keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru un autobuz tip Kasbohrer primit din Germania, de catre Consiliul Judetean Timis sub forma de donatie

10.12.1996

Hotararea Consiliului Local 97/10.12.1996
privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru un autobuz tip Kasbohrer primit din Germania, de catre Consiliul Judetean Timis sub forma de donatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09611189/19.11.1996 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finante precizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor datorate bugetului local;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata;


HOTARASTE

Art.1:Se acorda aviz favorabil pentru acordarea de catre organul competent din
cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru, pentru un
autobuz tip Kasbohrer primit din Germanialandul NordrheinWestfalen, de care
Consiliul Judetean Timis sub forma de donatie.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia
Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Consiliului Judetean;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza