keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 96/18.10.1994 privind suplimentarea creditelor bugetare pe trimestrul III al anului 1994

18.10.1994

Hotararea Consiliului Local 96/18.10.1994
privind suplimentarea creditelor bugetare pe trimestrul III al anului 1994


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC08390/04.10.1994 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se propune suplimentarea creditelor bugetare pe trimistrul III al anului 1994;
Avand in vedere adresa nr.41271/1994 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara, prin care ni se comunica majorarea veniturilor proprii ale bugetului local;
Avand in vedere adresa nr.4190/1994 a Consiliului Judetean Timis prin care, in baza H.G. nr.540/1994 sa aprobat majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe trimestrul III al anului 1994, precum si Decizia nr.84/1994 a Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Timis prin care se aproba un imprumut de la fondul de tezaur Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 privind finantele publice;
In baza art.21 lit.(e), art.43 lit.(e) si art. 93 din Legea nr. 69/1991;
In temeiul art. 29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se majoreaza veniturile bugetului local pe trimestrul III al anului 1994 astfel:
VENITURI TOTAL, din care +2.525.136 mii lei;
sume defalcate din impozitul pe salarii +1.362.949 mii lei;
venituri proprii + 962.187 mii lei;
imnprumut de la fondul de tezaur + 200.000 mii lei;

Art.2: Se majoreaza cheltuielile bugetului local pe trimestrul III al anului 1994 astfel:
CHELTUIELI TOTAL, din care +2.525.136 mii lei;
sanatate + 762.949 mii lei;
gospodarire comunala +1.584.901 mii lei;
din care:
reparatii strazicheltuieli materiale + 575.000 mii lei;
iluminat publiccheltuieli materiale + 161.160 mii lei;
salubritate cheltuieli materiale + 163.316 mii lei;
zone verzi cheltuieli materiale + 183.425 mii lei;
energie termica pentru populatie cheltuieli de capital + 400.000 mii lei;
statii de epurare ape menajere cheltuieli de capital + 100.000 mii lei;
alte cheltuieli de gospodarie comunala cheltuieli materiale + 2.000 mii lei;
organele autoritatii executive + 61.000 mii lei;
cheltuieli de personal + 25.000 mii lei;
cheltuieli materiale + 36.000 mii lei;
transport in comun pentru subventii + 110.550 mii lei;
alte actiuni + 5.736 mii lei;
din care:
aparare civila cheltuieli materiale + 700 mii lei;
alte cheltuieli cheltuieli materiale + 5.036 mii lei;

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat al Judetului Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Biroului Buget;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
NEMES MIRCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI