keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 109/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 109/18.10.2016
privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 25501/18.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru, administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.106/18.10.2016 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. - 108 /18.10.2016 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comisiei I -pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, astfel:

COMISIA I va avea următoarea următoarea componenţă:
1. BORDEAŞU ILARE - A.L.D.E.
2. DIMECA RADU DRAGOŞ - P.N.L.
3. MARCOV ZLATIBORCA - U.DMR
4. MIHOK CIPRIAN - ŞTEFAN - P.N.L.
5. POPOVICI GABRIELA - P.S.D.


Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Evidenţa Persoanei Timişoara;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ref_modificare_Comisia1.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2016 –

R E F E R A T Privind modificarea componenţei Comisiei 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget,

finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/2010; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/24.06.2016 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA;

Avînd în vedere Hotărârea Consiliului Local privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public locală, republicată şi modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei 1 - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe,

impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după cum urmează: Comisia 1 va avea următoarea componenţă:

1. BORDEAŞU ILARE – A.L.D.E. 2. DIMECA RADU DRAGOŞ – P.N.L. 3. MARCOV ZLATIBORCA – U.D.M.R. 4. MIHOK CIPRIAN – ŞTEFAN – P.N.L. 5. POPOVICI GABRIELA – P.S.D.

SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI Cod FO 53-01, ver.3