keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 121/13.12.1994 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995

13.12.1994

Hotararea Consiliului Local 121/13.12.1994
privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul Biroului Buget Contabilitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara prin care se propune aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1995;
Avand in vedere adresa nr.12612/06.12.1994 a Administratiei Financiare a municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 privind finantele publice;
Avand in vedere avizul Comisiei nr.I pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite sitaxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21,lit.(e),art.43,lit.(e) si art.93 din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.Se aproba proiectul bugetului local pe anul 1995 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat a Judetului Timis;
Administratiei Financiare a municipiului Timisoara;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Regiilor Autonome subordonate Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
CNEJEVICI FLORIN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI