keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 9/29.01.2001 privind infiintarea Centrului Comunitar" Casa Faenza" pentru copiii cu sindrom autist

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 9/29.01.2001
privind infiintarea Centrului Comunitar" Casa Faenza" pentru copiii cu sindrom autist


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2000-17339/11.12.2000 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru sanatate, protectie sociala, mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Protocolul din data de 13.04.2000 incheiat intre Primaria Municpiului Timisora si Primaria Faenza -Italia;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 140/1997 privind asocierea Primariei Municipiului Timisora cu Primaria orasului Faenza -Italia, in vederea realizarii unui Centru de sanatate ambulatoriu -laborator, pentru tratarea afectiunilor minorilor in Timisoara zona Spitalului Judetean;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.256/1999 privind suplimentarea unei suprafete de teren stabilite in baza Hotararii Consiliului Local nr.140/1997, pentru realizarea Centrului de Sanatate -Casa Faenza, in cadrul asocierii Primariei municipiului Timisoara cu Primaria orasului Faenza;
Avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, modificata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(d) si (r) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata ;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba infiintarea Centrului Comunitar de zi "Casa Faenza" pentru copiii cu sindrom autist, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, fara personalitate juridica, cu gestiune , stampila si cont propriu, conform Protocolului din data de 13.04.2000 incheiat intre Primaria Municpiului Timisoara si Primaria Faenza -Italia, care constituie Anexa 1 si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2:Se aproba Organigrama si Statul de Functii a Centrului de zi "Casa Faenza" pentru asistarea a 15 copii cu sindrom autist cu varste intre 8 -14 ani, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3:Actele prin care se angajeaza juridic si patrimonial Casa Faenza se semneaza de seful acestui centru si de contabil si vor avea antetul "Consiliul Local al Municipiului Timisoara -Centrul Comunitar"Casa Faenza".

Art.4:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Serviciul Social din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei de Urbanism;
-Directia de Patrimoniu;
-Directiei Administrative;
-Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Relatii Publice;
-Biroului Corp Control Primar;
-Centrului Comunitar "Casa Faenza";
-Mass -media locala.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI