keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 106/30.03.2010 privind prelungirea valabilitatii acordurilor de functionare ambulant (terase) in Municipiul Timisoara

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 106/30.03.2010
privind prelungirea valabilitatii acordurilor de functionare ambulant (terase) in Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 2283/02.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate , protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata , aprobata prin Legea 650/2002;
Avand in vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 aprobate prin Hotărârea de Guvern . nr. 333/2003;
Luand in considerare dispozitiile cap. VIII, art. 27 din Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;
Tinand seama de Adresa nr. SC2009 - 4287/05.03.2009 intocmita de catre Serviciul Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Pentru anul 2010 se aproba prelungirea functionarii teraselor sezoniere pe domeniul public din Piata Unirii si Piata Victoriei amplasate in urma castigarii unor licitatii, care si-au indeplinit toate obligatiile financiare fata de bugetul local, si care au punct de lucru cu grup sanitar propriu la o distanta mai mica de 250 m de terasa.
Autorizarea se va face lunar, cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant.
In cazul in care vor incepe lucrari de reabilitare in zonele mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor , terasele vor fi desfiintate de catre acestia, in caz contrar vor fi desfiintate pe cale administrativa.
In cazul inceperii lucrarii de reabilitare in zona, in perioada in care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente acelei perioade vor fi restituite comerciantilor.

Art.2: Pe amplasamentele rămase libere, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, se vor organiza licitaţii pentru anul 2010.

Art.3: La finalizarea Programului de reabilitare toate amplasamentele de terase vor fi scoase la licitaţie.

Art.4: Terasele amplasate in fata punctului de lucru din cartierul Cetate vor fi autorizate lunar, cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant (terase).
In cazul in care vor incepe lucrari de reabilitare in zona mai sus mentionata, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor , terasele vor fi desfiintate de catre acestia, in caz contrar vor fi desfiintate pe cale administrativa.
In cazul inceperii lucrarii de reabilitare in zona in perioada in care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente acelei perioade vor fi restituite comerciantilor.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu - Serviciul Publicitate si Comert din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Politiei Comunitare;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUN.TIMISOARA A P R O B A T, DIRECTIA PATRIMONIU P R I M A R SERV.PUBLICITATE SI COMERT Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu Nr. REFERAT

privind prelungirea valabilitatii acordurilor de functionare ambulant (terase) in municipiul Timisoara

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara In conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 5/2007 terasele sezoniere de pe domeniul public din Piata Unirii si Piata Victoriei care au fost scoase la licitatie nefiind amplasate in fata punctului de lucru au functionat pe o perioada de maxim 2 ani in baza Caietului de sarcini nr. SC2007- 6624/20.03.2007. In data de 05.03.2009, Serviciul Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare ne-a transmis o adresa prin care mentioneaza zonele din cartierul Cetate care vor fi reabilitate, fiind prevazute interventii atat asupra cladirilor cat si asupra strazilor, trotuarelor, piatetelor. In anul 2009 , prin Hotararea Consiliului Local nr. 108 /24.03.2009 s-a aprobat prelungirea functionarii teraselor sezoniere pe domeniul public amplasate in Piata Victoriei, Piata Unirii si cartierul Cetate. Consideram ca organizarea unor noi licitatii de ocupare a domeniului public cu terase sezoniere nu se poate desfasura fara a afecta lucrarile de reabilitare a cladirilor din Cartierul Cetate ale Municipiului Timisoara , fapt pentru care : PROPUNEM Prelungirea functionarii teraselor sezoniere pentru anul 2010 pe domeniul public din Piata Unirii si Piata Victoriei amplasate in urma castigarii unor licitatii si care si-au indeplinit toate obligatiile financiare fata de bugetul local. Autorizarea se va face lunar cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant. In cazul in care incep lucrari de reabilitare in zonele mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor terasele respective vor fi desfiintate de catre acestia , in caz contrar vor fi desfiintate pe cale administrativa . In cazul inceperii lucrari de reabilitare in zona in perioada in

care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente acelei perioade vor fi restituite comerciantilor. Terasele amplasate in fata punctului de lucru din cartierul Cetate se vor autoriza lunar cu achitarea anticipata a taxelor aferente si cu posibilitatea prelungirii acordului de functionare ambulant (terasa). In cazul in care se vor incepe lucrari de reabilitare in zona mai sus mentionata, in termen de 15 zile de la instiintarea comerciantilor terasele respective vor fi desfiintate de catre acestia , in caz contrar vor fi desfiintate pe cale administrativa. In cazul inceperii lucrari de reabilitare in zona in perioada in care terasele sunt autorizate, taxele de ocupare a domeniului public aferente acelei perioade vor fi restituite comerciantilor. VICEPRIMAR, Ing. ORZA ADRIAN DIRECTOR PATRIMONIU, DIRECTOR URBANISM, Ec. C-tin Nicusor Miut Arh. Emilian Sorin Ciurariu

AVIZAT JURIDIC, SEF SERVICIU,

Ing. Adrian Ilin