keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 109/28.04.1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara,imobile Str.Metalurgiei nr.8/1, 6/1,8,6/3 si 4."

28.04.1998

Hotararea Consiliului Local 109/28.04.1998
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara,imobile Str.Metalurgiei nr.8/1, 6/1,8,6/3 si 4."


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC0983923/V/14.04.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice;
Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997;
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.10/1995 cu privire la cresterea competentei autoritatilor publice locale pentru aprobarea documentatiei tehnico economice ale investitiilor de interes judetean sau local;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizare retea termica secundara imobile str. Metalurgiei nr.8/1, 6/1, 8,
6/3 si 4", la valoarea de 481.037.834 lei, potrivit documentatiei care se
anexeaza, constituind parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si R.A. de
Termoficare "CALOR" Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice; Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Regiei Autonome de Termoficare "CALOR" Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza