keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara

06.08.2020

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...
... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara

06.08.2020

... proiectelor și măsurilor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (și programele operaționale din viitoarele perioade de programare) și alte surse asociate bugetelor locale, dar și pentru susținerea implementării unor proiecte de interes...
... bugetul beneficiarului, și deci scăzut din anvelopa bugetară disponibilă pentru implementarea PMUD.  Proiectele angajate cu finanțare exclusiv locală (proiectele B1 – B11) pentru finalizarea cărora va fi nevoie de un efort bugetar ulterior finalizării...

Consiliul Local Timișoara

321/31.07.2020 Privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711

31.07.2020

... Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711 în cuantum de 13.688.600,04 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13.688.600,04 lei. Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum...
...-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 13.688.600,04 lei (inclusiv...

Consiliul Local Timișoara

309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020

31.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 31.07.2020 Hotararea Consiliului Local 309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

302/31.07.2020 Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’

31.07.2020

... (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea proiectului: ,,Refuncționalizare...
... conformitate cu bugetul planificat, pentru activitățile de care sunt responsabile, astfel: Organizaţia Contribuţia ANEXA 1 la HCL nr. ........./........................... 3 Promotor de proiect Municipiul Timisoara Valoarea contribuţiei 1.999.711,74 lei cu TVA...

Consiliul Local Timișoara

278/31.07.2020 privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/31.03.2020

31.07.2020

... Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico-edilitare aferente. Principalele surse de finanțare ale Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive sunt:  sursa proprie, bugetul local  asistența financiara...

Consiliul Local Timișoara

269/22.07.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019

22.07.2020

... obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

22.07.2020

... servicii publice, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. „Diferențe de tarif” Înseamnă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite...
... caz a investițiilor din programul de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetele UAT-urilor membre ale entității contractante. 43 Drepturile și obligaţiile Operatorului de la pct. 4.1 şi pct. 4.2 se completează cu cele prevăzute la...

Consiliul Local Timișoara

267/22.07.2020 Privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica de interes local, la obiectivul de investitii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "

22.07.2020

... peste Bega - str. Jiul" stabilite in baza raportului de evaluare, conform Anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6: Se aproba alocarea din bugetul Municipiului Timisoara a sumei de 341.230,00 lei  70.680,00 euro (fara TVA...
... fi asigurate din fondurile bugetului local al Municipiului Timisoara si se vireaza, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari, intr-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Timisoara, la dispozitia...

Consiliul Local Timișoara

266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

10.07.2020

... vamă la intrarea şi ieşirea mărfurilor; avea dreptul de a organiza târguri anuale şi săptămânale, de a-şi stabili bugetul propriu de venituri şi cheltuieli anuale; era scutit de anumite obligații fiscale; avea dreptul la o stemă proprie etc. Din punct...
.... Totodată, bugetele locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuației alocaţiei bugetare în condițiile transferurilor posibile în cadrul aceluiaşi buget spre alte sectoare pe baza de evaluare a posibilităților. Referitor...

Consiliul Local Timișoara

265/07.07.2020 privind implementarea Programului Cultural Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, de către Municipiul Timişoara prin instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara

07.07.2020

... măsurile necesare pentru a îndeplini acest scop. Metoda cea mai bună este ca oraşul să se asigure că există bugetul necesar pentru anul în care deține titlul de Capitală Europeană a Culturii și în anul următor, precum şi personalul care să asigure...
... Europeană a Culturii trebuie să se asigure că s-au luat măsurile necesare pentru a îndeplini acest scop. Metoda cea mai bună este ca oraşul să se asigure că există bugetul necesar pentru anul în care deține titlul de Capitală Europeană a Culturii +1 an...

Consiliul Local Timișoara

264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

07.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale...
... bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

07.07.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 07.07.2020 Hotararea Consiliului Local 262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

259/07.07.2020 Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

07.07.2020

... prezenta hotărâre. Art. 2: Sprijinul financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în condiţiile Legii nr. 35/2020, se va acorda în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la...
... modificările şi completările ulterioare; e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările...

Consiliul Local Timișoara

256/07.07.2020 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018

07.07.2020

... cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local...
...". - Articolul 8 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii...

Consiliul Local Timișoara

255/07.07.2020 aprobarea cererii de finanţare „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 şi a cheltuielilor aferente

07.07.2020

...: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 486.914,59 lei, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului "Modernizare terase...
... nr.CDD2020-540/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 24.345.729,44 lei...

Consiliul Local Timișoara

254/07.07.2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si „SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116

07.07.2020

..., contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Dotarea centrelor sociale "INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara in...
... dotare doua centre rezidentiale, intocmire documente suport, elaborare cerere de fiantare, realizare buget aferent dotari doua centre rezidentiale; raspuns la scrisoare clarificari daca este cazul 2. Managementul proiectului 2.1 Managementul...

Consiliul Local Timișoara

253/07.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" pentru depunerea şi implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099

07.07.2020

... Municipiului Timișoara. În urma emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara la solicitarea dvs., cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare, conform Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice...
...) Art. 4 1) Obiectul Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor...

Consiliul Local Timișoara

252/07.07.2020 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015

07.07.2020

... public local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, radierea lor din cartea funciară, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării. Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a...
... a garajelor pentru care s-a declarat interesul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii, transportul şi depozitarea materialelor rezultate în urma demolării şi radierea lor din cartea funciară...

Consiliul Local Timișoara

244/25.06.2020 privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/04.06.2020

25.06.2020

... îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi...
... ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

243/25.06.2020 privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"

25.06.2020

... 2020, în sumă de 6.800.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/18.05.2020. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...
... Contrasemneaza SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI Atasament: anexa.pdf 21 Pe Nae RA RANA ATA TA CN e ura vs rr m e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII Bugetul înaintat de Asociaţia Timişoara 2021 Capitală...

Consiliul Local Timișoara

242/25.06.2020 pentru repingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate

25.06.2020

... Serviciului Juridic...............; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... bugetului local, distanța făcând aproape imposibilă întreținerea și administrarea acestuia. În articolul 363 din OUG 57/2019 privind codul administrativ se precizează că terenurile proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale pot face...

Consiliul Local Timișoara

240/25.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

25.06.2020

... sumelor estimate pentru acordarea sprijinului financiar şi eventuala propunere de rectificare a bugetului local. Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. Art.5...
... aprobate cu această destinaţie în bugetul local. Art. 17 Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare, în funcţie de specificul...

Consiliul Local Timișoara

236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"

25.06.2020

...: Bugetul local, fonduri guvernamentale, alte fonduri Cod FO53-01, Ver 2 2 Ținând cont de prevederile: Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau...

Consiliul Local Timișoara

229/25.06.2020 Privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/2011

25.06.2020

... domeniului public în scopul amplasării de construcții cu character provizoriu-chioșcuri pe raza Municipiului Timișoara se încasează sume de bani care se fac venit la bugetul local si intrucat chiriașii in cauza au dat dovadă de bună credință achitându-și la...
... termen obligațiile financiare ( nu au datorii la bugetul local) și respectând clauzele contractuale, considerăm oportună prelungirea acestor contracte de închiriere pe o perioada de 5 ani. In concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul...