keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/28.09.2012 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii "Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş"

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 124/28.09.2012
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii "Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012- 22160/18.09.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr.202/03.09.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii ,"Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş" elaborate de către S.C. SPIRI COM S.R.L, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local şi din alte surse legal constituite.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI

INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEŞ”

conform Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. SPIRI COM S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 5 / 25.01.2012

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 50.790.770,39 lei 11.660.491,85 euro din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 35.055.082,25 lei 8.047.909,05 euro

SURSA DE FINANŢARE A PROIECTULUI - Buget local si alte surse legal constituite 50.790.770,39 lei

DURATA DE REALIZARE a investiţiei: 45 luni CAPACITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE:

-obiect 1- reabilitare Corp A cladire veche boli infectioase = 402263,76 lei(fara TVA) -obiect 2- reabilitare Corp B cladire administrativ = 1792485,24 lei(fara TVA) -obiect 3- reabilitare Corp C cladire noua boli infectiose = 2371079,51 lei(fara TVA) -obiect 4- reabilitare Corp D cladire pneumologie = 5213814,54 lei(fara TVA) -obiect 5- Extindere cladire pneumologie = 10404426,42 lei(fara TVA) -obiect 6- reabilitare Spalatorie = 314668,71 lei(fara TVA) -obiect 7- reabilitare Bloc alimentar = 514875,38 lei(fara TVA) -obiect 8- reabilitare Centrala termica = 137912,62 lei(fara TVA) -obiect 9- Statie epurare = 27600,00 lei(fara TVA) -obiect 10- Statie oxigen = 159799,80 lei(fara TVA) -obiect 11- Amenajari exterioare = 788252,60 lei(fara TVA) -obiect 12- Adapost ALA = 577001,96 lei(fara TVA) -obiect 13- Retele eterioare = 1229894,00 lei(fara TVA) -obiect 14- Rezervor apa = 211045,68 lei(fara TVA) -obiect 15- Amenajari pentru protectia mediului = 118211,85 lei(fara TVA) -obiect 16- Amenajarea terenului = 77337,48 lei(fara TVA) -obiect 17- Put forat = 160590,00 lei(fara TVA) -utilaje, echipamente tehnologice si dotari = 7615730,00 lei(fara TVA) DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE, Arh. Aurelia JUNIE ŞEF SERVICIU INVESTIŢII CONSILIER Ing. Gabriela BICA Ing. Ionel BĂRUŢA

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIŢII Nr. SC2012

REFERAT

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii ,,CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ÎN CADRUL

SPITALULUI DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEŞ” Proiectul ,, Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş” reprezintă un obiectiv de investiţii prioritar în sistemul sanitar al municipalităţii, drept pentru care documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului a fost cuprinsă în Programului de Dezvoltare pe anul 2012 la poziţia 66.02.06- Spitale. Spitalul Dr.Victor Babeş din Timişoara este un Spital Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie cu profil unic în regiunea de Vest. Prin specificul activităţii, spitalul are adresabilitate regională, deservind populaţia judeţului Timiş şi a judeţelor limitrofe din vestul ţării. Spitalul este construit în sistem pavilion, compus din patru corpuri principale construite în etape diferite, cu multiple comunicări. Prosectura, farmacia, spălătoria, compartimentul de recuperare pulmonară, centrul de consiliere pentru renunţare la fumat, staţia de oxigen, statia de compresoare, bloc alimentar, centrala termică, centala telefonică, capela şi punctul de vânzare îşi desfăşoară activitatea în corpuri de clădire independente, construite etapizat. Acoperirea întregului spital este realizată din şarpantă de lemn cu învelitoare din ţiglă. Spitalul are un număr de 295 paturi, structurate pe 2 secţii de pneumoftiziologie, 2 secţii de boli infecţioase, compartiment chirurgie toracică, 1 compartiment ATI, 1 compartiment Recuperare Medicală Respiratorie, ambulatorii, compartiment terapie intensiva boli infectioase.. Cabinetele medicale de specialitate sunt insalubre şi fără dotări minime, circuitele funcţionale sunt necorespunzătoare şi pe cale de consecinţă serviciile medicale prestate sunt insuficiente şi slabe calitativ. Grupurile sanitare sunt insuficiente, lipsesc spaţiile de aşteptare iar localizarea cabinetelor pentru medici este inadecvată. Sistemul de evacuare a apelor menajere provenite din sectiile spitalului, spalatorie, bloc alimentar, laboratoare de analize medicale, este rudimentar, nefunctional la parametrii specificati in normele sanitare avand in vedere ca specificul spitalului este de boli infectioase. Reteaua de canalizare a spitalului este nefunctionala, motiv pentru care cladirile spitalului periodic sunt inundate. Documentaţia tehnico-economică elaborată răspunde cerinţelor necesare alinierii la standardele de acreditare europeană a spitalului prin proiectarea de lucrări vizând reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea clădirilor existente precum şi extinderea corpului de clădire care adăposteşte secţia de pneumologie. În structura constructivă a spitalului s-au prevăzut adaptări, modificări de destinaţie şi funcţionalităţi, inclusiv recompartimentări în concordanţă cu prevederile legale în domeniu şi strategia de dezvoltare durabilă a sistemului sanitar. Proiectul urmăreşte eficientizarea serviciilor medicale prestate în spital simultan cu dezvoltarea unui sistem medical de prevenire şi tratare modern, performant accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate . Valoarea totală a investiţiei,, Creşterea calităţii serviciilor medicale în cadrul spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş” este estimată, conform devizului general al

FP 53-01, Ver.1

investiţiei, la 50.790.770,39 lei(inclusiv TVA) respectiv 11.660.491,85 euro finanţarea urmând a se face din bugetul local şi alte surse legal constituite. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 45 luni. Documentaţia tehnico-economică cuprinzând D.A.L.I. şi Analiza cost-beneficiu a fost elaborată de către S.C. SPIRI COM S.R.L. în cadrul Contractului de Prestare de servicii nr. 5/25.01.2012, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor stipulate în tema de proiectare, fiind analizată şi avizată de către CTE. Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi faptul că documentaţia tehnico economică constituie etapa primordială în derularea investiţiei,

Propunem

spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara

1. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE VICTOR BABEŞ” elaborate de către S.C. SPIRI COM S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat.

2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la punctul 1 se va face din bugetul local şi din alte surse legal constituite.

Director Direcţia Dezvoltare Director Economic Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Şef Serviciu Investiţii Avizat Juridic Ing. Gabriela BICA Cons.juridic Alina JENARIU Consilier Ing. Ionel BĂRUŢA