keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/29.03.2011 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 122/29.03.2011
privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timişoara - zona de nord


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-5107/14.03.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. SC 2005-18129 /21.10.2005 încheiat cu S.C. ELBA S.A. în Zona de Nord faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public.
Având în vedere prevederile Legii nr.13/2007 privind energia electrica si art.8 alin.(1), din Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
Având în vedere avizele Comisiei Tehnico-Economice nr. 157-161 din 09.03.2011;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit. (b), (c), şi (d) alin. 4 lit. d şi alin.6 lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă realizarea lucrărilor de extindere reţele de iluminat public în cadrul Contractului de concesiune a Serviciului de Iluminat Public SC 2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. Elba S.A. în Zona de Nord fata de Canalul Bega conform studiilor de fezabilitate nr. 11/2010, nr. 12/2010, nr. 13/2010, nr. 14/2010 şi nr. 15/2010 întocmite de către SC ELBA SA.
Lucrările sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico economici ai lucrărilor prevăzute în art.1, sunt cuprinse în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevazută în contractul de concesiune.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunică :
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Serviciului Juridic;
-Compartimentului Control Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 Lista cu lucrările de extindere reţele de iluminat public prevăzute: EXTINDERI REŢELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE NORD: - SF lucrarea nr. 11/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona Intrarea Paciurea nr.1, str. Dr. Martha Alexandru, str. Semenic, str. Henri Coandă - SF lucrarea nr. 12/2010: Extindere reţea de iluminat public parcare Sala de Sport „Bega” de pe Intrarea Zânelor - SF lucrarea nr. 13/2010: Extindere reţea de iluminat public în parc Pţa Sfântul Nicolae - SF lucrarea nr. 14/2010: Extindere reţea de iluminat public ăn zona de blocuri str. Armoniei nr. 23A, 23B, 23C - SF lucrarea nr. 15/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Câmpina nr. 53-57

Şef Serviciu, Compartimentul Iluminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 - SF lucrarea nr. 11/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona Intrarea Paciurea ne.1, str. Dr. Martha Alexandru, str. Semenic, str. Henri Coandă

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public în zona Intrarea Paciurea nr. 1, str. Dr. Martha Alexandru, str. Semenic, str. Henri Coandă, lucrarea nr. 11/2010; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane;

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1 4. Lungimea reţelelor electrice:

a. LES j.t. : 1700 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) 336.191,20 lei adică 97.424,10 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 12/2010: Extindere reţea de iluminat public în parcare Sala de Sport „Bega” de pe Intrarea Zânelor

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public în parcare Sala de Sport „Bega” de pe Intrarea Zânelor, lucrarea nr. 12/2010; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001 4. Lungimea reţelelor electrice:

a. LES j.t. : 200 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 36.742,10 lei adică 10.647,40 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 13/2010: Extindere reţea de iluminat public în parc Pţa Sfântul Nicolae

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public în parc Pţa Sfântul Nicolae, lucrarea nr. 13/2010; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi metalici SL 1; 4. Lungimea reţelelor electrice :

a. LES j.t. : 275 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 62.415,30 lei adică 18.087,20 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 14/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Armoniei nr. 23A, 23B, 23C

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Armoniei nr. 23A, 23B,23C, lucrarea nr. 14/2010; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu: ACYABY 4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001 şi stâlpi metalici SL1 4. Lungimea reţelelor electrice:

a. LES j.t. : 500 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) : 146.960,90 lei adică 42.587,50 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

- SF lucrarea nr. 15/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Câmpina nr. 53-57

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 1. Denumirea investiţiei : Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Câmpina nr. 53-57, lucrarea nr. 15/2010; 2. Amplasamentul : Intravilan Municipiul Timişoara 3. Caracteristici tehnice ale lucrării: a. tensiunea de utilizare: 0.4 kV b. natura reţelelor electrice : subterane;

e. secţiunea conductoarelor: - pentru cablu : ACYABY 4x16 mmp;

f. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1 4. Lungimea reţelelor electrice:

b. LES j.t. : 1020 m 5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) 223.903,20 lei adică 64.884,40 EURO (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)

Şef Serviciu, Compartimentul luminat Public, Ioan Zubaşcu Dănuţ Pobega

  • INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
  • INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
  • INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
  • INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
  • INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA GHEORGHE CIUHANDU Bv. C.D. Loga nr.1 Nr. SC2011-5107/14.03.2011 REFERAT

privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timişoara – zona de nord

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 139 din 29.03.2005 s-a hotărât concesionarea Serviciul de Iluminat Public. Ca urmare, prin licitaţie publică deschisă serviciul a fost concesionat, încheindu-se contractul de concesiune nr. SC2005-18129 din 21.10.2005 cu S.C. ELBA S.A. în zona de nord faţă de Canalul Bega, având obiectul extindere, modernizare şi întreţinere iluminat public. Având în vedere cele de mai sus precum şi solicitările cetăţenilor, propunem aprobarea realizării următoarelor lucrări de investiţii în executarea contractului mai sus menţionat, din fondurile bugetului alocat pentru Compartimentul Iluminat Public aferent contractului de concesiune SC2005- 18129 din 21.10.2005.

Menţionăm că valoarea lucrărilor de iluminat arhitectural, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public pe partea de nord a Municipiului conform contractului mai sus menţionat este de 23.047.762 lei fără TVA adică 6.678.962 euro fără TVA, iar valoarea totală a lucrărilor propuse care rezultă din studiile de fezabilitate este de 806.212,70 lei fără TVA adică 233.630,60 euro fără TVA (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005).

EXTINDERI REŢELE DE ILUMINAT PUBLIC, ZONA DE NORD: - SF lucrarea nr. 11/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona Intrarea Paciurea nr.1, str. Dr. Martha Alexandru, str. Semenic, str. Henri Coandă - SF lucrarea nr. 12/2010: Extindere reţea de iluminat public parcare Sala de Sport „Bega” de pe Intrarea Zânelor - SF lucrarea nr. 13/2010: Extindere reţea de iluminat public în parc Pţa Sfântul Nicolae - SF lucrarea nr. 14/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Armoniei nr. 23A, 23B, 23C - SF lucrarea nr. 15/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Câmpina nr. 53-57

Viceprimar, Director Direcţia Tehnică,

Sorin Grindeanu Culiţă Chiş Director Eonomic, Şef Serviciu, Smaranda Haracicu Ioan Zubaşcu

Juridic, Compartimentul Iluminat Public, Mirela Lasuschevici Dănuţ Pobega Cod FP 53-01, ver.1

  • ROMÂNIA
  • JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă,