 km sunt executate cu conductor izolat torsadat, restul fiind retele clasice), iar retelele subterane insumeaza 944 km. In instalatiile de distributie se utilizeaza tehnologii noi, moderne si astfel e redus numarul de incidente si deranjamente. La nivelul anului 2010 consumul de energie electrica a fost de 613 MWh, repartizat pe categorii de consumatori astfel: 54% agenti economici, 40% consumatori casnici si 6% consumatori tip administratie publica de stat. Consumul de energie electrica a crescut in anul 2011 la 621 MWh, repartizat pe categorii de consumatori astfel: 55% agenti economici, 39% consumatori casnici si 6% consumatori tip administratie publica de stat. Consumul de energie electrica pe raza Municipiului Timisoara pentru anul 2012 a fost de 532 MWh, acest consum fiind repartizat pe categorii de consumatori, astfel: 55% agenti economici, 42% consumatori casnici si 3% consumatori tip administratie publica de stat. Consumul de energie pentru iluminat public a fost de 13 MWh. Numarul de consumatori racordati la reteaua electrica de distributie este de circa 149.514 locuri de consum din care 139.182 locuri de consum pentru casnici, In ultimii ani la instalatiile electrice de pe raza municipiului Timisoara s-au executat o serie de lucrari de modernizare, precum si o serie de injectii de putere, dintre care cele mai importante ar fi: - trecerea la retele de 20kV in Municipiul Timisoara; - telecontrol posturi de transformare (25 posturi de transformare); ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email * contactQenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 43

e) EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primariei sunt reprezentati de instalatiile de iluminat public, fantani, instalatii de pompare, semafoare, camere de supraveghere, rastele de biciclete, obiective (birouri, grupuri sanitare, spatii administrative, sala polivalenta, spitale, etc), diversi mici consumatori. Conform datelor puse la dispozitie de catre furnizorul de energie S.C, ENEL ENERGIE S.A., consumul de energie electrica pe ultimii 3 ani pentru consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primariei sunt: Consum energie Echivalent An electrica (kWh) (TEP) 2014 15.994.702,5 1.375,5 2015 15.749.929,3 1.354,5 2016 14.312.431,1 1.230,9 1.400,0 1,350,0 1.300,0 1.250,0 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 44 | | | |

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Descrierea sistemului de alimentare gaz natural Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Timisoara, din sistemul de transport national, se face din conductele magistrale de transport, prin intermediul statiilor de reglare - masurare - predare, dintre care cele mai importante sunt: SRM 1 Plopi, SRM 3 Fabrica de Zahar, SRM 6 Calea Lipovei. Exista o a doua uzina de alimentare cu gaze naturale din zacamintele petroliere din Campia Banatului, pe urmatoarele directii: conducta de transport Foeni - Timisoara, conducta de transport Sinmartinul Sirbesc - Timisoara, conducta de transport Calacea- Satchinez - Sandra. Conductele ce transporta gaze asociate de sonda, injecteaza in conductele de gaze naturale din sistemul national, debitele de care dispun in vederea imbunatatirii conditiilor de exploatare. Conductele ce transporta gaze naturale din Transilvania, sunt proprietatea ROMGAZ Medias, iar cele ce transporta gaze asociate de sonda, sunt proprietatea Schelei de Petrol Timisoara. O parte din conductele de transport gaze asociate de sonda, se afla in exploatare la Sucursala Arad de Exploatare Conducte Magistrale de gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Timisoara se face printr-o retea de repartitie de medie presiune conectata la trei statii de reglare-masurare de predare (pe Calea Mosnitei, pe Calea Lipovei si la Fabrica de Zahar). De la reteaua de repartitie de medie presiune sunt alimentate statiile de reglare- masurare ale marilor consumatori si statiile de reglare-masurare de sector. In prezent, in Municipiul Timisoara sunt: » 858,492 Km rețea de distribuție ( conducte şi branşamente ) - din care au fost înlocuite în anul 2016 - 9,15 Km, + Staţii de reglare — măsurare — 162, din care au fost modernizate in anul 2016 -5, + Staţii de reglare sector - 70; Consumatorii sunt racordati la retele de distributie prin intermediul bransamentelor si posturilor de reglare-masurare. In Timisoara, structura consumatorilor de gaz la nivelul anului 2016 este: Casnici | Tertiari | Asimilati | Industriali | Secundari | Comerciali | Total 91.143 952 163 O 612 3.124 95.994 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro fr — Site : www.energypro.fr 45 i ) |

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | Lungimea retelei de gaze naturale de medie presiune este OL 130 km, iar retelele de distributie de presiune redusa OL 214 km , PE 61 km. Cantitatile de gaz natural furnizate pe durata ultimilor 3 ani sunt: MWh An Casnici Tertiari Asimilati | Industriali | Secundari Comerciali Total 2014 | 742.541,9 |] 99.984,8 8.220,8 | _37.536,1 747.456,6 | _138.047,0 [.1.773:787,3 2015 | 831.722,4 | 104,642,5 | 20.764,5 0,0 891.489,7 | 156.511,2 | 2.005:130,3 2016 | 916.763,1 | 111,.224,1 | 18.241,2 0,0 1.068.758,2 169.077,9 | .2.281.064,4 Evolutie consum Gaz natural (tep) 250.000,0 200.000,0 150.000,0 100.000,0 50.000,0 00 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 46

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Descrierea sistemului de alimentare cu energie termica Compania locala de termoficare este COLTERM SA avand ca obiect de activitate producerea energiei termice si electrice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum. COLTERM SA detine certificari ale sistemelor de management calitate, energie, mediu, și SSM. Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timisoara se compune din: e CT Centru si CET Sud (la CET SUD se produce energie electrica si termica in cogenerare); o Reteaua de transport a energiei termice, care preia energia produsa in CT Centru si CET SUD o transporta la punctele termice proprii si cele ale agentilor economici, in lungime de cca. 73 Km; » CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare; e Centralele termice de cartier; e Punctele termice proprii » Reteaua de distributie, care distribuie energia de la punctele termice, centralele termice de cartier si CET Freidorf la consumatorii finali, in lungime totala de cca. 265 Km. COLTERM SA are in exploatare doua surse principale de energie termica: CT Timisoara Centru cu functionare pe hidrocarburi, amplasata in zona centrala a municipiului si CET Timisoara SUD cu functionare pe lignit cu suport gaze naturale, amplasata in partea de sud a orasului. Pe langa acestea mai are in componenta 6 CT de cvartal (inclusiv CET Freidori). C.T.Centru si CET. Sud livreaza energie termica pentru consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica (SACET) din municipiul Timisoara. In prezent sunt alimentate: Y 119 Puncte termice proprii; Y 28 Puncte termice apartinand unor agenti economici. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email * contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 47

= EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIBE Primaria Municipiului TIMISOARA CARACTERISTICI TEHNICO - FUNCTIONALE Evacuarea caldurii din CET Timisoara SUD se realizeaza prin 2 magistrale: + Magistrala 2 x Dn 1000 mm + Magistrala 2 x Dn 600 mm Evacuarea caldurii din CT Timisoara Centru se realizeaza prin 3 magistrale: e Magistrala II: 1 x Dn 500 mm e Magistralele III si IV: 2 x Dn 700 mm fiecare Cele trei magistrale se intalnesc in apropierea centralei, Din punctul de intalnire al acestora pornesc 2 ramificatii principale: 2 x Dn 800 mm spre zona de nord si 2 x Dn 700 mm spre zona centrala. Sistemul de conducte din circuitul primar are o configuratie de tip radial cu legaturi transversale intre magistrale, asigurand o fiabilitate sporita a alimentarii cu caldura a consumatorilor. Distributia agentului termic spre consumatori este asigurata prin conducte de diametre nominale Dn 80 — Dn 250 mm, Alimentarea cu energie termica a orasului poate fi realizata in mai multe moduri, existand posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in caminele de sectionare. Caminele de sectionare sunt amplasate in reteaua primara de transport a agentului termic, la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificatii. Magistralele si ramificatiile sunt compuse din tevi de otel (tur-retur) cu diametre cuprinse intre Dn 50 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Pe anumite tronsoane, tevile de otel cu izolatie clasica au fost inlocuite cu conducte preizolate, Volumul anual al apei de adaos este mare datorita pierderilor de apa fierbinte prin neetanscitati, Acest aspect indica o stare tehnica nesatisfacatoare a retelei de transport si necesitatea reabilitarii ei in continuare. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 48

EnerguyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA In prezent urmarirea functionarii curente a sistemului de termoficare din municipiul Timisoara se face prin intermediul Dispecerului energetic. Aici sunt centralizati parametrii agentului termic primar la iesirea din cele 2 centrale precum si informatiile din punctele termice si centralele de cvartal. Exista posibilitatea de a actiona de la distanta asupra elementelor de reglaj și inchidere - deschidere din PT-uri pentru modificarea temperaturii apei calde de consum si a temperaturii agentului de incalzire. Punctele termice au in dotare schimbatoare de caldura apa-apa si sunt contorizate pe partea de agent primar. Supravegherea si monitorizarea parametrilor se face local si la dispecerul central. In punctele termice sunt instalate in principal urmatoarele echipamente: — pompe de circulatie agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa), — pompe de circulaţie apa calda de consum, - pompe de recirculatie apa calda de consum, — schimbatoare de caldura cu placi si tubulare, — contoare apa adaos din apa potabila și din agent termic primar, — echipamente de automatizare (electrovane, senzori), — tablouri electrice si de automatizare. 1. Numarul total de consumatori: Cele 119 puncte termice proprii si cele 6 CT de cvartal alimenteaza cu energie termica (incalzire si apa calda de consum) 60.306 apartamente conventionale. Totodata COLTERM S.A. Timisoara furnizeaza energie termica pentru aproximativ 1.573 locuri de consum ale consumatorilor non-casnici (agenti economici, institutii publice) cu care are incheiate 915 contracte de furnizare. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 49

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Descrierea sistemului de apa/canal Sistemul de alimentare cu apa Pentru alimentarea cu apa a municipiului cu un consum anual de aproximativ 23.004.787 mc (anul 2007), se utilizeaza doua surse principale: - sursa de adancime, care reprezinta 35 % din volumul total de apa distribuit in reteaua orasului asigurata de Uzina de Apa nr. 1, cu o capacitate de tratare de 6001/s si Uzina 5 cu o capacitate de tratare de 20 l/s; - sursa de suprafata - raul Bega - reprezinta 65% din volumul total de apa distribuit in reteaua orasului, asigurat de Uzinele 2 si 4, avand capacitatea totala de tratare de 2280 1/s. Alimentarea cu apa potabila se face printr-o retea inelar - radiala in lungime de 610,70 km si este distribuita consumatorilor prin intermediul a 3 statii de pompare cu un debit total instalat de 5.000 1/s, volumul total al rezervoarelor de inmagazinare a apei insumand 60.000 mc. Apa industriala - din sursa de suprafara raul Bega - este asigurata de Uzina nr. 3 si este distribuita consumatorilor printr-o retea separata de cea potabila, in lungime de 36,5 km. Exista in prezent mari disponibilitati in privinta satisfacerii unor consumuri suplimentare de apa industriala in zona Timisoara, fata de consumul existent. Reteaua actuala de distributie a apei industriale este dezvoltata numai in partea de nord si de sud - vest a municipiului Timisoara. Numarul locuitorilor deserviti de reteaua de alimentare cu apa este de 330.000, insumand zonele rezidentiale, institutii, agenti economici, camine studentesti etc. Sistemul de canalizare Lungimea totala a retelelor de canalizare este de 475,05 km, ceea ce reprezinta 2,67% din lungimea retelei la nivel national. Sistemul de canalizare al municipiului este de tip unitar, acesta colecteaza si transporta gravitational apele uzate menajere, industriale si apa meteorica spre statia de epurare si deserveste 94% din populatia municipiului Timisoara. Sistemul unitar actual de canalizare detine retele suficiente pentru colectarea si transportul, in conditii normale, a apelor uzate si meteorice provenite atat de la evacuatorii casnici, cat si de la cei industriali. In cazul ploilor torentiale, insa, unele retele. de canalizare intra sub presiune, iar la cateva dintre pasajele rutiere din municipiu, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 530

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA apele meteorice acumulate sunt evacuate cu o oarecare intarziere dupa scaderea presurizarii sistemului. Reteaua de canalizare pentru apele uzate menajere si meteorice este putin dezvoltata in zona periferica, in zonele unde nu exista retele subterane de canalizare, apele pluviale fiind colectate prin rigole si santuri stradale. Astfel de zone sunt in special la periferia Timisoarei, in zonele: Mehala, Freidorf, Ciarda Rosie, Plopi, cartier Ghiroda si in comunele periurbane. Apele pluviale colectate de santuri si rigole ajung in sistemul de desecare din exploatarea RAIF Timisoara. Totalitatea apelor uzate ajung gravitational - prin intermediul a patru colectoare principale cu o lungime de 25,6 km - la Statia de Epurare a municipiului, de unde, prin pompare, o parte sunt dirijate spre procesele de epurare, iar surplusul, cu precadere la ploi torentiale, ce depaseste capacitatea actuala de epurare a statiei, este descarcat direct in Bega. Conditiile de calitate a apelor epurate evacuate sunt severe avand in vedere ca emisarul, raul Bega, traverseaza granita tarii. Capacitatea actuala a Statiei de Epurare este de 2.000 1/s, avand o treapta mecanica si una biologica de epurare. Volumul anul de apa epurata (facturata) la nivelul anului 2007 este de 49.546.657 mc. Din cele 938 strazi ale orasului, 687 sunt complet canalizate, 62 strazi au doar partial retele de canalizare, iar 189 strazi nu au retele de canalizare. Descrierea sistemului de clectare deseuri La nivelul Municipiului Timisoara este introdus sistemul de colectare duala a deseurilor municipale si similare, fiind colectate pe cele 2 fractii-umeda (reziduala) si uscata (deseuri reciclabile). Ambele fractii sunt transportate la Statia de sortare a deseurilor Timisoara, operata de Retim Ecologic Service SA, fiind supuse procesului de sortare pe cele 2 linii-fractia umeda este supusa sortarii pe linia mecanica EUREC, iar fractia uscata este supusa sortarii pe linia de sortare manuala. Fractiile rezultate in urma sortarii sunt supuse valorificarii (deseuri reciclabile, deseuri valorificabile energetic), respectiv eliminarii (refuzul de sortare), Totodata pe raza Municipiului au fost amplasate recipiente pentru colectarea deseurilor de hartie-carton, PET, sticla, de la cetateni, prin aport voluntar. Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi preluate de la cetateni sau persoane juridice la unul din cele 4 centre de colectare, doua in partea de nord a ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 31 ţ

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA orasului : Calea Torontalului nr. 94 si str. Avram Imbroane nr. 70, si doua in partea de sud a orasului: Calea Mosnitei nr. 2 si Calea Sagului, nr 147/G, operate de Retim Ecologic Service SA. Totodata la cele 4 centre de colectare, cetatenii care detin deseuri din constructii- demolari in limita a 1 mc/luna, au posibilitatea de a se debarasa de ele in mod gratuit. La nivelul societatii se urmaresc indicatorii de intensitate energetica si consumul specific de combustibil. Indicatorii pentru perioada 2014-2016 sunt: Anul Intensitatea energetica Consum specific de combustibil Consum total de energie / Valoarea totala a | Consum total de motorina / Cantitate productiei de deseuri colectate Ltep / mii lei | [litri / tona] 2014 0,016 12,22 2015 0,019 11,72 2016 0,017 11,43 Consumul anual de carburant pentru serviciul de salubritate al orasului, pentru perioada 2014-2016 este: Anul Consum anual de motorina Consum anual de benzina [litri] [litri ] 2014 1.128.820,4 6.493 2015 1.202,463,84 5.127,73 2016 1.014.997,45 4.172,77 2.10. Transport public si parc auto Transportul public in Municipiul Timisoara este asigurat de Regia autonoma de transport Timisoara R.A.T.T. Principalele departamente din cadrul RATT sunt: Sectia Transport Tramvaie Prin serviciile aduse de aceasta sectie se asigura transportul electric cu tramvaie. Sectia are in dotare doua depouri amplasate in puncte diferite ale orasului. Parcul de tramvaie se compune din 130 vagoane motor si 103 vagoane remorca. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 52 | | | | | | | |

S EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Coeficientul mediu anual de utilizare a parcului este de 0,46, numarul mediu de tramvaie aflate in circulatie fiind de 60. In cadrul depourilor se executa reviziile zilnice, saptamanale si lunare ale tramvaielor. Cu tramvaiele se asigura transportul pe 10 linii a caror trasee au lungimea totala de 134,30 km, cu viteza medie de exploatare de 14,45km/h. Cu tramvaiul se asigura 50% din totalul calatorilor transportati. Sectia Transport Troleibuze Prin serviciile acestei sectii se asigura transportul in comun cu troleibuze. Sectia dispune de un depou in care se executa lucrările de revizii zilnice, saptamanale si bilunare, Sectia este dotata cu un parc inventar de 50 troleibuze (Skoda) realizand un coeficient mediu anual de utilizare a parcului de 0,60. Pe cele 8 linii de circulatie cu o lungime totala de 70,46 km asigura un necesar mediu de 50 de troleibuze cu o viteza medie de exploatare de 12,80km/h. Cu troleibuzele se transporta 27% din totalul calatorilor. Sectia Transport Autobuze Sectia de autobuze dispune de un parc inventar de 85 autobuze din care 55 Mercedes Conecto C si 30 Conecto G. Coeficientul mediu de utilizare a parcului este de 0,70. Sectia asigura transportul de persoane pe 11 linii urban in lungime totală de 118,7 km si 7 linii curse conventie in lungime de 278 km cu o viteza medie de exploatare de 15,56 km/h. In cadrul bazei de intretinere si reparatie se executa lucrarile de revizii zilnice si curente cat si testarea vehiculelor. De asemenea se executa reparatii de motoare termice, reconditionari si confectionari de piese de schimb. Cu autobuzele se transporta 23% din calatori. Incepand cu luna noiembrie 2010, sectia dispune si de 30 autobuze articulate Mercedes Conecto G cu o capacitate de transport del48 persoane. Toate autobuzele sunt dotate cu aer conditionat, rampe pentru persoane cu dizabilitati si afisaje exterioare electronice. Atelier infrastructura Are de intretinut si reparat o lungime totala de cca 90,9 km cale simpla, 218,9 km linie de contact si 9 statii de redresare cu o putere de 26.600kKVA, telecomandate. Sectia Mentenanta Pentru executarea reparatiilor curente si capitale a tramvaielor si autobuzelor, cat si executarea unor reconditionari si fabricarea de piese de schimb, regia dispune de ateliere specializate cuprinse in cadrul sectiei ateliere de reparatii. Se executa lucrari de prelucrari mecanice, forjerie, turnatorie de fonta si neferoase, sudura, bobinaj, tamplarie, vopsitorie si tinichigerie. Sectia are doua ateliere, unul pentru fabricarea si reconditionarea pieselor si agregatelor de schimb si altul pentru reparatii caroserii si aparate de rulare. Serviciul Monitorizare si Siguranta Circulatiei Coordoneaza, supravegheaza si dirijeaza circulatia vehiculelor de transport in ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 53 | |

Ge EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA comun.Dispecerizarea se efectueaza prin intermediul unui sistem integrat de monitorizare a flotei, fiecare vehicul find urmarit cu ajutorul datelor trimise de acesta catre dispeceratul central. Comunicatia datelor se face prin GPRS. Alte servicii si compartimente ale regiei In componenta RATT intra o serie de servicii si compartimente care contribuie la buna desfasurare a activitatii, Pe langa serviciile traditionale cunoscute, in ultimii ani s-au infiintat unele servicii noi in scopul modernizarii activitatii. Biroul Administrare Retea de Calculatoare se ocupa de mentinerea in functiune hard si soft a retelei de calculatoare si de partea electronica a sistemului de monitorizare si informare a calatorilor si ticketing. Se organizeaza activitatea Muzeului de Transport Corneliu Miklosi ca departament al Regiei. In prezent exista posibilitatea de a vizita depourile originale, exponate din flota RATT si se pot face plimbari cu vagoane Timis sau Gemene. Harta transportului public in Timisoara Network of public transport in Timisoara SD [| DER Loganda Logan: pre TA BE gr sin Sula tera Indicatorii specifici pe durata ultimilor 3 ani sunt: Nr. crt | Denumirea indicatorului U.M. 2014 2015 2016 Calatorii realizate din care: 72.892 71.371 159.39 5 1 - tramvaie mii 35.988 35.077 - troleibuze calatori 18.128 17.340 82.144 - autobuze 18.77% 18.954 34.951 42.300 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 54

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Calatorii realizate din care: 72.892 71.371 159.39 5 2 - abonamente mii 67.047 65.655 - bilete calatori 5.845 5.716 153.84 2 5.553 Kilometrii parcursi urban in exploatare din care: 7.497 8.421 7.685 3. - tramvaie mii km 2.721 2.985 2.802 - troleibuze 1,739 1,939 1.690 - autobuze 3.037 3.497 3.193 Ore in circulatie urban din care: 470.32 656.39 482.66 1 5 9 - tramvaie - troleibuze 180.32 212.86 190.51 4, - autobuze ore 0 9 4 124,62 191.68 119.47 1 7 3 165.38 251.83 172.68 0 9 2 Parc inventar mijloace de transport in comun din 251 251 241 care: - tramvaie 93 93 83 3. - troleibuze buc. 50 50 50 - autobuze 108 108 108 6 | Parc inventar biciclete buc - 300 300 7 Numar utilizatori biciclete utilizato - 9.230 16.500 ri 8. | Numar mediu utilizari zilnic biciclete utilizari - 416 745 9. | Parc inventar nave pasageri buc - - 7 Numar trasee urbane din care: 33 33 34 - tramvaie 8 9 9 - troleibuze 6 6 7 10 - autobuze buc 19 18 18 Numar trasee metropolitane din care: 4 4 4 - troleibuze - 2 2 - autobuze 4 2 2 Lungimea traseelor urbane din care: 422,2 421,7 439,9 3 2 3 - tramvaie - troleibuze 113,8 123,0 139,3 - autobuze 7 4 o 11 km 60,13 61,05 69,36 Lungimea traseelor metropolitane din care: 247,9 237,6 231,2 - troleibuze 3 3 7 - autobuze 88,23 98,85 98,85 - 38,91 38,91 88,23 59,94 59,94 12 Numarul de statii total: buc 480 - tramvaie Nu Nu 162 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LIELE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactBenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 55

EnergyPra Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA - troleibuze avem avem 103 - autobuze date date 2357 din care comune troleibuz cu autobuz 42 Structura organizationala Conducerea executiva a Regiei Autonome Transport Timisoara este asigurata de Dr. ing. IOAN GOIA, in calitate de DIRECTOR GENERAL, in subordinea caruia isi exercita atributiile urmatorii directori executivi: - Director Transport Electric si Transport Biciclete - Director Transport Auto si Transport Naval - Director Tehnic - Director Economic - Director Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi DIRECTORUL GENERAL coordoneaza direct urmatoarele servicii: - Serviciul Audit Public Intern - Cabinet Director General - Serviciul de Transport Terestru si Transport Naval - Serviciul Resurse Umane - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie - Biroul Control Financiar de Gestiune - Serviciul Monitorizarea Circulatiei in Transport Terestru si Transport Naval - Serviciul Siguranta Circulatiei in Transport Terestru si Transport Naval DIRECTORUL TRANSPORT ELECTRIC SI TRANSPORT BICICLETE coordoneaza direct urmatoarele sectii: - Sectia Transport Tramvaie - Sectia Transport Troleibuze - Sectia Infrastructura - Sectia Transport Biciclete DIRECTORUL TRANSPORT AUTO SI TRANSPORT NAVAL coordoneaza direct urmatoarele sectii: - Sectia Transport Auto - Sectia Transport Naval DIRECTORUL TEHNIC coordoneaza direct urmatoarele servicii/ateliere: - Serviciul Tehnic - Serviciul Achizitii Publice si Depozite - Centrul de Cercetare — Dezvoltare Corneliu Miklosi - Atelier Tehnologia Informatiei DIRECTORUL ECONOMIC coordoneaza direct urmatoarele servicii/birouri/compartimente: - Serviciul Financiar — Contabil - Compartimentul Control Financiar de Gestiune - Serviciul Vanzari si Marketing ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax ; 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypra.fr 56

EnerguPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA - Biroul Titluri de Calatorie DIRECTIA MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC CORNELIU MIKLOSI coordoneaza direct urmatoarele birouri: - Biroul Patrimoniu Muzeal si Tehnico —- Administrativ - Biroul Relatii Publice si Organizari Expozitii Legenda N CM: Timlsvare - Primaria Munleipinlei Timlsoara m 7 Pergonal TESA Pormncal operulv a E CUNBILIUL DE ADMINISTRATIE x ta rector General reactor a loan Goia | | | | | i Persuant oavlgunt si auxiliar | NEA Berviciul de Transart Terestrusi Trassport Naval Bratu Ani Pai Talon erviciul Iisus Usene aroma tra aa Protesiomulu 10 3 Le » Pa La Kratisjort Electric si „Transport Blelclete RET | Transport Transport "Transpori Tenturala Trolelbuze Aud i ST] 10| a ROI _6 RI za |n RE za ONRC | Pe = BE TANT “Fubilee i Depodte Curtea Fapoziis si Prolecte Tafrsiructura “iticlte Financi +|0 Ea pe su PRI 5 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, | ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 57

EnerguPra Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.11. Parc auto Primarie Parcul auto la nivelul Primariei Municipiului Timisoara se compune din urmatoarele autovehicule: Nr Tip Marca Motor Nr Tip | Crt. | Autovehicul Model Buc, | Carburant 1. Autoturism VW Passat 1968 c.c. 1 Motorina 2. Autoturism VW Jetta 1598 c.c 2 Motorina ! 3. Autoturism Renault Symbol 1390 c.c 1 Benzina ! 4. Autoturism Daewoo Nubira II | 1598 c.c 1 Benzina i Total 5 2.12 Gestiune utilitati publice Indicatori de eficienta i Modul de gestionare a serviciului energetica stipulati | Servicii utilitati prin contract Contract de , Gestiune directa ; delegare DA | publice a gestiunii departamen tele Precizati NU | Serviciului , e indicatorul | primariei | public | Iluminat Public DA NU Alimentare cu ; DA NU apa si de canalizare | Alimentare cu DA NU NU energie termica Transport DA NU NU public Cladiri publice DA NU Cladiri DA NU ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 58

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Servicii utilitati Indicatori de eficienta Modul de gestionare a serviciului energetica stipulati prin contract Contract de Gestiune directa delegare DA publice te prin tt a gestiunii departamentele Precizati | NU Serviciului a indicatorul primariei public individuale ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel, : 021 310 66 02 Fax: 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 59

Ş EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 2.13 Furnizori servicii | Serviciu Furnizor | Energie electrica S.C. ENEL ENERGIE S.A, Alimentare cu apa S.C. AQUATIM SA. Furnizare energie termica S.C. COLTERM S.A. Salubrizare S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMISOARA | Transport local ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, ;021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 60

S EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 3. PREGATIREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE - DATE STATISTICE 3.1. SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC Lungimea retelei de iluminat public al Municipiului este de 586,5 km, din care 60,2 km sunt proprietatea administratiei publice locale. Serviciile de intretinere, modernizare si extindere iluminat public in municipiul Timisoara sunt asigurate prin contractele de concesiune cu AEM si ELBA, prestate de compania AEM la sud de Canalul Bega si de compania ELBA la nord de canalul Bega. Investitii iluminat public 2007 - 2012 an 2007 2008 2009 2010 2011 2012 mii lei 5.425,7 5.288,3 5.915,3 2.965,1 5.783,8 7.008,8 Au fost efectuate lucrari de intretinere a iluminatului public pe toata raza municipiului in vederea asigurarii functionarii in buna conditie a iluminatului public stradal. In zonele nou construite a fost extins/ modernizat iluminatul public, iar in toate celalalte zone periferice ale orasului au fost montate corpuri de iluminat noi. Au fost modernizate un numar de 15.683 puncte luminoase. Patrimoniul Timisoarei cuprinde o serie de cladiri istorice, monumente, biserici care sunt emblematice, reprezentand repere importante in viata social-culturala a orasului. Punerea in valoare a podurilor de peste rau, a cladirilor istorice cu arhitectura lor veche si a monumentelor se va realiza prin iluminat arhitectural, evidentiind estetica lor speciala. Pentru realizarea iluminatului arhitectural se utilizeaza in mare masura aparate de iluminat cu LED-uri, care rezolva evidentierea detaliilor constructive ale constructiei, la un consum de energie electrica redus. Printre monumentele puse in valoare prin iluminat arhitectural sunt: Catedrala Metropolitana, Domul Catolic din Piata Unirii, Podul Tineretii, Biserica Ortodoxa de pe str. Dej, Monumentul Fecioara Maria din Piata Maria, Podul Decebal, Biserica Romano - Catolica din Piata Nicolae Balcescu, Biserica Ortodoxa de pe str. Stefan cel Mare, imobilul care adaposteste Biserica Reformata din Piata Maria, de unde a izbucnit Revolutia din Decembrie 89, Monumentul Sf, Nepomuk din Piata Libertatii. Prin activitatea de intretinere in cursul anului 2010 au fost inlocuite 1.179 lampi, iar in cursul anului 2011 au fost inlocuite 1.263 de lampi. Reteaua de iluminat public s-a extins in 2010 pe 20 strazi, din care 5 strazi noi, valoarea acestor lucrari fiind de 2,96 mil.lei. Pe parcursul anului 2011 au continuat lucrarile de extindere si modernizare a retelei de iluminat public, cu o valoare de 6,12 mil.lei, modernizandu-se 2 strazi si realizandu-se 22 de lucrari de extindere. In anul 2012, s-au efectuat 14 lucrari de extindere a retelei de iluminat public in valoare de 2.983.598 lei, s-a modernizat o strada si 1 parcare, lucrarile insumand ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 61

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 330.808 lei. De asemenea, s-a continuat realizarea iluminatului arhitectural pentru alte obiective importante, respectiv, in 2011: Biserica Greco-Catolica Sf, Iosif — Piata 700, „Biserica Martirilor” si Biserica Ortodoxa Romana (Catedrala Veche) din Piata Alexandru Mocioni, valoarea lucrarilor fiind de 1,103 millei, iar in 2012: Monumentul Sf. Nepomuk din Piata Libertatii, valoarea lucrarilor fiind de 480.303 lei. In 2012, cantitatea de energie electrica consumata pentru iluminat public a fost de 13.576.873 kWh. In prezent, 93% din strazile municipiului beneficiaza de iluminat public, diferenta de 7% constituindu-se din strazile care se dezvolta. Descrierea sistemului de iluminat public al oraşului: Conform auditului intocmit de catre S.C. Luxten Lighting Company S.A. in perioada ianuarie-februarie 2015, sistemul de iluminat public din Municipiul Timisoara este un ansamblu de instalatii si echipamente vechi si noi (reabilitate si /sau modernizate) caracterizat prin urmatoarele aspect tehnice si cantitative: vY Stalpi de iluminat de beton, metalici, lampadari, retro, lemn, RATT : > Zona Nord si Sud : 21252 buc > Zona Nord : 10724 buc o Zona Sud : 10528 buc Y Aparate de iluminat cu puteri cuprinse intre 30 W si 2000 W : o Zona Nord si Sud : 25753 buc o Zona Nord : 13266 buc o Zona Sud : 12487 buc Y Retea de alimentare cu energie electrica : > Zona Nord si Sud: 644,592 m > Zona Nord : 318,208 m > Zona Sud : 326,384 m În ceea ce priveste retelele de alimentare, ele sunt in majoritate retele aeriene, cu utilizare comuna pentru iluminat casnic si iluminat public, doar o parte din retele fiind destinate exclusive iluminatului public, in special cele realizate cu ocazia extinderii sistemului de iluminat. Retelele de joasa tensiune subterana au un grad avansat de uzura, cu exceptia celor realizate in ultimii ani si necesita un numar mare de interventii ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 62

EnergyPra Dezvallare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA pentru mentinerea in functiune care genereaza costuri exagerat de mari si durate mari de nefuncționare a iluminatului public. Cantitatile de energie dedicate iluminatului public pentru ultimii 3 ani sunt: Consum Consum Consum Destinatie energie energie energie electrica electrica electrica 2014 (kWh) 2015 (kWh) 2016 (kWh) ILUMINAT 13.959.647,3 | 13.508.172,2 | 11.787.182,0 14.000.000,0 * 13.500.000,0 + 13.000.000,0 12.500.000,0 3 12.000.000,0 11.500.000,0 11.000.000,0 10.500.000,0 * 1 — — T Consum energie Consum energie electrica 2014 electrica 2015 (kWh) (kWh) Consum energie electrica 2016 (kWh) Consumul de energie electrica dedicat iluminatului public: - In anul 2016 fata de anul 2015 a scazut cu 12,74%, - În anul 2016 fata de anul 2014 a scazut cu 15,56%, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 63

Ş EnerguPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 3.2 Date tehnice pentru cladiri publice Analiza energetica cladiri administrative Consumatorii de energie electrica aflati in administrarea Primariei sunt reprezentati de instalatiile de iluminat public, fantani, instalatii de pompare, semafoare, camere de supraveghere, rastele de biciclete, obiective (birouri, grupuri sanitare, spatii administrative, sala polivalenta, spitale, etc), diversi mici consumatori. Cladirile administrative care fac parte din conturul reprezentat de prezentul PIEE sunt: ORI Descriere Adresa 1 | MUNICIPIUL TIMIȘOARA SEDIU PMT Bd. C.D. Loganr.1 2 | CLIMA PMT C.D, LOGA NR.1 3 | SEDIU - BIROURI STR. OITUZ NR.1 4 | SEDIU - BIROURI STR. VASILE ALEXANDRI NR.1 5 SEDIU - BIROURI STR. STEFAN CEL MARE NR.2 6 | SALA POLIVALENTA F.C. RIPENSIA NR.7 7 | COMPLEX SPORTIV BEGA STR. ZANELOR NR.2 8 | COMPLEX SPORTIV STR. ZANELOR NR.2 9 | GRADINA ZOOLOGICA STR. AVRAM IMBROANE NR.90 10 | TOALETA PUBLICA P-TA DOICESTI 11 | TOALETA PUBLICA PARCUL CENTRAL STR. POLITEHNICII 12 | TOALETA PUBLICA P-TA BALCESCU 13 | TOALETA PUBLICA P-TA TRAIAN 14 | TOALETA PUBLICA STR. REGELE CAROL 15 | TOALETA PUBLICA PARCUL BOTANIC STR. GHE. DIMA NR.5 16 | TOALETA PUBLICA P-TA UNIRII (SPECTACOLE) 17 | TOALETA PUBLICA P-TA UNIRII (SPECTACOLE) 18 | SEDIU - BIROURI POMPE FUNEBRE STR.3 AUGUST 1919 NR.17 19 | SECTIA COSERIT STR. THEODOR NECULUTA NR.6 20 | CENTRU AUTOMOTIVE PIATA IOSEFIN 21 | BLOC LOCUINTE STR. POLONA NR.19 22 | BLOC LOCUINTE STR. MILOIA B 12-B8 23 | SEDIU - BIROURI(AGRICOL) STR. VICTORIEI NR.5 S.A.D. 24 | SEDIU - BIROURI(COMUNICARE) P-TA VICTORIEÎNR. 5 25 | DEPOZIT — PROTECTIA CIVILA STR.VACARESCU NR.15 26 | ARHIVA STR.ANDREI SAGUNA NR.6 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 04

& EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 27 | CABINETE STOMATOLOGIE INFANTILA | STR. SFANTUL GHEORGHE NR.4 28 | CABINETE STOMATOLOGIE INFANTILA | STR. CARUSSO NR. 1 29 | PARCUL COPIILOR STR. MICHELANGELO TOP 98;100;99/1*1 30 | INCUBOXX STR. CIRCUMVALATIUNI NR.4 31 | CENTRU DE INCLUZIUNE STR. RAZBOIENI NR.2 32 | VILA BISTRA POIANA MARULUI 33 | STADION STR.AMAN THEODOR NR.11 34 | TERASE PIATA UNIRII 35 |UP.U. TIMISOARA CLINICILE NOI 36 | ORGANIZARE DE SANTIER SPITALUL DE COPII STR. REGINA MARIA NR.2 37 | DEPOZIT STR. PLAVOSIN NR.21 38 | P-TA IOSEFIN STR.VACARESCU IANCU NR.33A 39 | CMITIR STR. SEVER BOCU NR.I-5 40 | CIMITIR STR. SEVER BOCU NR.1-5 41 | ILUMINAT CIMITIR STR. SEVER BOCU NR.I-3 42 | SEDIU - BIROURI EVIDENTA B-DUL EMINESCU NR.11 PERSOANEI 43 | CIMITIR STR. STUPARILOR NR.21-23 44 | CIMITIR STR. STUPARILOR NR.21-23 Structura de invatamant este reprezentata de : Nr crt Unitatea de invatamant cu personalitate juridical Adresa Nr. telefon/ fax/e-mail Unitatea de invatamant fara personalitate juridical COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 26; 0256/491713,0256/ 491714 cnb(acolegiulbanatean.ro COLEGIUL NATIONAL”"CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” MUNICIPIUL TIMISOARA GIM, LIC B-dul C.D.LOGA NR.37,TEL.0256/491873;FAX.0256/ 491874, email logaQemail.ro COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN? MUNICIPIUL TIMISOARA LIC, POS B-dul Revolutiei, nr.15/A, 300034,Tel/Fax 0256492345, Email anaaslatinQyahoo.com COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU' MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, COL/COL NAT str. Cluj nr 12 cod postal 300576 tel:0256-490567 tax: 0256-221000, e-mail ion. vidu(fogmail.com LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO str. I.L.Caragiale nr.6; cod postal 300104 Tel.0256/201247, Fax 0256/ 435188, e-mail direciune(Qwilliamshakespeare.ro ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 65

EnerguPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Iosif Vulcannr. 1 0256208418, LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO STR. PRESTALOZZI NR.14, COD POSTAL 300115, TEL:0256491540 FAX:0256203406 liceu_calderon(Qyahoo.com LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC / LIC TEO Bv. G. Dragalina Nr. 11A, cod: 300181, tel.: 0256493031, Fax: 0256221273, e-mail: BartokQbartok.ro GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str Iuliu Maniu nr 42 , 0256494742 LICEUL TEORETIC “NIKOLASUS LENAU” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC TEO STR.George Lazar nr.2; cod postal 300078; tel/0256201885; e-mal n.lenauseguleQyahoo.de LMCEUL TEORETIC “VLAD TEPES” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC/LIC STR. NEGOI; NR.47; COD POSTAL 300568; TEL/FAX: 0256224384; e-mail; vladtepes_tm(Qyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Zona Stadion 1 Mail:0256- 463742, kun_petrenciucyahoo.com 10 LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEO Bd-ul, Gen. 1. Dragalina, nr. 6, tel/fax 0256491624, dobradoviciQyahoo.com 11 LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL TIMISOARA FRI, GIM, LIC/LIC TEO STR. Ghirlandei nr. 4; cod postal 300231, tel, 0256493451; fax 0256498362; e-mail 12 LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC/LIC TEO/ LIC VOC B-dul C.D.Loga Nr. 45; cod postal 300020; TEL, /fax.0256490043; Iped_tm(Qyahoo.com 13 LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI/ GIM, LIC/SP str. F. C. Ripensia, nr.29; cod postal 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153; 0256 293 453; e-mail: liesportbanatulQyahoo.com 14 LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMISOARA, PRI/ GIM, LIC/ LIC VOC Bv. General Dragalina Nr. 8, COD: TEL./FAX: , e-mail:liceuarteplastice_MUNICIPIUL TIMISOARA(Gyahoo.com ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 66

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 15 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “LOGOS” MUNICIPIUL TIMISOARA PRE/PRI, GIM, LIC/ LIC VOC/POS str. Transilvania, nr.10A, cod postal 300456, telefon 0256240644, fax 0256240643, email 16 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, LIC/LIC VOC P-ta.Regina maria nr.1; Te1:0256/201986/ 200635, Fax:0256/295777; _gerhardinum&yahoo.com 17 LICEUL TEORETIC BAPTIST MUNICIPIUL TIMISOARA GIM, LIC/LIC VOC STR. ADY ENDRE NR.20, COD POSTAL 300175; TEL. 0256208601; FAX: 0356814284; OFFICEGITBTM.RO 18 LICEUL WALDORF MUNICIPIUL TIMISOARA PRE/ PRI/GIM, LIC/LIC TEO STR. URANUS NR 10, cod postal300687, tel 0256482448/ 0256482448/ liceul waldorf_ MUNICIPIULTIMISOARA(Qyahoo.com COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO NITTI” MUNICIPIUL TIMISOARA LIC 19 Str.Corbului nr.7/C,cod postal 300239, telefon-fax 0256-190980 COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUNICIPIUL TIMISOARA COL/ COL TEHN 20 B-DUL. REGELE CAROL I NR.11 COD POSTAL 300172, TEL:FAX:0256493026, e-mail ctv_MUNICIPIUL TIMISOARAQyahoo.com / liceal 21 COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE” MUNICIPIUL TIMISOARA PRE, PRI, COL/ COL TEH Aleea Padura Verde nr. 5, tel / fax 0256219513, 0256220093, lsilvicQgmail. com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE AEROPORT, 0256386040 22 COLEGIUL TEHNIC “AZUR” MUNICIPIUL TIMISOARA COL/ COL THE CALEA MARTIRILOR; NR.64; 300727; TEL/FAX 0256463247, 0256467585, 0356410068,0356410069; LICEULAZUR(GYAHOO.COM 23 COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” MUNICIPIUL TIMISOARA COL/ COL TEH P-ta Iancu Huniade, nr. 3; cod 300029; Telefon 0256493854; Fax: 0356411540; email emanuil.ungureanuQyahoo.com 24 COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA” MUNICIPIUL TIMISOARA PROF, LIC str. C, Brediceanu nr, 37, cod postal 300012, 0256/226104, 02566293688, colegiul _coandafdyahoo.com ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 67 | | | | | ] | Î |

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ION C. BRATIANU” MUNICIPIUL TIMISOARA VOL/ COL TEH str.P-ta lancu huniade nr.2 Tel:0256-434934, 0256- 25 434906; 0356-440330; Fax: 0256-436322 mail: COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND IP” TIMISOARA COL/ COL TEH 26 STR. RENASTERII NR, 24/A;, COD POSTAL 300310; 0256225905/ 025225905/ dsenergetic2004Qyahoo.com COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI/GIM/ LIC TEH/ COL/ COL TEH ) | Î 27 Str.Gheorge Lazar, nr.20, 0256200020, secretariatQionmincutm.ro COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, COL/ COL TEH | 28 Str. Matei Millo nr.2/a, 300696, 0256222444/ 0256 | 222808 electotimisQyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI/ GIM, Str. Martir Rau Constantin nr.23, 0256222572, scoala_20(Qyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Mart, C-tin Radu, nr.23, 0256222659 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO ! 29 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC/ LIC TEH / POS | / Str. Ardealului nr.1 Timisoara, TEL. 0256/221.671, FAX.0256/221.672 email:licautotimQgmail.com COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” MUNICIPIUL | 30 TIMISOARA PRI, GIM,PROF, LIC STR. DUNAREA; NR.9; 300612; 0256472315/0256412315/liccftmgmail. com / liceal | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | MUNICIPIUL TIMISOARA LIC/ LIC TEH 31 str. Calea Bogdanestilor nr. 32/A; 300015; 0256/ 472047, 0256/ 472091/ 0256/ 472047/ ) gsia. MUNICIPIUL TIMISOARA(Qyahoo.com | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM | 32 Str. Comanesti nr.3;nr.tel. 0256/224454; fax 0256/ 246456 e-mail: scoala _tm(Qyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM st. jules Verne nr, 64 tel. 0256/ 219703 fax.0256/ 219703 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 68

EnergyPro Dezvollare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUNICIPIUL TIMISOARA 33 PRI, GIM STR,MURES NR.8, TEL/ FAX-0256217172 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Mures nr.6;0256-452009; daniela_valcea(yahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM Vulturilor, nr.89, cod POSTAL 300151, 34 0256456622/ 0256456622, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Vasile Lupu nr.29/ a;0256- 456771; GRADINITA pp30Qyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 “SFANTA MARIA” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM str. ION IONESCU DE LA BRAD NR.2 ;cod:300255; 0256 35 210542 / 0256 214916/ scoala7tmQyahoo.com/ SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM 36 Bl. Regele Carol nr.17; cod postal 300180; tel/ fax 0256/ 439037; scoala_nr12(yahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Republicii nr 25, 0256/ 447709, GRADINITA _25(Qyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 MUNICIPIUL TIMISOARA 37 PRI, GIM str.G.Muzicescu nr.14, codpostal300509, tel/ fax: 0256/ 218777 SCOALA GIMNAZIALA NR.15 38 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM str. Chisodei Nr.1;cod 300430, tel/fax 0256/216024, email:scnr15Qyahoo.com ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 69

SI EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 39 SCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TAKE IONESCU” MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM STR. BUCURESTI NR.11 COD 300064; TEL/FAX 0256/ 292889; e-mail: eco_scoala_16tm(Qyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM str. Amforei Nr.6; cod 300660 tel/fax 0256444828 e-mail +0 SCOALA GIMNAZIALA NR, 19 “AVRAM IANCU” MUNICIPIUL TIMISOARA 41 PRI,GIM Bd Cetatii nr.24; cod 300397; Tel / Fax 0256.444733;e- mail:scalal9avramiancuQyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” MUNICIPIUL TIMISOARA 42 PRI, GIM S.Barnutiu;nr.9;cod 300133; tel/ fax025608318; e-mail scoala2 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUNICIPIUL TIMISOARA 43 PRI, GIM str Bradusei nr. 7, 300624, tel. 0256226444, fax.0256442726 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Brandusei nr.15;0256- 442998; otilia.rilaGQbild-instal.ro SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUNICIPIUL TIMISOARA 44 PRI,GIM STR.COSMINULUI; NR.42; COD POSTAL 300720; TEL.0256165120/ 0256465120/ scoala25(Qyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI,GIM str. Aleea Cornistilor nr. 3 Telefon:0256452948 45 Fax:0256452948, e-mail:scoala27(Qyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str, Leonard nr. 13; 0256-457374; gradinita_3Qyahoo.com SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUNICIPIUL TIMISOARA PRI,GIM 46 STR. Astrilor, Nr. 13, COD POSTAL 300685 Tel: 0256/462302, Fax 0256/ 462302, e-mail: scoala30tm(dyahoo.com ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Țel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 70

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA “RUDOLF WALTHER?” MUNICIPIUL TIMISOARA 47 PRE,PRI,GIM str. Rudolf Walthernr.1/ 300314/ 0256292542/ 0256493937/ srwtim&yahoo,com GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL “RUDOLF WALTHER” MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Rudolf Walther nr.1/ 300314/ 0256292542/ 0256493937// sTwtim(Qyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 48 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Herculane nr. 9; 0256-290828 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Alunis nr. 41A; 0256-463346 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. C.I.Nottara nr. 1; 0256- 290430 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUNICIPIUL IMOBIL RETROCEDAT IMA str. Herculane nr. 34; 0256- 215828 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUNICIPIUL TIMISOARA 49 PRE str, Versului nr. 2; 0256-405307 crisanlaviniaQgmail. com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Axente Sever nr. 10; 0356- 451744; adriana GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 50 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Al, Odabescu nr. 56 A; cod postal 300237, Tel,/Fax: 0256-223136; e-mail: gradipp14Qyahoo.com ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 71

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Obobescu, nr. 45/b; 0256- 491665; gradinita GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUNICIPIUL TIMISOARA SI PRE str. M-tir Silviu Motohon nr. 53; 0256-212667; tamarafetyko(dyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 “CARLA PELZ” MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Crisan nr. 21/23; 0256- 226010; nelipirvaQyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Ion Ionescu de la Brad A2; 0256-214913 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Constantin Zabulica A 14; 0256-281877 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 52 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Semenic nr. 8;: 0256-434046; e-mail: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 53 MUNICIPIUL TIMISOARA STR. G. MUSICESCU, NR. 9, TEL/FAX 0256272945, E- MAIL gradinita23 MUNICIPIUL TIMISOARA(Qyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Platanilor nr. 2; 0256-452764 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 54 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Suceava nr. 13a; 0256-447709; GRADINITA _25Gyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. MASLINULUI; NR.7/9, 0256- 471829, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 2 i | ) | | i ţ | i

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. C.A. ROSETTI, NR.6,; MUNICIPIUL TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUNICIPIUL TIMISOARA 55 PRE str. Teiului nr. 3;: 0256-226307; e-mail: barbufeliciaQyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 MUNICIPIUL TIMISOARA 56 PRE str. Stegarilornr.2; 0256-464406; GRADINITA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUNICIPIUL TIMISOARA 57 PRE str. Olimpiadei nr. 6; 0256-432363; borlovanangelayahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUNICIPIUL TIMISOARA IMOBIL RETROCEDAT PRE str, Narciselor nr. 5; 0256- 494243; danielatoch&yahoo.com 58 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Teiului; NR.5, 0256-441674, ndelia.draganfijyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE Calea Aradului, NR.38; 0256426078, delia. (yahoo.com / GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 59 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Intrarea Neptun nr. 4;: 0256-223611; e-mail: GRADINITAPP38Gyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. IUMINII nr. 22; 0256-222507; MARIA _CHERA(Gyahoo.com ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 73

Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA EnergyPro Dezvoltare | | | | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUNICIPIUL TIMISOARA 60 PRE str. PESTALOZZI; NR.4, 0256-202798, | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUNICIPIUL | PROPRIETAR TIM DEEA Calea Abrud, NR.19; 0256433495, alexndramircov(iyahoo.com i GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUNICIPIUL TIMISOARA i PRE str, Fagului nr. 17;: 0256-490687 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 48 MUNICIPIUL TIMISOARA i PRE î str. Dragasani nr.1; 0256-432014; | floriluputQyahoo.com GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUNICIPIUL TIMISOARA PRE str. Renasterii nr. 4; 0256- 205791; GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “NIKOLAUS 61 LENAU” MUNICIPIUL TIMISOARA PRE i str. Gen, N. Grigorescu nr, 3; 0256- 201757;beleiuiraldaQyahoo.com | GRADINITA CU PROGRAM | PRELUNGIT “FRANZ LUKAS?” | MUNICIPIUL TIMISOARA PRE i str. Ghirlandei nr. 2/ 0256- | 493450; | 62 CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA TIMIS | Str. Ghirlandei nr.4 Timisoara, jud. Timis | Infrastructura sanatate este reprezentata de : | NR. CF NR. CAD/ SUPRA PROPRIETAR ADMINIST | ob N | Unit | Adresa CORPURI | NOU NR. TOP FATA i RATOR Ss, 7. | atea / REGIM / TEREN | Asupra | Asupr | C | Sanit INALTIME CF (MP) construct a rt | ara VEC iilor teren HI ului | 1 | Spita STR. TEREN 4091 409181, 1155 - Dome | tul GHEOR 81, 4544/1/D MP niul | Clini GHE 2767 Public | c ADAM, 5 Mun Victo | NR.13 Timis ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, = ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 74

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA NR. CF NR. CAD/ SUPRA PROPRIETAR ADMINIST | ob N | Unit | Adresa | CORPURI | NOU NR, TOP FATA RATOR Ss. r, | atea / REGIM [ TEREN Asupra Asupr C | Sanit INALTIME CF (MP) construct a rt | ara VEC iilor teren HI ului r oara Babe s 2 | Spita STR. Cladire 4013 401359-C1, 5537 Domeniul | Dome Spitatul tul | GHEOR | Electroco 59, | 4545/1/1/1/3/ mp Public niul Clinic Clini GHE mpreso 2767 2/2/1/1 Mun Public Victor c ADAM, | Are atelier- 5, Timisoara | Mun Babes Victo | NR.13 statie- Timis r oxigen oara Babe Centru 401359-C2, s antifumat 4545/1/1/1/3/ in regim 2/2/1/1 de inaltime P 3 | Spita STR. Corp 4091 409172-C2, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul tul | GHEOR | Administra |) 72, 4544/1/a, mp Public niul Clinic Clini GHE tiv | 2767 Mun Public Victor e ADAM, 3, Timisoara | Mun Babes Victo | NR.13 Timis T oara Babe Corp 4091 409172-C3, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul s Laboratoar | 72, 4544/1/a mp Public niul Clinic e P+2E 2767 Mun Public Victor 5, Timisoara | Mun Babes Timis oara Corp 4091 409172-C4, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul Spital TBC | 72, 4544/1/a mp Public niul Clinic P+2E 2767 Mun Public Victor 5, Timisoara | Mun Babes Timis oara Corp 4091 409172-C5, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul Spital 72, 4544/1/a mp Public niul Clinic Infectioase | 2767 Mun Public Victor S+P+1E 3, Timisoara | Mun Babes Timis oara Corp 4091 409172-C6, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul Spital 72, 4544/1/a mp Public niul Clinic Infectioase | 2767 Mun Public Victor S+P+2E 5, Timisoara | Mun Babes Timis oara Spaiatorie, | 4091 409172-C7, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul farmacie, 72, 4544/1/a mp Public niul Clinic Atelier 2767 Mun Publice Victor centrala 5, Timisoara | Mun Babes termica Timis oara Pivnita S | 4091 409172-C8, 17.971 | Domeniul | Dome Spitatul 72, 4544/1/a mp Public niul Clinic 2767 Mun Public Victor 5, Timisoara | Mun Babes Timis ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Inregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactBenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 75

EnerguPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA NR. CF NR. CAD/ SUPRA PROPRIETAR ADMINIST | ob N | Unit | Adresa CORPURI | NOU NR. TOP FATA RATOR s. r. | atea / REGIM / TEREN Asupra | Asupr C | Sanit ÎNALTIME CF (MP) construct a Tt | ara VEC iilor teren HI ului oara Centru 409172, | 409172-C9, | 17.971 mp | Dome | Dome Spitatul Radiodiag 27675 4544/1/a niul niul Clinic nostic Public | Public Victor P+1E Mun Mun Babes Timis | Timis oara oara Capela P | 409172, 409172- 17.971 mp | Dome | Dome Spitatul 27675 C10, niul niul Clinic 4544/1/a Public | Public Victor Mun Mun Babes Timis | Timis oara oara ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 76

EnergyPro Dezvallare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA ţ | ] 3.3 Fisa energetica cladiri administrative In cadrul prezentului program de eficienta au fost analizate cladirile aflate in administrarea primariei pe criterii de eficienta energetica. Pentru fiecare unitate analizata au fost mentionate recomandari pentru cresterea eficientei energetice ce | se regasesc si in panul de masuri. COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUNICIPIUL TIMISOARA PRI, GIM, LIC TE ERA, FA SE LEGA E IERI SO CASA An de construire 1881, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Campusul este alcatuit din 5 corpuri de cladiri Corp A — P+2Et avand 37 de sali Corp B - P+2Ft avand 14 de sali | Corp C — P+1Et avand 16 de Sali Corp E — P+2Et avand 14 de Sali Corp P -P+1Et avand 7 de Sali Cladire Toate corpurile de cladiri sunt de generatie veche cu pereti de Ţ caramida fara izolatie termica , exceptie facand corpul P izolat cu i polistiren recent. | | Ferestre cu tamplarie de lemn, geamuri duble, exceptie facand corpul ] P care are ferestre de tip termopan Usi de acces din lemn exceptie facand corpul P care are usi de acces de tip termopan ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 7

EnerguPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Sistem de Incalzire / Apa calda de Consum Toate corpurile de cladiri sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Corpurile de cladiri dispun de retea de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta), exceptie facand corpul P unde caloriferele sunt de generatie noua (Ol). Caloriferele dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 20 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii (IT, laboratoare, cancelarie, etc) Iluminat Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast feromagnetic. exterior se realizeaza cu 8 corpuri de 250W, Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unei proceduri de reglaj Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x58W cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti >» Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Inregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 78 | | | | | | | | | Ţ

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI” An de construire 1880, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea liceului este de structura S+P+1E. Cladirea este de generatie veche cu pereti de caramida fara izolatie Cladire : termica , Ferestre sunt cu tamplarie de lemn, geamuri duble, usile de acces fiind din lemn. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. ; Exista 2 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru Climatizare : - : diverse spatii (IT si secretariat) Numinatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x58W cu Muminat balast feromagnetic. Numinatul exterior se realizeaza cu 1 corp de 250W. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe , | perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de Recomandari robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 79

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMISOARA & Sufinet Cladire An de construire 1890, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea este de generatie veche cu pereti de caramida fara izolatie termica . Cladirea se afla in curs de reabilitare, activitatea liceului fiind mutata temporar in strada Lorena nr.35. Cladirea liceului este de structura S+P+2E plus un corp pentru camin la Et.1. Cladirea liceului dispune de 8 Sali la et.1 si 9 Sali la et.2. Caminul este compus din 14 Sali la et.1 si 2 Sali la et.2 (arhiva + biblioteca). Ferestre sunt cu tamplarie de lemn, geamuri duble, usile de acces fiind din lemn. Acoperisul cladirii este puternic deteriorat. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 80

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea nu dispune de retea de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Consum Reteau de distributie a agentului termic si caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Factura de energie termica este comuna cu a Colegiului tehnic de Vest(cladire invecinata). Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. , Iuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu INuminat , balast feromagnetic. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe , | perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de Recomandari robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 81

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC DE VEST An de construire 1960 Liceul are in administrare doua corpuri de cladiri — cladirea veche si cladirea noua cu spatii pentru Sali de curs si camin. Cladirea liceului Cladire este de structura P+4E. Etajul 1 este folosit ca destinatie camin de catre Liceul de Arte. Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum. Incalzire / Apa calda de consum Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 20 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. Iluminat Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior se realizeaza cu corpuri cu LED. Recomandari Izolare termica cladire liceu, Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 82

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 83

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.12 Cladire An de construire 1880, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea scolii este de structura S+P+1E, avand 20 de sali de clasa. Cladirea este de generatie veche cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele sunt cu tamplarie de lemn, geamuri duble, usile de acces fiind din lemn. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. CONSUM Caloriferele sunt de partial din otel si partial generatie veche (din fonta la etaj) si dispun de robineti cu cap simplu. Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split pentru Climatizare diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Instalatia electrica este de generatie veche. Iluminatul spatiilor se Iluminat realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Numinatul exterior se realizeaza cu 1 corp de 250W. Recomandari | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de "ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, STRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : vww.energypro.fr 84

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Inlocuire corp iluminat exterior cu lampa cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 85

EnergyPro Dezvaitare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. An de construire 1960 Cladirea este de structura S+P+I1E, Cladire , , x , Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Apa calda de consum este preparata prin intermediul boilerelor electrice. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. Tuminat Uuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Numinatul exterior se realizeaza cu corpuri de tip proiector. Recomandari Izolare termica cladire gradinita Refacere izolatii trasee Colterm Conectare retea ACM la furnizor Colterm Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 86

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA” An de construire 1931 Cladirea liceului este de structura S+P+2E avand 33 de Sali de clasa. Internatul a fost construit in anul 2002. Cladire Cladirea este cu pereti de caramida. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind Incalzire / Apa calda de consum societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt doar 20% de generatie veche (din fonta), 80% fiind de generatie noua si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 6 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Tuminat Instalatia electrica a fost refacuta complet si au fost inlocuite tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior se realizeaza cu 2 corpuri de tip proiector. Recomandari Izolare termica cladire liceu Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 87

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Inregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 88

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 An de construire 1890 Cladirea este de structura P. Cladire , , , , , Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea dispune de o centrala termica proprie Viessmann de generatie noua iar pentru prepararea apei calde este folosit un boiler Vitocell 100. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. ; Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Tuminat : balast feromagnetic. Izolare termica cladire gradinita Instalare izolatii pe traseelele de la distribuitorul centralei termice Recomandari Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 89

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” Cladire An de construire 1903-1905, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea liceului este de structura D+P+2E avand 30 de sali de clasa. Cladirea este cu pereti de caramida. Colegiul a fost reabilitat în perioada 2012-2014. In cadrul lucrarilor de reabilitare a fost refacuta hidroizolatia cladirii si a fost refacuta instalatia electrica. Ferestrele si usile de acces sunt din lemn. La salile de clasa sunt ferestre duble pe holuri sunt ferestre simple din lemn. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : fr — Site : www.energypro.fr 90 | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie noua din otel si dispun de robineti cu cap termostatat. Exista 1 de sistem de climatizare independent. A fost evocat fapul ca Climatizare , ar fi necesara suplimentarea acestora, Instalatia electrica a fost refacuta complet si au fost inlocuite , tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi Iluminat fluorescente 2x36W cu balast electronic. IMuminatul exterior se realizeaza cu 10 corpuri de tip proiector cu LED. Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii, Implementarea unei proceduri de reglaj al robinetilor cu cap Recomandari | termostatat pe duratele de ocupare scazuta a liceului, Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 91

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN” An de construire 1938 Cladirea liceului este de structura D+P+3E avand 16 de Sali de clasa, Cladire 6 laboratoare, 3 cabinete. Cladirea este cu pereti de caramida. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2013. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea nu dispune de retea de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta), si dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti « Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactBenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 92 | | | | |

EnerguyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Climatizare Exista 16 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. Iluminat Instalatia electrica este de generatie veche. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior se realizeaza cu 2 corpuri cu senzor de prezenta. Recomandari Izolarea tertnica a cladirii. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. Verificare starii caloriferelor si retelelor de distributie termica. A fost evocat faptul ca sunt probleme dese la retelele interne de distributie a apei reci, reteaua fiind de generatie veche. Centralizarea sistemului de climatizare. Reabilitarea instalatiei electrice si inlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactBenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 93

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND ?* An de construire 1970 Campusul este format din mai multe corpuri de cladiri — cladire scoala, 2 camine, sala de sport, cantina. Cladirea liceului este de structura S+P+2E avand 20 de sali. Internatul a fost construit in anul 2002. Cladire Cladirea este de tip structura din beton fara izolatie termica. Cladirea cantinei este izolata termic. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind Sistem de societatea Colterm. Incalzire / Apa calda de consum Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele suntde generatie veche (din fonta), si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 10 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. Muminat luminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic electronic. IMuminatul exterior se realizeaza cu 10 corpuri de 250W cu vapori de sodiu. Recomandari Izolarea termica a cladirii, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 94

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, , eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. Verificare starii caloriferelor si retelelor de distributie termica. Inlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic. Inlocuirea corpurilor de iluminat exterior cu corpuri cu led. Inlocuire corpuri de iluminat sala de sport cu corpuri cu led. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 95

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE” An de construire 1876,cladire incadrata pe lista monumentelor istorice. Campusul colegiului este format din mai multe corpuri de cladiri. - Cladire administrativa D+P+1E, - Vila Cocis, D+P - Vila Teicu D+P+M, Cladire - Vila Postolache, P, - Internat (1967) P+3E, - Atelier 1 si 2, P, - Anexe (2 magazii, spalatoria, cantina, centrala termica). Cladirea sunt cu pereti de caramida nefiind izolate termic. Ferestrele si usile de acces sunt din lemn. Campusul este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Clampusul dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind Sistem de societatea Colterm. Incalzire / Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a Apa calda de e . agentului termic. consum Reteaua de distributie si caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) dispunand de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. Iluminat Instalatia electrica este de generatie veche. Iluminatul spatiilor se ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 96 i Î Î | | j

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior se realizeaza cu 15 corpuri de 250W cu vapori de sodiu. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, , eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. Verificare starii caloriferelor si retelelor de distributie termica. Inlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic. Inlocuirea corpurilor de iluminat exterior cu corpuri cu led. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email ; contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 97

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” Cladire An de construire 1900, 1968 Scoala este compusa din doua corpuri de cladiri: - Cladirea veche an -1900 S+P+1E avand 15 Sali, - Cladirea noua 1968 P+1E, avand 11 Sali - Sala de sport. Cladirea veche este cu pereti de caramida fara izolatie termica, geamurile fiind din termopan si usile de acces din lemn. Cladirea noua este cu pereti de caramida fara izolatie termica, geamurile si usile de acces fiind din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile nu dispun de retea de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. In cladirea veche caloriferele sunt de generatie noua (din otel), cladirea consum 1 a - iind reabilitata in anul 2007. n cladirea noua caloriferele sunt de generatie veche (din fonta). Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. , Uuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Numinat , balast feromagnetic. zolare termica cladire scoala Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, , eventual instalarea de ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 98 i ţ | i

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. Verificare starii caloriferelor si retelelor de distributie termica. Inlocuirea corpurilor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic. Inlocuirea corpurilor de iluminat exterior cu corpuri cu led. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 99

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” Corp A Corp B Cladire An de construire 1894, 1919, 1965 Liceul este compus din mai multe cladiri: - Cladirea A, strada Caragiale, nr.6, an 1894 avand 11 Sali, cancelarie, 2 laboratoare, sala de sport, cabinete, 4 birouri. - Cladirea B, strada Roosvelt 13, an 1919, avand 12 Sali, laborator biologie, 2 cabinete de limba engleza, cancelarie, biblioteca cabinet medical. - Cladire C, strada Moise Nicoara, an 1965, avand 16 Sali, 2 cabinete, sala de sport, cabinet medical. - Cladire D , strada Iosif Vulcan, cu destinatie Gradinita. Cladirile nu sunt izolate termic. Ferestrele sunt partial din termopan pentru cladirile A si B. Cladirea C are ferestre si usi din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirile A,B,C sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile nu sunt conectate la reteaua de distributie centralizata de apa calda de consum. Cladirile A,B dispun de boilere electrice pentru Gradinita foloseste ca sisteme de incalzire sobe cu combustibil gaz natural. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a consum : : agentului termic. Caloriferele suntde generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 8 sisteme de climatizare independente de tip split pentru cladirea A si 1 sistem pentru cladirea B. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energyprofr 100

EnerguyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat balast feromagnetic. Izolare termica cladire C — strada Moise Nicoara. Instalare usi de separare a volumelor inclazite intre culoare si zona de acces scoala. Automatizarea sistemelor de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de Recomandari | robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ ale unitatilor. Verificare starii caloriferelor si retelelor de distributie termica. Inlocuirea corpuritor de iluminat interior cu corpuri cu led/balast electronic. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 101

Se EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICBUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” | TRE | | CE DU LICEE TEORETIC MENTOR SIUI FEEDS A RAURI AT SUA) LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" |- x —_ , ESEUL contrat pe Consilierea şi RL Carlerot elevilor An de construire 1890, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Campusul este compus din cladirea liceului (1890), scoala generala (1960), cladire dispensar. Cladirea liceului este de structura D+P+2E avand 45 de Sali de clasa. Liceul a fost reabilitat, si modernizat, lucrarile fiind finalizat in anul i 2015. PIETRE CEE RSI PIETII e SEE SARL IERTE) CEE) 112014 EEE ALIA PERIE) Cladire Organism Intermediar: ESTI SETATA TAL UE SS SEE Autoritate de Management: ETER St TREIA CSL SUE PU US ARE Constructor: S.C. PAUEBS S.R.L Cladirea este cu pereti de caramida. Ferestrele sunt duble in exterior fiind cu tamplarie de lemn si spre interior din termopan. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 102

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Cladirea scolii (1960) este de structura P+3 cu pereti de caramida. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Campusul este conectat la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Campusul dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie noua din otel si dispun de robineti cu cap termostatat. Pentru eficientizarea consumului de energie termica, mecanicul liceului urmareste o procedura de reglaj pentru perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reteaua de distributie a energiei termice a fost refacuta integral cu trasee din cupru. Climatizare Exista 10 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Instalatia electrica a fost refacuta complet si au fost inlocuite tablourile electrice. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminatul exterior se realizeaza cu 2 corpuri de tip proiector. Recomandari Automatizarea sistemelor de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Izolare termica cladire scoala GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 103 | i | |

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA St PESTALOZINA An de construire 1930 Cladirea este de structura D+P+1E+M. Cladire Cladirea este cu pereti de caramida, fara izolatie termica, avand 17 incaperi. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea dispune de doua centrale termice proprii Protherm de generatie noua iar pentru prepararea apei calde este folosit un boiler ELDOM. Sistem de Incalzire / Apa calda de Consum Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. A fost evocat faptul ca ar fi necesare. Iluminat Numinatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tal. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fi 104 ţ | i i

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA balast feromagnetic. Recomandari Izolare termica cladire gradinita. Instalare izolatii pe traseelele de la distribuitorul centralelor termice Instalarea de robineti cu cap termostatat si reglajul acestora in functie de nevoi. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 Cladire An de construire 1930 str. Renasterii nr. 4 Cladirea este de structura P, reabilitata recent. Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Încalzirea see realizeaza cu sobe cu lemne. A fost montata retea de incalzire cu calorifere si cladirea va fi bransata la furnizorul de energie termica Colterm. Consum Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. : IMuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu INuminat balast feromagnetic. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 105

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 An de construire 1973 Cladirea este de structura P. Cladire , , Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Cladirea dispune de o centrala termica proprie de generatie noua. Incalzire / Apa calda de Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. consum Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. ; Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu INuminat balast feromagnetic. Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor Recomandari | proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 An de construire 1925 Cladirea este de structura P+1E. Cladire Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele sunt cu tamplarie de lemn, usile de acces sunt din termopan. Sistem de Cladirea dispune de o centrala termica proprie de generatie noua Incalzire / Apa calda de consum instalata in anul 2014. Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 106 | i j |

<a EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA , Numinatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat ; balast feromagnetic. | Izolare cladire gradinita Recomandari , , , , Inlocuire ferestre cu tamplarie de lemn cu geamuri de tip termopan. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 Calea Abrud, NR.19. Cladirea este de structura P, reabilitata recent avand proprietar Cladire persoana fizica. Cladirea este cu pereti de caramida fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www,energypro.fr 107

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICRBUL TEORETIC “VLAD TEPES” Cladire An de construire 1975 Liceul este compus din doua corpuri de cladire - corp A si corp B. Corpul A este de tip P+1E avand 11 sali. Corpul B este de tip P avand 6 Sali. Cladirile este cu pereti din beton fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile nu dispun de retea de apa calda de consum. Pentru prepararea apei calde exista 5 boilere electrice amplasate local. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) avand robineti cu cap simplu. Partial pe culoare au fost instalate calorifere de otel. Retelele de distributie a agentului termic au fost partial inlocuite in anul 1999. Climatizare Exista 6 de sisteme de climatizare independente de tip split pentru diverse spatii. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Instalatia electrica a fost refacuta complet si au fost inlocuite tablourile electrice. Numinatul spatiilor se realizeaza cu tuburi ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 108 ţ Î | | | ţ i | | | | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA fluorescente 2x58W cu balast feromagnetic. Recomandari Izolare termica cladire liceu. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, Instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Emaii : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 109

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 An de construire 1974 Cladirea este de structura P+1E, Cladire , x , Cladirea este cu pereti de beton fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan, instalate in anul 2010. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind Sistem de Incalzire / Apa calda de consum societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel), instalate in anul 1997. Reteaua de distributie interna a agentului termic a fost refacuta. Caloriferele au robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 1 sistem de climatizare independent de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea cu 2 sisteme de climatizare. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata in anul 2012. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Recomandari Izolare termica cladire gradinita. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Refacere izolatii bransament Colterm. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 110

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti « Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr N

EnergyPro Dezvoitare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.30 Cladire An de construire 1997 Scoala este compusa din 3 corpuri de cladire: - Corp A: P+2E, avand 21 cabinete, laborator, biblioteca, cantina, - Corp B: D+P+1£E, avand 19 sali, - Corp C: P+IE, avand bazinul si doua sali, Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea nu dispune de apa calda de consum. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta), instalate in anul 1997. Reteaua de distributie interna a agentului termic a fost refacuta. Caloriferele au robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. INuminatul spatiilor se realizeaza cu plafoniere cu Led instalate in anul Iluminat 2016. Refacere hidroizolatie (plafon si fundatie). Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 112

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL WALDORF | | | i An de construire 2006-2011 Liceul este compus din treii corpuri ABC, atelier si Gradinita. Corpul B este construit din structura de beton cu pereti de bca. ! Corpurile A,C sunt din lem cu panouri de lemn. Corpul A are o Cladire izolatie termica din polistiren de 10 cm. Cladirea liceului este de tip P+1 avand 14 sali. Cladirea gradinitei este de tip P cu 4 sali. Ferestrele sunt in proportie de 30% din termopan. usile de acces sunt din termopan Sistem de Incalzirea cladirilor se realizeaza in modul urmator: Incalzire / - Liceu — centrala termica proprie THERMOSTAHL P=186 kW, cu Apa calda de combustibil gaz natural, , consum ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 113

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA - Gradinita si Atelier - pompa de caldura aer/apa. Centrala termica este supravegheata de 2 fochisti angajati, fiind oprita pe perioada vacantelor si weekend. Pentru cladirea liceului caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Pentru gradinita si atelier incalzirea se realizeaza prin intermediul retelei de ventiloconvectoare. Climatizare Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split pentru sala de sport si atelier. Gradinita este climatizata prin intermediul popmpei de caldura si retelei de ventiloconvectoare. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 114

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA luminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminatul exterior se realizeaza cu 9 lampi tip proiector dotate cu senzor de prezenta. Recomandari Izolare termica corpuri B,C si sala de sport. Inlocuire ferestre vechi cu ferestre tip termopan pentru cladirea liceului. Inlocuire usi de lemn - acces liceu cu usi de termopan. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 113

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO NITTI” Cladire An de construire 1967, 1849 Colegiul este compus din mai multe corpuri de cladire. Cladire Administrativa si Internat an 1967, P+2£E, Cladire corp invatamant P+1 avand 9 sali, Cladire veche an 1849 D+P avand 7 sali de clasa, Cladirile sunt cu pereti de caramida fara izolatie termica , Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirile de generatie noua sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel), instalate in anul 2005. Reteaua de distributie interna a agentului termic a fost consum EI 1 refacuta. Caloriferele au robineti cu cap simplu. Spatiile din cladirea veche 1849 sunt incalzite prin intermediul a 5 sobe cu combustibil gaz natural. Climatizare Exista 9 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 116 | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea cu 9 sisteme de climatizare. Instalatia electrica este de generatie veche. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Numinat x x x x luminatul exterior se realizeaza cu 11 lampi de 250 W cu vapori de sodiu. Izolare termica cladiri. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari | perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Inlocuire corpuri de iluninat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Inlocuire corpuri de iluminat exterior cu lampi cu led. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email ; contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 117

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR, 14 Cladire An de construire 1979 Imobilul apartine cooperativei Igiena si este in curs de a fi achizitionat de catre Primaria Municipiului Timisoara. Cladirea este de structura P+1E, avand 7 sali de clasa. Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Pentru situatiile de urgenta gradinita dispune de un boiler electric pentru prepararea apei calde. consum Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt din fonta si otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split. Instalatia electrica a fost reabilitata recent. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu becuri economice si tuburi fluorescente 1x36W cu balast Iuminat electronic pe culoar. Iluminatul exterior se realizeaza cu un corp de tip proiector dotat cu senzor de prezenta. Izolare termica cladire gradinita. La sala de la etaj de la grupa mica a fost evocat faptul ca incalzirea spatiului se realizeaza la parametrii Recomandari | scazuti. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactGenergypro.fi — Site : www.energypro.fr 118

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL An de construire 19080 Cladirea este de structura P+1E+M. Cladire Cladirea este cu pereti de caramida. Cladirea este izolata termic in anul 2014. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea dispune de o centrala termica proprie Ferrili Pegasus F3 N 187 25 de generatie noua Pt=187 kW iar pentru prepararea apei calde este folosit un boiler. Sistem de Incalzire / Apa calda de Consum Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat Climatizare fapul ca ar fi necesara suplimentarea cu 4 sisteme de climatizare pentru spatiul mansardei. lNuminatul spatiilor se realizeaza cu corpuri cu led instalate recent (an Iluminat 2017). ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 119 i |

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Iluminatul exterior se realizeaza cu doua corpuri de tip proiector dotate cu senzor de prezenta. Recomandari Instalare izolatii pe trascelele de la distribuitorul centralei termice. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 120

EnerguyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” Campusul este alcatuit din mai multe corpuri de cladiri: 1. Caldire Liceu, an 1960, D+P+2E, avand 20 de clase, reabilitata în anul 2008, fara izolatie termica. 2. Cladire Gimnaziu, an 1974, P+3E, avand 43 de clase, fara izolatie Cladire termica. 3. Cladire Doja, P avand 8 clase, reabilitata in anul 2014, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile dispun de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. , Exista un sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a Sistem de Incalzire / Apa calda de agentului termic din cladirea liceului. Programarea si comanda sistemului se realizeaza prin intermediul unui calculator si reglaj corespondent manual la nivelul vanelor de pe retelele de distributie a consum , . agentului termic. In cladirea liceului caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu si partial robineti cu cap termostatat. In cladirea gimnaziului caloriferele sunt de generatie veche (din fonta). Climatizare Exista 17 sisteme de climatizare independente de tip split. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu luminat balast electronic. Comanda iluminatului se poate realiza si prin intermediul unei aplicatii informatice. Recomandari | Izolare termica cladiri. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : wwww.energypro.fr 121

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Centralizarea sistemelor de climatizare. Reabilitare instalatie electrica cladire gimnaziu. pentru sala de sport. Inlocuire ferestre cu tamplarie de lemn cu geamuri tip termopan ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 122

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “FRANZ LUKAS” An de construire 1924 Cladirea este de structura D+P+1E, avand 4 sali de clasa. Cladire , SA , , Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a consum E agentului termic. Caloriferele sunt din fonta si otel si dispun de robineti cu cap simplu, Climatizare Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. Instalatia electrica a fost reabilitata recent in anul 2013. Iluminatul Iluminat spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast electronic. Recomandari | Izolare termica cladire gradinita. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : vwww.energypro.fr 123

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | ţ | | | LICEUL TEORETIC *NIKOLASUS LENAU” An de construire 1879 Liceul detine 4 sedii in corpuri diferite de cladiri: 1. Cladire liceului din strada GH.Lazar, nr.2, 2. Cladire Piata Unirii, apartine Episcopiei Romano Catolice, 3. Cladire, strada Nemoianu Iosif, nr.5 4. Cladire RATT — scoala cu clase 5-8 1. Cladirea liceului din strada GH.Lazar este in curs de renovare. atit PUBLICE si | Reg 10 i | MISTERUL DEIOTĂRI REGINE j locală. Dezvoltare regională. Cladire Cladirea liceului din strada GH.Lazar este de structura P+2E, avand 30 sali de clasa si laboratoare. Cladirea liceului din strada GH.Lazar este cu pereti din caramida, fara izolatie termica pe fatada (in prezent in faza de lucrari) dar cu izolatie termica pe peretii spre curtea interioara. Ferestrele sunt din termopan instalate in anul 2015. Sistem de Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tal, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 124

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Incalzire / Apa calda de consum energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche -1960. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap termostatat. 3. Cladirea din strada Nemoianu losif nr.5 este compusa din doua corpuri de cladiri: - cantina, P+IE, cladire izolata termic in anul 2011, - cladirea scolii 0-4, an 1975 fara izolatie termica, 4. Cladire RATT — scoala cu clase 5-8 cu doua corpuri - corp an 1975, fara izolatie termica avand 5 Sali de clasa, - corp 2014, cladire izolata termic, avand 20 de Sali de curs, Climatizare Pentru cladirea liceului nu exista sisteme de climatizare. A fost evocat faptul ca este necesara instalarea de unitati de climatizare pentru sala de festivitati. MNuminat Pentru cladirea liceului din strada GH.Lazar instalatia electrica a fost reabilitata recent. Huminatul spatiilor se realizeaza cu becuri economice si tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Recomandari Punerea in practica a unei proceduri de reglaj a robinetilor cu cap termostatat in perioadele de slaba ocupare a liceului. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel.: 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 125 i ţ i |

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “NIKOLAUS LENAU” An de construire 1880, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea este de structura D+P+1E, avand 7 sali de clasa. Cladire Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica . Ferestrele de pe fatada sunt duble din tamplarie lemn, ferestrele spre interior sunt din termopan. Usile de acces sunt din lemn. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a consum agentului termic. Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 8 sisteme de climatizare independente de tip split. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata in anul 2006. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Inlocuire ferestre fatada cu ferestre de tip termopan adaptate structurii. , | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 126 | i i 1 i

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA” Cladire An de construire 1972 Colegiul este alcatuit dim mai multe corpuri de cladire: 1. Scoala cu doua corpuri avand 24 de sali de clasa si 7 laboratoare: - Cl: structura P+2E, C2: structura P+3E, Camin 1, structura S+P+4E, avand 60 de camere, Camin 2, structura S+P+4E, avand 60 de camere, Cantina, structura S+P, Atelier, structura S+P+IE, TAN! Cladirea scolii este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele sunt duble cu tamplarie din lemn. Cladirile caminelor sunt cu pereti din beton, fara izolatie termica. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile caminelor si cantinei dispun de retele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt din fonta dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 127 i i

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Exista 3 sisterne de climatizare independente de tip split. A fost evocat Climatizare fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. luminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu , balast feromagnetic. Uuminat x x , , Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 10 corpuri de 250W cu vapori de sodiu. Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan. Recomandari Izolare termica cladire scoala si camine. Auditul si analiza sitemului de distributie a energiei termice, izolarea consumatorilor si reorganizarea circuitelor. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Verificarea caloriferelor si instalarea de robineti simpli sau cu cap termostatat. Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr - Site : Www.energypro.fi 128

G EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti >» Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 129

EnerguyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” E ape opiiazăn ăn A ne Cladire An de construire 1967 Colegiul este alcatuit dim mai multe corpuri de cladire: 1. Cladire Gheorghe Lazar nr.20, an 1967, structura P+2E avand 55 de Sali de clasa, 8 laboratoarea, 15 cabinete, 3 ateliere, 2 biblioteci. Caldire atelier scoala, Cladire cantina - nefolosita, Cladire internat din strada Fr.Liszt, Cladire strada Ulmului, nr.2 (fosta scoala generala nr.26, an 1979. BUN Cladirea colegiului din strada Gheorghe Lazar nr.20 este cu pereti din caramida, fara izolatie termica , Ferestrele sunt duble din lemn (90%), pe culoare ferestrele sunt din termopan (10%). Usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Reteaua de distributie a agentului termic este de generatie veche iar caloriferele sunt din fonta si dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 130 | | | | | | i

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Instalatia electrica a fost reabilitata recent. Iluminatul spatiilor se Iuminat realizeaza cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast electronic. Izolare termica cladire. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor si bai. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr - Site : www.energypro.fr 131

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” An de construire 1975 Colegiul este alcatuit din mai multe corpuri de cladire: Cladire Liceu, an 1975, structura P+2, Caldire sala de sport, an 1975, structura P, Cladire atelier practica, an 1975, Cladire internat, Cladire cantina, Cladire centrala termica. 1.Cladire Liceu, structura P+2, avand 17 sali de clasa, 15 cabinete. Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Acoperisul este din tigla fara izolatie termica la nivelul superior. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2008. Cladire 2. Cladire sala de sport, structura parter inalt, fara izolatie termica. 3.Cladire Atelier — structura de tip P+IE cu activitate redusa. La ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 132

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” parter isi desfasoara activitatea un agent economic. Cladirea nu are izolatie termica iar ferestre sunt simple cu rame metalice. 4.Cladire internat - structura de tip P+4E avand 64 de camere. Cladirea nu are izolatie termica iar ferestre sunt duble cu rame tamplarie de lemn pentru P,Et.1,Et.3, Et.4. La Et.2 au fost instalate geamuri termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Agentul termic pentru incalzirea cladirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spatiu special amenajat. Centrala ctrmica este compusa din doua cazane ERENSAN NAR 1000 dotate cu arzatoare Unigas P72 Pt=1650 kWt si ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax; 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 133 | | | | | | | l | |

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” instalatiile conexe de distributie a energiei termice. Centrala termica dispune de un sistem de automatizare, supravegherea centralei termice se face de catre 3 fochisti. In centrala termica exista instalat un boiler Vitroflex cu o capacitate de 40001 pentru prepararea apei calde conectat in distribuitorul centralei termice dar nu este folosit datorita faptului ca reteaua de distributie ACM este intrerupta. Boiler centrala termica Apa calda de consum este preparata local la nivelul Internatului prin intermediul boilerelor electrice. 8 sisteme independente Pu=2000We. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 134

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” Boilere internat Caloriferele din cadrul cladirilor sunt de generatie veche din fonta si dispun de robineti cu cap simplu, exceptie facand cladirea cantinei(renovata). Climatizare Nu exista sisteme de climatizare. Instalatia electrica si tablourile electrice sunt de generatie veche. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu INuminat balast feromagnetic. Iluminatul exterior se realizeaza cu 7 corpuri de 250W cu vapori de sodiu. Izolare termica cladire scoala, internat, sala de sport. Inlocuire geamuri cu rame metalice cu sisteme de tip termopan pentru cladirea atelierului. Refacerea retelei de apa calda de consum pentru toate cladirile colegiului si utilizarea boilerului din centrala termica. Refacere izolatii trasee central termica. Recomandari | Verificarea retelelor de distributie termica de la centrala termica catre cladiri si refacerea izolatiilor termice. Verificare starii caloriferelor si retelelor de distributie termica in inetriorul cladirilor. Instalare centrala de tratare a aerului pentru sala de sport cu baterie cald/rece. Reorganizarea retelelor de distributie si instalarea de robineti de separare a retelelor de distributie a energiei termice (in special retea ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site ; www.energypro.fr 135

Se EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” Atelier etajul 1). Refacerea instalatiei electrice. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED. Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED. Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor si bai. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 136

EnerguyPra Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 An de construire 1974 Cladirea este de structura P+IE, avand 16 sali. Cladire , a , x Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Agentul termic pentru incalzirea cladirilor din cadrul scolii este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spatiu special amenajat. Centrala ctrmica este compusa dintr-un cazan Ferroli Pt=153 kKWt si instalatiile conexe. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. : Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat : balast feromagnetic. Izolare termica cladire scoala. Recomandari | Refacere izolatii trasee centrala termica. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 137

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 Cladire An de construire 1925 Cladirea este de structura P, avand 4 sali. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica . Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Agentul termic pentru incalzirea cladirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spatiu special amenajat. Centrala etrmica este compusa dintr-un cazan Ferroli. consum Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. luminat INuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 138

EnerguyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA balast electronic. Recomandari Izolare termica cladire gradinita. Refacere izolatii trasee centrala termica. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 139

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 Cladire An de construire 1902, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea este de structura P+1E, avand 21 de sali. Cladirea scolii este cu pereti din caramida, fara izolatie termica, Ferestrele stradale sunt duble cu tamplarie din lemn. Ferestrele spre curtea interioara sunt dublate cu un strat de ferestre de termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt din fonta dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente de tip split. A fost ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 140

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA evocat fapul ca ar fi necesara instalarea a 2 bucati. Iluminat Instalatia electrica a fost refacuta recent. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. HNuminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 3 corpuri de 100W cu incandescenta. Reabilitare usa de acces in scoala. Verificarea dimensionarii instalatiilor termice datorita problemelor de Recomandari | temperatura a agentului termic. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax: 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 141

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 An de construire 1976 Cladirea este de structura P+1E, avand 5 Sali. Cladire , RE , , , , Cladirea scolii este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele sunt duble cu tamplarie din lemn. Sistem de Agentul termic pentru incalzirea cladirilor din cadrul colegiului este Incalzire / Apa calda de preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spatiu special amenajat. consum Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu , balast feromagnetic. Iuminat , , , Iuminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu un corp de generatie veche. Izolare termica cladire gradinita. _ | Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan. Recomandari Reabilitare instalatie electrica. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 142

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.4 Cladire An de construire 1971 Cladirea este de structura P+1E, avand 12 sali. Cladirea scolii este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Agentul termic pentru incalzirea cladirilor din cadrul colegiului este preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spatiu special amenajat. Centrala etrmica este compusa dintr-un cazan Confort K2 Pt=174 kWt. +) i cazan de apa calda & A Tipul combustibilului Gaz Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro fr — Site : www.energypro.fr 143 [ | | | | j i

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Iluminat luminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 2 corpuri. Izolare termica cladire scoala. Recomandari | Reabilitare instalatie electrica. Refacere izolatii trasee centrala termica. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro fr — Site : www.energypro.fr 144

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 An de construire 1964 Cladirea este de structura P Cladire , e x , x Cladirea scolii este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Agentul termic pentru incalzirea cladirilor din cadrul colegiului este Sistem de preparat la nivelul centralei termice proprii instalata intr-un spatiu Incalzire / Apa calda de special amenajat. Caloriferele sunt dinotel si dispun de robineti cu cap simplu. Consum Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat balast electronic. Recomandari | Izolare termica cladire gradinita ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contacteenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 145

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA Cladire An de construire 1972 Liceul este alcatuit din mai multe corpuri de cladire: 1. Cladire Liceu, an 1972, structura P+2E, avand 23 de sali de clasa, 2, Cladire internat, an 1972, structura P+4E, avand 30 de camere, 3. Cladire cantina, structura S+P, 4. Cladire atelier, structura P, avand 8 Sali. Cladirile sunt cu pereti din caramida/beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile caminului si cantinei dispun de retele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt din fonta dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Instalatia electrica a fost partial refacuta. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 2 corpuri de 250W cu vapori de sodiu. Recomandari Izolare termica cladire scoala si camin. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 146

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Verificarea caloriferelor si instalarea de robineti simpli sau cu cap termostatat. Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 147

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL” Cladire An de construire 1950 Liceul este alcatuit din mai multe corpuri de cladire: 1. Cladire Liceu, an 1950, structura P+2E, avand 20 de sali de clasa, 2, Cladire internat, an 1950, structura P+2E, avand 24 de camere, 3. Cladire cantina, structura S+P, 4. Cladire sala de sport, structura P. Cladirile sunt cu pereti din caramida/beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile caminelor si cantinei dispun de retele de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Consum IERT , , , Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie noua. Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap simplu. , Exista 30 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost Climatizare : evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora cu 10 aparate. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 8 corpuri de ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tei. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : fr — Site : vwww.energypro.fr 148

e EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | 250W cu vapori de sodiu. | Izolare termica cladire scoala si internat Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe i perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Recomandari | Centralizarea sistemului de climatizare. | Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Inlocuire corpuri de iluminat interior (becuri cu incandescanta) cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 149

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU* An de construire 1968 Colegiul este alcatuit din mai multe corpuri de cladire: 1. Cladire colegiu, an 1968, structura P+2E, avand 32 de sali de clasa si 61 de sali pentru instrumente, Cladire 2. Cladire internat, an 1978, structura P+3E, avand 30 de camere, Cladirile sunt cu pereti din caramida/beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirile sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile dispun de retele de apa calda de consum, furnizorul fiind Sistem de societatea Colterm. Incalzire / Apa calda de consum Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt din otel si dispun de robineti cu cap termostatat instalate in anul 2014. Climatizare Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Iluminatul spatiilor se realizeaza cu becuri economice si tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic pentru anumite salil de clasa. Recomandari Izolare termica cladire scoala si internat Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Punerea in practica a unor proceduri de reglaj a robinetilor cu cap ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel, : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 150 | | | i | |

EnerguyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA termostatat de catre personalul administrativ al unitatii. Reabilitarea instalatiei electrice ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 1531

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” Cladire An de construire 1903, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Cladirea liceului este de structura P+2E, avand 56 de sali de curs. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele de la salile de clase si laboratoare sunt duble cu tamplarie de lemn. Pe holuri ferestrerel sunt simple cu tamplarie de lemn. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email ; contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 152 | | | ] | |

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, partial refacute. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista sisteme de climatizare portabile pentru salile de examen. luminat Instalatia electrica a fost reabilitata în anul 2002. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu un corp de tip proiector 100W. Recomandari Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 133

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “LOGOS” Cladire An de construire 1977 Cladirea liceului este alcatuita din doua corpuri de cladire: - Corp P+2E, - Corp P+1E+M, Cladirea liceului dispune de 24 de Sali de clasa si 9 birouri. Cladirea este cu pereti din caramida, avand izolatie termica instalata in anul 2005. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2010. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic si caloriferele sunt in curs de reabilitare. Se inlocuiesc caloriferele cu calorifere de otel cu robinet cu cap simplu. Climatizare Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. Tuminat Instalatia electrica a fost partial reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu un corp de tip proiector 400W. Recomandari Izolare termica 2 pereti exteriori - 250 mp. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 154 i ţ | | | | | | | i | | | | i | | | i

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEORETIC BAPTIST An de construire 2006 Cladirea liceului este de structura P+2E, avand 56 de sali de curs, Cladirea este cu pereti din caramida, avand izolatie termica. Cladire Ferestrele si usile de acces sunt din termopan, acoperisul este izolat. Cladirea este proprietatea bisericii, existand contract de comodat pentru folosinta gratuita a scolii incheiat intre biserica si Primarie. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea liceului dispune de o centrala termica proprie ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel.: 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 155

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICBUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” Cladire An de construire 1909, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Liceul este compus din cladirea scolii, cladirea gradinitei, cladirea internatului si cladirea cantinei. Cladirea liceului este de structura P+2E, avand 30 de Sali. Internatul este compus din 27 de camere. Cladirile sunt cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele de la salile de clase si laboratoare sunt duble cu tamplarie de lemn. Cladirile sunt proprietatea Episcopiei Romano - Catolice. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, consum partial refacute (50%). Caloriferele sunt de gencratie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x58W cu , balast electronic. INuminat , , , , Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 20 de corpuri cu tuburi fluorescente. , | Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel.: 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue l.e Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 156 | | |

Se EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reabilitarea instalatiei electrice. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 157

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | | i | COLEGIUL TEHNIC “AZUR” An de construire 1973 Colegiul este compus din 8 corpuri de cladire: - Cladire scoala, structura P+2E avand 13 clase, - Cladire ateliere P+1E avand 8 ateliere, - Cladire Internat 1, sediu politie, si palatul copiilor, Cladire Internat 2, avand 33 de camere, | - Sala de sport. | Cladirile sunt cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele de la salile de clase si laboratoare sunt simple cu tamplarie de lemn. Cladire | Î | | ] | i | Usile de acces sunt din termopan. Sistem de Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a Incalzire / energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, | ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 158

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Apa calda de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind consum societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, partial refacute (20%). Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. : , Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat Climatizare fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu , balast feromagnetic. Iluminat , , , Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 25 de corpuri cu vapori de sodiu 250W. Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii, eventual instalarea de robineti cu cap termostatat si punerea in practica a unor proceduri de Recomandari | reglaj a acestora de catre personalul administrativ al unitatii. Reabilitarea instalatiei electrice si paratrasnet. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 159

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” An de construire 1897, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Liceul este compus din: Corp A, structura D+P+2E, avand 16 Sali de clasa Corp B, structura P+2E+N, avand 17 Sali de clasa Camin, structura P+3E, avand 50 de camere Cladire Cantina, structura P (an 1965). Cladirile sunt cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele de la salile de clase si laboratoare sunt duble cu tamplarie de lemn, Pe holuri geamurile sunt simple cu tamplarie de lemn. Caminul dispune de geamuri de tip termopan. Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind , societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 160 | | | | | | | | Îi | | | | | | 1

SI EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminat Instalatia electrica este de generatie veche, tablourile electrice sunt vechi. Numinatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic si feromagnetic. lNuminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 4 de corpuri de tip proiector. Recomandari Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reabilitarea instalatiei electrice, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 161

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 “SFANTA MARIA” Cladire An de construire 1892 Scoala este compusa din : Cladirea scolii (an 1980), structura P+3E, Cantina (an 1892), structura P, Cladire B (an 1892), structura P, Sala de sport (an 1892), structura P, Cladire A (an 1970), structura P+1, In total sunt 38 de Sali de curs si laboratoare. Cladirile A,B si Cantina sunt cu pereti din caramida. Cladirea A si cantina sunt izolate termic in anii 2013 si 2017. Ferestrele de la salile de clase si laboratoare sunt din termopan, instalate in anul 2008. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie noua, refacute in totalitate. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fir — Site : www.energypro.fr 162

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Climatizare Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. Instalatia electrica a fost reabilitata in totalitate. Iluminatul spatiilor , se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast electronic. Numinat Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 20 de corpuri tuburi fluorescente. cu casa scarii in cladirea scolii. Recomandari | Izolare termica cladire scoala. perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan pentru 2 Sali de clasa ssi Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactPenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 163

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 Cladire An de construire 1974 Cladirea este de structura P+1E, avand 12 de Sali. Internatul este compus din 27 de camere. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, consum : partial refacute. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. : , Nu exista sisteme de climatizare independente. A fost evocat fapul ca Climatizare ar fi necesare. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata in anul 2014. INuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Recomandari | Izolare termica cladire gradinita. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 164 | | | | | | |

Ge EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | | | | | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Verificarea retelei de distributie in interiorul cladirii si a caloriferelor. | Refacerea izolatiilor traseelor retelei de incalzire amplasate in exterior, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : - Site * www.energypro.fr 165 | | | ţ | | |

EnerguyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.24 za UI Cladire An de construire 1976 Cladirea scolii este de structura P+2E, avand 31 de sali. Internatul este compus din 27 de camere. Cladirile sunt cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea scolii este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, consum partial refacute. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Pe holuri caoriferele sunt din otel, inlocuite recent. Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat Climatizare fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Izolare termica cladire scoala. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari | perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro fr - Site : www.energypro.fr 166 | | | | Î | i | | |

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 Cladire An de construire 1972 Cladirea gradinitei este de structura P+1E, avand 20 de sali. Cladirea este cu pereti din beton, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea gradinitei este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) 50% si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu , balast electronic. Iluminat , , , INuminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 1 corp de tip proiector. Izolare termica planseu parte noua gradinita. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Inregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 167 | | | | | | | | i

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 Cladire An de construire 1972 Cladirea scolii este de structura S+P+2E, avand 24 de sali de clasa si 6 laboratoare. Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan, instalate in anul 2007. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea scolii este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Tablourile electrice au fost reabilitate in anul 2017.Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iuminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 2 de corpuri tip proiector. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cad Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 168

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Izolare termica cladire scoala pE ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email * contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 169

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” Cladire An de construire 1956-1970 Scoala este compusa din mai multe cladiri: - Cladire scoala, an 1970, cu sediul in Bulevardul Cetatii nr.24; structura S+P+2F, avand 22 sali de clasa, cladire izolata termic, usi si ferestre din termopan, - Cladire didactica, an 1970, cu sediul in Bulevardul Cetatii nr.24; structura S+P+1E, avand 10 sali de clasa, cladire cu pereti de caramida fara izolatie termica, usi si ferestre din termopan, - Cladire didactica, an 1956, cu sediul in strada Aprodul Movila nr.10; structura P, avand 4 sali de clasa, cladire cu pereti de caramida fara izolatie termica, usi si ferestre din termopan, - Cladire didactica, an 1960, cu sediul in strada Avram Iancu nr.8; structura D+P+HIE, avand 5 sali de clasa, cladire cu pereti de caramida fara izolatie termica, usi si ferestre din termopan, Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cele doua cladiri din Bulevardul Cetatii sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirile din strada Aprodul Movila si strada Avram Iancu dispun de centrale termice proprii cu combustibil gaz natural. Cladirile nu dispun de retea de apa calda de consum. Apa calda este preparata prin intermediul boilerelor electrice amplasate local (4 bucati). Nu cxista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 170 | | | | | | |

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Tablourile electrice au fost reabilitate recent. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x58W cu balast electronic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 3 de corpuri de tip proiector cu senzor de prezenta. Recomandari Izolare termica cladire didactica an 1970. Izolare termica cladire didactica an 1956. Izolare termica cladire didactica an 1960. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 171

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO Cladire An de construire 1975 Liceul este compus din mai multe cladiri: - cladirea scolii, an 1975, structura P+2E, avand 26 de sali, - cladire Internat 1, structura P+3E, - cladire Internat 2, structura P+3E — dezafectat, - cladire Cantina, - Cladire sala de sport, - cladire Atelier mecanic si lacatuserie, - cladire centrala termica, Cladirile sunt cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan pentru cladirea scolii, internat 1 si atelier. Cladirea cantinei are geamuri duble de lemn. Cladire salii de sport are geamuri simple cu structura de fier. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea liceului este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 3 sisteme de climatizare independente de tip split. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr - Site : www.energypro.fr 172

= EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | | | | Instalatia electrica este de generatie veche. Numinat | | | | | Muminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. exterior pe durata noptii se realizeaza cu 9 lampi cu vapori de sodiu de 250W. Izolare termica cladire scoala si internat. . | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reabilitarea instalatiei electrice. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 173

H EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA “RUDOLF WALTHER” GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL “RUDOLF WALTHER” Gradinita Cladirile nu apartin Primariei Timisoara fiind proprietatea fundatiei Cladire “RUDOLF WALTHER”, utilitatile fiind platite de catre fundatie. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactPenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 174

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 Cladire An de construire 1976 Cladirea este de structura P+1E, avand 10 sali. Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele (an 2006) si usile de acces (an 2017) sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, partial refacute. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 3 sisterne de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata. INuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu un corp tip proiector. Recomandari Izolare termica cladire gradinita. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 175

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Refacere hidroizolatie cladire si copertina intrare. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. | | | | | | ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 17%

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 An de construire 1976 Cladirea este de structura P+1E, avand 17 sali. Cladire Cladirea este cu pereti din beton, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Acoperisul a fost refacut in anul 2015. Cladirea dispune de o centrala termica proprie cu combustibil gaz Sistem de natural. Incalzire / Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Apa calda de Consum Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu si cap termostatat (40%). Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Instalatia electrica a fost reabilitata, Iluminatul spatiilor se realizeaza , cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Numinat , , " , Numinatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu un corp tip proiector. , | Analiza si reabilitarea traseelor de distributie a energiei termice din Recomandari subsol. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 177 |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 Cladire An de construire 1900 Cladirea este de structura P, avand 7 sali. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, consum : partial refacute. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iuminat : balast feromagnetic. Izolare termica cladire gradinita. Recomandari | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. SCOALA GIMNAZIALA NR.25 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 178

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA An de construire 1977 Cladirea este de structura P+2E, avand 30 de sali. Cladire az : Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea nu dispune de retea de apa calda de consum. Sistem de Incalzire / Apa calda de Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic au fost reabilitate. consum Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) la parter si de generatie veche (din fonta) la etaj si dispun de robineti cu cap simplu. , Nu exista sisteme de climatizare independente. A fost evocat faptul ca Climatizare a , : ar fi necesar instalarea de unitati de climatizare la etajul 2. Instalatia electrica a fost reabilitata partial, tablourile electrice sunt de generatie noua. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi Iuminat fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu doua tuburi fluorescente. Izolare termica cladire si acoperis. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILI E CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fi 179 | i |

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 Cladire An de construire 1981 Cladirea este de structura S+P+1E, avand 8 sali. Cladirea este cu pereti din beton, avand izolatie termica instalata in anul 2012. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 6 sisteme de climatizare independente de tip split. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata partial. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. , | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr - Site : www.energypro.fr 180 | i i j

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 An de construire 1975 Cladirea este de structura P+1E, avand 4 sali. Cladire , ae , , Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea dispune de o centrala termica proprie cu combustibil gaz , natural. Sistem de Incalzire / Apa calda de Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu consum cap simplu. Climatizare Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Recomandari | lzolare termica cladire gradinita. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 955 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 181 i i Î i

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 An de construire 1970 Gradinita functioneaza la Psi Et.1 dintr-un bloc situat pe strada Vasile Balmus. In total sunt 6 apartamente folosite pentru gradinita. Cladire Cladirea este de structura P+1E, avand 10 de Sali. Blocul de locuinte nu dispune de izolatie termica. Ferestrele sunt din termopan. Sistem de Pentru incalzirea spatiilor gradinitei se folosesc doua centrala termica Incalzire / Apa calda de de apartament cu combustibil gaz natural. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu consum cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminat Numinatul spatiilor se realizeaza cu becuri cu incandescenta si becuri economice. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 182 i | | |

EnergyPra Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 An de construire 1968 Cladirea este de structura S+P+2E, avand 21 de sali. Cladire , NUI , Cladirea este cu pereti din beton, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea nu dispune de retea de apa calda de consum. Sistem de Incalzire / Apa calda de Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie noua, fiind reabilitate în anul 2000. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 15 sisteme de climatizare independente de tip split. Instalatia electrica a fost reabilitata complet.. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W si 1x36W cu balast Numinat feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu un corp tip proiector. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari | perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşii - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 183 | Î

E EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. Centralizarea sistemelor de climatizare. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 184

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA An de construire 1968 Cladirea este de structura P+1E, avand 12 de sali, Cladire RET , , ; ; Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm, Cladirea nu dispune de retea de apa calda de consum. Sistem de Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a Incalzire / agentului termic. Apa calda de EIN , , , consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. ; Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat Climatizare fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Numinat Instalatia electrica a fost reabilitata. Numinatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast electronic. Izolare termica cladire scoala. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 185 | | | | | | | | | | | |

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.2 Cladire An de construire 1974 Cladirea este de structura P+2, avand 22 de sali. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Scoala mai dispune de o cladire in strada Islaz nr 44-46, tip casa, cu 6 Sali de clasa si o sala de sport, an de constructie 1946. Cladirea a fost atribuita scolii în anul 2016 si este din caramida fara izolatie termica. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 11 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 186

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Iluminat Instalatia electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. exterior pe durata noptii se realizeaza cu 4 corpuri tip proiector. Izolare termica cladire scoala. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari | Perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Centralizarea sisitemelor de climatizare. Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel.: 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site * www.energypro.fr 187

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 Cladire An de construire 1974 Cladirea este de structura P+1E, avand 9 de sali. Cladirea este cu pereti din caramida, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei ermice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 7 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. INuminat INuminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Recomandari Reabilitare retea si refacere izolatii trasee termice subsol, Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Centralizarea sisitemelor de climatizare. Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 188 | | | | | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 Cladire An de construire 1970 Cladirea este de structura P+1E, avand 10 sali. Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic au fost reabilitate, Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. Exista 10 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost Climatizare : . evocat fapul ca ar fi necesara inlocuirea acestora. nstalatia electrica este veche. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. IMuminat i luminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 4 corpuri tip proiector. Izolare termica cladire gradinita. Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari | perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Analiza si reabilitarea instalatiei electrice Centralizarea sisitemelor de climatizare. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactMenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 189 | | i

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 Cladire An de construire 1974 Cladirea este de structura P+1E+N, avand 9 sali. Cladirea este cu pereti din caramida, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche, Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. INuminat Instalatia electrica a fost reabilitata in anul 2015. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. ,. | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari perioadele de ocupare scazuta a unitatii, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue La Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr - Site : Www.energypro.fr 190 | i i |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “ION C. BRATIANU” An de construire 1890, cladire incadrata pe lista monumentelor istorice Colegiul este compus din 3 cladiri : - Corp 1 an 1890, structura S+P+3E, - Corp 2 an 1930, structura S+P+31 - Corp 3 an 1960. structura S+P+2 In total sunt 34 de Sali de clasa. > WI a 7 Cladirile sunt cu pereti din caramida, fara izolatie termica. duble de lemn pe culoare fiind ferestre simple de lemn, Ferestrele si usile de acces sunt din lemn. Clasele dispun de ferestre Cladire Sistem de Agentul termic pentru incalzire este preparat la nivelul unei centrale Incalzire / termice proprii amplasata intr-un spatiu special amenajat la subsol. Apa calda de consum ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 191

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) 80% si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminat Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 2 corpuri tip proiector. Recomandari Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii. Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Izolare trasee distribuitor centrala termica. Analiza retelelor de distributie a agentului termic si reabilitarea acestora. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro fr — Site : www,energypro.fr 192

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 Cladire An de construire 1976 Cladirea este de structura P+1E, avand 7 de sali. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Instalatia electrica este de generatie veche, tablouri electrice vechi. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 2 corpuri tip neon. Izolare termica cladire gradinita. Recomandari | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email ; contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 193 | | | i

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 An de construire 1983 Cladirea este de structura P+3E, gradinita avand % din parter (2sali) Cladire si un birou la Et.1, Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan, Agentul termic pentru incalzire si acm este preparat la nivelul unei Sistem de centrale termice care furnizeaza energia termica pentru mai multe Incalzire / Apa calda de cladiri. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a consum agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat , balast feromagnetic. , | Analiza si reorganizarea retelelor de gaz si energie termica pentru Recomandari spatiile gradinitei. Optiune: instalarea unei centrale termice proprii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 194 | | | | | | i |

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.,22 An de construire 1969 Cladirea este de structura S+P+1E, avand 11 de sali. Cladire Cladirea este cu pereti din beton, avand izolatie termica instalata in anul 2012. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan instalate in anul 2012. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind Sistem de societatea Colterm. Incalzire / Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a Apa calda de , agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 1 sistem de climatizare pentru sala de spectacole. Instalatia electrica a fost reabilitata in anul 2010. Iluminatul spatiilor Muminat se realizeaza cu tuburi fluorescente 4x18W cu balast feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 1 corp tip neon. , | Analiza retelelor de distributie a agentului termic si reabilitarea Recomandari acestora. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : vwww.,energypro.fr 195 | | | | | | | | l | | | | | | ţ î | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TAKE IONESCU” Cladire An de construire 1965 Cladirea este de structura S+P+2E, avand 28 de sali. Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic au fost reabilitate. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. N Exista 4 sisteme de climatizare independente de tip split. A fost evocat Climatizare , fapul ca ar fi necesara suplimentarea acestora. Instalatia electrica a fost reabilitata. Iluminatul spatiilor se realizeaza , cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminat , , , i exterior pe durata noptii se realizeaza cu 3 corpuri tip proiector. Izolare termica cladire scoala Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 196 | | | | | | | | | |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 An de construire 1930 Cladirea este de structura P+1E, avand 6 sali. Cladire e , Cladirea este cu pereti din caramida, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind : societatea Colterm. Sistem de Incalzire / Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a Apa calda de | agentului termic. Consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche in proportie de 50%. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) in proportie de 80% si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 2 sisteme de climatizare independente de tip split. Instalatia electrica este a fost reabilitata in anul 2001, Iluminatul , spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast Iluminat feromagnetic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 1 corp 100W., Izolare termica cladire gradinita. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 950 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 197 | 1 i | i Î | | | | | 1 i |

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 An de construire 1970 Cladirea este de structura S+P+1E, avand 7 de sali. Cladire , a: : Cladirea este cu pereti din caramida, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Agentul termic pentru incalzire este preparat la nivelul unei centrale termice dotata cu doua cazane SIME RS172 amplasata intr-un spatiu special amenajat. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Retelele de distributie a agentului termic au fost reabilitate. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) in proportie de 80% si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 5 sisteme de climatizare independente de tip split. Instalatia electrica a fost reabilitata. Iuminatul spatiilor se realizeaza , cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iuminat Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 2 corpuri tip neon. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 198 |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Recomandari Analiza sistemului de incalzire pentru uniformizarea temperaturilor interioare. Refacere izolatii trasee centrala termica, ENERGYPRO DEZVOLTARE. Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 199

EnergyPra Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 “CARLA PELZ” An de construire 1903+1935 Gradinita este compusa din doua corpuri de cladire. Corp 1935 este Cladire nefolosit fiind in curs de expertizare. Cladirile sunt de structura S+P avand pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Agentul termic pentru incalzire este preparat la nivelul unei centrale termice dotata un cazan ERENSAN NAR130 amplasata intr-un spatiu special amenajat. rensan' EET iaz PETE TIT tt rin Heating Engineer” Sistem de Incalzire / Apa calda de consum ob Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie noua, reabilitate la nivelul anului 2017. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel, :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email ; contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 200

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 1 sistem de climatizare pentru sala de mese. luminat Instalatia electrica a fost reabilitata si instalate tablouri electrice noi. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast electronic. Recomandari Inlocuire usa de acces catre curte cu usa de termopan. Izolare trasee centrala termica si distribuitor. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 201 | | | i | i | ) i

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 Gradinita isi desfasoara activitatea in 2 apartamente de bloc avand 3 Cladire Sali de grupa. Blocul este izolat termic. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan, Blocul este conectat la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Gradinita a ramas singurul consumator de energie termica conectat la retea, Sistem de Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind Incalzire / Apa calda de consum societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic, Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Iluminat Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. Recomandari Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 Cladire Gradinita isi desfasoara activitatea in 2 apartamente de bloc avand 4 respectiv 3 camere. Blocul nu este izolat termic. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Blocul este conectat la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 202

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. , Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu Iluminat balast feromagnetic. , | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energyprofr 203

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.6 Cladire An de construire 1968 Cladirea este de structura P+2E, avand 22 de sali de clasa. Cladirea este cu pereti din caramida, avand izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm, Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Nu exista sistem de automatizare pentru reteaua de distributie a agentului termic. consum Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie veche (din fonta) si dispun de robineti cu cap simplu. Climatizare Exista 1 sistem de climatizare pentru sala de mese. Instalatia electrica este de generatie veche, tablouri electrice vechi. INuminat Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi fluorescente 2x36W cu balast feromagnetic. , | Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe Recomandari perioadele de ocupare scazuta a unitatii. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 204

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 Cladire An de construire 1975 Cladirea este de structura P+1E, avand 8 de sali. Cladirea este cu pereti din beton, fara izolatie termica. Ferestrele si usile de acces sunt din termopan. Sistem de Incalzire / Apa calda de consum Cladirea este conectata la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Cladirea dispune de retea de apa calda de consum, furnizorul fiind societatea Colterm. Exista un sistem de automatizare Danfoss pentru reteaua de distributie a agentului termic. Retelele de distributie a agentului termic sunt de generatie veche. Caloriferele sunt de generatie noua (din otel) si dispun de robineti cu cap simplu. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tei. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 205 | | | | ] | | | | i

EnergyPro Dezvaltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Climatizare Nu exista sisteme de climatizare independente. Huminat Instalatia electrica este de generatie veche, tablourile electrice sunt fluorescente 2x36W cu balast electronic. Iluminatul exterior pe durata noptii se realizeaza cu 3 becuri 100W. de generatie noua. Iluminatul spatiilor se realizeaza cu tuburi Recomandari Izolare termica cladire gradinita. Izolare trasee termice subsol. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr - Site : www.energypro.fr 206

<a EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 3.4 Energii regenerabile la nivel local Potentialul de energie regenerabila solara in zona Municipiului Timisoara se incadreaza in zona II de radiatie solara. Astfel potentialul radiatiei solare aferenta este de: 1 300 [kWh/m? an] si o durata de stralucire anuala de 2 000 [h/an); | | POTENTIALUL SOLAR AL ROMANIEI Sursa: ICPE, ANM, ICEME NERG, 2005 INTENSITATEA RADIATIEI SOL ARE(k Wim >1350 1300-1350 <1205 Fig.3.1 Harta solara a Romaniei ZANA DE RADIATIE SCLARA, La nivelul administratiei publice exista un interes deosebit pentru valorificarea resurselor regenerabile din zona. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 207

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA aro d tra nt Rat faca ea! _ $ ucr todo 1 j n E tg le ve m m! a , CL 7 Suna iritare abate a lare mt + - me + n 1 a Sau PY x „a Tutea „pays ce ara Carta Socul fra Boot 1 Be uni DETA - an „pa aa foton be | febr tan Pta ase - 5 : ri croma tii x ina a : a SEE: fu = % emirat DION Cena Teosa < - % Pa apasa n, a Cre Taro tre i ua A tt + “ e 7 tarar Durata medie anuala de stralucire a soarelui (1961-2000) ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 65 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 208 Î |

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Potentialul de energie regenerabila coliana la nivelul localitatii Geoagiu, HD este: | Resursele de vant ale ROMANIEI ia 50 m inaltime pentru diferite conditii topografice | montana inalta| mara deschiaa| zona lltorala tarmnuri plote[ dealuri ai podisuri îi m/s w/meim/s w/mp| m/s X/mI i >1800 23.3 >aco >8.5 »700 >250 100-113 1200-1800] 3.0-30 800-8C0| 70-55 200-700 | 65-75 150-250 firii) 25100 700-1200| 73-80 100-000 GOTO 250100 55-65 200-300| 45-50 100-150 ep 1007700] 55-70 200—400| 5026C 150-250[ 45-55 1CO-200[ 55-45 BO-TG0 N <7.0 <400 | <55 <150 | <100 | <3.5 <50 50. Î a a) MEDIE USUALA | nm A VANTULUI SA Ga blastera | : La i dr , OUR vă =. Sura 2006 fo na, 4 “ori a a Din harta prezentata mai sus rezulta un potential eolian mediu aferent zonei Municipiului Timisoara pentru o viteza medie a vantuluiu de 3-4 [m/s]. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel.: 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, | ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : Www.energypro.fr 209 |

e EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Resursele de biomasa POTENTIALUL ENERGETIC AL BIOMASEI IN ROMANIA LEGENDA 1. Polental energetic disponibil Biomasa Biomasa forestera | x agrara 2. Judete si Ragiuni de dezwoliare Sut-Ex Sut Vest Centru e) Bicuredistar CONSTANTA Sursa: ANL, 2006 Potentialul energetic al biomasei judetului Timis este de 1,4 % biomasa forestiera si 96,6 % biomasa agricola adica un total de 213 terajouli. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de inregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 210

Se) EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 4.PROGRAMUL DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE 4.1 Nivelul de referinta Consumul de TEP actual este: Serviciu/energii Destinatie TEP TEP TEP 2014 2015 2016 Serviciul de salubritate 972,7 1.034,7 873,3 Serviciul de Transport public | 2.762,1 3.148,7 3.068,3 Serviciul de incalzire 49.791,5 51.516,9 50.584,9 Casnici 63.858,6 | 71.528,1 78.841,6 Tertiari 8.598,7 8.999,3 9.565,3 GAZE NATURALE Asimilati , 707,0 1.785,7 1.568,7 Industriali 3.228,1 0,0 0,0 Secundari 64.281,3 | 76.668,1 91.913,2 Comerciali 11.872,0 | 13.460,0 14,540,7 Biciclete 0,6 7,8 3,5 Camere supraveghere 0,0 0,2 0,6 Diverse 37,8 35,3 44,6 ENERGIE ELECTRICA | 29,7 29,1 35,8 luminat 1.200,5 1.161,7 1.013,7 Obiective 89,2 102,7 94,8 Pompare 1,9 2,4 2,1 Semafoare 15,8 15,3 35,8 Scenariul de evolutie a consumului de energie la nivelul Municipiului Timisoara este unul liniar, cu o tendinta posibila de descrestere datorita masurilor de eficientizare a consumului. La nivelul Primariei exista o preocupare continua de modernizare a cladirilor aflate in administrare, existand in palanurile pe termen scurt si mediu proiecte de investitii cu finantari europene pentru modernizarea cladirilor. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 211

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 4.2 Formularea obiectivelor Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra potentialului de economii de energie prezentam intai proiectele legate de eficienta energetica realizate in ultimii ani la nivelul Municipiului Timisoara. Proiectele realizate arata preocuparea administratiei locale pentru eficienta energetica precum si interesul accesarii fondurilor europeene pentru dezvoltarea si modernizarea obiectivelor aflate in administrare. Pentru sectorul de transport public: Econom ie Masuri de eficienta energetica Investitie Economie implementate pana in prezent, necesara realizata in Nr ort precum si proiecte/planuri de estimate (mii Anul PIE anul current pentru viitor transport Public || lei) (tep/an) estimate (tep/an) Instruirea vatmanilor, soferilor, 1, privind adoptarea unei maniere 24 80 Permanent 18 de conducere eco Modernizarea iluminatului 2. exterior la Garaj Auto cu lampi 4 60 2014 4 economice cu tehnologie LED Montarea unei centrale termice si refacerea instalatiilor termice interioare la Centrul Social Sindical 10 230 2014 11 Montarea unei centrale termice 4, si refacerea instal atiilor termice 10 280 2015 93 interioare la Sectia Transport Troleibuze — Troleibuze Skoda Montarea unei centrale termice si refacerea instalatiilor termice 3 interioare la Cladirea 8 210 2015 7T Administrativa de pe Platforma Dambovita Montarea unei centrale termice si refacerea instalatiilor termice interioare la Sectia Transport Troleibuze — Hala veche 12 350 2016 12 Pentru sectorul termoficare: 1.Proiectul “ Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de Protectia Mediului privind emisiile Poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana” care a presupus realizarea a 3 lucrari: - Retehnologizarea a trei cazane de abur , CAE1, CAE2 SI CAE3 (IMA6), in CET SUD - Retehnologizarea a doua cazane de apa fierbinte, CAF 2 si CAF 4, in CET Centru ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 212

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA - Retehnologizare pompe transport termoficare CET Timisoara Centru si CET Timisoara Sud 2.Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea de unitati de cogenerare cu motoare termice CET Buzias - Adaptare instalatii electrice in vederea racordarii la nivelul de tensiune de 20 kV. Servicii de proiectare si executie lucrari. 3.Extinderea retelei de termoficare primara prin transformarea unei Centrale Termice in Punct Termic — CT Sorin Titel 4.Reabilitarea retelei termice primare DN 600 pe strada Islaz care a constat in inlocuirea a 432 m. Obiectivele pe termen mediu si lung privind eficienta energetica la nivelul administratiei locale au fost trasate pe urmatoarele directii; 4.3 Proiecte prioritare Clasificare Municipalitatea are formulate obiective clare care au fost adoptate in „Planul de mobilitate urbana durabila” Strategia acopera polul de crestere Timisoara, format din municipiul Timisoara si comunele Becicherecu Mic, Bucovat, Dudestii Noi, Dumbravita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosnita Noua, Ortisoara, Pischia, Remetea Mare, Sacalaz, Sag, Sanandrei, Sanmihaiu Roman si se refera la perioada 2016 — 2030. Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic, nivelul de detaliere a interventiilor (masuri si proiecte) fiind adaptat in consecinta, Astfel, in faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investitiile propuse, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in ceea ce priveste amplasamentul exact si solutia tehnica optima, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Planul de Mobilitate Urbana Durabila Timisoara va fi supus procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului in baza HG nr. 1078/2004, incluzand informarea si consultarea publicului. De asemenea, se recomanda actualizarea periodica a PMUD si a modelului de transport aferent, cel putin o data la 5 ani sau mai des, in functie de evolutiile viitoare in zona polului de crestere Timisoara. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energyprofr 213 ) |

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Proiectele prioritare pe categorii sunt prezentate in „Strategia integrata de dezvoltare urbana 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare 2015-2020” Administratia locala stapaneste bine procedurile pentru toate instrumente financiare disponibile precum si schemele financiare disponibile dovada fiind numarul mare de proiect implementate prin: >» Finantari Europeene, Finantari din fonduri speciale dedicate energiei / mediului, Utilizarea de credite, Leasing pentru echipamente, Scheme ESCO - contract pentru sistemul de iluminat public, VYYyYv Parteneriat public-privat (PPP), De asemenea furnizaorii de servicii la nivelul Municipaliatii au formulate obiective de eficienta stabilita prin programele de imbunatatire a eficientei energetice depuse anual la ANRE. Pentru sectorul Transport public ; Economi e Masuri de eficienta energetica Investitie Economie Nr ort implementate pana m prezent, de necesara | Anul PIF realizata in anul precum si proiecte/planuri , estimate (mii current (tep/an) pentru viitor transport Public energie lei) p/ai estimate (tep/an) Achizitionarea a 6 buc autobuze | L de capacitate mica tip Mercedez 1 | 563 | 2017 | Benz Modernizarea iluminatului exterior cu lampi economice cu [2 tehnologie LED la Centrul Social 5 80 2017 Sindical | 3 Achizitionarea a 55 buc. 34 37.000 2019 autobuze la Achizitionarea a 10 buc 1 135.000 | 2020 | tramvaie Pentru sectorul Termificare : 1, Proiectul Reabilitarea retelelor termice primare si secundare - Proiect european ce se va derula in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 axa 7.1, 2. Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea de unitati de cogenerare cu motoare termice — CT Dunarea - Adaptare instalatii electrice in vederea racordarii la nivelul de tensiune de 20 kV. Servicii de proiectare si ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : wwww.energypro.fr 214

Se EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA executie lucrari, 3. Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud in reteaua de transport prin functionarea interconectata cu CT Centru, 4, Eficientizarea producerii de energie termica la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile, 5. Cogenerare de inalta eficienta CT Dragalina, 6. Cogenerare de inalta eficienta CT IMT, 7. Retehnologizare CAF nr. 1 CET Sud. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 215

S ! EnerguPro Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 5. LISTA MASURILOR DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE Masurile de eficienta energetica care pot fi implementate la nivelul obiectivelor sunt: Zr . 41 Perioada “Fonduri .| Sursă de “de “necesare | finantate | aplicare CLADIRI PUBLICE Automatizarea sistemului de incalzire Reducere Buget COLEGIUL NATIONAL si reglajul temperaturii local, 2017- BANATEAN pe perioadele de 1 rr 20 22,6 82.735,0 NC fonduri 2025 ocupare scazuta a p europeene unitatii Instalarea de robineti cu cap termostatat si Reducere 2 COLEGIUL NATIONAL punerea in practica a 1 consum 10 11,3 41.367,5 NC BANATEAN unei proceduri de % reglaj Buget local, 2017- fonduri 2025 europeene Izolare termica si inlocuire ferestre cu Reducere 3 COLEGIUL NATIONAL ferestre de tip 1 consum 20 22,6 82.735,0 NC BANATEAN termopan adaptate % structurii Buget local, 2017- fonduri 2025 curopeene Inlocuire corpuri de „ | COLEGIUL NATIONAL | iluminat fluorescent , calce 5 local, 2017- BANATEAN 2x58W cu corpuri cu % fonduri 2025 LED europeene Buget „0 11.101,1 58.291 Automatizarea sistemului de incalzire Reducere si reglajul temperaturii 1 consum 20 0,0 0,0 NC pe perioadele de % ocupare scazuta a Buget local, 2017- fonduri 2025 europeene LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI” ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.îr — Site : www.energypro.fr 216

EnergyPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | finantare |: Perioada. de aplicare CLADIRI PUBL" unitatii LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMISOARA Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 0,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 COLEGIUL TEHNIC DE VEST Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 12,1 44.270,9 NC europeene 2017- 2025 COLEGIUL TEHNIC DE VEST Izolare termica cladire liceu Reducere consum 40 % 24,2 88.541,8 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,6 16.975,5 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti > Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 217

EnergyPro De2vt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Sursa. de. finantare: | Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 10 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 1.174,5 9.936 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 11 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 Inlocuire corp iluminat exterior cu lampa cu LED Reducere consum 40 % 0,0 173,2 1.380 Buget local 2017- 2025 12 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 2,1 7.782,8 NEC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 13 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. Refacere izolatii trasee Colterm Reducere consum 10 % 0,5 1.945,7 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 14 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. Conectare retea ACM la furnizor Colterm Reducere consum 40 % 0,0 203,9 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 15 LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA” Automatizarea sistemului de încalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 6,7 24.362,6 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşii - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 218

EnergyPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA finantare | “| Perioada de aplicare CLADIRI PUBL 16 LICEUL TEORETIC “BARTOK BELA” Izolare termica cladire liceu Reducere consum 40 % 13,3 18.725,1 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 17 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 0,0 0,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 18 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 Instalare izolatii pe traseelele de la distribuitorul centralei termice Reducere consum 10 % 0,0 0,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 19 COLEGIUL NATIONAL”CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Reducere consum 20 % 4,0 14.461,6 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 20 COLEGIUL NATIONAL"CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA?” Implementarea unei proceduri de reglaj al robinetilor cu cap termostatat pe duratele de ocupare scazuta a liceului Reducere consum 10 % 2,0 7.230,8 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 21 COLEGIUL NATIONAL*"CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 15 % 3,0 10.846,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşii - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro fr 219

EnergyPra Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Perioada de aplicare. CLADIRI PUBLICE 22 COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN? Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,3 15.752,1 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 23 COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 939,6 7.949 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 24 COLEGIUL NATIONAL “ANA ASLAN? Izolare termica cladire colegiu Reducere consum 40 % 8,6 31.504,3 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 25 CO EN: FE EGIUL TEHNIC RGETIC “REGELE DINAND 7” m Izolare termica cladire colegiu Reducere consum 40 % 9,2 33.508,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 26 CO EN FE EGIUL TEHNIC RGETIC “REGELE DINAND 1” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,6 16.754,1 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 27 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND ?* Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 1.174,5 > 9.936 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Emi contact(Benergypro.fr — Site : www.energypro.fr 220

EnerguPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA E Sursa de | finantare | Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 28 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND ?” Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 0,3 % 1.752,0 13.800 Buget local 2017- 2025 29 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC “REGELE FERDINAND 7” Inlocuire corpuri iluminat sala de sport cu corpuri LED Reducere consum 40 0,9 % 4.905,6 92.000 Buget local 2017- 2025 30 COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 10,9 % 40.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 31 COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA “CASA VERDE” Izolare termica cladire internat Reducere consum 10 5,5 % 20.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 32 COLEGIUL DE SILVICULTURA Si AGRICULTURA “CASA VERDE” Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 0,5 % 2.628,0 20.700 Buget local 2017- 2025 33 SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 9,4 % 34.367,7 2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, HILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro fr — Site : www.energypro.fr 221

EnergyPro Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA leifan “necesare “Sursa de finantare: Perioada de aplicare CLADIRI PUBL ICE 34 SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” Izolare termica cladiri scoala Reducere 1 consum 40 % 18,8 68.735,3 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 35 SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere 1 consum 40 % 0,3 1.526,8 12.917 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 36 SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 “VICENTIU BABES” Inlocuire corpuri iluminat sala de sport cu corpuri LED Reducere 1 consum 40 % 0,6 3.133,9 64.400 Buget local 2017- 2025 37 LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere 1 consum 20 % 9,0 32.989,5 NC europeene 2017- 2025 38 LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” Izolare termica cladire C — strada Moise Nicoara. Reducere 1 consum 10 % 4,5 16.1494,8 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 39 LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere 1 consum 40 % 0,5 2.862,8 19.375 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 222

EnergyPra Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA «Fonduri - necesare Sursa de finantare | Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 40 LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 14,6 53.360,3 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 41 LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” Izolare termica cladire scoala generala Reducere consum 40 % 9,2 33.600,0 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 42 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 0,0 0,0 NC Buget local, fonduri 2017- 2025 43 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 Izolare termica cladire gradinita si inlocuire ferestre cu tamplarie de lemn cu geamuri de tip termopan. Reducere consum 50 % 0,0 0,0 NC curopeene Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 44 LICEUL TEORETIC “VLAD TEPES” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 2,9 10.640,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 45 LICEUL TEORETIC “VLAD TEPES? Izolare termica cladire liceu Reducere consum 40 % 5,8 21.280,1 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 223

EnergyPro Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA "necesare Sursa de: | finantare. -M Perioada de: "aplicare CLADIRI PUBL! 46 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 31.642,9 NC Buget local, fonduri e€uropeene 2017- 2025 47 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,3 15.821,5 NC europeene 2017- 2025 48 SCOALA GIMNAZIALA NR.30 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 10,7 39.166,9 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 49 LICEUL WALDORF Izolare termica corpuri B,C si sala de sport. Reducere consum 40 % 0,0 0,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 50 LICEUL WALDORF Inlocuire ferestre vechi cu ferestre tip termopan pentru cladirea liceului. Reducere consum 20 % 0,0 0,0 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 51 LICEUL WALDORF Inlocuire usi de lemn - acces liceu cu usi de termopan. Reducere consum 2 % 0,0 0,0 NC Buget local, fonduri 2017- 2025 europeene ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro fr 224

EnergyPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA onditri necesare. "Sursa de - finantare: “Perioada „ae. aplicare CLADIRI PUBLICE 52 COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO NITTI” Izolare termica cladiri Reducere consum 40 % 21,8 79.706,4 NC Buget locai, fonduri europeene 2017- 2025 53 COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO NITTI” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 10,9 39.853,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 54 COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO NITTP” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 1.350,7 11.426 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 55 COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERINO Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 % 0,3 1.927,2 15.180 Buget local 2017- 2025 56 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 8,9 32.707,3 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 57 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 16.353,7 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergyprofr — Site : www.energypro.fr 225

EnerguyPro Dezvo„are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA ri. Sursa de :Becesare finantare : "| Perioada de: aplicare CLADIRI PUBLICE GRADINITA CU Instalare izolatii pe Reducere 58 | PROGRAM date e la consum 2 0,0 0,0 SAPTAMANAL 1 centrale % termice. NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 LICEUL TEORETIC Izolare termica cladire Reducere “GRIGORE MOISIL” liceu si gimnaziu consum 40 13,2 18.453,2 59 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 Inlocuire corpuri de Reducere LICEUL TEORETIC iluminat fluorescent 10 07 3.6996 “GRIGORE MOISIL” 2x36W cu corpuri cu e “n : =, LED 9 60 31.298 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 GRADINITA CU , Reducere 61 | PROGRAM PRELUNGIT | termica cladire consum 40 0,0 0,0 “FRANZ LUKAS” gradinita % NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 LICEUL TEORETIC Reducere 62 “NIKOLASUS LENAU” Izolare termica cladiri consum 40 28,1 102.763,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 Automatizarea sistemului de incalzire LICEUL TEORETIC si reglajul temperaturii “NIKOLASUS LENAU?” pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere 1 consum 20 14,1 51.381,6 % 63 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 GRADINITA CU ture erestre de Reducere 64 | PROGRAM PRELUNGIT aca 1 consum 10 0,0 0,0 “NIKOLAUS LENAU” tip termopan adaptate % structurii, NC Buget local, fonduri €uropeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel.: 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : Www.energypro.fr 226

EnerguPro Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | finantare .[ Perioada aplicare ae. CLADIRI PUBLICE Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. GRADINITA CU 65 | PROGRAM PRELUNGIT “NIKOLAUS LENAU” Reducere 1 consum 20 0,0 0,0 NC % Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 GRADINITA CU !nlocuire corpuri de Reducere iluminat fluorescent 66 | PROGRAM PRELUNGIT 1 consum 40 0,1 411,1 3.478 “NIKOLAUS LENAU” cu corpuri cu % Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 Reducere COLEGIUL TEHNIC NI 67 “HENRY COANDA? Izolare termica cladiri 1 consum 40 70,3 257.048,5 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 Auditul si analiza sitemului de COLEGIUL TEHNIC distributie a energiei 68 “HENRY COANDA” termice, izolarea 1 consumatorilor si Teorganizarea circuitelor. Optimizare a 0,0 0,0 NC circuite Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 Automatizarea sistemului de incalzire COLEGIUL TEHNIC si reglajul temperaturii “HENRY COANDA? pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reducere 1 consum 20 35,1 128.524,3 NC % 69 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 227

EnergyPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA necesare: Sursa de finantare Perioada de: aplicare 70 COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA” Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 % 0,4 2.102,4 16.560 Buget local 2017- 2025 71 COLEGIUL TEHNIC “HENRY COANDA?” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,3 1.820,5 15.401 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 72 COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” lzolare termica cladiri Reducere consum 40 % 53,3 194.953,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 73 COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reducere consum 20 % 26,7 97.476,6 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 T4 COLEGIUL TEHNIC “ION MINCU” Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. Reducere consum 60 % 0,2 1.057,0 2.981 Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 75 COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” Izolare termica cladire scoala, internat, sala de sport. Reducere consum 40 % 13,7 50.000,0 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 228

EnerguyPro Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA finantăre E “| Petioada ursa de | € de aplicare CLADIRI PUBLICE 76 COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS?” Inlocuire geamuri cu rame metalice cu sisteme de tip termopan pentru cladirea atelierului. Optimizare consum 0,0 0,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 77 COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” Refacerea retelei de apa calda de consum pentru toate cladirile colegiului si utilizarea boilerului din centrala termica. Optimizare consum Acm 0,0 0,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 78 COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED. Reducere consum 40 % 0,3 1.879,2 Buget local, fonduri europeene 15.898 2017- 2025 79 COLEGIUL TEHNIC “ELECTOTIMIS” Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 % 0,2 1.226,4 Buget 9.660 local 2017- 2025 80 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 Izolare termica cladire scoala Reducere consum 40 % 2,2 8.000,0 Buget local, fonduri cuUropeene NC 2017- 2025 81 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 Refacere izolatii trasee centrala termica. Optimizare Consum 0,0 0,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.îr — Site : www.energypro.fr 229

EnerguPro Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | finantare | | Perioada de „aplicare CLADIRI PUBLICE 82 SCOALA GIMNAZIALA NR. 20 Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 939,6 7.949 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 83 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 0,8 3.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 84 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reducere consum 20 % 3,2 11.637,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 85 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 2,2 8.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 86 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,1 293,6 2.484 europeene 2017- 2025 87 SCOALA GIMNAZIALA NR.4 Izolare termica cladire scoala Reducere consum 40 % 3,3 12.000,0 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşii » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypra.fr 230

EnergyPra Dezvt..are Elaborare PIEE, Primaria Municipiului TIMISOARA IE finantare | "Perioada de aplicare CLADIRI PUBL| 88 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 0,9 3.400,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 89 CEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 3 Izolare termica cladiri Reducere consum 40 % 43,1 157.553,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 90 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reducere consum 20 % 21,5 78.776,5 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 91 CEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 3 Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 % 0,1 350,4 Buget 2.760 local 2017- 2025 92 CEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 3 Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 1.350,7 Buget local, fonduri curopeene 11.426 2017- 2025 93 LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL” Izolare termica cladiri Reducere consum 40 % 42,9 156.901,2 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email ; contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 231

EnergyPro Dezvo.are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA necesa: E e “Perioadă Sursa de. |: de aplicare CLADIRI PUBL ICE 94 LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reducere consum 20 % 21,5 78.450,6 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 95 LICEUL CU PROGRAM SPORIYV “BANATUL” Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 % 0,3 1.401,6 11.040 Buget local 2017- 2025 96 LICEUL CU PROGRAM SPORIV “BANATUL” Inlocuire corpuri de iluminat interior (becuri cu incandescanta) cu corpuri cu LED Reducere consum 60 % 0,2 1.101,1 3.220 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 97 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU? Izolare termica cladiri Reducere consum 40 % 28,2 102.915,9 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 98 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “ION VIDU” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii. Reducere consum 20 % 14,1 51.458,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 99 LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a Reducere consum 20 % 10,7 39.166,9 > NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 232

EnergyPra Dezvb.are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Perioada “ideii aplicare CLADIRI PUBL! ICE unitatii 100 LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA? Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Reducere consum 10 % 3,4 19.583,5 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 101 LICEUL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. Reducere consum 60 % 0,1 734,1 2.070 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 102 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “LOGOS” Automatizarea sistemului de încalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 5,5 20.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 103 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Reducere consum 15 % 12,3 45.000,0 NC Buget local, fonduri €uropeene 2017- 2025 104 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 16,4 60.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59022, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact Qenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 233

EnergyPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA | necesare: “Sursa de “finantare | Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 105 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,2 1.174,5 9.936 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 106 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM” Inlocuire corpuri iluminat exterior cu corpuri LED Reducere consum 40 % 0,8 4.380,0 34.500 Buget local 2017- 2025 107 COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU?” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 29,6 108.238,4 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 108 COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii Reducere consum 10 % 14,8 54.119,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 109 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 “SFANTA MARIA” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 8,4 31.277,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 110 SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 “SFANTA MARIA” Izolare termica cladire scoala Reducere consum 20 % 8,4 31.277,2 NC 2 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 234

EnerguPro Dezvo.are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA finantare “neceșare: Perioada “de „aplicare CLADIRI PUBL| 111 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 8,0 30.000,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 112 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,0 15.000,0 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 113 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 11,1 40.509,3 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 114 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 22,2 81.018,6 Buget local, fonduri europeene NC 2017- 2025 115 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,3 1.820,5 Buget local, fonduri europeene 15.401 2017- 2025 116 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 6,0 21.736,7 > Buget local, fonduri curopeene NC 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro fr — Site : www.energypro.fr 235

EnergyPro Dezvo.are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Perioada Fonduri. | Sursa de de necesare |. aplicăre CLADIRI 117 SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 10,5 Buget local, fonduri europeene 2017- 38.555,1 NC 2025 118 SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 Izolare termica cladire scoala Reducere consum 40 % 21,1 Buget local, fonduri europeene 2017- 77.110,3 NC 2025 119 SCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” izolare termica cladire didactica an 1970 Reducere consum 20 % 1,7 Buget local, fonduri europeene 2017- 27.998,2 NC 2025 120 SCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” Izolare termica cladire didactica an 1956 Reducere consum 40 % 1,2 Buget local, fonduri curopeene 2017- 4.500,0 NC 2025 121 SCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” Izolare termica cladire didactica an 1960 Reducere consum 40 % 1,2 Buget local, fonduri ecuropeene 2017- 4.500,0 NC 2025 122 SCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 7,7 Buget local, fonduri europeene 2017- 27.998,2 NC 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactEenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 236

EnerguyPro Dezvo.are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA "necesare: | Sursa de finantare: "Perioada de aplicare CLADIRI PUBL! 123 SCOALA GIMNAZIALA NR. 19 “AVRAM IANCU” Instalare senzori de prezenta pentru iluminatul culoarelor. Reducere consum 60 % 0,2 1.145,1 3.229 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 124 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO Izolare termica cladiri Reducere consum 40 % 44,4 162.341,3 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 125 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 22,2 81.170,7 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 126 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 Izolare termica cladiri Reducere consum 410 % 9,8 35.933,3 NC Buget local, fonduri 2017- 2025 127 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,9 17.966,6 NC europeene Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 128 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 2,5 9.265,5 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 237

EnerguyPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA e: are calculată a economiei de- ep/an nduri necesare; | Sursa de “finatitare | Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 129 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 1,3 4.632,8 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 130 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 Izolare termica cladire scoala Reducere consum 40 % 14,0 >51.086,8 NC europeene 2017- 2025 131 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 7,0 235.543,4 NC Buget local, fonduri ecuropeene 2017- 2025 132 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 2,9 10.660,9 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 133 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 2,7 10.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 134 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul ternperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a Reducere consum 20 % 3,5 12.624,3 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 238

EnerguPro Dezvo..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA Fonduri. necesare. Sursa de. finantare | de: | aplicăre CLADIRI PUBL unitatii 135 SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 nlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere 1 consum 40 % 0,2 1.233,2 10.433 Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 136 SCOALA GIMNAZIALA NR.15 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii e perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere 1 consum 20 % 2,7 10.000,2 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 137 SCOALA GIMNAZIALA NR.15 zolare termica cladire scoala Reducere 1 consum 40 % 5,5 20.000,3 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 138 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 zolare termica cladire scoala Reducere 1 consum 40 % 10,2 37.203,0 NC Buget local, fonduri curo pe! ene 2017- 20235 139 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere 1 consum 20 % 5,1 18.601,5 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 : — Site : www.energypro.fir ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti + Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, 239

EnerguPro Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA 1e! lată a economiei de: e. ep. Sursa de finantare Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 140 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 4,0 14.597,7 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 141 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 8,2 30.000,0 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 142 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 “% 4,1 15.000,0 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 143 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 2,7 10.000,0 NEC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 144 COLEGIUL TEHNIC “ION C. BRATIANU” Inlocuire ferestre cu ferestre de tip termopan adaptate structurii. Reducere consum 20 % 6,0 22.000,0 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 145 COLEGIUL TEHNIC “ION C. BRATIANU?” Inlocuire corpuri de iluminat fluorescent 2x36W cu corpuri cu LED Reducere consum 40 % 0,4 1.996,6 16.891 Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : — Site : www.energypro.fr 240

EnerguPra Dezvt..are Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA E Fonduri necesare finantare Perioada de CLADIRI PUBLICE 146 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 Izolare termica cladire gradinita Reducere consum 40 % 4,4 16.234,9 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 147 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 2,2 8.117,4 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 148 SCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TAKE IONESCU? Izolare termica cladire scoala Reducere consum 40 % 14,4 52.520,7 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 149 SCOALA GIMNAZIALA NR. 16 “TAKE IONESCU? Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 7,2 26.260,3 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 150 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 Izolare termica cladire scoala Reducere consum 40 % 10 25.714,8 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 151 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 % 3,5 12.857,4 NC Buget local, fonduri curopeene 2017- 2025 ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactenergypro.fr — Site : Www.energypro.fr 241

Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA EnerguyPro Dezvt..are necesare. Perioada de aplicare CLADIRI PUBLICE 152 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 0,4 % 1.390,5 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 0,3 % 1.199,7 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 154 SCOALA GIMNAZIALA NR.6 Automatizarea sistemului de incalzire si reglajul temperaturii pe perioadele de ocupare scazuta a unitatii Reducere consum 20 4,3 % 15.811,9 NC Buget local, fonduri europeene 2017- 2025 TOTAL 1185,6 4.360.529,0 563.904,8 Email ; contactenergypro.fr — Site : www.energypro.fr ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti = Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 242

EnerguPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA CONCLUZII SI RECOMANDARI In urma analizei cladirilor aflate in administrarea Primariei Municipiului Timisoara prezentam in continuare concluziile legat de ansamblul eficientei energetice la nivelul acestora. CLADIRI Municipiul Timisoara avand un bogat patrimoniu construit, o parte din obiectivele analizate isi desfasoara activitatea in cladiri incadrate ca monument istoric. In functie de categoria in care se incadreaza aceste cladiri - monumente istorice de valoare nationala si universala sau monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, orice modificari constructive se fac numai prin obtinerea unor avize specifice din partea Comisiei Nationale de Protectie a Monumentelor sau dupa caz din partea Directiei locale pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National. Avand in vedere ca prezentul program de imbunatatire a eficientei energetice are rolul de a prezenta o lista cu masuri de eficienta energetica aplicabile la ansamblul tuturor obiectivelor administrate de catre Primaria Municipiului Timisoara, recomandam pentru toate tipurile de cladiri realizarea de audituri energetice specifice. Scopul auditului energetic este de a analiza situatia reala cu date tehnice specifice si a propune ansamblul solutiilor aplicabile in functie de tipologia fiecarei locatii analizate pentru realizarea eficientei eneregetice. Auditul va propune diferite solutii pentru reducerea consumului de eneregie integrand particularitatile constructive, avand garantia ca solutia sau solutiile finale alese pentru implementare sunt cele mai bune. Cladirile din structura de invatamant se impart in colegii, licee, scoli si gradinite. Cladirile colegiilor si liceelor se impart in doua categorii, cladiri incadrate ca monument istoric si cladiri din perioada 1960-1975. Cladirile tip monument, constructii specifice anilor 1880-1910 sunt cu pereti din caramida cu grosimi considerabile. In urma auditului audit energetic se va stabili in primul rand gradul de izolare, oportunitatea aplicarii de solutii de termoizolare exterioara sau interioara. Pentru cladirile colegiilor si liceelor care isi desfasoara activitatea in cladiri incadrate ca monumet istoric a fost observat faptul ca acestea au pastrat ferestrele originale cu tamplarie de lemn. In general, in urma vizitelor pe teren a fost constatata deteriorarea si eficienta scazuta a ferestrelor cu tamplarie de lemn simple sau duble care sunt cu preponderenta folosite pentru aceste cladiri. In general pentru ferestrele istorice se prefera reconditionarea structurii originale de lemn iar gradul de izolare termica poate fi imbunatatit prin inlocuirea geamului cu ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tei. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : www.energypro.fr 243

EnerguyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA geamuri de generatie noua termoizolante. De asemenea sunt acceptate inlocuirile structurilor vechi cu tehnologii noi cu tamplarie de lemn care pastreaza configuratia ferestrelor initiale. Recomandam in cadrul masurilor propuse refacerea sau inlocuirea graduala a acestor ferestre pentru cladirile tip monument avand in vedere gradul scazut de eficienta pe care il ofera in prezent. Cladirile de generatie mai noua sunt din structuri cu stalpi de beton si pereti din placi de beton sau caramida. Pentru aceste tipuri de structuri, pentru crestera eficientei energetice, se recomanda izolarea termica. În cadrul proiectelor de izolare termica trebuie tinut cont de asemenea si de izolarea subsolului si a plafonului spre acoperis. Pentru cladirile de generatie noua care inca pastreaza geamurile vechi cu tamplarie de lemn, inlocuirea acestora trebuie sa se faca cat mai rapid. Izolarea termica este un element important si pentru caminele/internatele care apartin de colegii si licee. Avand in vedere destinatia acestor spatii, spatii de locuit cu profil de functionare continuu, consumul de energie termica este la cote ridicate. Cladirile gradinitelor fiind structuri de dimensiuni mai reduse dispun intr-un procent mai mare de izolatie termica. Pentru cladirile care nu au izolatie termica se recomanda instalarea acesteia, in special pentru structurile cu program prelungit. Izolarea termica a cladirilor este vital a fi facuta concomitent cu automatizarea sistemului de incalzire pentru a evita situatiile de in care spatiile trebuie ventilate datorita temperaturii interioare prea ridicate. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email contactQenergypro.fr — Site : Www.energypro.fr 244

Se EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA INSTALATII DE INCALZIRE: Majoritatea locatiilor analizate sunt conectate la sistemul centralizat de distributie a energiei termice, furnizorul fiind societatea Colterm. Majoritatea locatiilor nu dispun de nicio masura de a regla debitul sau temperatura agentului termic din reteaua de distributie. In perioadele slaba ocupare/neocupare de noapte, weekend si vacanta neexistand posibilitatea reglarii temperaturii agentului termic. Astfel una din masurile propuse este de a realiza sisteme complet automate pentru posibilitatea reglarii temperaturii agentului termic din reteaua interna de distributie. Sistemul presupune realizarea unui circuit secundar cu pompe de circulatie cu turatie variabila, controlul temperaturii pe acest circuit fiind facut in fucntie de temperatura exterioara si temperatura din clase. Sistemul va elimina situatiile în care geamurile sunt deschise in perioadele de sezon de incalzire. De asemenea avand in vedere ca structurile sunt diferite si pot exista situatii in care exista activitate in perioadele de vacanta sau weekend, auditul energetic sau proiectul de reabilitare trebuie sa ia in considerare si posibilitatile de reorganizare a reteleor de distributie a agentului termic pentru a satisface nevoile de incalzire diferentiate sau instalarea de alte mijloace de incalzire a acestor spatii. Propunem de asemenea instruirea persoanelor de decizie din cadrul structurilor analizate asupra eficientei energetice si punerea in practica de proceduri clare de reducere a consumului de energie odata ce vor fi instalate echipamente noi. A fost notat faptul ca doar intr-o singura locatie (Gradinita Nr.30) exista un sistem de automatizare si reglaj a circuitului secundar, Pentru locatiile care dispun de centrale termice proprii s-a observat o flexibilitate in functionare. Fiecare locatie are 1, 2 sau 3 fochisti angajati pentru supravegherea centralei termice si asigurarea functionarii cazanelor energetice in parametrii, Pentru aceste locatii a fost observata slaba izolare sau lipsa izolatiilor traseelor termice pentru care se recomanda refacerea acestora. De asemenea pentru retelele de distributie care trec prin canale tehnice ingropate se recomanda analiza si refacerea izolatiilor cu izolatii moderne eficiente energetic. In acelasi timp in majoritatea locatiilor analizate se pot propune solutii alternative pentru prepararea apei calde utilizand energie regenerabila. In urma unor analize specifice se pot instala la nivelul scolilor si gradinitelor sisteme unitare de producere a apei calde care sa reduca complet consumul de apa calda din reteaua centralizata. Pentru colegiile si scolile care dispun de internate/camine o parte din necesarul de apa calda poate fi realizat cu instalatii cu panouri solar termice. Pentru dimensionarea instalatiilor solare este necesara intr-o prima faza masurarea cantitatilor de apa calda folosite în prezent si calculul precis a necesarului de apa calda pentru fiecare locatie in cadrul unui audit energetic. Aceste solutii de eficienta energetica bazate pe surse regenerabile pot face obiectul unor proiecte de finantare din fonduri europene sau alte surse de finantare. ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti - Tel. :021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contact&energypro.fr — Site : www.energypro.fr 243

EnergyPro Dezvoltare Elaborare PIEE Primaria Municipiului TIMISOARA La nivelul caloriferelor se recomanda verificarea si inlocuirea tuturor robinctilor de stricati de la nivelul caloriferelor. Se pot instala robineti cu cap simplu sau robineti termostatati. Acolo unde sunt instalati robineti cu cap termostatat recomandam punerea in practica a unei proceduri de catre conducerea unitatii pentru reglajul uniform al acestora pe perioadele de weekend si vacante scolare. INSTALATII DE CLIMATIZARE; In general sistemele de climatizare folosite sunt de tip split. Pentru unitatile unde numarul acestora este ridicat, costurile legate de mentenanta si reparatii pot fi semnificative. Pentru locatiile unde numarul acestora depaseste 10 unitati se recomanda centralizarea sistemului de climatizare prin instalarea unui singur grup frigorific si realizarea unei retele de distributie cu ventiloconvectori pentru spatiile climatizate, Se poate opta si pentru sisteme de tip pompa de caldura care pot realiza si incalzirea spatiilor in anumiti parametrii. INSTALATIA ELECTRICA/ ILUMINAT; Au fost notate situatiile unde s-au semnalat disfunctionalitati ale instalatiei electrice si se recomanda reabilitarea acesteia. Iluminatul spatiilor se realizeaza in general cu corpuri fluorescente 2x36W sau 2x58W cu balast feromagnetic si balast electronic. Pentru situatiile unde corpurile sunt de generatie veche se recomanda inlocuirea acestora cu tehnologii noi cu led. Pentru locatiile unde exista iluminat perimetral nocturn se recomanda inlocuirea corpurilor vechi cu vapori de sodiu cu tehnologii noi pe baza de led, ENERGYPRO DEZVOLTARE: Bucureşti » Tel. : 021 310 66 02 Fax : 021 310 66 03, Cod Unic de Înregistrare: 30575787, ENERGYPRO France : 21, Avenue Le Corbusier, 59042, LILLE CEDEX, SIRET 524 959 673 00012 Email : contactQenergypro.fr — Site : Www.energypro.fr 246