keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 130/25.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2007

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 130/25.03.2008
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 5526/14.03.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing.Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa FN/14.03.2007 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2007 si pe trimestre ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.63 alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local si contul de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei nr.1-"Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole "Lista de investitii" si Anexei nr.2-"Contul de executie pe anul 2007" care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU Nr.______________________

R E F E R A T Privind rectificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara

si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2007

Avand in vedere : - adresa nr.FN/14.03.2008 a Directiei Generale a Finantelor Publice

Timis privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2007 si pe trimestre ;

Tinind cont de Ordinul nr.2397/14.12.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice, incheierea exercitiului bugetar al anului 2007, precum si Legea nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale art.57, alin.(1) , alin.(4). -Legea nr.215/2001 art.38, lit.d si f privind adiministratia publica locala. Biroul Buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2007 conform anexa nr.1 si aprobarea contului de executie pe anul 2007 conform anexa nr.2.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU MUNTEANU MIREL AVIZAT JURIDIC

Atasament: Bug_2006_Final_Site.pdf

JUDEŢUL:Timis

Formular:

rectificat Buget Final VIII 2006

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 488.091,79 524.784,68 36.692,89 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 305.585,01 341.943,94 36.358,93 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 437.940,01 501.653,78 63.713,77 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 394.865,15 455.081,09 60.215,94 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP 5 00.04 145.160,96 143.711,94 -1.449,02

6 00.05 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0,00 0,00 0,00 9 00.06 145.160,96 140.021,07 -5.139,89

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 145.160,96 140.021,07 -5.139,89 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 137.970,48 132.830,59 -5.139,89 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea b 12 04.02.04 7.190,48 7.190,48 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 13 00.07 0,00 3.690,87 3.690,87 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15 14 05.02 0,00 3.690,87 3.690,87

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 3.690,87 3.690,87 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 180,32 180,32 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 180,32 180,32

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,32 180,32 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 116.635,20 47.127,81 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39 116.635,20 47.127,81

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,46 84.403,07 40.689,61 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 15.641,90 10.507,81 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitate 23 07.02.03 17.028,97 16.496,67 -532,30 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87 93,56 -3.537,31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33 25 00.10 179.018,45 193.276,76 14.258,31 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 173.308,95 173.718,93 409,98

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ac 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru su 28 11.02.02 116.479,27 116.479,25 -0,02

*) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 29 11.02.03 15.912,00 15.912,00 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dr 30 11.02.04 27.785,00 27.785,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ec 31 11.02.05 0,00

32 11.02.06 13.132,68 13.542,68 410,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00 388,05 88,05

Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 388,05 88,05 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42 894,77 754,35

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 181,57 41,15 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 713,20 713,20

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilo 38 16.02 5.269,08 18.275,01 13.005,93 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,27 14.459,41 9.202,14 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 40 16.02.03 11,81 21,15 9,34

41 16.02.50 3.794,45 3.794,45 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 1.276,87 98,52 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35 1.276,87 98,52

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 1.276,87 98,52

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Influente

131/01 131/01

1

C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.074,86 46.572,69 3.497,83 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 40.168,28 5.819,65 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63 40.155,22 5.806,59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societati 48 30.02.01 5.457,56 4.386,74 -1.070,82 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor prec 49 30.02.03 14.127,47 18.817,33 4.689,86 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 16.704,94 4.431,66 Venituri din dividende 51 30.02.08 246,08 246,08 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 0,13 -2.490,19

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 13,06 13,06 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 13,06 13,06

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+7 55 00.14 8.726,23 6.404,41 -2.321,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd 56 33.02 86,21 122,63 36,42

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 7,13 7,13 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intre 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de aj 59 33.02.12 73,57 114,36 40,79 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputa 62 33.02.28 12,64 1,14 -11,50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+ 64 34.02 1.619,28 2.176,62 557,34 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 2.176,62 557,34 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 3.305,27 -2.364,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispo 68 35.02.01 5.669,27 3.184,86 -2.484,41 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirzie 69 35.02.02 19,28 19,28

70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 101,13 101,13

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 754,13 -173,56 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilo 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 754,13 -173,56

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 45,76 -378,02 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 45,76 -378,02 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 14.009,09 -26.944,86 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95 14.009,09 -26.944,86

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publi 80 39.02.01 296,71 0,00 -296,71 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 81 39.02.03 786,29 692,53 -93,76 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 83 39.02.07 39.870,95 13.316,56 -26.554,39

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+47111 49.02 0,00 112 01 488.091,79 524.784,68 36.692,89

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+2 113 10 411.748,49 458.914,79 47.166,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268 114 20 145.529,94 129.318,50 -16.211,44 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 142.478,62 207.057,66 64.579,04

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 9.681,10 8.265,95 -1.415,15 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 4.280,22 3.485,70 -794,52 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.937,31 2.605,43 -331,88

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 2.463,57 2.174,82 -288,75 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi ta 120 40.03 105.096,32 109.177,90 4.081,58

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 105.096,32 109.177,90 4.081,58 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor lo 122 50.04 0,00 0,00 0,00

123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+3 124 51.01 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

abandonate si alte sume constatate odata cu

2

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+3 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fin 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de a 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+44 130 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477 131 55.01 0,00 0,00 0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+41 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 7.769,76 4.814,02 -2.955,74

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 7.769,76 4.814,02 -2.955,74 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 6.132,97 3.493,55 -2.639,42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.636,79 1.320,47 -316,32 Burse (rd.279) 143 59.01 1.192,75 280,76 -911,99 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile natu144 59.02 192,75 124,18 -68,57 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+148 70 1.000,00 156,58 -843,42 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+ 149 71 66.272,32 56.068,58 -10.203,74

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+ 150 71.01 66.272,32 56.068,58 -10.203,74 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417 151 71.01.01 65.764,32 55.879,82 -9.884,50 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455 +484+510+551+582) 152 71.01.02 18.876,00 16.592,95 -2.283,05 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205 153 71.01.03 30.852,51 28.025,21 -2.827,30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244 154 71.01.30 1.134,00 278,02 -855,98

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 15.409,81 11.172,40 -4.237,41 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 10.070,98 9.801,31 -269,67

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau a 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 10.070,98 9.801,31 -269,67 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 6.422,12 6.152,45 -269,67

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 3.648,86 3.648,86 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 0,00 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+22 171 50.02 0,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 48.233,74 34.727,19 -13.506,55 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 32.859,44 23.274,99 -9.584,45

3

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 29.240,44 21.703,30 -7.537,14 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 14.795,47 11.873,16 -2.922,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 176 51 13.444,97 9.673,56 -3.771,41 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 0,00 0,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 156,58 -843,42 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 1.000,00 156,58 -843,42 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 3.619,00 1.571,69 -2.047,31

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 3.619,00 1.571,69 -2.047,31 Construcţii 182 71.01.01 3.619,00 1.571,69 -2.047,31 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 0,00

Din total capitol: 186 3.619,00 1.571,69 -2.047,31 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 0,00

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 32.859,44 23.274,99 -9.584,45 189 32.859,44 23.274,99 -9.584,45

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 5.693,20 3.186,25 -2.506,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 3.431,98 1.244,27 -2.187,71 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 1.292,67 692,46 -600,21 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 2.139,31 551,81 -1.587,50

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor lo 195 50.04 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 196 51 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 508,00 188,76 -319,24

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 508,00 188,76 -319,24 Construcţii 203 71.01.01 508,00 188,76 -319,24 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 180,00 60,00 -120,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 328,00 128,76 -199,24

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22 1.753,22 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 1.753,22 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 1.753,22 1.753,22 0,00

Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contract 213 54.02.06 0,00 0,00 0,00

214 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 1.753,22 1.753,22 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 2.578,17 56,02 -2.522,15

217 1.361,81 1.377,01 15,20 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 9.681,10 8.265,95 -1.415,15 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 4.280,22 3.485,70 -794,52 Alte dobanzi 221 30.03 2.937,31 2.605,43 -331,88

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA233 59.02 0,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 4.624,92 1.210,35 -3.414,57

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

4

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 3.096,92 1.046,18 -2.050,74 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 20,00 0,04 -19,96 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 3.076,92 1.046,14 -2.030,78 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 1.528,00 164,17 -1.363,83

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 1.528,00 164,17 -1.363,83 Construcţii 255 71.01.01 1.528,00 164,17 -1.363,83 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 0,00

Din total capitol: 259 1.528,00 164,17 -1.363,83 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 0,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 4.431,00 1.189,84 -3.241,16 Protectie civila 262 61.02.08 4.431,00 1.189,84 -3.241,16

263 193,92 20,51 -173,41 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3 264 64.02 0,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 191.509,74 165.909,04 -25.600,70 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 137.657,47 124.889,32 -12.768,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 134.287,47 122.448,35 -11.839,12 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 108.101,93 100.288,29 -7.813,64 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 269 51 25.681,05 21.771,97 -3.909,08

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 0,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 311,74 263,91 -47,83 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 311,74 263,91 -47,83

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 311,74 263,91 -47,83 Burse 279 59.01 192,75 124,18 -68,57 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 192,75 124,18 -68,57

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 3.370,00 2.440,97 -929,03

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 3.370,00 2.440,97 -929,03 Construcţii 284 71.01.01 3.370,00 2.440,97 -929,03 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 288 3.370,00 2.440,97 -929,03 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 0,00

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 56.929,78 63.688,95 6.759,17 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 22.149,18 19.864,84 -2.284,34

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 34.780,60 43.824,11 9.043,51 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 80.727,69 61.200,37 -19.527,32 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 0,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 64.865,81 49.483,06 -15.382,75

303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 5.459,17 2.730,24 -2.728,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 3.547,17 2.730,24 -816,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 825,00 820,04 -4,96 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 308 51 2.722,17 1.910,20 -811,97

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00 0,00 0,00

5

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.912,00 0,00 -1.912,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.912,00 0,00 -1.912,00 Construcţii 317 71.01.01 1.912,00 0,00 -1.912,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 1.464,00 0,00 -1.464,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 200,00 0,00 -200,00

Din total capitol: 321 248,00 0,00 -248,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 3.462,00 790,82 -2.671,18 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 3.462,00 790,82 -2.671,18

Crese 325 66.02.50.03 1.997,17 1.939,42 -57,75 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 1.076,00 1.040,04 -35,96

327 921,17 899,38 -21,79 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 22.727,21 20.959,55 -1.767,66 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 21.475,21 20.219,31 -1.255,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 6.602,00 6.028,20 -573,80 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 332 51 14.873,21 14.191,11 -682,10

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 0,00 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 1.252,00 740,24 -511,76

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 1.252,00 740,24 -511,76 Construcţii 345 71.01.01 1.252,00 740,24 -511,76 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 600,00 515,25 -84,75 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 126,00 81,85 -44,15 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 526,00 89,26 -436,74

Din total capitol: 349 0,00 53,88 53,88 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 9.575,33 8.602,82 -972,51 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 8.060,33 7.091,35 -968,98 Case de cultura 355 67.02.03.06 0,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 1.515,00 1.511,47 -3,53 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 0,00 Sport 361 67.02.05.01 11.524,70 11.617,21 92,51 Tineret 362 67.02.05.02 514,62 415,22 -99,40

6

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 48,00 20,67 -27,33

Servicii religioase 364 67.02.06 10.962,08 11.181,32 219,24 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 86,00 0,00 -86,00

366 1.541,18 739,52 -801,66 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3367 68.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 25.665,89 17.329,93 -8.335,96 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 25.217,98 16.993,67 -8.224,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 11.346,23 8.398,21 -2.948,02 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 371 51 6.413,73 4.045,35 -2.368,38

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 7.458,02 4.550,11 -2.907,91

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 7.458,02 4.550,11 -2.907,91 57.02.02 6.132,97 3.493,55 -2.639,42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 1.325,05 1.056,56 -268,49 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 447,91 336,26 -111,65

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 447,91 336,26 -111,65 Construcţii 387 71.01.01 447,91 336,26 -111,65 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 171,00 98,36 -72,64 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 80,00 60,00 -20,00

Din total capitol: 391 196,91 177,90 -19,01 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 2.806,59 1.936,47 -870,12 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 2.806,59 1.936,47 -870,12 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 1.722,90 1.705,07 -17,83 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 19.445,40 12.930,48 -6.514,92 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 17.717,69 11.832,88 -5.884,81

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socia 400 68.02.50 1.727,71 1.097,60 -630,11 401 1.691,00 757,91 -933,09

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCU 402 69.02 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4403 70.02 52.334,81 42.800,09 -9.534,72 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 44.390,63 36.409,36 -7.981,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 31.224,97 25.064,50 -6.160,47 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 2.324,40 1.085,20 -1.239,20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 407 51 28.900,57 23.979,30 -4.921,27

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 412 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 0,00 7

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 4.847,90 3.296,77 -1.551,13 Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 4.847,90 3.296,77 -1.551,13

Construcţii 417 71.01.01 4.847,90 3.296,77 -1.551,13 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 500,00 467,84 -32,16 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 4.347,90 2.828,93 -1.518,97 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.317,76 8.048,09 -269,67

Rambursari de credite externe 426 81.01 8.317,76 8.048,09 -269,67 Rambursari de credite interne 427 81.02 4.668,90 4.399,23 -269,67

Din total capitol: 428 3.648,86 3.648,86 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 6.959,80 3.223,30 -3.736,50 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 203,00 41,86 -161,14

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434 432 70.02.05 6.756,80 3.181,44 -3.575,36 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 13.253,82 13.653,81 399,99 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 13.253,82 13.653,81 399,99

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 8.195,60 5.769,51 -2.426,09 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolta437 70.02.50 200,00 0,00 -200,00

438 15.781,41 13.762,74 -2.018,67 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 7.944,18 6.390,73 -1.553,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 7.944,18 6.390,73 -1.553,45 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 443 51 7.944,18 6.390,73 -1.553,45 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite externe 463 81.01 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite interne 464 81.02 0,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 0,00

Salubritate 467 74.02.05.01 7.714,79 6.390,73 -1.324,06 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 7.714,79 6.390,73 -1.324,06

8

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 0,00 0,00 0,00 470 229,39 0,00 -229,39

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+471 79.02 0,00 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 104.881,32 109.017,26 4.135,94 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 77.096,32 81.232,26 4.135,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 0,00 0,00 0,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi ta 499 40.03 77.096,32 81.232,26 4.135,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 500 51 77.096,32 81.232,26 4.135,94

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 505 55.01.12 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 27.785,00 27.785,00 0,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 27.785,00 27.785,00 0,00 Construcţii 509 71.01.01 27.785,00 27.785,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 27.785,00 27.785,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 0,00 Alti combustibili 515 81.02.07 104.881,32 109.017,26 4.135,94 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd 518 83.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 320,74 225,70 -95,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 320,74 225,70 -95,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 222,24 132,90 -89,34

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 225,70 -95,04 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 320,74 225,70 -95,04

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 86.186,52 170.895,05 84.708,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 65.184,01 151.350,33 86.166,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 37.184,01 123.404,69 86.220,68

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi ta 539 40.03 28.000,00 27.945,64 -54,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST 540 51 28.000,00 27.945,64 -54,36

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 545 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 21.002,51 19.544,72 -1.457,79

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 21.002,51 19.544,72 -1.457,79 Construcţii 550 71.01.01 21.002,51 19.544,72 -1.457,79 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 16.312,00 15.609,86 -702,14

9

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.590,51 0,00 -2.590,51 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 2.100,00 3.934,86 1.834,86 Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 556 72.01.01 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: 557 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 83.596,01 170.895,05 87.299,04 Transport în comun 560 84.02.03.02 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 45.652,00 44.895,50 -756,50

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 37.944,01 125.999,55 88.055,54 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00

REZERVE 597 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00 0,00 0,00

0 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

10