keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 105/30.11.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-20089/18.11.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.5 alin. 4, art.21, art.22 alin.1 şi art.65 din O.U.G. nr.45/19.06.2003 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu art.38 lit. (d) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004 conform Anexei nr.1 - "Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole şi Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri şi Articole de Cheltuieli şi Subcapitole" şi Anexei nr.2 - "Program de Investiţii pe anul 2004" care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.77/26.10.2004 privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2004.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Secretarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Urbanism;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: rectificare_buget2004_noiembrie.pdf

1

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR, PRIMARIA MUN. TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET - INVESTITII NR. SC2004-…………/……...2004

REFERAT

Privind rectificarea bugetului pe anul 2004

Avand vedere adresa nr.10694/26.10.2004 a Consiliului Judetean

Timis prin care in baza H.G. nr.1567/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe

anul 2004 si a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Timis nr.194/26.10.2004,

au fost repartizate sume defalcate din T.V.A. (cod : 33.02.01) pentru cheltuieli de

personal in invatamant in suma de 18.320.346mii lei, iar in baza H.G.

nr.1672/14.10.2004 a fost repartizata suma de 3.926.628mii lei, deci in total suma de

22.246.974mii lei; adresa nr.19404/17.11.2004 a Directiei Patrimoniu ; adresa

19211/04.11.2004 a Consiliului Judetean Timis ; adresa nr.20042/18.11.2004 a

Directiei Patrimoniu – Serviciul Tehnic Edilitate; adresa nr.19896/16.11.2004 a

Serviciului de Dezvoltare si Integrare Europeana ; adresa nr.840/19.11.2004 a

Centrului de zi cu locuinte protejate “ Pentru Voi” adresa nr.261/23.07.2004 a

Caminului pentru Pensionari; adresa nr.446/12.11.2004 a Centrului de Tranzit pentru

Minori “Sfantul Nicolae” ; adresa nr.19671/11.11.2004 a Directiei Patrimoniu –

Serviciul Public de Administrare Locuinte ; adresa nr.19585/15.11.2004 a Biroului

Resurse Umane ; adresa nr.464/07.09.2004 a Casei de Cultura a Mun.Timisoara;

adresa nr.20071/18.11.2004 a Directiei Patrimoniu – Serviciul Administrativ.

Bugetul prezinta modificari la capitolele de venituri dupa cum urmeaza: -mii lei-

Denumire indicatori Bugetul rectificat Octombrie 2004

Bugetul rectificat Noiembrie 2004

Influente

Total Venituri 3.253.210.544 3.286.152.906 +32.942.362 30.02.10-Venituri din valorif. unor bunuri apartinand domeniului privat

271.500.000 252.395.388 -19.104.612

31.02-Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care :

904.606.871 934.406.871 +29.800.000

31.02.01-Cote defalcate din imp. pe venit 805.518.003 833.518.003 +28.000.000 31.02.02-Sume defalcate din imp. pe venit 73.790.434 75.590.434 +1.800.00 33.02.01-Sume defalcate din T.V.A.pentru invatamant

558.075.394 580.322.368 +22.246.974

2

La partea de cheltuieli bugetul prezinta modificari dupa cum urmeaza : -mii lei-

Denumire indicatori Bugetul rectificat Octombrie 2004

Bugetul rectificat Noiembrie 2004

Influente

Total Cheltuieli 3.253.210.544 3.286.152.906 +32.942.362 Cap.51 – Autoritati Executive, din care: 169.874.522 169.874.522 0 - cheltuieli de personal 80.862.339 85.612.339 +4.750.000 - cheltuieli materiale 58.163.306 53.413.306 -4.750.000 - cheltuieli de capital 30.848.877 30.848.877 0 Cap.57 – Invatamant, din care: 767.170.106 790.217.080 +23.046.974 - cheltuieli de personal 548.023.374 570.270.348 +22.246.974 - cheltuieli materiale 201.396.312 201.396.312 0 - burse 1.870.020 1.780.020 0 - cheltuieli de capital 15.880.400 16.680.400 +800.000 Cap.59 – Cultura,religie, din care : 81.399.998 82.345.386 +945.388 - cheltuieli de personal 44.747.000 45.092.388 +345.388 - cheltuieli materiale 28.352.998 28.952.998 +600.000 - cheltuieli de capital 8.300.000 8.300.000 0 Cap.60 – Asistenta Sociala, din care: 179.825.070 180.835.070 +1.010.000 - cheltuieli de personal 86.498.825 86.958.825 +460000 - cheltuieli materiale 47.205.684 47.040.553 -165.131 - trensferuri 32.241.364 33.241.364 +1.000.000 - cheltuieli de capital 13.879.197 13.594.328 -284.869 Cap.63 – Gospodarie Comunala, din care: 1.163.840.923 1.140.340.923 +3.500.000 - cheltuieli de personal 11.674.644 11.674.644 0 - cheltuieli materiale 322.057.708 325.557.708 +3.500.000 - subventii 665.472.254 665.472.254 0 - cheltuieli de capital 137.636.317 137.636.317 0 Cap.88 – Plati de dobanzi, din care: 47.442.400 40.842.400 -6.600.000 -88.02.01-Dobanzi, comis.datorie publ.interna 20.442.400 16.042.400 -4.400.000 -88.02.02-Dobanzi, comis.datorie publ.extern 27.000.000 24.800.000 -2.200.000 Cap.90 – Rambursari de imprumut, din care : 91.308.000 102.348.000 +11.040.000 -87.04-Rambursare imprumuturi interne 66.000.000 66.000.000 0 -87.05-Rambursare imprumuturi externe 25.308.000 36.348.000 +11.040.000

In conformitate cu Ord.45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5, alin.4, art.21, lit.f si lit.g si art.22, alin.1, art.65 ; Legea 215/23.04.2001, art.38, lit.d privind administratia publica locala, precum si legea 507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004, art.34. Serviciul Buget – Investitii din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului pe anul 2004 conform anexa nr.1 si anexa nr.2. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET-INVESTITII, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: lista_investitii_buget.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2004

cod clasificare Denumire indicatori Cod rand rectificat oct. 2004 rectificat noi. 2004 diferente

0001 VENITURI TOTALE 1 3.253.210.544,00 3.286.152.906,00 32.942.362 Din care:

4802 VENITURI PROPRII 2 1.945.787.908,00 1.954.683.296,00 8.895.388 0002 I. VENITURI CURENTE 3 833.312.751,00 833.312.751,00 0

Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 636.517.872,00 636.517.872,00 0 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 480.866.709,00 480.866.709,00 0 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118,00 59.391.118,00 0 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318,00 175.930.318,00 0 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492,00 463.492,00 0 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287,00 128.906.287,00 0 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507,00 16.609.507,00 0 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400,00 1.154.400,00 0 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 0,00 0 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231,00 21.423.231,00 0 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401,00 7.373.401,00 0 04.02. TAXA PE TEREN 17 1.500.000,00 1.500.000,00 0 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 18 190.732.193,00 190.732.193,00 0 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 174.732.193,00 174.732.193,00 0 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 16.000.000,00 16.000.000,00 0 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 53.313.080,00 53.313.080,00 0 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 14.063.480,00 14.063.480,00 0 080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0,00 0,00 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600,00 39.249.600,00 0 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 155.651.163,00 155.651.163,00 0 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 1.092.640,00 1.092.640,00 0 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 154.558.523,00 154.558.523,00 0 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867,00 91.867,00 0 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080,00 40.440.080,00 0 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896,00 96.000.896,00 0 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 12.600.000,00 12.600.000,00 0 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680,00 5.425.680,00 0 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 196.794.879,00 196.794.879,00 0

20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 42.466.662,00 42.466.662,00 0 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526,00 21.300.526,00 0 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758,00 19.377.758,00 0 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0,00 0,00 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050,00 105.050,00 0 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730,00 78.730,00 0

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0,00 0,00 0 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0,00 0,00 0 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467,00 572.467,00 0 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0,00 0,00 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 0,00 0,00 0 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521,00 1.166.521,00 0 22.02 DIVERSE VENITURI 45 133.027.691,00 133.027.691,00 0 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355,00 98.355,00 0 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 6.667.961,00 6.667.961,00 0 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 22.516.714,00 22.516.714,00 0

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 60.000,00 60.000,00 0

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448,00 95.501.448,00 0

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 964.640,00 964.640,00 0

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0,00 0,00 0 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0,00 0,00 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0,00 0,00 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 7.218.573,00 7.218.573,00 0

0 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 279.927.120,00 260.822.508,00 -19.104.612 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 279.927.120,00 260.822.508,00 -19.104.612 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800,00 2.308.800,00 0 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320,00 6.118.320,00 0 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0,00 0,00 0 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 61 271.500.000,00 252.395.388,00 -19.104.612

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.942.676.865,00 1.994.723.839,00 52.046.974 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 904.606.871,00 934.406.871,00 29.800.000 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 805.518.003,00 833.518.003,00 28.000.000 31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 73.790.434,00 75.590.434,00 1.800.000 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 66 25.298.434,00 25.298.434,00 0 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600,00 1.731.600,00 0 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.036.338.394,00 1.058.585.368,00 22.246.974

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 69 558.075.394,00 580.322.368,00 22.246.974

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000,00 478.263.000,00 0 0

37.00 IV. SUBVENTII 71 194.270.000,00 194.270.000,00 0 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 194.270.000,00 194.270.000,00 0

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 4.870.000,00 4.870.000,00 0

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 74 189.000.000,00 189.000.000,00 0 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 0,00 0,00 0 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0,00 0,00 0

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 0,00 0,00 0

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0,00 0,00 0

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 400.000,00 400.000,00 0

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0,00 0,00 0 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0,00 0,00 0 37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0,00 0,00 0

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0,00 0,00 0

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0,00 0,00 0 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0,00 0,00 0

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 84 0,00 0,00 0

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0,00 0,00 0

0 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 3.023.808,00 3.023.808,00 0 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 3.023.808,00 3.023.808,00 0

0 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0,00 0,00 0 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0,00 0,00 0 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0,00 0,00 0

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0,00 0,00 0

IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0

0

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0

5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.253.210.544,00 3.286.152.906,00 32.942.362 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.468.140.254,00 2.489.696.845,00 21.556.591 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 781.807.100,00 809.609.462,00 27.802.362 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 858.365.717,00 857.550.586,00 -815.131 34 SUBVENTII 96 744.248.848,00 744.248.848,00 0 35 Subventii 97 744.248.848,00 744.248.848,00 0 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 744.248.848,00 744.248.848,00 0 38 TRANSFERURI 100 36.445.549,00 37.445.549,00 1.000.000 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165,00 2.334.165,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 103 34.111.384,00 35.111.384,00 1.000.000 40.02 Burse 104 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 105 8.834.335,00 8.103.987,00 -730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 1.000.000,00 2.730.348,00 1.730.348 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0,00 0,00 0

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 108 0,00 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0,00 0,00 0 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0,00 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 111 0,00 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0,00 0,00 0

40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 0,00 0,00 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 117 0,00 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029,00 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0,00 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0,00 0,00 0 49 DOBANZI 121 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 123 20.442.400,00 16.042.400,00 -4.400.000 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 124 27.000.000,00 24.800.000,00 -2.200.000 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 125 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 126 0,00 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 127 0,00 0,00 0

0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 669.023.216,00 669.538.347,00 515.131 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 669.023.216,00 669.538.347,00 515.131 72 Investitii ale institutiilor publice 130 262.100.810,00 262.615.941,00 515.131

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 406.922.406,00 406.922.406,00 0

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0,00 0,00 0 0

78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 91.308.000,00 102.348.000,00 11.040.000 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0,00 0,00 0 80 Imprumuturi 135 0,00 0,00 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0,00 0,00 0

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0,00 0,00 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0,00 0,00 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0,00 0,00 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0,00 0,00 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0,00 0,00 0 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 143 0,00 0,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 144 91.308.000,00 102.348.000,00 11.040.000 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 145 0,00 0,00 0 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 25.308.000,00 36.348.000,00 11.040.000 89 D. REZERVE 148 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 149 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 150 119.894,00 119.894,00 0 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 169.874.522,00 169.874.522,00 0 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 169.874.522,00 169.874.522,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 153 139.025.645,00 139.025.645,00 0 02 - cheltuieli de personal 154 80.862.339,00 85.612.339,00 4.750.000 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 58.163.306,00 53.413.306,00 -4.750.000 34 SUBVENTII 156 0,00 0,00 0 35 Subventii 157 0,00 0,00 0 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 30.848.877,00 30.848.877,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 30.848.877,00 30.848.877,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 161 30.848.877,00 30.848.877,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0,00 0,00 0

510205 Autoritati executive 163 169.874.522,00 169.874.522,00 0 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.066.374.898,00 1.091.377.260,00 25.002.362 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 1.015.585.941,00 1.040.242.532,00 24.656.591 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 685.181.199,00 708.233.561,00 23.052.362 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 296.293.358,00 296.897.587,00 604.229 34 SUBVENTII 168 0,00 0,00 0 35 Subventii 169 0,00 0,00 0 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 171 34.111.384,00 35.111.384,00 1.000.000 40 Transferuri neconsolidabile 172 34.111.384,00 35.111.384,00 1.000.000 40.02 Burse 173 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 174 8.834.335,00 8.103.987,00 -730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 1.000.000,00 2.730.348,00 1.730.348 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0,00 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0,00 0,00 0 40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 180 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 0,00 0,00 0 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 183 0,00 0,00 0 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029,00 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0,00 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 50.788.957,00 51.134.728,00 345.771 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 50.788.957,00 51.134.728,00 345.771 72 Investitii ale institutiilor publice 189 50.788.957,00 51.134.728,00 345.771 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0,00 0,00 0 57,02 INVATAMANT 191 767.170.106,00 790.217.080,00 23.046.974

0 01 CHELTUIELI CURENTE 192 751.289.706,00 773.536.680,00 22.246.974 02 - cheltuieli de personal 193 548.023.374,00 570.270.348,00 22.246.974 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 201.396.312,00 201.396.312,00 0 34 SUBVENTII 195 0,00 0,00 0 35 Subventii 196 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.02 Burse 200 1.870.020,00 1.870.020,00 0 4041 Asociatii si fundatii 201 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 202 0,00 0,00 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 15.880.400,00 16.680.400,00 800.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 15.880.400,00 16.680.400,00 800.000 72 Investitii ale institutiilor publice 205 15.880.400,00 16.680.400,00 800.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0,00 0,00 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 134.104.251,00 136.063.299,00 1.959.048 57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 296.357.313,00 302.924.635,00 6.567.322 57.02.04 Invatamant liceal 209 268.359.254,00 281.879.858,00 13.520.604 57.02.05 Invatamant profesional 210 65.855.004,00 66.855.004,00 1.000.000 57.02.06 Invatamant postliceal 211 0,00 0,00 0 57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284,00 2.494.284,00 0 57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0,00 0,00 0 58,02 SANATATE 214 37.979.724,00 37.979.724,00 0

0

01 CHELTUIELI CURENTE 215 25.419.724,00 25.419.724,00 0 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000,00 5.912.000,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 217 19.507.724,00 19.507.724,00 0 38 TRANSFERURI 218 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 219 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 12.560.000,00 12.560.000,00 0 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 12.560.000,00 12.560.000,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 223 12.560.000,00 12.560.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0,00 0,00 0 58.02.03 Spitale 225 24.400.000,00 24.400.000,00 0 58.02.05 Crese 226 7.748.894,00 7.748.894,00 0 58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 5.830.830,00 5.830.830,00 0 59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 81.399.998,00 82.345.386,00 945.388 01 CHELTUIELI CURENTE 229 73.099.998,00 74.045.386,00 945.388 02 - cheltuieli de personal 230 44.747.000,00 45.092.388,00 345.388 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 28.352.998,00 28.952.998,00 600.000 34 SUBVENTII 232 0,00 0,00 0 35 Subventii 233 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 235 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 236 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0,00 0,00 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0,00 0,00 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 240 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 8.300.000,00 8.300.000,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 8.300.000,00 8.300.000,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 243 8.300.000,00 8.300.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0,00 0,00 0 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 245 0,00 0,00 0 590204 Muzee 246 0,00 0,00 0 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 247 50.210.000,00 50.210.000,00 0 590206 Scoli populare de arta 248 0,00 0,00 0 590207 Casa de cultura 249 14.373.435,00 15.318.823,00 945.388

- cheltuieli de personal 3.647.000,00 3.992.388,00 345.388 - cheltuilei materiale si servicii 4.226.435,00 4.826.435,00 600.000 - cheltuieli de capital 6.500.000,00 6.500.000,00 0

590208 Camine culturale 250 0,00 0,00 0 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 251 0,00 0,00 0 500215 Culte religioase 254 1.000.000,00 1.000.000,00 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000,00 10.000.000,00 0 590221 Activitatea de tineret 256 600.000,00 600.000,00 0 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 5.216.563,00 5.216.563,00 0 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 179.825.070,00 180.835.070,00 1.010.000

0 01 CHELTUIELI CURENTE 259 165.945.873,00 167.240.742,00 1.294.869 02 - cheltuieli de personal 260 86.498.825,00 86.958.825,00 460.000 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 47.205.684,00 47.040.553,00 -165.131 34 SUBVENTII 262 0,00 0,00 0 35 Subventii 263 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 265 32.241.364,00 33.241.364,00 1.000.000 40 Transferuri neconsolidabile 266 32.241.364,00 33.241.364,00 1.000.000 40.08 Ajutoare sociale 267 8.834.335,00 8.103.987,00 -730.348

40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 1.000.000,00 2.730.348,00 1.730.348 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 270 0,00 0,00 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0,00 0,00 0 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 273 0,00 0,00 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029,00 22.407.029,00 0

Praograme cu finantare nerambursabila 275 0,00 0,00 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0,00 0,00 0

69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 13.879.197,00 13.594.328,00 -284.869 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 13.879.197,00 13.594.328,00 -284.869 72 Investitii ale institutiilor publice 279 13.879.197,00 13.594.328,00 -284.869 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0,00 0,00 0 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084,00 1.692.084,00 0 60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 282 0,00 0,00 0 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 283 8.462.671,00 8.462.671,00 0 60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0,00 0,00 0 60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 285 9.535.652,00 9.535.652,00 0 60.02.07 Cantina de ajutor social 286 18.730.413,00 18.730.413,00 0 60.02.09 Ajutor social 287 3.334.335,00 2.729.423,00 -604.912 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0,00 0,00 0 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 289 0,00 0,00 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 2.141.237,00 2.141.237,00 0 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 22.230.623,00 23.835.535,00 1.604.912

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 292 8.488.442,00 8.498.442,00 10.000 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000,00 14.587.000,00 0

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 68.215.584,00 68.215.584,00 0

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029,00 22.407.029,00 0 0

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.136.840.923,00 1.140.340.923,00 3.500.000 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 297 1.136.840.923,00 1.140.340.923,00 3.500.000 01 CHELTUIELI CURENTE 298 999.204.606,00 1.002.704.606,00 3.500.000 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644,00 11.674.644,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 322.057.708,00 325.557.708,00 3.500.000 34 SUBVENTII 301 665.472.254,00 665.472.254,00 0 35 Subventii 302 665.472.254,00 665.472.254,00 0 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0,00 0,00 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 665.472.254,00 665.472.254,00 0 38 TRANSFERURI 305 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0,00 0,00 0

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 307 0,00 0,00 0

4080 Alte transferuri 308 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 137.636.317,00 137.636.317,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 137.636.317,00 137.636.317,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 311 24.132.317,00 24.132.317,00 0 73 Investitii ale regiilor autonome 312 113.504.000,00 113.504.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0,00 0,00 0 63.02.03 Iluminat 315 85.508.110,00 85.508.110,00 0 63.02.04 Salubritate 316 63.589.571,00 63.589.571,00 0 63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 317 67.069.236,00 67.069.236,00 0

63.02.08 Locuinte 318 55.627.183,00 55.627.183,00 0

63.02.09 Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii pompare 319 127.347.365,00 127.347.365,00 0 63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 712.742.254,00 712.742.254,00 0 63.02.11 Canalizare 321 3.086.600,00 3.086.600,00 0 63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0,00 0,00 0 63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 2.883.367,00 2.883.367,00 0 63.02.14 Electrificari rurale 324 0,00 0,00 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 18.987.237,00 22.487.237,00 3.500.000 66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 708.303.524,00 708.303.524,00 0 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 261.916.099,00 261.916.099,00 0 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 4.088.918,00 4.088.918,00 0 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 179.050.587,00 179.050.587,00 0 34 SUBVENTII 330 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35 Subventii 331 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 78.776.594,00 78.776.594,00 0 38 TRANSFERURI 334 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0,00 0,00 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 336 0,00 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 338 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 446.387.425,00 446.387.425,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 446.387.425,00 446.387.425,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 341 152.969.019,00 152.969.019,00 0 73 Investitii ale regiilor autonome 342 293.418.406,00 293.418.406,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0,00 0,00 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 5.163.147,00 5.163.147,00 0

0 01 CHELTUIELI CURENTE 345 5.163.147,00 5.163.147,00 0 02 - cheltuieli de personal 346 4.088.918,00 4.088.918,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 1.074.229,00 1.074.229,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0,00 0,00 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0,00 0,00 0 670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992,00 2.255.992,00 0 670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.907.155,00 2.907.155,00 0

0 68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 703.140.377,00 703.140.377,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 357 256.752.952,00 256.752.952,00 0 02 - cheltuieli de personal 358 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 359 177.976.358,00 177.976.358,00 0 34 SUBVENTII 360 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35 Subventii 361 78.776.594,00 78.776.594,00 0 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 78.776.594,00 78.776.594,00 0 38 TRANSFERURI 364 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0,00 0,00 0

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 366 0,00 0,00 0

40.80 Alte transferuri 367 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 446.387.425,00 446.387.425,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 446.387.425,00 446.387.425,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 370 152.969.019,00 152.969.019,00 0 73 Investitii ale regiilor autonome 371 293.418.406,00 293.418.406,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0,00 0,00 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0,00 0,00 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0,00 0,00 0 68.02.07 Transport in comun 375 372.195.000,00 372.195.000,00 0 68.02.12 Strazi 330.945.377,00 330.945.377,00 0 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0,00 0,00 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0,00 0,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 380 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0,00 0,00 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 383 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0,00 0,00 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0,00 0,00 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0,00 0,00 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0,00 0,00 0

VI. ALTE ACTIUNI 391 20.092.898,00 20.092.898,00 0 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.092.898,00 20.092.898,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398,00 2.631.398,00 0 02 - cheltuieli de personal 394 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398,00 2.631.398,00 0 38 TRANSFERURI 396 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0,00 0,00 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 399 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.531.000,00 3.531.000,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.531.000,00 3.531.000,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.531.000,00 3.531.000,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0,00 0,00 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0,00 0,00 0 72.02.07 Protectie civila 405 3.319.449,00 3.319.449,00 0 72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0,00 0,00 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.773.449,00 16.773.449,00 0 76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 408 10.519.320,00 10.519.320,00 0 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 10.519.320,00 10.519.320,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0,00 0,00 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 411 0,00 0,00 0

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 412 0,00 0,00 0 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0,00 0,00 0

Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0,00 0,00 0 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 416 0,00 0,00 0

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 417 10.519.320,00 10.519.320,00 0

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 418 0,00 0,00 0

84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165,00 2.334.165,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165,00 2.334.165,00 0 38 TRANSFERURI 422 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165,00 2.334.165,00 0 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0,00 0,00 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0,00 0,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0,00 0,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0,00 0,00 0 80 IMPRUMUTURI 430 0,00 0,00 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0,00 0,00 0 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 432 0,00 0,00 0 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0,00 0,00 0 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 434 0,00 0,00 0 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 436 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 01 CHELTUIELI CURENTE 437 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 49 DOBANZI 438 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 47.442.400,00 40.842.400,00 -6.600.000 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 440 20.442.400,00 16.042.400,00 -4.400.000 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 441 27.000.000,00 24.800.000,00 -2.200.000 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0,00 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 444 0,00 0,00 0 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 445 20.442.400,00 16.042.400,00 -4.400.000 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 446 27.000.000,00 24.800.000,00 -2.200.000 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0,00 0,00 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0,00 0,00 0 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 449 0,00 0,00 0 89.00 PLATI DE DOBANZI 0,00 0,00 0 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 91.308.000,00 102.348.000,00 11.040.000 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 91.308.000,00 102.348.000,00 11.040.000 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 91.308.000,00 102.348.000,00 11.040.000 87 Rambursari de imprumuturi 453 91.308.000,00 102.348.000,00 11.040.000 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0,00 0,00 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 25.308.000,00 36.348.000,00 11.040.000 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0,00 0,00 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000,00 66.000.000,00 0 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 25.308.000,00 36.348.000,00 11.040.000 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894,00 119.894,00 0 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894,00 119.894,00 0 89 REZERVE 462 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 463 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 464 119.894,00 119.894,00 0

95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894,00 119.894,00 0 EXCEDENT ( DEFICIT) 466 -0,00 0,00 0

90 - Excedent / Deficit 467 -0,00 0,00 0 98.02 - Excedent 468 -0,00 0,00 0 92 - Excedent 469 -0,00 0,00 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu