Consiliul Local Timisoara

Hotararea 106/23.02.2018 privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491), cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 106/23.02.2018
privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491), cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2017-007201/19.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2017-007201/19.02.2018 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2018, Anexă la Raportul de Specialitate nr. CT 2017-007201/19.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafaţa de 343 mp. conform documentaţiei întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L., Proiect nr. 461/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere nr. 236053/22.11.2017 şi Proiect nr. 462/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa.

Art. 2: Se înscriu în domeniul public al municipiului Timişoara drumurile de exploatare cu datele de identificare prezentate la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Rap.de_spec..pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2017-007201 / 19.02.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafaţa de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2017-007201/06.12.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi proiectul de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) Facem următoarele precizări: Având în vedere adresa CT 2017-007201/06.12.2017 prin care S.C PILOT CAD S.R.L, ne înaintează documentaţia pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operaţiunea de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafaţa de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) Având în vedere C.U. nr. 4972/15.11.2017 pentru alocare numere cadastrale privind operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară adrumurilor de exploatare De 491 și De 494, eliberat de Primăria Municipiului Timişoara, pentru înscrierea în ptroprietatea Minicipiului Timişoara-Domeniu Public ; Având în vedere documentaţia topo-cadastrală de privind operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară adrumurilor de exploatare De 491 și De 494, întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L, proiect nr. 462/2017 şi avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017; Conform adresei Direcţiei Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri, imobilul nu au fost revendicate conform L.10/2001 Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciarnr. CT -007201/14.02.2018 rezultă că imobilele De 491 şi De 494 ( nr.topografic 272/b-273) au fost solicitate de către Teufel Elisabeta Clara prin Cererea cu nr. SC 2005-14483/17.08.2005, cerere analizată în cadrul şedinţei Comisiei municipale de fond funciar din data de 22.02.2006, în urma căreia cererea a fost respinsă întrucât nu a depus toate actele prevăzute de art. 11 şi art.29 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că petenta Teufel Elisabeta Clara nu a înregitrat Contestaţie la Primăria Municipiului Timişoara împotriva soluţiei de respingere a cererii de către Comisia Municipală de Fond Funciar. De asemenea în adresă sespecifică că , parcelele cu nr. cadastrale De 491 şi De 494 au categoria de folosinţă ” drumuri” fiind înscrise în Registrul Cadastral al Parcelelor, Extravilan Municipiul Timişoara, Judeţul figurând pe planurile cadastrale "drum de exploatare". Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2017-007201/12.12.2017, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei pentru operaţiunea de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafața 343 mp. Drumurile de exploatare care urmează să fie înscrise în cartea funciară sunt situate în Timişoara, în continuarea străzii Marginii și str.Tristan Tzara Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. PILOT CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice. Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) aşa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 4972/15.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara. PROPUNEM: 1. Aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafaţa de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) cu suprafața de 343 mp. conform documentației întocmită de către S.C. PILOT CAD S.R.L, proiect nr. 462/2017 şi avizată la OCPI confor m Referatul de admitere, cu nr. 236057/22.11.2017;care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre. PT.Director D.C.T.D.D REFERENT DE SPECIALITATE MIHAI BONCEA GHEORGHE BUCĂTARIU Il Cod FO53-01, ver �

Atasament: Anexa.pdf

Tărilor de ; dsă obțină, ED tar sd donat Nr. cad. 433709 Nr. cad. A 487/1 Nr. cad. 429283 LEGENDA Limita de proprietate Indicator rutier Panou publicitar Pluvial Camin vizitare gaz Camin vizitare canal Stalp de beton soon [483800 1 tt 20664 [|483500 IN Nr. cad. 433111 206600 PLAN DE SITUAȚIE Scara 1 : 1000 Nr. cad. 434494 Nr. cad. Cc 490/1/3 Nr. cad. A 495/1 7I 206700) Nr. cad. Cc 493/1/1 206700 Nr. top. 2133/2/2 483600)| 483500[] 483409) e PLAN DE INCADRARE IN ZONA Scara 1 : 10000 Inventar de coordonate - puncte de contur | Sistem Stereografic 1970 Nr. NX) E(Y) Pct. (m] [m] 1 483520.856 206630.964 483523.565 206633.914 483457.391 206688.671 483454.841 206685.589 ESL e RE Responsabilitatea identificarii corecte a planurilor parce A NEexXa SRO UP DOR | are si a determinarilor topografice revine persăânei autorizate. = Denumire proiect: IS. C. P L O T ( x A S fr. Documentatie cadastrala pentru obtinere Certificat de Urbanism, = TE ” în vederea alocarii numar cadastral pentru imobilul identificat Proiect nr. ERTIFICAT AUTORIZARE Clasa |, seria RO-B-J nr.0871 CE T Tel./Fax: 0356 - 437811 ) TIMISOARA, Sp.N.Tiulescu nr. Ă prin nr. cad. De 494, situat in Mun. Timisoara, jud. Timis. 462/2017 Begeficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA o F.C... 35/1744/2006 PI e-mail: | Sp Ah | Scara: | Sef proiect ing. Livius LUPULESCU TI 1:1000 ai AJ! PLAN DE SITUATIE PLAN DE INCADRARE IN ZONA | Intocmit ing. Livius LUPULESCU 1:10000 n Inventar de coordonate - puncte de contur | Desenat ing. Diana ZSIZSIK | [E Sistem Stereografic 1970 [ MN TI 7 Data. — Dlanca nr 1 �

Atasament: Expunere.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. CT2017-007201/19.02.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491),cu suprafața de 479 mp. și drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494) 1. Descrierea situaţiei actuale Imobilele care fac obiectul operaţiunii de primă înscriere, aparţin intravilanului extins al Municipiul Timişoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situate între prelungirea străzii Tristan Tzara și str. Marginii, identificate prin documentația cadastrală (proiect nr. 462/2017) întocmită de S.C.PILOT CAD S.R.L. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către firma S.C.PILOT CAD S.R.L pe baza măsurătorilor topografice. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul prezentei documentaţii este operaţiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr .cad. 445741 (drum de exploatare De 491) cu suprafaţa 479 mp. și nr. cad. 445740 (drum de exploatare De 494) cu suprafața 343 mp. aşa cum a fost aprobată prin C.U. nr. 4972/15.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara. 3. Alte informaţii Se va lua în considerare documentaţia întocmită de S.C. PILOT CAD S.R.L. avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr.236057/22.11.2017. 4. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea operaţiunii de primă înscriere a celor două drumuri de exploatare. _ NI ŞEFIA PRIMAR „,o NICOLAE ROBU VICEPRIMAR IMRE KA: PT.DIRECTOR DIREEȚIA CLĂDIRI TERENURI MIHAI BONCEA NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03, ver. 2 �