keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/28.03.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA TIBRULUI"

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 108/28.03.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA TIBRULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4833/16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraşie locală, juridică, ordine publică, drepturilor omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.376/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Tibrului";
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(d), (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE STRADA TIBRULUI" de la valoarea 577.871,10 lei RON (171.135 euro) la valoarea 922.615,66 lei RON reprezentând 253.828,45 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic ;
- Biroului Control Intern
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni
- Biroului Relaţii Publice
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_str._Tibrului.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4833 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare str. Tibrului”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Tibrului. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 376 din 10.12.2002 , având o valoare de 577.871,10 RON reprezentând 171.135 euro.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 922.615,66 RON reprezentând 253.828,45 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare str. Tibrului”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU TRP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “AMENAJARE STRADA TIBRULUI”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4833 din 16.03.2006 intocmit de către

Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”AMENAJARE STR. TIBRULUI”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.376/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :”AMENAJARE STRADA TIBRULUI”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :”AMENAJARE STRADA TIBRULUI” de la valoarea 577.871,10 lei RON (171.135 euro ) la valoarea 922.615,66 lei RON reprezentând 253.828,45 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_-_Str._Tibrului.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia "AMENAJARE STRADA TIBRULUI" în RON/EURO

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 3 4

-ISC 0,8% din C+M cap 1.2+1.3+2+4. 1+4.2+5.1.1

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului

819.963

3.1 Studii de teren 3.000,00 825,35 3.000,00 825,35 3635 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 6.000,00 1.650,71 4.000 3.3 Proiectare si engineering 28.000,00 7.703,31 28.000,00 7.703,31 0 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 1.000,00 275,12 1.000,00 275,12 3.5 Consultanţă 8.000,00 2.200,95 8.000,00 2.200,95 3.6 Asistenţă tehnică 6.500,00 1.788,27 6.500,00 1.788,27

4.1 Construcţii şi instalaţii 796.080,21 219.016,35 796.080,21 219.016,35 3635

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Total

Din care supusă procedurii de achiziţie publică

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări 822963

Organizare de şantier 23.882,40 6.570,48 23.882,40 6.570,48 3635 3635 5.1.1. Lucrări de construcţii 23.882,40 6.570,48 23.882,40 6.570,48 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 10.349,04 2.847,21 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 10.349,04 2.847,21 42029 5.2.2. Costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 39.804,01 10.950,81

-2-

cap./subcap. 1 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

922.615,66 253.828,45 866.462,61 238.379,72 819.962,61 225.586,72 3.796.055

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

Din care C + M

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

PARTEA a II-a

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

5.2

922.615,66 253.828,45 866.462,61 238.379,72

819.962,61 225.586,72 #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

1.2, 1.3, 2, 3 si 4