keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 119/30.11.2004 privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj - Aleea Sportivilor" nr. DP-701/A2a-2004, din volumul 1 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA"

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 119/30.11.2004
privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj - Aleea Sportivilor" nr. DP-701/A2a-2004, din volumul 1 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 20184/19.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Proiectul în faza studiu de fezabilitate "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj - Aleea Sportivilor" din volumul 1 - "Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş - Str. Eroilor" din cadrul studiului de fezabilitate "INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA", cu valoarea de 4.484.315 mii lei reprezentând 112.327 euro la valoarea 1 euro = 39887 lei, din 18.11.2004 la cursul BNR, conform proiectului nr. DP-701/A2a-2004, întocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L., cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. DRUM PROIECT S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Eroilor_Sportivilor.pdf

Anexa la HCL 119/30.11.2004

cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj – Aleea Sportivilor” nr. DP-701/A2a-2004, din volumul 1 - “Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş – Str. Eroilor” din cadrul studiului de fezabilitate “INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA”

Denumirea investiţiei: „Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Eroilor sector str. Cluj – Aleea Sportivilor” nr. DP-701/A2a-2004, din volumul 1 - “Extindere la 4 benzi de circulaţie Str. Victor Babeş – Str. Eroilor” din cadrul studiului de fezabilitate “INELE DE CIRCULAŢIE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA”

Amplasament: Municipiul Timişoara, extravilan Beneficiar: Primăria Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei: 4.484.315 mii lei, reprezentând 112.327 euro din care C+M 4.070.797 mii lei, reprezentând 102.058 euro, valoarea 1 euro = 39887 lei, din 18.11.2004 la cursul BNR. Capacităţi: Tăiere rosturi 21 m. Desfacere bordură 280 m. Decapare îmbrăcăminţi carosabil 980 mp. Terasamente 560 mc. Carosabil nou 700 mp. Îmbrăcăminte nouă 980 mp. Trotuare 700 mp. Montarea borduri 300 m. Montare rigole 300 m. Guri de scurgere 10 buc. Marcaje 51 mp. Indicatoare rutiere 15 buc. Zone verzi 560 mp. DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM ÎNTOCMIT, Dr. arh. Radu Radoslav Arh. Laura MĂRCULESCU