keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 132/19.12.1995 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare pe strazi existente in municipiul Timisoara"

19.12.1995

Hotararea Consiliului Local 132/19.12.1995
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare pe strazi existente in municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea Regiei Autonome Apa si Canal "AQUATIM" Timisoara inregistrata cu nr. 6461/13.09.1995;
Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice Biroul Investitii nr. SC09514628/07.12.1995 privind propunerea de aprobare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare pe strazi existente in municipiul Timisoara" ;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, referitor la investitiile finantate integral sau in completare de la bugetul de stat;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 10/1995 cu privire la cresterea competentei autoritatilor publice locale pentru aprobarea documentatiilor tehnicoeconomice ale investitiilor de interes judetean sau local;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (c),(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 lin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Extinderea si modernizarea retelelor de canalizare pe strazi existente in
municipiul Timisoara", pentru care sa emis acordul Ministerului Finantelor nr.
1076/1995 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnicoeconomici
prevazuti in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cdrul Consiliului Local al municipiului Timisoara si R.A AQUATIM
Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Regiei Autonome Apa si Canal "AQUATIM" Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
NEDIN IOAN
Contrasemneaza