keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

120/31.03.2020 privind desemnarea si aprobarea mandatului reprezentantilor Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor la intreprinderile publice la care detine calitatea de actionar unic, majoritar ori la care detine controlul

31.03.2020

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

119/31.03.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

31.03.2020

... incadrarea in normativele de personal, se va face potrivit structurii medicale aprobate, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate ca limita maxima prin bugetul anual de venituri si cheltuieli, in vederea imbunatatirii serviciilor medicale...
... incadrarea in normativele de personal, potrivit structurii medicale aprobate, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limita maxima prin bugetul anual de venituri si cheltuieli, in vederea diversificarii specialitatilor medicale, a...

Consiliul Local Timișoara

117/31.03.2020 Privind modificarea Statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

31.03.2020

... adaptat noilor necesități ale structurii organizatorice, conform Legii nr. 153/2017 și HCL nr.601/2019 și este cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.  Alte informatii Reorganizarea propusă nu afectează personalul angajat, nu...

Consiliul Local Timișoara

116/31.03.2020 privind aprobarea mentinerii valabilitatii tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulatiei rutiere, intretinere, functionare si dirijare a circulatiei rutiere pe raza municipiului Timisoara", activitate delegata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 162/10.05.2016

31.03.2020

... vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-5007/27.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei...
.../2015 privind Codul fiscal; Având în vedere prevederile Legii nr. nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi...

Consiliul Local Timișoara

115/31.03.2020 privind completarea tarifelor prevazute in Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 151/03.04.2018, modificata si completata, precum si stabilirea cotei-parti ce revine municipiului Timisoara din inchirierea unor bunuri

31.03.2020

... în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 5616/04.03.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia “sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, iar “administratorul are dreptul să încaseze din chirie o cotă – părte între...

Consiliul Local Timișoara

113/31.03.2020 privind prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere nr. 1598/2017 si nr. 1600/2017 a spatiilor SAD.2 si SAD.3, situate in imobilul din Timisoara, str. Dacilor , nr. 8 , incheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL Consiliul Local al Municipiului Timisoara

31.03.2020

... Timişoara, str. Dacilor, nr. 8; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

112/31.03.2020 Privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/23.04.2019

31.03.2020

... Automotive sunt  sursa proprie, bugetul local  asistența financiara nerambursabil Sprijinirea Dezvoltării durabile a ora Conducerea și organizarea activit către un Director, în prezent numit prin Dispozi departamente: MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC Pagina...

Consiliul Local Timișoara

111/31.03.2020 privind înfiinţarea Portului Timişoara şi Administraţiei Portului Timişoara - "Canal Bega"

31.03.2020

.../18.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

110/31.03.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

31.03.2020

.... SC2020-4468/20.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

109/31.03.2020 Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara

31.03.2020

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

107/31.03.2020 Privind aprobarea repartizării a 4 parcele în baza Tabelului nr. SC2019-30599 din 16.12.2019, conform cu Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 609 din 10.12.2019 şi anularea repartizării a 4 din cele 128 de parcele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 301 din 14.06.2019

31.03.2020

... al Municipiului Timişoara nr. 127 din 27.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

106/31.03.2020 Privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr. 1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiş

31.03.2020

... data de 30.04.2020 până la data de 30.04.2023; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

103/31.03.2020 Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Regele Carol I nr. 36

31.03.2020

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... cumpărători, înaintea semnării prezentului act, iar noi cumpărătorii declarăm că am achitat-o în mod real, conform chitanţei pentru creanţele bugetelor locale seria………..nr. …………… din data de …………….... Subsemnații cumpărători înţelegem să cumpărăm de...

Consiliul Local Timișoara

102/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş

31.03.2020

... judiciar ec. Goron Vasile, conform căruia preţul de vânzare pentru apartamentul nr.2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, este de 21.488 lei; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

101/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş

31.03.2020

... lei, din data de 20.03.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

100/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul din Timişoara, Str. Dacilor nr. 8, conform Sentinţei Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş

31.03.2020

... 28.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

95/27.03.2020 privind modificarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/23.04.2019

27.03.2020

... proiectului cu titlul ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa III” este necesară transmiterea hotararii de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie...

Consiliul Local Timișoara

94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A. 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli...
.../18.03.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. PIEŢE S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, însoţită de anexele nr. 1-5 de fundamentare...

Consiliul Local Timișoara

93/27.03.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 93/27.03.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 93/27.03.2020 Privind...
... aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020...

Consiliul Local Timișoara

92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.03.2020 Hotararea Consiliului Local 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin.(1), art.(5), art.19, alin.( 1) şi (2) si art. 20, alin.(1), art.22 alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

91/25.03.2020 Privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate

25.03.2020

... Primăriei Municipiului Timişoara; Avînd în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7557/24.03.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

28.02.2020

.... SC2020-4889/25.02.2020; Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-4889/25.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...
... catre bugetul de stat) si care vor putea fi redistribuite in economie. Valoarea acestor beneficii este de 445.121 lei. De asemenea, prin construirea si dotarea centrului de radioterapie va creste numarului de pacienti tratati si care apeleaza cu...

Consiliul Local Timișoara

89/28.02.2020 Privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012

28.02.2020

... de specialitate nr. CCT2020-5/25.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

88/28.02.2020 Privind atribuirea spaţiului din Timişoara, str.General Dragalina, nr.22, ap.Spaţiu Comericial, către ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI - FILIALA TIMIŞ

28.02.2020

.../11.04.2019.; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...