keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 96/03.05.2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 96/03.05.2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 4613/26.03.2001 al Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.30/27.02.2001 - privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice;
În baza prevederilor din Legea nr.17/2000 - privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
. În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(e) şi (r) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public pentru Persoane Vârstnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Social;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI