keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/19.05.1998 privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen, aunor terenuriinvederea amenajarii de spatii verzi in jurul blocurilor din cartierele de locuinte

19.05.1998

Hotararea Consiliului Local 125/19.05.1998
privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen, aunor terenuriinvederea amenajarii de spatii verzi in jurul blocurilor din cartierele de locuinte


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul DirectieideUrbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit(g) si (m) si art.85 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:La cererea Asociatiilor de proprietari, se atribuie in folosinta gratuita
pe termen de 1 an , terenuri delimitate de pana la 5 m in jurul blocurilor de
locuinte, in vederea amenajarii de spatii verzi.

Art.2: Primaria Municipiului Timisoara isi rezerva dreptul de a retrage dreptul
de folosinta asupra terenului atribuit, daca acest teren va fi revendicat de
fostii proprietari sau pentru realizarea de catre Consiliul Local a unor
lucrari de utilitate publica.

Art.3: In situatia in care Asociatiile de proprietari care au obtinut terenul
solicitat, in termen de 3 luni nu vor amenaja spatii verzi pe aceste terenuri,
Directia Tehnica din cadrul Primariei,poate proceda la aplicarea de sanctiuni
contraventionale conform Hotararii Consiliului Local nr.45/1993 si a Legii
protectiei mediului nr.137/1995.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia de Urbanism, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.
Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Comert;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
GROZA IOAN RADU
Contrasemneaza