keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/02.02.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Traian Vuia nr .14

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 13/02.02.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Traian Vuia nr .14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-154/06.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa cu nr CT2014-0006607/11.12.2014 prin care d-na Ileana Margareta Minea si d-l Minea Tiberiu , proprietari ai constructiilor situate în Timişoara, str.Traian Vuia nr.14,au solicitat atribuirea si vanzarea terenului aferent construcţiilor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 inscris in CF 7035 Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str.Traian Vuia nr .14, inscris in CF 408190 Timisoara, CF vechi 7035, top11497 in suprafata de 465 mp.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse- Serviciul Terenuri, Bancă de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE Primar BIROUL CLADIRI NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul

privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Traian Vuia nr .14

Prin adresa cu nr.CT2014-0006607/11.12.2014, d-na Ileana Margareta Minea si d-l Minea Tiberiu , proprietari ai constructiilor situate în Timişoara, str.Traian Vuia nr.14,au solicitat atribuirea si vanzarea terenului aferent construcţiilor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 inscris in CF 7035Timisoara;

Casa compusa din bucatarie,camara de alimente ,veranda,bucatarie de vara ,magazie ,sopron si 1 camera de locuit,este inscrisa in CF 426794 ,CF vechi 7035,terenul cu nr top 11498 in suprafata de 424 fiind domeniul Privat al Municipiului Timisoara;

Gradina in suprafata de 465 mp situata in Timisoara str. Traian Vuia nr 14 este inscrisa in cartea funciara 408190 Timisoara provenita din conversia pe hartie a CF 7035 cu nr top 11497, este atestata prin HG.849/2009 in Domeniul Public al Municipiului Timisoara .

Din documentatia topo cadastrala intocmita de S.C.Tahico Platz SRL rezulta ca imobilul casa construita in anul 1926 si anexele gospodaresti construite in anul 1950(vezi fisa de mijloc fix) afecteaza cele doua topuri 11497 si 11498.

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem trecerea din domeniul Public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara,a terenului inscris in CF 408190 cu nr top 11497 in suprafata de 465 mp .

Menţionăm faptul că imobilul nu face obiectul vreunei revendicări în baza Legii 10/2001, în baza legilor fondului funciar şi a Legii nr. 247/2005.

Din adresa cu nr.CT2015-6607/2015 a Serviciului Juridic, rezultă faptul că pentru imobilul mai sus identificat nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire –vanzare şi a creerii cadrului legal a acesteia, faţă de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a

terenului situat în Timişoara, str. Traian Vuia nr.14 inscris in CF 408190 Timisoara ,CF vechi 7035 ,top 11497 in suprafata de 465mp .

ADMINISTRATOR PUBLIC, PT.SECRETAR Sorin Iacob Dragoi Simona Dragoi

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D,

Laura Koszegi

Pt. SEF SERVICIU T. B.D.U.C ŞEF BIROU CLADIRI,

Stefan Brihac Călin N. Pîrva

REFERENT DE SPECIALITATE, Gh.Buzarnescu

AVIZAT Serviciul Juridic

FP 53-01 ver. 1