keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 101/03.05.2001 privind privind acceptarea donaţiei oferite de Primăria Faenza

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 101/03.05.2001
privind privind acceptarea donaţiei oferite de Primăria Faenza


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 4163/16.03.2001 al Direcţiei Administrative din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 36 alin 1 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile 82 al. 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă donaţia oferită Primăriei Municipiului Timişoara de către Primăria Faenza, constând în bunurile specificate în Actul de donaţie emis de Primăria Faenza la data de 05.01.2001, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea către Casa Faenza Timişoara a bunurilor specificate în Actul de donaţie.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Administrativ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Casei Faenza;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI