keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

227/25.06.2020 Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor

25.06.2020

... Primăriei Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local a Municipiului Timişoara pentru realizarea acestor servicii, asigurând totodată la bugetul local o sursă financiară, prin plata unei redevenţe anuale pe toată perioada contractului de prestări...
... public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiului local; b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliului local...

Consiliul Local Timișoara

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

... Beneficiar: Municipiul Timişoara Surse de finanţare: Bugetul local al Municipiului Timişoara 2 CUPRINS CAPITOLUL Pagina CAPITOLUL 1 Obiectul contractului 3 CAPITOLUL 2 Obiectivele activității de întreținere a spațiului verde public Zona Centrală 7...
... funcție de alocația bugetară aprobată pentru aceste activități în Bugetul Local. SC Horticultura SA va comunica zilnic, până la ora 8,30, programul de lucru pentru ziua respetivă cu: adresele unde acționează, tipul operațiilor pe care le va realiza...

Consiliul Local Timișoara

220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

04.06.2020

... 3.000 lei lunar, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții; - Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia se modifică cota contribuției asiguratorii pentru muncă; - demararea procedurii de...
... Europeană a Culturii Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 18 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri. Ținând cont de prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind...

Consiliul Local Timișoara

218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare

04.06.2020

... 3 MODALITĂŢILE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE ŞI CONSULTARE Articolul 8. Pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de către autoritatea publică locală, activităţile de informare şi consultare vor fi suportate din bugetul local. Articolul...

Consiliul Local Timișoara

217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis

04.06.2020

... in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic. Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de...
... conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic. Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de “Expertiza+DALI+PT...

Consiliul Local Timișoara

216/04.06.2020 Privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara la implementarea proiectului şi a contribuţiei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în acest proiect

04.06.2020

... aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 2 (reprezentând bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului...
... Timişoara pentru faza 2 şi sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează: - Bugetul solicitat UE: 48.171,48 €; - Contribuţia de la Bugetul de stat: 7.367,40 €; - Contribuţie proprie beneficiar, din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020

04.06.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de...
... dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020 04.06.2020 Hotararea Consiliului Local 215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit...

Consiliul Local Timișoara

214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa"

04.06.2020

... Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa" propusă a fi realizată. Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri de la bugetul local/buget de stat/alte surse. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a...
... combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa” Amplasament: CET Sud Timişoara Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local/buget de stat/alte surse. Valoarea totală...

Consiliul Local Timișoara

213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"

04.06.2020

... primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică. Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local...
.../bugetul de stat/alte fonduri. Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri ,Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.6: Prezenta hotărâre se publică în...

Consiliul Local Timișoara

212/04.06.2020 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

04.06.2020

... Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr...
... de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"

04.06.2020

..., alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite...
... lucrarilor de 12 luni calendaristice. Riscurile finanaciare Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local. Riscurile...

Consiliul Local Timișoara

209/04.06.2020 Privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

04.06.2020

... Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În baza punctului 9, capitolul I - anexa din Normele metodologice pentru înregistrarea şi...
... Bupte Irina - consilier superior la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice; - doamna Radu Ramona - consilier principal la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, ca si inlocuitor. Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

208/04.06.2020 Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţ㠄Dr.Victor Popescu" Timişoara

04.06.2020

...) se vor face din Bugetul Local al Municipiului Timişoara Cap. 84.02.03.03.Străzi- cheltuieli materiale , din bugetul alocat contractului nr.10724/02.05.2017 având obiectul: "Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor, trotuarelor, aleilor...
...). Cheltuielile vor fi cuprinse Bugetul Local Cap. 84.02.03.03.Străzi-Cheltuieli materiale, Contractul nr.10724/02.05.2017 având obiectul: ”Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul...

Consiliul Local Timișoara

206/04.06.2020 Privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara

04.06.2020

... 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timişoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, se aprobă acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei...
... urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri...

Consiliul Local Timișoara

203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

04.06.2020

... nr. 1 din 25.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AQUATIM S.A., pentru anul 2020; În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare...
... proprii, din care: a)- din disponibil sold inceput an b)-amortizare c) - profit d)- restituiri UAL pt.fond IID Alocaţii de la buget -bugetul de Stat-pt.cofinantare POS MEDIU -bugetul Local-pt.cofinantare POS MEDIU Credite bancare, din care: a)-interne...

Consiliul Local Timișoara

201/04.06.2020 Privind aprobarea inchirierii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in zona de est, prin licitatie publica deschisa cu strigare, pe o perioada de 3 ani

04.06.2020

... desfășurarea licitației. c) au îndeplinit, la zi, toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere...
... documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire; c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către...

Consiliul Local Timișoara

200/04.06.2020 Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei

04.06.2020

... vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre următoarele situații: a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind...
... îndeplinit la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; d) nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 13.2. Nu are dreptul să participe la...

Consiliul Local Timișoara

187/18.05.2020 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020

18.05.2020

... anul 2020. Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.528,66 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi sumele pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

18.05.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 18.05.2020 Hotararea Consiliului Local 186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

... Cinematograful Timiş", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: bugetul local. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare...
... administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a...

Consiliul Local Timișoara

182/18.05.2020 Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara

18.05.2020

... destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Pentru anul financiar 2020 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi...
... 12 luni, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 159/24.04.2017. Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem...

Consiliul Local Timișoara

181/18.05.2020 Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)

18.05.2020

..., finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.4. " Anexa 2 - Descrierea investiţiei rămâne neschimbată." Art. 3: Se aprobă asumarea integral de la bugetul local a diferenţei de 369.401,44 lei, inclusiv TVA...
... 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat. În concluzie având în vedere cele mai sus menționate precum și...

Consiliul Local Timișoara

179/18.05.2020 Privind prelungirea contractului de Concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniş, nr.38, cabinet nr.2

18.05.2020

... Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum...
... de Familie Dr.Simion Daniel, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea...

Consiliul Local Timișoara

178/18.05.2020 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

18.05.2020

... nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA. Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a...
... proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara. Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă...