keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 134/03.07.2003 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

03.07.2003

Hotararea Consiliului Local 134/03.07.2003
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În conformitate cu Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.230/18.09.2001 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, în următoarea componenţă:
- VLAICU ILIE
- CREŢ OCTAVIAN
- PĂUN FLOARE
- TĂVALĂ TĂNASE
- STANCA TEODOR
- DE MAIO LEONTIN
- BĂLĂŞOIU VICTOR

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.230/2001.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor Consiliului de administraţie;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SIMION SURDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI