keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 119/27.04.2004 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren cu suprafaţa de 3955 mp. în Zona Steaua - Bujorilor, către Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Fratelia - Zona Steaua, pentru construirea unei biserici ortodoxe şi case parohiale

27.04.2004

Hotararea Consiliului Local 119/27.04.2004
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren cu suprafaţa de 3955 mp. în Zona Steaua - Bujorilor, către Parohia Ortodoxă Română Timişoara - Fratelia - Zona Steaua, pentru construirea unei biserici ortodoxe şi case parohiale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 6993/20.04.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.4,5 şi art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani, Parohiei Ortodoxe Române Timişoara - Fratelia - Zona Steaua , un teren în suprafaţă de 3955 mp, situat în Timişoara, pe Calea Şagului aproape de intersecţia cu strada Bujorilor, înscris în C.F. 4992 Chişoda, cu nr. top. 2244/1/1, proprietatea Statului Român, în vedere construirii unei biserici ortodoxe şi case parohiale.
Devierea eventualelor reţele de utilităţi situate pe teren cad în sarcina Parohiei Ortodoxe Române Timişoara -Fratelia - Zona Steaua.

Art.2: Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fratelia - Zona Steaua se obligă ca în maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. În caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

Art.3: După terminarea lucrărilor, construcţia va deveni proprietatea Parohiei Ortodoxe Române Timişoara- Fratelia- Zona Steaua, terenul rămânând în proprietatea Statului Român.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Parohiei Ortodoxe Române - Fratelia - Zona Steaua;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI