keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 10/20.07.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

20.07.2004

Hotararea Consiliului Local 10/20.07.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr. SC2004-12282/05.07.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.04.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2004;
In conformitate cu prevederile art.5, alin.4, art.21, art.22, alin.1 si art.65 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/19.06.2003 privind finantele publice locale,
In conformitate cu art.38 lit.(d), din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004 conform Anexei nr.1 - "Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2 - "Program de Investitii pe anul 2004" care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.108/27.04.2004 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2004.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinţeaza Directia Economică, Directia Edilitară, Direcţia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
GHEORGHE DAVID
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

1

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR, PRIMARIA MUN. TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET - INVESTITII NR. SC2004-…………/……...2004

REFERAT Privind rectificarea bugetului pe anul 2004

Avand vedere adresa nr.S.C.2004-12053/01.07.2004 a Directiei

Patrimoniu – Serviciul Tehnic Edilitate ; adr.583/07.04.2004 a Centrului Comunitar ;

adr.10018/30.06.2004 a Biroului Relatii Publice ; adr.FN/30.06.2004 a Directiei

Urbanism ; adr.276/22.06.2004 a Casei de Cultura ; adr.360/10.05.2004 a Oficiului

Judetean de Consultanta Agricola ; 11522/23.06.2004 a Serviciului Dezvoltare si

Integrare Europeana ; adr.881/30.03.2004 a Grupului Scolar de Industrie Alimentara ;

adr.2785/28.04.2004 si 928/05.02.2004 a Consiliului Judetean Timis ;

adr.1471/19.04.2004 a Grupului Scolar Industrial de Transporturi Auto ;

adr.660/14.04.2004 a Teatrului Maghiar si adr.72/15.04.2004 a Casei Faenza.

In conformitate cu Ord.45/19.06.2003 privind finantele publice locale

art.5, alin.4, art.21, lit.f si lit.g si art.22, alin.1, art.65 ; Legea 215/23.04.2001, art.38,

lit.d privind administratia publica locala, Ordinul nr.1661/bis/28.11.2003 pentru

aprobarea Normelor Metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor

banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice,

pct.1 si pct.7, precum si legea 507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004, art.34.

Serviciul Buget – Investitii din cadrul Directiei Economice propune

rectificarea bugetului pe anul 2004 conform anexa nr.1 si anexa nr.2.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET-INVESTITII, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Rectificare_Buget_2004_Iulie.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2004

cod clasificare Denumire indicatori Cod rand rectificat

april.2004 rectificat iulie2004 diferente

0001 VENITURI TOTALE 1 3.163.728.598 3.213.914.829,00 50.186.231 Din care:

4802 VENITURI PROPRII 2 1.835.577.358 1.884.263.589,00 48.686.231 0002 I. VENITURI CURENTE 3 799.769.736 833.312.751,00 33.543.015

Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 620.533.476 636.517.872,00 15.984.396 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 467.363.536 480.866.709,00 13.503.173 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118 59.391.118,00 0 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318 175.930.318,00 0 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492 463.492,00 0 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287 128.906.287,00 0 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507 16.609.507,00 0 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400 1.154.400,00 0 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0 0,00 0 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0 0,00 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0 0,00 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231 21.423.231,00 0 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401 7.373.401,00 0 04.02. TAXA PE TEREN 17 4.105.820 1.500.000,00 -2.605.820 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 18 176.623.200 190.732.193,00 14.108.993 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 162.770.400 174.732.193,00 11.961.793 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 13.852.800 16.000.000,00 2.147.200 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 51.313.080 53.313.080,00 2.000.000

080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 12.063.480 14.063.480,00 2.000.000 080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0 0,00 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600 39.249.600,00 0 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 153.169.940 155.651.163,00 2.481.223 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 692.640 1.092.640,00 400.000 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 152.477.300 154.558.523,00 2.081.223 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867 91.867,00 0 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080 40.440.080,00 0 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896 96.000.896,00 0 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 10.518.777 12.600.000,00 2.081.223 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680 5.425.680,00 0 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 179.236.260 196.794.879,00 17.558.619 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 26.692.576 42.466.662,00 15.774.086 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526 21.300.526,00 0 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758 19.377.758,00 0 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0 0,00 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050 105.050,00 0 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730 78.730,00 0

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0 0,00 0 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0 0,00 0 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467 572.467,00 0 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0 0,00 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 0 0,00 0 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521 1.166.521,00 0 22.02 DIVERSE VENITURI 45 131.243.158 133.027.691,00 1.784.533 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355 98.355,00 0 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 4.167.961 6.667.961,00 2.500.000 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 11.792.181 22.516.714,00 10.724.533

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 0 60.000,00 60.000

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448 95.501.448,00 0

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 6.464.640 964.640,00 -5.500.000

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0 0,00 0 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0 0,00 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0 0,00 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 13.218.573 7.218.573,00 -6.000.000

0 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 381.073.921 279.927.120,00 -101.146.801 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 381.073.921 279.927.120,00 -101.146.801 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800 2.308.800,00 0

30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320 6.118.320,00 0 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0 0,00 0 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 61 372.646.801 271.500.000,00 -101.146.801

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.763.561.133 1.879.851.150,00 116.290.017 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 746.792.535 863.082.552,00 116.290.017 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 610.195.446 726.485.463,00 116.290.017 31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 93.790.434 93.790.434,00 0 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 66 42.806.655 42.806.655,00 0 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600 1.731.600,00 0 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.015.036.998 1.015.036.998,00 0

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 69 536.773.998 536.773.998,00 0

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000 478.263.000,00 0 0

37.00 IV. SUBVENTII 71 217.800.000 217.800.000,00 0 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 217.800.000 217.800.000,00 0

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 4.870.000 4.870.000,00 0

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 74 212.530.000 212.530.000,00 0 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 0 0,00 0 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0 0,00 0

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 0 0,00 0

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0 0,00 0

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 400.000 400.000,00 0

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0 0,00 0 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0 0,00 0 37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0 0,00 0

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0 0,00 0

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0 0,00 0 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0 0,00 0

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 84 0 0,00 0

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0 0,00 0

0 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 1.523.808 3.023.808,00 1.500.000 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 1.523.808 3.023.808,00 1.500.000

0

42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0 0,00 0 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0 0,00 0 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0 0,00 0

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0 0,00 0

IX. IMPRUMUTURI 0 0,00 0 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0 0,00 0 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0 0,00 0

0

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0 0,00 0

5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.163.728.598 3.213.914.829,00 50.186.231 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.325.486.914 2.405.923.488,00 80.436.574 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 712.938.333 760.383.704,00 47.445.371 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 753.918.501 832.994.675,00 79.076.174 34 SUBVENTII 96 717.485.160 717.485.160,00 0 35 Subventii 97 717.485.160 717.485.160,00 0 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 717.485.160 717.485.160,00 0 38 TRANSFERURI 100 82.530.520 36.445.549,00 -46.084.971 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165 2.334.165,00 0 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165 2.334.165,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 103 80.196.355 34.111.384,00 -46.084.971 40.02 Burse 104 1.870.020 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 105 9.834.335 9.834.335,00 0 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 0 0,00 0 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0 0,00 0

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 108 0 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0 0,00 0 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 111 0 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 46.084.971 0,00 -46.084.971 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0 0,00 0 40.80 Alte transferuri 117 0 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0 0,00 0

40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0 0,00 0 49 DOBANZI 121 58.614.400 58.614.400,00 0 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 58.614.400 58.614.400,00 0 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 123 20.000.000 20.442.400,00 442.400 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 124 38.614.400 38.172.000,00 -442.400 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 125 0 0,00 0 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 126 0 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 127 0 0,00 0

0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 732.813.790 710.793.795,00 -22.019.995 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 732.813.790 710.793.795,00 -22.019.995 72 Investitii ale institutiilor publice 130 282.623.850 271.871.449,00 -10.752.401

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 450.189.940 438.922.346,00 -11.267.594

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0 0,00 0 0

78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 91.308.000 91.308.000,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0 0,00 0 80 Imprumuturi 135 0 0,00 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0 0,00 0

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0 0,00 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0 0,00 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0 0,00 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0 0,00 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0 0,00 0 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 143 0 0,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 144 91.308.000 91.308.000,00 0 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 145 0 0,00 0 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000 66.000.000,00 0 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 25.308.000 25.308.000,00 0 89 D. REZERVE 148 119.894 119.894,00 0 90 REZERVE 149 119.894 119.894,00 0 91 Rezerve 150 119.894 119.894,00 0 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 163.076.645 164.776.645,00 1.700.000 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 163.076.645 164.776.645,00 1.700.000 01 CHELTUIELI CURENTE 153 138.545.645 138.745.645,00 200.000 02 - cheltuieli de personal 154 80.862.339 80.862.339,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 57.683.306 57.883.306,00 200.000 34 SUBVENTII 156 0 0,00 0 35 Subventii 157 0 0,00 0

3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 24.531.000 26.031.000,00 1.500.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 24.531.000 26.031.000,00 1.500.000 72 Investitii ale institutiilor publice 161 24.531.000 26.031.000,00 1.500.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0 0,00 0 510205 Autoritati executive 163 163.076.645 164.776.645,00 1.700.000 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.011.689.582 1.042.016.651,00 30.327.069 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 955.193.969 989.671.369,00 34.477.400 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 616.456.432 663.901.803,00 47.445.371 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 258.541.182 291.658.182,00 33.117.000 34 SUBVENTII 168 0 0,00 0 35 Subventii 169 0 0,00 0 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0 0,00 0 38 TRANSFERURI 171 80.196.355 34.111.384,00 -46.084.971 40 Transferuri neconsolidabile 172 80.196.355 34.111.384,00 -46.084.971 40.02 Burse 173 1.870.020 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 174 9.834.335 9.834.335,00 0 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 0 0,00 0 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 180 0 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 46.084.971 0,00 -46.084.971 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0 0,00 0 40.80 Alte transferuri 183 0 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 56.495.613 60.575.630,00 4.080.017 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 56.495.613 60.575.630,00 4.080.017 72 Investitii ale institutiilor publice 189 56.495.613 60.575.630,00 4.080.017 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0 0,00 0 57,02 INVATAMANT 191 717.418.310 746.840.310,00 29.422.000

0 01 CHELTUIELI CURENTE 192 692.418.310 727.310.310,00 34.892.000 02 - cheltuieli de personal 193 526.743.978 526.743.978,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 163.804.312 198.696.312,00 34.892.000 34 SUBVENTII 195 0 0,00 0 35 Subventii 196 0 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0 0,00 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020 1.870.020,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020 1.870.020,00 0

40.02 Burse 200 1.870.020 1.870.020,00 0 4041 Asociatii si fundatii 201 0 0,00 0 4080 Alte transferuri 202 0 0,00 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 25.000.000 19.530.000,00 -5.470.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 25.000.000 19.530.000,00 -5.470.000 72 Investitii ale institutiilor publice 205 25.000.000 19.530.000,00 -5.470.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0 0,00 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 93.526.115 135.554.251,00 42.028.136 57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 331.806.994 279.856.913,00 -51.950.081 57.02.04 Invatamant liceal 209 234.457.232 263.079.858,00 28.622.626 57.02.05 Invatamant profesional 210 55.133.685 65.855.004,00 10.721.319 57.02.06 Invatamant postliceal 211 0 0,00 0 57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284 2.494.284,00 0 57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0 0,00 0 58,02 SANATATE 214 42.579.724 42.579.724,00 0

0 01 CHELTUIELI CURENTE 215 27.579.724 25.419.724,00 -2.160.000 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000 5.912.000,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 217 21.667.724 19.507.724,00 -2.160.000 38 TRANSFERURI 218 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 219 0 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 15.000.000 17.160.000,00 2.160.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 15.000.000 17.160.000,00 2.160.000 72 Investitii ale institutiilor publice 223 15.000.000 17.160.000,00 2.160.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0 0,00 0 58.02.03 Spitale 225 29.000.000 29.000.000,00 0 58.02.05 Crese 226 7.748.894 7.748.894,00 0 58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 5.830.830 5.830.830,00 0 59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 68.282.422 70.379.822,00 2.097.400 01 CHELTUIELI CURENTE 229 60.982.422 62.579.822,00 1.597.400 02 - cheltuieli de personal 230 38.386.600 39.747.000,00 1.360.400 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 22.595.822 22.832.822,00 237.000 34 SUBVENTII 232 0 0,00 0 35 Subventii 233 0 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0 0,00 0 38 TRANSFERURI 235 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 236 0 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0 0,00 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0 0,00 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0 0,00 0 4080 Alte transferuri 240 0 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 7.300.000 7.800.000,00 500.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 7.300.000 7.800.000,00 500.000 72 Investitii ale institutiilor publice 243 7.300.000 7.800.000,00 500.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0 0,00 0 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 245 0 0,00 0 590204 Muzee 246 0 0,00 0 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 41.850.000 41.850.000,00 0 590206 Scoli populare de arta 248 0 0,00 0 590207 Casa de cultura 249 10.513.035 12.373.435,00 1.860.400 590208 Camine culturale 250 0 0,00 0 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 251 0 0,00 0 500215 Culte religioase 254 1.000.000 1.000.000,00 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000 10.000.000,00 0 590221 Activitatea de tineret 256 600.000 600.000,00 0 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 4.319.387 4.556.387,00 237.000 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 183.409.126 182.216.795,00 -1.192.331

0 01 CHELTUIELI CURENTE 259 174.213.513 174.361.513,00 148.000 02 - cheltuieli de personal 260 45.413.854 91.498.825,00 46.084.971 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 50.473.324 50.621.324,00 148.000 34 SUBVENTII 262 0 0,00 0 35 Subventii 263 0 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0 0,00 0 38 TRANSFERURI 265 78.326.335 32.241.364,00 -46.084.971 40 Transferuri neconsolidabile 266 78.326.335 32.241.364,00 -46.084.971 40.08 Ajutoare sociale 267 9.834.335 9.834.335,00 0 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 0 0,00 0 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 270 0 0,00 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0 0,00 0 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 46.084.971 0,00 -46.084.971 4080 Alte transferuri 273 0 0,00 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029 22.407.029,00 0

Praograme cu finantare nerambursabila 275 0 0,00 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0 0,00 0

69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 9.195.613 16.085.630,00 6.890.017 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 9.195.613 16.085.630,00 6.890.017 72 Investitii ale institutiilor publice 279 9.195.613 16.085.630,00 6.890.017 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0 0,00 0 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084 1.692.084,00 0 60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 282 0 0,00 0 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 8.462.671 8.462.671,00 0 60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0 0,00 0 60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 285 9.535.652 9.535.652,00 0

60.02.07 Cantina de ajutor social 286 19.421.216 23.712.466,00 4.291.250 60.02.09 Ajutor social 287 9.834.335 1.603.987,00 -8.230.348 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0 0,00 0 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 289 0 0,00 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 1.993.237 2.141.237,00 148.000 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 17.315.623 17.315.623,00 0

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 292 5.944.695 8.543.462,00 2.598.767 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000 14.587.000,00 0

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 72.215.584 72.215.584,00 0

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029 22.407.029,00 0 0

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.136.462.669 1.122.710.708,00 -13.751.961 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 297 1.136.462.669 1.122.710.708,00 -13.751.961 01 CHELTUIELI CURENTE 298 929.025.432 974.784.606,00 45.759.174 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644 11.674.644,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 266.177.028 311.936.202,00 45.759.174 34 SUBVENTII 301 651.173.760 651.173.760,00 0 35 Subventii 302 651.173.760 651.173.760,00 0 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0 0,00 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 651.173.760 651.173.760,00 0 38 TRANSFERURI 305 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0 0,00 0

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 307 0 0,00 0

4080 Alte transferuri 308 0 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 207.437.237 147.926.102,00 -59.511.135 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 207.437.237 147.926.102,00 -59.511.135 72 Investitii ale institutiilor publice 311 85.867.237 32.622.102,00 -53.245.135 73 Investitii ale regiilor autonome 312 121.570.000 115.304.000,00 -6.266.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0 0,00 0 63.02.03 Iluminat 315 82.958.110 80.458.110,00 -2.500.000 63.02.04 Salubritate 316 61.589.571 61.589.571,00 0 63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 317 58.969.236 60.069.236,00 1.100.000 63.02.08 Locuinte 318 50.715.470 54.474.644,00 3.759.174

63.02.09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii pompare 319 107.932.685 139.666.685,00 31.734.000 63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 698.443.760 698.443.760,00 0 63.02.11 Canalizare 321 2.086.600 2.086.600,00 0 63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0 0,00 0 63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 11.400.000 5.081.000,00 -6.319.000

63.02.14 Electrificari rurale 324 0 0,00 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 62.367.237 20.841.102,00 -41.526.135 66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 680.041.845 711.967.968,00 31.926.123 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 239.141.905 239.141.905,00 0 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 3.944.918 3.944.918,00 0 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 168.885.587 168.885.587,00 0 34 SUBVENTII 330 66.311.400 66.311.400,00 0 35 Subventii 331 66.311.400 66.311.400,00 0 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 66.311.400 66.311.400,00 0 38 TRANSFERURI 334 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0 0,00 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 336 0 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0 0,00 0 40.80 Alte transferuri 338 0 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 440.899.940 472.826.063,00 31.926.123 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 440.899.940 472.826.063,00 31.926.123 72 Investitii ale institutiilor publice 341 112.280.000 149.207.717,00 36.927.717 73 Investitii ale regiilor autonome 342 328.619.940 323.618.346,00 -5.001.594 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0 0,00 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 4.904.147 4.904.147,00 0

0 01 CHELTUIELI CURENTE 345 4.904.147 4.904.147,00 0 02 - cheltuieli de personal 346 3.944.918 3.944.918,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 959.229 959.229,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0 0,00 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0 0,00 0 670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0 0,00 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992 2.255.992,00 0 670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.648.155 2.648.155,00 0

0 68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 675.137.698 707.063.821,00 31.926.123 01 CHELTUIELI CURENTE 357 234.237.758 234.237.758,00 0 02 - cheltuieli de personal 358 0 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 359 167.926.358 167.926.358,00 0 34 SUBVENTII 360 66.311.400 66.311.400,00 0 35 Subventii 361 66.311.400 66.311.400,00 0 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0 0,00 0

35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 66.311.400 66.311.400,00 0 38 TRANSFERURI 364 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0 0,00 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 366 0 0,00 0

40.80 Alte transferuri 367 0 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 440.899.940 472.826.063,00 31.926.123 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 440.899.940 472.826.063,00 31.926.123 72 Investitii ale institutiilor publice 370 112.280.000 149.207.717,00 36.927.717 73 Investitii ale regiilor autonome 371 328.619.940 323.618.346,00 -5.001.594 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0 0,00 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0 0,00 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0 0,00 0 68.02.07 Transport in comun 375 394.931.340 389.929.746,00 -5.001.594 68.02.12 Strazi 280.206.358 317.134.075,00 36.927.717 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0 0,00 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0 0,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0 0,00 0 38 TRANSFERURI 380 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0 0,00 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0 0,00 0 40.80 Alte transferuri 383 0 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0 0,00 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0 0,00 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0 0,00 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0 0,00 0

VI. ALTE ACTIUNI 391 20.081.398 20.066.398,00 -15.000 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.081.398 20.066.398,00 -15.000 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398 2.631.398,00 0 02 - cheltuieli de personal 394 0 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398 2.631.398,00 0 38 TRANSFERURI 396 0 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0 0,00 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0 0,00 0 40.80 Alte transferuri 399 0 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.450.000 3.435.000,00 -15.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.450.000 3.435.000,00 -15.000 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.450.000 3.435.000,00 -15.000

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0 0,00 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0 0,00 0 72.02.07 Protectie civila 405 3.298.949 3.298.949,00 0 72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0 0,00 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.782.449 16.767.449,00 -15.000 76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 408 0 0,00 0 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 0 0,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0 0,00 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 411 0 0,00 0

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 412 0 0,00 0 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0 0,00 0

Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0 0,00 0 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 0 0,00 0

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 417 0 0,00 0

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 0 0,00 0

84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165 2.334.165,00 0 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165 2.334.165,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165 2.334.165,00 0 38 TRANSFERURI 422 2.334.165 2.334.165,00 0 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165 2.334.165,00 0 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165 2.334.165,00 0 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165 2.334.165,00 0 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0 0,00 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0 0,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0 0,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0 0,00 0 80 IMPRUMUTURI 430 0 0,00 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0 0,00 0 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 432 0 0,00 0 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0 0,00 0 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 434 0 0,00 0 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 58.614.400 58.614.400,00 0 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 436 58.614.400 58.614.400,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 437 58.614.400 58.614.400,00 0 49 DOBANZI 438 58.614.400 58.614.400,00 0 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 58.614.400 58.614.400,00 0 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 20.000.000 20.442.400,00 442.400 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 38.614.400 38.172.000,00 -442.400 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0 0,00 0

50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 444 0 0,00 0 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 445 20.000.000 20.442.400,00 442.400 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 446 38.614.400 38.172.000,00 -442.400 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0 0,00 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0 0,00 0 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 449 0 0,00 0 89.00 PLATI DE DOBANZI 0 0,00 0 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 0 0,00 0 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 91.308.000 91.308.000,00 0 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 91.308.000 91.308.000,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 91.308.000 91.308.000,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 453 91.308.000 91.308.000,00 0 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0 0,00 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000 66.000.000,00 0 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 25.308.000 25.308.000,00 0 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 0,00 0 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0 0,00 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000 66.000.000,00 0 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 25.308.000 25.308.000,00 0 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894 119.894,00 0 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894 119.894,00 0 89 REZERVE 462 119.894 119.894,00 0 90 REZERVE 463 119.894 119.894,00 0 91 Rezerve 464 119.894 119.894,00 0 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894 119.894,00 0

EXCEDENT ( DEFICIT) 466 -0 -0,00 0 90 - Excedent / Deficit 467 -0 -0 0 98.02 - Excedent 468 -0 -0 0 92 - Excedent 469 -0 -0 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu

Atasament: Lista_investitii.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA NR SC2004-………../…………..

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2004

mii lei Denumirea obiectivuluValoare Valoare PREVEDERI 2004 Data inceperii execut Totala Totala Total Surse Credite Credite Alte Alocatii Nr.si data acord M.F. Actualizata col.5 Proprii Bancare Bancare Surse Buget Nr.si data act aprobare la Interne Externe Local

Col.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL 710.793.795 212.550.000 498.243.795 din care : A. Lucrari in continuare 526.285.907 212.550.000 313.735.907 B. Lucrari noi 89.977.137 0 0 0 0 89.977.137 C. Dotari Independente si alte investitii 94.530.751 0 0 0 0 94.530.751

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 26.031.000 26.031.000 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 26.031.000 26.031.000 A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.500.000 3.500.000 Lift pentru persoane cu handicap 3.500.000 3.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 22.531.000 22.531.000 Dotari independente 19.131.000 19.131.000 Studii si proiecte 3.400.000 3.400.000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 3.400.000 3.400.000

Capitolul 57.02 Invatamant 19.530.000 19.530.000 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 10.100.000 10.100.000

A. Lucrari in continuare 3.600.000 3.600.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 0 0 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 0 0 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 0 0 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP24 0 0 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 0 0 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN7 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 1.700.000 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad.PS1 600.000 600.000 Contorizari unitati invatamant 0 0

B. Lucrari noi 5.900.000 5.900.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 100.000 100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 400.000 400.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 800.000 800.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP24 1.600.000 1.600.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1.700.000 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 100.000 100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP11 500.000 500.000 C.Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independente 200.000 200.000 Studii si proiecte 400.000 400.000 57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 6.900.000 6.900.000 A.Lucrari in continuare 5.700.000 5.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN.4 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 9 1.000.000 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC.GEN 11 0 0 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 20 1.000.000 1.000.000 Bazin inot SC GEN 30 2.800.000 2.800.000 Consolidare Sc. Gen.1 200.000 200.000 Amenajare vestiar sc gen nr 9 200.000 200.000 Amenajare vestiar sc gen nr 24 200.000 200.000 B. Lucrari noi 0 0 C.dotari independente si alte investitii 1.200.000 1.200.000 Studii si proiecte 1.200.000 1.200.000

57.02.04 Invatamant liceal 2.530.000 2.530.000 A. Lucrari in continuare 400.000 400.000 Instalatie interioara gaz metan centrala termica Lic Electrotimis 400.000 400.000

0

0 Contorizari 0 0 B. Lucrari noi 2.000.000 2.000.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 1.000.000 1.000.000 Consolidare Liceul Silvic 1.000.000 1.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.000.000 1.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 130.000 130.000

Capitolul 58.02 Sanatate 17.160.000 17.160.000

58.02.03 Spitale 17.160.000 17.160.000 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 12.860.000 12.860.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 5.500.000 5.500.000 Constructii centru de radiologie Victor Babes 1.300.000 1.300.000 Bransament gaz+centrala termica Victor BABES 5.500.000 5.500.000 Bransament gaz+centrala termica dispensar Semenic 7 560.000 560.000 C. Dotari independente si alte investitii 4.300.000 4.300.000 Dotari independente 1.000.000 1.000.000 Studii si proiecte 3.300.000 3.300.000

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 0 0 A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Capitolul 59.02 Cultura 7.800.000 7.800.000 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 700.000 700.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 700.000 700.000 Dotari independente 700.000 700.000 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 6.500.000 6.500.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.086.000 5.086.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.414.000 1.414.000 Dotari independente 1.414.000 1.414.000 Studii si proiecte

59.02.21 Activitatea de tineret 600.000 600.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 600.000

Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 16.085.630 0 16.085.630 TOTAL din care :

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu ha 2.000.000 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 2.000.000

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica 300.000 300.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 300.000 300.000 Dotari independente 300.000 300.000

60.02.07 Cantina de ajutor social 7.281.250 7.281.250

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.299.197 0 5.299.197 Amenajare cantina sociala 5.299.197 5.299.197 C. Dotari independente si alte investitii 1.982.053 0 1.982.053 Dotari independente 1.982.053 1.982.053

60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 1.260.000 1.260.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.260.000 1.260.000 Dotari independente 1.260.000 1.260.000

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 3.424.380 0 3.424.380

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.084.395 0 3.084.395 Amenajare centru de tranzit pentru minori 3.084.395 3.084.395 C. Dotari independente si alte investitii 339.985 0 339.985 Dotari independente 169.360 169.360 Studii si proiecte 170.625 170.625

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 1.500.000 1.500.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 1.500.000 Dotari independente 1.500.000 1.500.000 Studii si proiecte 0 0

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 320.000 320.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 320.000 320.000 Dotari independente 320.000 320.000 Studii si proiecte 0 0

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Studii si proiecte 0 0 SF Amenajare centru asistenta sociala TMS 0 0 Dotari independente 0 0

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 147.926.102 147.926.102 TOTAL din care :

63.02.03 Iluminat 4.200.000 4.200.000

A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.750.000 3.750.000 Extindere retele iluminat public-str Eduard Benes 300.000 300.000 Extindere retele iluminat public- str.Polona-OttoRudolf-Wilhelm Tell 1.400.000 1.400.000 Extindere retele iluminat public-zFelix 1.250.000 1.250.000 Extindere iluminat public zona Polona 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 450.000 450.000 Studii si proiecte 450.000 450.000 SF Iluminat. Public 450.000 450.000

0 63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 1.200.000 1.200.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 1.100.000 1.100.000 C. Dotari independente si alte investitii 100.000 100.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 100.000 100.000 SF Modernizare parc Zoo 100.000 100.000

63.02.08.Locuinte 15.500.000 15.500.000

A. Lucrari in continuare 9.500.000 9.500.000 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 1.000.000 1.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 2.000.000 2.000.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 2.000.000 2.000.000 Amenajare exterioare zona Polona 4.500.000 4.500.000 B. Lucrari noi 4.500.000 4.500.000 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 4.500.000 4.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 1.500.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 1.500.000 1.500.000 alte studii-urbanism 1.500.000 1.500.000

63.02.09 Alimentari cu apa 68.034.000 68.034.000

A. Lucrari in continuare 48.884.000 48.884.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Felix 1.360.000 1.360.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor str.V.Vasia 3.050.000 3.050.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Canal Laker 715.000 715.000 Realizare sistem major de canalizare Parc Industrial Freidorf 3.700.000 3.700.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor zona V.Vasia 1.125.000 1.125.000

Reabilitare fantana ornamentala Parc Central 6.580.000 6.580.000 Reabilitare fantana ornamentala Sala Olimpia 4.454.000 4.454.000 Reabilitare fantana ornamentala Dacia 3.750.000 3.750.000 Alimentari cu apa.Forare fantani publice 1.930.000 1.930.000 Extindere retea -canal cu contrib cetatenilor str.Armoniei 6.650.000 6.650.000 Extindere retea apa-canal cu contrib cetatenilor str.Jose Silva 170.000 170.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 4.400.000 4.400.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 5.000.000 5.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 6.000.000 6.000.000 B. Lucrari noi 16.114.500 16.114.500 Lucrari conexe apa canal pt traseul 5 500.000 500.000 Lucrari conexe apa canal pt traseul 6 500.000 500.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor strAl Lapusneanu 715.000 715.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Belgrad 1.170.000 1.170.000 Forare fantani publice 2.846.000 2.846.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor str.Virgilius 540.000 540.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 3.764.500 3.764.500 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Brigadierilor 420.000 420.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 359.000 359.000 Extindere retea apa Zona Marginii 555.000 555.000 Extindere retea apa-canal str.Horia Creanga 1.500.000 1.500.000 Extindere retea canal str.Weismuller 670.000 670.000 Extindere retea canal str.Talangii 815.000 815.000 Extindere retea apa str.Gospodarilor 700.000 700.000 Extindere retea apa str.Veac Nou 500.000 500.000 Extindere retea canal str.Zorilor 360.000 360.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 200.000 200.000 C. Dotari independente si alte investitii 3.035.500 3.035.500 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 3.035.500 3.035.500 alte studii 2.500.000 2.500.000 SF Sistem major de canalizare cartier Kunz si Plopi 535.500 535.500

63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 47.270.000 47.270.000

A. Lucrari in continuare 15.500.000 15.500.000 reabilitare CT si RTS zona Polona. 3.700.000 3.700.000 reabilitare RTS, P.T56. 1.900.000 1.900.000 reabilitare RTS P.T. 32 1.800.000 1.800.000 reabilitare RTS P.T. 87 2.500.000 2.500.000 reabilitare RTS zona Lidia. 2.600.000 2.600.000 modernizare RT SI RTS Aeroport 3.000.000 3.000.000 B. Lucrari noi 4.870.000 4.870.000

Reabilitare CAF tip4-100Gcal/h (HCL8/2002) 4.870.000 4.870.000 C. Dotari independente si alte investitii 26.900.000 26.900.000 Dotari independente 26.900.000 26.900.000 Contorizare energie termica 26.900.000 26.900.000

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 5.081.000 5.081.000

A. Lucrari in continuare 2.681.000 2.681.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 1.577.000 1.577.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 1.104.000 1.104.000 Intregiri retele gaze naturale 0 0 B. Lucrari noi 2.000.000 2.000.000 Construire SRM si PRM 1.000.000 1000000 Intregiri retele gaze naturale 1.000.000 1000000 Reabilitare retele si construire PRM zona Aeroport 0 0 Reabilitare retele zona Polona 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 400.000 400.000 Studii si proiecte 400.000 400.000 Dezv. Retele gaze nat zona Drubeta-Mures 100.000 100.000 Reabilitare retele si construire PRM zona Aeroport 100.000 100.000 Dezv. Retele gaze nat str.Polona 100.000 100.000 Dezv. Retele gaze nat zona Take Ionescu 100.000 100.000

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 6.641.102 6.641.102

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.131.000 3.131.000 Piata de gros 2.526.000 2.526.000 Reabilitare P-ta Vacarescu 605.000 605.000 Bransament si centrala termica Sectia 4 Politie 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 3.510.102 3.510.102 Dotari independente 3.110.102 3.110.102 Achizitii teren Calea Aradului- inel II de circulatie 2.622.865 2.622.865 Achizitii teren Simion Barnutiu nr.50 487.237 487.237 Studii si proiecte 400.000 400.000 SF protectia fonica la zonele de locuit adiacente caii ferate centrale 400.000 400.000

Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 472.826.063 212.550.000 260.276.063 TOTAL din care : 68.02.02 Intretinerea si repararea strazilor 149.207.717 149.207.717

A. Lucrari in continuare 121.420.967 121.420.967

Modernizare str. Mihalache 10.000.000 10.000.000 Modernizare str. Dorobantilor, Saguna 42.500.000 42.500.000 Modernizare bv.Dambovita bucla Preyer 10.372.594 10.372.594 Modernizare str. Kogalniceanu 37.357.700 37.357.700 Amenajare legatura str.C.Brediceanu-Gh.Lazar 0 0 Amenajare str.Amurgului 86.576 86.576 Amenajare str.Ariadna 1.104.097 1.104.097 Modernizare str.Dacilor 20.000.000 20.000.000 B. Lucrari noi 16.367.045 16.367.045 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 2.000.000 2.000.000 Modernizare str.Nemoianu-Ferdinand 2.000.000 2.000.000 Modernizare bv.Dambovita 2.000.000 2.000.000 Modernizare str.Vacarescu 800.000 800.000 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 1.000.000 1.000.000 Amenajare str. Mangalia 5.914.447 5.914.447 Modernizare Horea Creanga 0 0 Modernizare Herastrau 549.663 549.663 Piste ciclisti 0 0 Amenajare Calea Bogdanestilor 102.935 102.935 C. Dotari independente si alte investitii 11.419.705 11.419.705 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 11.419.705 11.419.705 Reactualizare studiu circulatie 2.900.000 2.900.000 ExpertizaPod Michelangelo 200.000 200.000 ExpertizaPod Sterfan cel Mare 200.000 200.000 ExpertizaPod Muncii 213.452 213.452 ExpertizaPasaj-Slavici-Polona 200.000 200.000 Expertiza Pasaj 16 Decembtie 200.000 200.000 SF Amenajare bv.Rebreanu-I.Bulbuca(BEI) 637.026 637.026 SF Amenajare blv.Revolutiei , Bogdanestilor, Brediceanu 1.512.613 1.512.613 SF Amenajare str.Nemoianu-Ferdinand 992.754 992.754 SF Amenajare blv Dambovita 1.215.775 1.215.775 SFModernizare str.Horea Creanga 59.500 59.500 SFModernizare str.Ulpia Traiana 79.730 79.730 Amenajare P-ta Hunedoara 97.580 97.580 Amenajare acces Intrarea Lupului 83.300 83.300 Amenajarestr.Inocentiu Klein 190.400 190.400 Amenajare drum si intersectie GH.Lazar- P-ta 700 149.940 149.940 Amenajare str.Cerna 130.900 130.900 Modernizare str.Independentei-Drubeta 973.735 973.735 SF Inele de circulatie in mun Timisoara 483.000 483.000 Studii si proiecte Drumuri 900.000 900.000 68.02.07 Transport in comun 323.618.346 212.550.000 111.068.346

A. Lucrari in continuare 318.599.940 212.550.000 106.049.940 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tOG102/99,HG702/99 318.599.940 212.550.000 106.049.940 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 5.018.406 5.018.406 Dotari independente 1.720.000 1.720.000 achizitii refugii calatori 1.720.000 1.720.000 Studii si proiecte 3.298.406 3.298.406 studiu privind fluidizare circulatieu- sensuri unice 757.824 757.824 studiu privins prioritizarea transportului in comun 439.289 439.289 optimizarea traficului rutie prin reproiectarea timpilor de semaforizare 483.544 483.544 studiu privind fluidizare traficului- unda verde 317.749 317.749 Studiu privind rentabilizarea RATT 200.000 200.000 Alte studii si proiecte 400.000 400.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.15 300.000 300.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.5,7,9 400.000 400.000

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 3.435.000 3.435.000 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 1.980.000 1.980.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.980.000 1.980.000 Dotari independente 1.980.000 1.980.000 Studii si proiecte 0 0

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.455.000 1.455.000 B. Lucrari noi 415.000 415.000 Parc Tehnologic 415.000 415.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.040.000 1.040.000 Dotari independente 1.040.000 1.040.000 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software Timisoara 1.020.000 1.020.000 Dotari LADO 20.000 20.000

, PRIMAR, dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR, VICEPRIMAR, DOREL BORZA ADRIAN ORZA

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU ADRP, DIRECTOR URBANISM, DIRECTOR PATRIMONIU, ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ RADU RADOSLAV NICUSOR C-TIN MIUT

SERVICIUL BUGET INVESTITII, SMARANDA HARACICU VERONICA SZATTLER